Kurs podatku VAT 2023 w Lasach Państwowych

Zapraszamy wszystkich pracowników dyrekcji regionalnej, nadleśnictwa i innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a w szczególności  pracowników działów księgowości (z zakładów usług leśnych, tartaków, składów drewna) oraz działów gospodarki leśnej i administracyjno-gospodarczych na nasz nowy Kurs podatku VAT 2023 w Lasach Państwowych!

Na kursie zostaną Ci przedstawione nowe trendy w zakresie rozliczania VAT oraz zyskasz możliwość wymiany opinii na tematy dotyczące rozliczania VAT z licencjonowanym doradcą podatkowym. Prowadzący jest wieloletnim praktykiem z zakresu podatku VAT, który przez wiele lat pracował również w organach skarbowych najwyższego szczebla.

 

Na kursie dowiesz się o:

 • praktycznych aspektach rozliczania VAT w 2023r. w podmiotach zajmujących się gospodarką leśną oraz pozyskiwaniem i obrotem drewna, 
 • relacjach podatkowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych,
 • uproszczeniach rozliczeń VAT w zakresie Grupy VAT, 
 • zasadach odliczania VAT w Lasach Państwowych – w kontekście orzecznictwa i interpretacji fiskusa,
 • aktualnym orzecznictwie  oraz interpretacjach organów podatkowych w zakresie podmiotowych aspektów opodatkowania VAT, jak i kwestii opodatkowania czynności związanych szeroko pojętą gospodarką leśną i drzewną oraz zasadach kwalifikowania wydatków do odliczenia VAT,
 • korektach i ich realizacjach w praktyce,
 • najnowszych zmianach w VAT, mających wpływ na prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług w powyższym zakresie,
 • szczegółowych zasadach obrotu międzynarodowego towarami pochodzącymi z lasów odnośnie opodatkowania VAT. 

 

Zapoznaj się ze szczegółowym programem kursu i zapisz się już teraz!

Opis

Dodatkowe informacje o kursie podatku VAT 2023 w Lasach Państwowych:

 • Kurs w trybie Online.
 • Czas trwania: 4 spotkań po 6 godzin zegarowych,
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką!
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Temat 1 – Najnowsze zasady powstawania obowiązku podatkowego i określania podstawy opodatkowania. Szczegółowe omówienie zasad rozliczania VAT czynności realizowanych w jednostkach LP. Grupa VAT jako remedium na bolączki LP w zakresie czynności wykonywanych pomiędzy jednostkami LP

 1. Podstawa prawna funkcjonowania jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
  w systemie VAT:
  • Czy działalność jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych można zaklasyfikować jako funkcjonowanie organów władzy publicznej?
  • Realizacja zadań ustawowych przez LP, a opodatkowanie VAT,
  • Dyrekcja generalna, dyrekcje regionalne, nadleśnictwa jako podatnicy VAT,
  • Czy opodatkować czynności realizowane pomiędzy jednostkami organizacyjnymi LP?
  • Programy promocyjne dotyczące gospodarki leśnej – czy mają wpływ na opodatkowanie VAT?
  • Działalność Leśnych Kompleksów Promocyjnych (LKP), a sfera opodatkowania tej działalności VAT,
  • Inne czynności wykonywane w ramach działalności LP podlegające opodatkowaniu lub wyłączone z opodatkowania VAT.

 

 1. Grupa VAT jako remedium na zwiększoną biurokrację w zakresie podatku od towarów
  i usług w PGL Lasy Państwowe:
  • Czy Dyrekcje oraz nadleśnictwa LP mogą utworzyć Grupę VAT jako całość? 
  • Jakie należy spełnić przesłanki w celu zawiązania Grupy VAT?
  • Opodatkowanie transakcji wewnątrz Grupy VAT – zasady postępowania,
  • Dokumentowanie czynności realizowanych pomiędzy członkami Grupy VAT,
  • Jak prowadzić ewidencje i raportować JPK-VAT w ramach Grupy VAT?
  • prowadzenie ewidencji przez członków grupy,
  • raportowanie czynności wewnętrznych,
  • obowiązki grupy w zakresie JPK,
  • Fakturowanie czynności „na zewnątrz” przez członków Grupy VAT,
  • Zasady odliczania VAT i dokonywanie korekt podatku naliczonego,
  • Rozwiązanie Grupy VAT – jakie są konsekwencje po stronie jej byłych członków?

 

 1. Obowiązek podatkowy oraz podstawa opodatkowania z tytułu czynności wykonywanych
  w ramach gospodarki leśnej i działalności pozostałej:
  • Zasady rozliczania podatku należnego w LP na podstawie interpretacji MF i wyroków sądów administracyjnych,
  • Jak rozliczać usługi i dostawy o charakterze ciągłym (kontraktacje)?
  • Jak rozpoznać opodatkowaną zaliczkę w kontekście orzecznictwa TSUE i NSA?
  • Czy jednostki organizacyjne LP mogą samodzielnie rozliczać dostawy produktów gospodarki leśnej poza granice kraju? – WDT i eksport oraz nabycia wewnątrzwspólnotowe,
  • Moment dokonania dostawy towarów – znaczenie postanowień umownych oraz formuł Incoterms,
  • Moment wykonania usługi – czy protokół zdawczo-odbiorczy ma znaczenie?
  • Co wchodzi w zakres podstawy opodatkowania:
   • jak należy interpretować pojęcie „zapłata”?
   • należności publicznoprawne, a podstawa opodatkowania,
   • koszty dodatkowe – kiedy wchodzą do podstawy opodatkowania?
  • Jak rozpoznać świadczenia kompleksowe w ramach działalności LP i jakie zasady stosować przy opodatkowaniu VAT?
  • Czy czynności związane z sadzonkami należy traktować jako jedną usługę?
  • Przygotowywanie gruntu pod zalesienie – roboty budowlane, ziemne – czy to jest kompleksowa usługa?
  • Refakturowanie kosztów na przykładzie „mediów” przy umowie najmu nieruchomości,
  • Dotacje i subwencje – kiedy należy je opodatkować?
  • W jakim zakresie można obecnie korzystać z „ulgi na złe długi”? Istotne zmiany w trybie korekty na podstawie orzeczenia TSUE.

 

 1. Opodatkowanie czynności realizowanych przez LP oraz stawki podatkowe VAT:
  • Zbieranie i wywóz śmieci z lasu oraz ich sprzedaż (oddanie) do punktów skupu,
  • Zagospodarowanie terenów zieleni w leśniczówkach,
  • Sprzedaż lasów, dokonywanie podziałów powierzchniowych – aspekty podatkowe,
  • Dostawa i transport różnego rodzaju drewna,
  • Zwalczanie chemiczne szkodników,
  • Gospodarowanie zwierzyną,
  • Dzierżawa terenów łowieckich,
  • Sezonowe dokarmianie zwierząt,
  • Sprzedaż choinek,
  • Doradztwo na rzecz posiadaczy lasów prywatnych,
  • Zamiana nieruchomości,
  • Zasady korzystania z Matrycy Stawek VAT – jakie zmiany od lipca 2020r.?
  • Stawki podatkowe na czynności realizowane przez LP,
  • Czynności nieodpłatne – w jakich sytuacjach należy je opodatkować?:
   • działalność promocyjna LP,
   • wydanie sadzonek,
   • przekazanie sprzętu leśnego innym jednostkom LP,
   • zapewnienie umundurowania pracownikom LP,
   • świadczenia dla pracowników (drewno opałowe, pakiety medyczne, multisport).

 


Temat 2 – Praktyczne tajniki odliczania podatku naliczonego w ramach funkcjonowania LP i dokonywanie korekt VAT naliczonego i należnego w dobie znowelizowanych przepisów

 1. Zasady i zakres prawa do odliczenia w działalności LP:
  • Możliwości odliczania VAT w Lasach Państwowych. Związek podatku naliczonego
   z czynnościami dającymi takie prawo i nie dającymi takiego prawa,
  • Co z odliczeniem VAT z tytułu:
   • działań w zakresie ochrony zwierząt i roślin,
   • prowadzenia Leśnych Kompleksów promocyjnych (certyfikat FSC),
   • zakupu i używania samochodów przez nadleśnictwa,
   • aktywnego udostępniania lasów (parkingi, wiaty, ścieżki rowerowe, edukacja),
   • wydatki w inwestycje małej retencji,
  • Zasady i terminy odliczenia VAT,
  • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego bez konieczności dokonywania korekty deklaracji,
  • Umożliwienie odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie „na bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w który podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji,
  • Faktura – czy jest elementem niezbędnym do skorzystania z prawa do odliczenia? – wyrok ETS w/s KO Polski Trawertyn,
  • Odliczanie podatku wynikającego z faktur wystawionych przez małych podatników rozliczających się metodą kasową,
  • Odliczanie VAT przy nabyciu paliwa – karty paliwowe,
  • Weryfikacja dostawcy lub usługodawcy, a prawo do odliczenia (należyta staranność w wersji Ministerstwa Finansów),
  • Biała Księga Podatników, a obowiązek sprawdzenia kontrahenta. Nowe wartości kwotowe dotyczące weryfikacji,
  • Zakaz odliczenia podatku naliczonego – kiedy nie mogę odliczyć podatku naliczonego? Należyta staranność jako warunek zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego – objaśnienia MF, orzecznictwo sądów administracyjnych,
  • Odliczanie podatku przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym – konieczność otrzymania faktury zagranicznej,
  • Rozliczanie korekt u nabywcy – terminy zmniejszenia podatku naliczonego,
  • Umożliwienie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży,
  • Zaniechanie inwestycji – kwestia rozliczenia VAT naliczonego,
  • Zmiany w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

 

 1. Odliczanie VAT prewspółczynnikiem i korekta podatku naliczonego:
  • Kiedy stosować proporcję, a kiedy preproporcję? – omówienie zasad praktycznych,
  • Jaką metodę obliczania prewspółczynnika wybrać jako najbardziej optymalną?
  • Kwalifikacja kosztów do czynności dających prawo do odliczenia i nie dających takiego prawa oraz związanych jednocześnie z całą działalnością przedsiębiorstwa,
  • Metodologia określania współczynnika preproporcji,
  • Wszelkiego typu dotacje, dopłaty i subwencje i ich wpływ na ustalanie zakresu odliczenia,
  • Korekta roczna i wieloletnia w zakresie prewspółczynnika – czy wybierać tą samą metodę dla współczynnika rzeczywistego, tak jak dla wstępnego?
  • Zmiana przeznaczenia środka trwałego albo gruntu, a korekta podatku naliczonego,
  • Sprzedaż gruntu, nieruchomości i środków trwałych w okresie korekty,
  • Jak wykazać korektę w JPK_VAT?

 

 1. Korygowanie wartości transakcji – nowe przepisy:
  • Przesłanki korekty „in minus” – stanowisko organów podatkowych,
  • Nowe zasady rozliczania korekt „in minus”,
  • Na jakiej podstawie uzgodnić z kontrahentem warunki korekty?
  • Co oznacza spełnienie w praktyce warunków uzgodnienia? – analiza różnych przypadków,
  • Sposoby rozliczania korekt „in plus”,
  • „Media” – zasady refakturowania korekt,
  • WDT i eksport towarów – wpływ okoliczności na moment ujęcia korekt,
  • Otrzymanie korekty z tytułu WNT – co determinuje jej wykazanie?
  • Jak rozliczyć korekty zbiorcze i po jakim kursie?
  • Zasady rozliczania korekty „in minus” u nabywcy.

 

Temat 3 – Fakturowanie w ujęciu praktycznym

 1. Fakturowanie i zasady opodatkowania w działalności leśnej:
  • Co to jest faktura w obecnych realiach prawnych VAT? – definicja pojęć ,,faktura” i ,,faktura elektroniczna”,
  • Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe,
  • Skan faktury, a faktura elektroniczna,
  • Jak należy opisać sprzedawany towar/usługę na fakturze?
  • Data wystawienia i data sprzedaży na fakturze, a obowiązek podatkowy w VAT
   (z uwzględnieniem zasad dostawy określonych dla transakcji, np. Incoterms),
  • Faktura wystawiona przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi a obowiązek podatkowy,
  • Jakie błędy na fakturach wpływają na odliczenie VAT?
  • Termin wystawienia faktury – przykłady praktyczne,
  • Zasady rozliczania duplikatów faktur,
  • Czy można anulować fakturę? – zasady,
  • Metoda podzielonej płatności, a faktura VAT – jak ustalić kiedy MPP jest obowiązkowy? Umieszczenie dopisku na fakturze oraz sankcje za jego brak,
  • Odpowiedzialność solidarna z dostawcą w przypadku braku zastosowania MPP,
  • Bilety jako faktura VAT – zmiana od 2021 r. 

 

 1. Faktury wystawione do paragonu:
  • Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów od 2020 r. – objaśnienia Ministerstwa Finansów,
  • Pojęcie faktury uproszczonej i możliwość odliczenia VAT z takiego dokumentu,
  • Czy do paragonu z NIP na kwotę do 450 zł można wystawić odrębnie zwykłą fakturę? 
  • Błędny NIP na paragonie, a możliwość wystawienia faktury,
  • Jak i w jakich okolicznościach można skorygować paragony?

 

 1. Faktury zaliczkowe:
  • Rodzaje zaliczek i przedpłat podlegających opodatkowaniu VAT oraz wyłączonych
   z opodatkowania,
  • Treść faktury zaliczkowej,
  • Zasady wystawiania kolejnych faktur zaliczkowych oraz faktury końcowej do tej samej transakcji,
  • „Zerowa” faktura końcowa,
  • Fakturowanie zaliczek i dostaw w krótkim odstępie czasu,
  • Zasady fakturowania zaliczek po zmianach od stycznia 2023r.:
  • brak faktur zaliczkowych w określonych sytuacjach,
  • nowe elementy faktury końcowej.

 

 1. Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur – od 1.01.2022 r.:
  • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej,
  • Faktura ustrukturyzowana, a inne rodzaje faktur (papierowa, elektroniczna),
  • Robocza wersja struktury logicznej dla faktury ustrukturyzowanej – omówienie,
  • Sposób przesłania i odbioru faktury ustrukturyzowanej,
  • Czy można odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej? 
  • Krajowy System e-Faktur – zasady działania i obowiązki podatników,
  • Likwidacja duplikatów faktur,
  • Zmiany związane z wystawianiem faktur korygujących, nowe zasady wystawiania korekt zbiorczych.

 

Temat 4 – Omówienie zasad rozliczania VAT w międzynarodowych transakcjach towarowych

 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów: 
  • Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT,
  • Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych,
  • Instytucja domniemania w WDT, a przepisy krajowe (art. 42) w świetle stosowania stawki 0%,
  • Przekazanie numer identyfikacyjny przez nabywcę jako warunek materialny,
  • Podstawa opodatkowania (w tym opłaty dodatkowe, np. koszty transportu, atestów),
  • Zaliczki na poczet WDT i WNT – brak opodatkowania,
  • Korekty w WDT/WNT – zasady ujmowania w ewidencji i deklaracji
  • Zmiany w zakresie przeliczenia kursów walutowych w WNT od stycznia 2023r. – korekty pojedyncze i zbiorcze,
  • Zasady odliczenia VAT dla WNT po zmianach od stycznia 2023r.,
  • Brak wymogu posiadania faktury przy odliczeniu WNT,
  • Składanie prawidłowej informacji podsumowującej i jej korekty – czy jest to nowy warunek stosowania stawki 0% przy WDT?

 

 1. Eksport towarów:
  • Eksport pośredni i bezpośredni – wyjaśnienia MF, korzystanie z usług agencji celnej,
  • Obowiązek podatkowy w eksporcie – warunki dostawy, a obowiązek podatkowy,
  • Warunki stosowania stawki VAT 0% (dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne), 
  • Jak rozliczyć zaliczkę eksportową po zmianach przepisów?

 

 1. Transakcje łańcuchowe: 
  • Definicja transakcji łańcuchowej,
  • Jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru?
  • Ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma), doprecyzowanie zasad dotyczących wskazania dostawy ruchomej w ramach pakietu SLIM VAT 2 – od 1.10.2021 r.,
  • Transakcja łańcuchowa – jak opodatkować? Stawka zero czy np.?
  • Transakcje łańcuchowe z dostawą eksportową albo importową – jak prawidłowo rozliczać?
  • Procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) – warunki stosowania, sposób wystawienia faktury i rozliczenia WTT w ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

1.590,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca