Kurs podatku VAT w Instytucjach Kultury

Jesteś pracownikiem Instytucji Kultury? A może jednym z Twoich klientów jest pracownikiem właśnie tej jednostki? Jeśli tak, to zapraszamy na nasz Kurs podatku VAT dla Instytucji Kultury. 

Dynamika zmian przepisów podatkowych oraz zmian interpretacyjnych powoduje konieczność zebrania wszelkich informacji o nowościach prawnych i interpretacyjnych (w tym wytycznych ministerialnych), co w znaczący sposób ułatwi poprawne rozliczenia podatku od towarów i usług w instytucjach kultury. Na szkoleniu zostaną wyróżnione zagadnienia nowe i ważne oraz przybliżone zostaną Ci zawiłości prawne, a także związane z nimi wątpliwości interpretacyjne. 

Celem naszego kursu jest:

 • usystematyzowanie i uzupełnienie Twojej wiedzy z zakresu rozliczania podatku VAT z uwzględnieniem licznych zmian oraz pozostałych obowiązków jednostek sektora finansów publicznych wynikających z innych ustaw,
 • przedstawienie Ci informacji związanych z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w podatku VAT w 2022 roku i na rok 2023 dotyczących instytucji kultury, 
 • przekazanie Ci praktycznej wiedzy na temat zasad ustalania i rozliczania prewspółczynnika, 
 • pokazanie Ci jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości związanych ze stosowaniem ustawy o podatku VAT przez instytucje kultury. 
 • przybliżenie Ci wiedzy na temat tego, jak dokonać rozliczenia czynności wykonywanych przez instytucje kultury w zakresie: rozpoznania właściwego dla danej czynności momentu  obowiązku podatkowego, poprawnego określenia podstawy opodatkowania, ustalenia właściwej stawki podatkowej,
 • nauczenie Cię, jak poprawnie sporządzić JPK_VAT uwzględniając liczne zmiany przepisów podatkowych oraz okresy stosowania tych zmian? Jak poprawnie dokonać korekty pliku JPK_VAT, uwzględniając zmiany w wyznaczonych okresach.

 

Nie zwlekaj! Zapoznaj się z całym programem kursu i zapisz się dziś!

Opis

Dodatkowe informacje o kursie podatku VAT w Instytucjach Kultury:

 • Kurs w trybie Online.
 • Czas trwania: 4 spotkań po 6 godzin zegarowych,
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką!
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Temat 1 – Instytucje kultury jako podatnik podatku VAT, czynności objęte zakresem ustawy VAT. Dokumentacja podatkowa oraz moment obowiązku podatkowego. Korekty dokumentów podatkowych po zmianach przepisów  ustawy VAT.    

 1. Kiedy instytucja kultury spełnia warunki przedmiotowe i podmiotowe do uznania za podatnika podatku VAT? Dlaczego tak ważne jest szczegółowe rozpoznanie specyfiki  działania instytucji kultury?              
  • jakie są modele publicznoprawnego i gospodarczego charakteru instytucji kultury? (profil działania i formy działania; formy organizacyjne działalności kulturalnej; źródła finansowania instytucji kultury i ich wpływ na aspekt podatkowy);
  • które elementy przesądzają o cywilnoprawnym/gospodarczym charakterze podmiotu instytucji kultury? przykłady z praktyki;
  • czynności podmiotu instytucji kultury wpisujące się w zakres ustawy vat, z uwzględnieniem aktualnej linii interpretacyjnej organów podatkowych i orzecznictwa sądowego (katalog czynności podlegających ustawie vat – przykłady i uzasadnienie);
  • które z czynności podmiotu instytucji kultury należy uznać za wyłączone spoza zakresu ustawy vat? jakie jest stanowisko interpretacyjne organów podatkowych? co mówią sądy na ten temat? skąd wynikają rozbieżności stanowiska organów podatkowych i orzecznictwa sądowego?
  • jakie są podstawy prawne i warunki do uznania usług kulturalnych za zwolnione z podatku vat? czy zawsze zwolnienie podatkowe usług kulturalnych jest uzasadnione? Co przesądza o braku podstawy do zastosowania zwolnienia podatkowego? Co z działalnością inną niż kulturalna w aspekcie podatkowym?

 

 1. Jak poprawnie ustalić moment powstania obowiązku podatkowego dla czynności występujących w praktyce rozliczania instytucji kultury?
  • dla dostawy towarów;
  • dla świadczenia usług;
  • dla refakturowania usług;
  • dla wpływu zapłaty przez wykonaniem usługi/dostawą towarów.

 

 1. Które dokumenty sprzedażowe mają istotne znaczenie dla wypełnienia obowiązków podatkowych wynikających z ustawy VAT?
  • faktury papierowe;
  • faktury elektroniczne;
  • faktury ustrukturyzowane;
  • faktury uproszczone;
  • faktury VAT-rr;
  • faktury zaliczkowe;
  • paragony fiskalne;
  • dokumenty wewnętrzne.

 

 1. Co wyróżnia nowe zasady korygowania danych na fakturach sprzedażowych po zmianach przepisów podatkowych?
  • faktura korygująca a nota korygująca (kto, kiedy i jak wystawia tego rodzaju dokumenty?);
  • dane na fakturze korygującej (obowiązkowe i fakultatywne);
  • kiedy możliwe jest anulowanie faktury? czym są w rozumieniu ustawy VAT tzw. faktury do szuflady? jakie są ich skutki podatkowe?
  • duplikaty faktur (w jakich sytuacjach istnieje możliwość wystawienia duplikatu faktury? jakie są skutki podatkowe duplikatu faktury?); 

 

Temat 2 – Podstawa opodatkowania, w tym dotacje stanowiące podstawę opodatkowania. Stawki podatkowe. Wiążące Informacje Stawkowe w praktyce rozliczania VAT w Instytucjach Kultury. Kompleksowość dostawy towarów/świadczenia usług i ich wpływ na stawkę podatkową.

 1. Co definiuje podstawę opodatkowania i jakie są tego skutki podatkowe w praktyce rozliczania podatku VAT w instytucjach kultury?
  • jak jest interpretowana podstawa opodatkowania przez organy podatkowe, przez sądy krajowe oraz trybunał sprawiedliwości unii europejskiej oraz jaki jest jej wpływ na rozliczanie vat w instytucjach kultury? 
  • czym jest zapłata i jaki jest jej związek z podstawą opodatkowania? elementy obowiązkowe w podstawie opodatkowania;
  • jak ustalić podstawę opodatkowania w przypadku barteru? – przykłady z praktyki instytucji kultury;
  • nieodpłatne świadczenia a podstawa opodatkowania, czym się wyróżniają i jakie są zmiany w tym zakresie?
  • dopuszczalność oraz terminy korygowania podstawy opodatkowania i podatku vat – rozbieżności stanowisk interpretacyjnych.

 

 1. Co przesądza o tym, że dotacja jest wliczana do podstawy opodatkowania w świetle przepisów prawa podatkowego oraz interpretacji podatkowych i orzecznictwa sądowego?
  • przykłady różnych projektów unijnych o charakterze zakupowym realizowanych przez instytucje kultury, w których dofinansowanie ma wpływ na zwiększenie podstawy opodatkowania podatkiem vat;
  • przykłady dotacji o charakterze zakupowym nie zwiększające podstawy opodatkowania;
  • dotacja organizatorów a podstawa opodatkowania; darowizna pieniężna – co ma wspólnego z podstawą opodatkowania podatkiem VAT? Sponsoring, a usługi wzajemne;

 

 1. Jakie szczegóły stanów faktycznych decydują o wysokości stawki podatkowej dla określonej czynności? 
  • liczne przykłady świadczeń realizowanych przez instytucje kultury i wskazanie sposobu ustalenia wysokości stawki podatkowej;
  • wiążąca informacja stawkowa oraz jej wykorzystanie dla poprawnego rozliczenia zobowiązania podatkowego przez instytucje kultury;
  • przykłady wiążących informacji stawkowych ważnych dla instytucji kultury;
  • zasady klasyfikowania czynności do odpowiednich kodów nomenklatury scalonej oraz do polskiej klasyfikacji wyrobów i usług z 2015r.;
  • najczęściej popełniane błędy w ustalaniu stawki podatkowej dla czynności realizowanych przez instytucje kultury.

 

Temat 3 –  Zasady i zakres odliczania podatku naliczonego w Instytucjach Kultury
z uwzględnieniem aktualnego stanowiska organów podatkowych – odliczanie pełne
i odliczanie częściowe, korekty roczne i wieloletnie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2022 r. 

 1. Czym jest podatek naliczony w fakturach zakupowych dla instytucji kultury? Jaki jest sposób na poprawność jego rozliczania?
  • ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego – wątpliwości interpretacyjne;
  • odliczanie pełne, a odliczenie częściowe;
  • konieczność stosowania preproporcji i/lub współczynnika struktury sprzedaży,
  • dopuszczalność stosowania indywidualnych wskaźników w świetle organów podatkowych. Czy instytucje kultury muszą stosować preproporcję?
  • korekty roczne i wieloletnie, korekty z tytułu zmiany przeznaczenia;
  • kwalifikowalność vat w instytucjach kultury;
  • finansowanie zakupu z dotacji, a odliczenie podatku naliczonego;
  • w jaki sposób dokonać obliczenia preproporcji według przepisów podatkowych?

 

 1. W jakich granicach ustawowe ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego mają zastosowanie w instytucjach kultury?
  • ustawowy katalog negatywnych odliczeń;
  • odliczenie z faktury za usługi hotelowe i gastronomiczne;
  • odliczenie z faktury dokumentującej transakcję nie podlegającą opodatkowaniu lub zwolnioną z podatku vat;
  • odliczenie z faktury, w której została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze;
  • nieodpłatne wydarzenia a prawo do odliczania podatku naliczonego;
  • kiedy nieodpłatne świadczenia mają charakter komercyjny? jakie błędy powodują nieprawidłowości w rozliczaniu podatku vat;
  • błędna faktura a prawo do odliczenia podatku naliczonego.

 

Temat 4 – Nowy JPK_VAT – szczegółowy zakres danych dla celów rozliczenia podatku należnego i naliczonego przez Instytucje Kultury. Usługi międzynarodowe. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności. Biała lista podatników.

 1. Co wyróżnia nową ewidencję zakupu i sprzedaży dla celów rozliczania podatku VAT?
  • jakie transakcje należy ujmować w nowym jpk_vat?
  • obligatoryjne dane w ewidencji dla potrzeb VAT: oznaczanie procedur, oznaczanie typów dokumentów, oznaczanie dostaw towarów i świadczenia usług, oznaczanie dokumentów zakupowych;
  • jakie są praktyczne rozwiązania dla celów korygowania danych w części ewidencyjnej i deklaracyjnej nowego pliku jpk_vat?

 

 1. Jakie znaczenie i jakie skutki dla instytucji kultury ma mechanizm podzielonej płatności (MPP)?
  • obowiązkowy i dobrowolny mpp – konsekwencje  podatkowe i finansowe dla instytucji kultury;
  • czy wartość transakcji objętych obowiązkowym mpp ma znaczenie dla instytucji kultury?
  • uwalnianie środków na rachunku vat;
  • płatność dla wykonawcy i podwykonawcy – czego nie należy stosować?

 

 1. W jakich sytuacjach Instytucje Kultury mają obowiązek rozpoznać import usług? Jak dokonać rozliczania importu i eksportu usług w pliku JPK_VAT?

 2. Obowiązki i prawa instytucji kultury związane z białą listą podatników oraz konsekwencje braku ich wykonania.

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

1.590,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca