Kurs podatku VAT oraz podatków dochodowych w podmiotach medycznych 2024

Interesuje Cię temat kosztów oraz ich korygowania w Twojej placówce medycznej? Zdajesz sobie sprawę, jak ważne jest skuteczne zarządzanie podatkami w sektorze medycznym i jakie konsekwencje mogą wyniknąć z niedostatecznej wiedzy w tym zakresie? Chciałbyś/chciałabyś zrozumieć, jak prawidłowo rozliczać różne rodzaje transakcji podatkowych w obszarze opieki zdrowotnej, aby uniknąć ewentualnych konfliktów z organami podatkowymi?

Skorzystaj z wiedzy naszych doświadczonych ekspertów i zapisz się na kurs podatku VAT oraz podatków dochodowych w podmiotach medycznych, który dostarczy nie tylko odpowiedzi na wiele wątpliwości ale przede wszystkim wyposaży Cię w praktyczne wskazówki przydatne w codziennej pracy. Celem kursu jest przekazanie, utrwalenie oraz zaktualizowanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie rozliczenia podatku VAT oraz CIT w podmiotach w branży medycznej, uwzględniające ich specyfikę.

 

Na kurs podatku VAT oraz CIT w podmiotach medycznych zapraszamy w szczególności:

 • pracowników działów finansowo-księgowych jednostek medycznych,
 • osoby, które zajmują się rozliczaniem podatków w podmiotach z branży medycznej,
 • kierowników placówek medycznych,
 • specjalistów ds. podatkowych obsługujących klientów powiązanych z branżą medyczną,
 • osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat podatków w kontekście placówek medycznych.

 

Dzięki udziałowi w kursie podatku VAT i CIT zyskasz szereg korzyści:

 • zrozumiesz skomplikowane zasady podatkowe związane z VAT i CIT, umożliwiające skuteczne ich stosowanie w praktyce,
 • nauczysz się zasad ustalania przychodów w podmiotach medycznych,
 • zidentyfikujesz potencjalne błędy podatkowe, co jest kluczowe dla uniknięcia konsekwencji finansowych i problemów z organami podatkowymi,
 • opanujesz skuteczne zarządzanie finansami placówki medycznej,
 • podniesiesz swoje kompetencje zawodowe i poszerzysz zakres swoich umiejętności.

 

Już dziś zainwestuj w swój rozwój zawodowy poprzez udział w kursie!

Dodatkowe informacje o kursie podatku VAT oraz CIT w podmiotach medycznych:

 • Kurs w trybie Online.
 • Czas trwania: 4 spotkań po 6 godzin zegarowych,
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką!
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Temat 1 – Podatek VAT w podmiotach medycznych (2 dni).

 1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru i jego zastosowanie w podmiocie medycznym, jako wystawiającym i otrzymującym faktury. Uprawnienia do korzystania z KSeF.
  • Co to jest KSeF i do czego ma służyć?
  • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej, tj. wystawianej w ramach KSeF.
  • Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.
  • Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.
  • Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych i związane z tym skutki dla podatnika.
  • Faktury korygujące w KSeF.
  • Faktura uproszczona i faktury do paragonu, a KSeF.
  • Faktura zaliczkowa w KSeF.
  • Dostęp do faktur w KSeF.
 2. Omówienie aktualnych schematów JPK w zakresie zgodności oznaczeń JPK z KSeF, symbole GTU i procedur z JPK na fakturach wystawianych przez podmiot medyczny.
  • Podstawa opodatkowania i podatek należny od poszczególnych rodzajów transakcji.
  • Dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU – klasyfikacja z punktu widzenia sprzedawanych towarów i usług).
  • Dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy podatnikiem, a kontrahentami innymi niż jednostki budżetowe.
  • Faktura do paragonu (ujęcie w ewidencji VAT) oraz faktura uproszczona w nowym JPK_VAT.
  • Oznaczenia dowodów sprzedaży – kiedy podatnik ma je zastosować?
   • Dokument wewnętrzny.
   • Faktura do paragonu.
   • Dokument z kasy fiskalnej.
  • Dodatkowe oznaczenia/kody dowodów nabycia u podatnika.
 3. Symbole PKWiU i kody CN oraz ich zastosowanie na fakturach wystawianych przez podmiot medyczny.
 4. Faktury objęte mechanizmem podzielonej płatności i wydłużenie terminu w zakresie ich stosowania do 2025 roku.
 5. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania przez podmiot medyczny – wybrane zagadnienia.
  • Usługi opieki medycznej.
  • Obligatoryjna metoda kasowa w służbie zdrowia – m.in. kserokopie dokumentacji medycznej dla Sądów.
  • Badania kliniczne.
  • Usługi najmu i refaktura mediów.
  • Podstawa opodatkowania i jej korekty.
  • Świadczenia kompleksowe jednostki medycznej, a VAT.
  • Stawki VAT w działalności jednostki medycznej – nie zawsze zwolnienie.
 6. Pozostałe kwestie dotyczące rozliczenia podatku VAT przez podmiot medyczny.
  • Odliczenie podatku naliczonego przez podmiot medyczny.
  • Odliczenie według struktury sprzedaży oraz korekty (sygnalizacja tzw. prewskaźnika).
  • Mechanizm podzielonej płatności przez podmiot medyczny.
  • Transakcje międzynarodowe (np. WNT, import i eksport usług, kwestia Brexitu) przez podmiot medyczny – wybrane problemy.
  • Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej.
  • Zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego i faktura VAT RR.
  • Czynności nieodpłatne przez podmiot medyczny.
  • Zwolnienie podmiotowe przez podmiot medyczny – wskazanie takiej możliwości dla mniejszych placówek;.
  • Biała lista i KUP, a Polski Ład.
  • Zmiany od 2023 r. (m.in. VAT SLIM 3).

 

Temat 2 – Podatek dochodowy w podmiotach medycznych (CIT, PIT – obowiązki Płatnika)  (2 dni).

 1. Podmiot medyczny jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych.
  • Zakres stosowania zwolnienia podmiotowego z CIT.
  • Zakres stosowania zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego z CIT (wydatki na cele statutowe i niestatutowe).
 2. Przychody podmiotu medycznego i zasady ich ustalania.
  • Przychody należne w działalności medycznej w kontekście rozliczeń z NFZ (kontraktowe i ponadkontraktowe) – w tym ustalanie momentu powstania przychodu w przypadku przesunięcia rozliczeń w ramach limitu oraz nadwykonań.
  • Przychody należne z tytułu wykonania usług medycznych na zasadach komercyjnych.
  • Refaktura, a przychód.
  • Moment wykonania usługi.
   • Usługi wykonywane przez podmioty współpracujące – lekarzy, pielęgniarki, konsultantów, wolontariuszy itp.
   • Badania kliniczne, analizy, diagnostyka.
   • Ekspertyzy dla sądów i prokuratur.
   • Usługi szkoleniowe, (w tym współpraca z uczelniami w zakresie kształcenia).
   • Usługi reklamowe.
   • Usługi najmu oraz dzierżawy.
   • Usługi hotelowe i gastronomiczne.
  • Zasady rozliczania:
   • przychodów w naturze,
   • przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń i świadczeń częściowo odpłatnych.
  • Zasady dokonywania korekty przychodów – w tym m.in. z tytułu:
   • błędów w wystawionych fakturach,
   • kwestionowania przez NFZ rozliczeń wykazanych przez podmiot medyczny świadczeń medycznych.
 1. Koszty w działalności leczniczej.
  • Koszty uzyskania przychodów.
   • Kwalifikacja ogólna.
   • Celowość / dokumentowanie.
  • Podział na koszty bezpośrednie i pośrednie w działalności leczniczej.
  • Zasady potrącalności kosztów w czasie – koszty „bezpośrednie” i „pośrednie”.
  • Koszty rozliczane metodą kasową.
  • Jak określić, które z wydatków są, a które nie są powiązane z celami statutowymi?
  • Koszty podmiotów przekształcanych u następców prawnych.
  • Wydatkowanie środków na działalność statutową, a przekształcenie.
  • Korekta roczna podatku VAT w kosztach uzyskania przychodu.
  • Zasady ujmowania wierzytelności nieściągalnych w kosztach podatkowych.
  • Zasady dokumentowania kosztów.
  • Zasady korygowania kosztów w działalności leczniczej.
   • Termin uregulowania zapłaty za faktury dokumentujące wydatki zaliczane do kosztów bezpośrednich oraz pośrednich.
   • „Wyjście” towaru z magazynu, a brak zapłaty – konsekwencje w zakresie korekty kosztów.
   • Kontrowersje związane z momentem ujęcia korekty kosztów w rozliczeniach podatkowych podmiotu leczniczego – korekta „na bieżąco”, czy „wstecznie”?
   • Rozłożenie płatności na raty przez dostawcę, a konieczność korekty kosztów.
   • Regulowanie należności w kolejnych okresach rozliczeniowych skutkujące „kasowym” ujęciem kosztów – korzyści dla podmiotu leczniczego.
   • Brak zapłaty za faktury z tytułu nabycia bądź wytworzenia środka trwałego albo wartości niematerialnych i prawnych – obowiązkowa korekta w odniesieniu do amortyzacji.
 1. Amortyzacja podatkowa składników majątku w podmiocie medycznym.
  • Kryteria zaliczenia składnika majątku do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nie podlegające amortyzacji podatkowej.
  • Zasady określania wartości początkowej – w tym m.in. otrzymanie przez podmiot medyczny sprzętu medycznego.
  • Ulepszenie środka trwałego – wpływ na wartość początkową oraz odpisy amortyzacyjne.
  • Przyłączenie oraz odłączenie części składowych i części peryferyjnych – wpływ na wysokość odpisów amortyzacyjnych.
  • Metody oraz stawki amortyzacji.
  • Straty w środkach trwałych oraz likwidacja środka trwałego, w tym inwestycji w obcym środku trwałym.
  • Zaniechane inwestycje.
  • Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • Środki trwałe sfinansowane z dotacji UE – zasady ich rozliczania przez podmiot leczniczy.
 2. Zasady sporządzania deklaracji podatkowych CIT-8 przez podmioty medyczne.
  • Znaczenie przychodów i kosztów bilansowych.
  • Przychody zwolnione z opodatkowania.
  • Przychody niepodlegające opodatkowaniu.
  • Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych.
  • Dochody wolne od podatku.
  • Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.
  • Koszty lat ubiegłych.
  • Korekty przychodów i kosztów.
  • Kalkulacja podatku.
 3. Podatek u źródła (WHT).
  • Konstrukcja opodatkowania – zasady poboru podatku przez płatnika.
  • Należyta staranność/certyfikat rezydencji – warunki stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • Przegląd świadczeń występujących w podmiotach medycznych podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła.
 4. Koszty pracownicze/obowiązki płatnika.
  • Moment ujęcia kosztów pracowniczych i składek ZUS od 2023 r.
  • Przegląd wybranych kosztów pracowniczych – świadczenia pozapłacowe.
  • Zasady poboru zaliczki od 01.01.2023 r. – oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.
 5. Zagadnienia wybrane
  • Podatek minimalny – wyłączenia dla spółek medycznych.
  • Ulga na złe długi.
  • Płatności bezgotówkowe/split payment/biała lista.
  • Raportowanie schematów podatkowych w podmiotach z branży medycznej.
  • Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne w podmiotach medycznych.
  • Planowane zmiany w przepisach.

Prowadzący

Marcin Otręba – doradca podatkowy, Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Wykładowca na uczelni wyższej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Zdobywał doświadczenie w międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem VAT. Trener Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Paweł Dymlang – doradca podatkowy (nr 10987), prawnik, wykładowca i trener, autor licznych publikacji książkowych i prasowych o tematyce podatkowej (wyd. Beck, Wolters Kluwer, Infor). Powoływany jako ekspert w dziedzinie podatków w wystąpieniach telewizyjnych i radiowych. Kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobył jako pracownik organów podatkowych, spółki doradztwa podatkowego oraz instytucji finansowych. Z tematyki podatkowej przeprowadził przeszło 2000 szkoleń otwartych oraz zamkniętych dla biznesu oraz administracji publicznej. Od lat prowadzi własną kancelarię prawną i zajmuje się obsługą przedsiębiorców polskich i zagranicznych.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

1.790,00 

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca