Kurs specjalisty ds. MSR/MSSF w praktyce

Strona Główna / Kursy / Kursy księgowe

Zastanawiałeś się  jak organizacje na całym świecie prezentują swoje finanse w sposób jednolity, zrozumiały i zgodny z międzynarodowymi wytycznymi? Chciałbyś dołączyć do grona osób, które potrafią stosować MSR/MSFF?

Jesteś we właściwym miejscu!

W trakcie naszego kursu specjalisty ds. MSR/MSSF w praktyce, wyruszycie w podróż przez skomplikowany labirynt standardów rachunkowości, odkrywając tajniki tworzenia klarownych sprawozdań finansowych. Bez względu na to, czy dopiero zaczynacie swoją przygodę z rachunkowością, czy jesteście doświadczonymi profesjonalistami, nasz kurs dostarczy Wam kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego stosowania MSR/MSSF.

 

Na Kurs specjalisty ds. MSR/MSSF zapraszamy w szczególności:

 • osoby pracujące w dziale księgowości,
 • analityków finansowych,
 • audytorów,
 • osoby odpowiedzialne za sprawdzanie zgodności sprawozdań finansowych z międzynarodowymi standardami,
 • wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć i efektywnie stosować międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej w praktyce zawodowej.

 

Dzięki udziałowi w kursie specjalisty ds. MSR/MSSF zyskasz szereg korzyści:

 • zrozumiesz zasady i wytyczne dotyczące przygotowywania sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami,
 • nauczysz się stosować standardy sprawozdawczości finansowej w swojej pracy,
 • zwiększysz swoją skuteczność w przygotowywaniu, analizie i interpretacji sprawozdań finansowych,
 • podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe.

 

Dołącz do nas i odkryj, jak międzynarodowe standardy rachunkowości mogą stać się Twoim sprzymierzeńcem w biznesowej dziedzinie finansów!

Opis

Dodatkowe informacje o kursie dla specjalisty MSR/MSSF:

 • Kurs w trybie Online.
 • Czas trwania: 6 spotkań po 6 godzin zegarowych,
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.

 

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Temat 1 –  Sprawozdawczość według MSR/MSSF oraz zasady sporządzania sprawozdań finansowych.

 1. Wstęp do zagadnień MSSF oraz „Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych”.
  • Rys historyczny omawiający proces powstania przepisów MSR/MSSF.
  • Proces tworzenia nowych i modyfikacji istniejących MSR/MSSF.
  • Cel i zadania stawiane sprawozdaniom finansowym ogólnego przeznaczenia.
 1. MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – Ramowe określenie formy prezentacji sprawozdań finansowych, zawierające wytyczne dotyczące ich struktury, nazewnictwa i minimum zawartości.
 2. MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych
  i korygowanie błędów”.
  • Zasady rachunkowości.
  • Wybór i zastosowanie zasad rachunkowości.
  • Zmiany zasad (polityki) rachunkowości.
  • Ujawnienie informacji związanych ze zmianą zasad (polityki) rachunkowości.
  • Wartości szacunkowe.
  • Zmiany wartości szacunkowych.
  • Korekta błędów oraz ujawnienie informacji dotyczących błędów lat poprzednich.
 1. MSR 10 „Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego”.
  • Definicja zdarzeń po dniu bilansowym.
  • Data zatwierdzenia sprawozdania finansowego według MSR.
  • Przykłady zdarzeń następujących po dniu bilansowym wymagających dokonania korekt.
 1. MSR 12 “Podatek dochodowy”.
  • Dodatnie różnice przejściowe.
  • Ujemne różnice przejściowe.
  • Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  • Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  • Wycena rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  • Kompensowanie aktywów i rezerw.
 1. MSR 37 „Rezerwy”.
  • Warunki uznania rezerwy.
  • Wycena rezerw w różnych sytuacjach:
   • zobowiązania gwarancyjne,
   • zobowiązania do demontażu środka trwałego,
   • wycena rezerw a wartość pieniądza w czasie.
  • Wycena rezerw na długoterminowe świadczenia pracownicze zgodnie z MSR 19.

 

Temat 2 – Aktywa rzeczowe oraz powiązane zagadnienia

 1. MSR 2 „Zapasy”.
  • Klasyfikacja zapasów w bilansie.
  • Koszt nabycia zapasów.
  • Ustalanie kosztu wytworzenia produktów
   • wyodrębnianie kosztów stałych i zmiennych,
   • ustalanie „uzasadnionej” części kosztów pośrednich.
  • Ujęcie zakupu zapasów ze znacznie odroczonym terminem zapłaty.
  • Ujęcie kosztu wytworzenia produktów w rachunku zysków i strat.
  • Wycena zapasów na dzień bilansowy.
  • Odpisy aktualizujące wartość zapasów ich ujęcie.
 1. MSR 16 „Środki trwałe”.
  • Składniki majątkowe zaliczane do środków trwałych.
  • Koszt nabycia środka trwałego.
  • Ujęcie kosztów demontażu środka trwałego.
  • Ujęcie zakupu środka trwałego ze znacznie odroczoną zapłatą.
  • Ustalanie kosztu środka trwałego finansowanego dotacją rządową.
  • Ujęcie późniejszych nakładów na środek trwały (remonty i wymiana części).
  • Wycena środków trwałych na dzień bilansowy.
  • Przeszacowanie środków trwałych – ujęcie i zasady przeszacowania.
  • Zasady prawidłowej amortyzacji środków trwałych:
   • ustalanie okresu użytkowania,
   • dobór metod amortyzacji,
   • amortyzacja metodą jednostek produkcji,
   • amortyzacja w podziale na komponenty,
   • okresowa weryfikacja amortyzacji.
 1. MSR 38 „Aktywa niematerialne”.
  • Kryteria uznawania aktywów niematerialnych.
  • Ustalanie kosztu nabycia składnika aktywów niematerialnych.
  • Ujmowanie aktywów niematerialnych wytwarzanych we własnym zakresie, czyli koszty badań i koszty rozwoju.
  • Wycena aktywów niematerialnych na dzień bilansowy, okres użytkowania i amortyzacja aktywów niematerialnych.
  • Ustalanie wartości firmy i zasady jej rozliczania w kolejnych okresach.
 1. MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”.
  • Kiedy nieruchomość powinna być zaliczona do inwestycji?
  • Wycena nieruchomości inwestycyjnej na dzień bilansowy. Wycena w koszcie, a wycena w wartości godziwej – znaczenie wyboru polityki rachunkowości.
  • Przeklasyfikowanie nieruchomości oraz wycena nieruchomości w przypadku przeklasyfikowania.
 1. MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”.
  • Zasady kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego.
  • Jakie koszty mogą być kapitalizowane i w jakich okresach trwania inwestycji?
 1. MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana” – prezentacja w sprawozdaniu finansowym środków trwałych przeznaczonych do zbycia oraz działalności niekontynuowanej z punktu widzenia podmiotu gospodarczego.
 2. MSR 36 „Utrata wartości aktywów”.
  • Etapy procedury badania utraty wartości.
  • Przesłanki utraty wartości.
  • Ustalanie wartości odzyskiwalnej w testach na utratę wartości.
  • Pomiar i ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości oraz „przywrócenie” wartości dla pojedynczego składnika majątkowego.
  • Ośrodki wypracowujące środki pieniężne, pomiar i ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości dla ośrodków wypracowujących środki pieniężne.
 1. MSR 20 „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej” – rozliczanie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym dotacji do aktywów i dotacji do przychodów.


Temat 3 –  Leasing, przychody z umów z klientami, różnice kursowe oraz segmenty operacyjne.

 1. MSSF 16 „Leasing”.
  • Podstawowe definicje.
  • Uproszczenia w zakresie ujmowania umów leasingu w sprawozdaniu finansowym.
  • Omówienie specyfiki umów leasingu zawartych na czas nieoznaczony oraz ujęcia prawa wieczystego użytkowania gruntów.
 1. MSSF 15 “Przychody z umów z klientami” – ustanowienie nowych zasad do przedstawiania użytkownikom sprawozdań finansowych użytecznych informacji dotyczących charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów i przepływów pieniężnych wynikających z umów z klientami – pięciostopniowy model rozpoznawania przychodów.
 2. MSR 21 „Transakcje w walutach obcych i różnice kursowe”.
  • Waluta funkcjonalna, a waluta prezentacji.
  • Zasady przeliczania na walutę prezentacji.
  • Kurs wymiany, natychmiastowy kurs wymiany, kurs zamknięcia wg MSR 21, a przyjęte kursy na podstawie uregulowań w ustawie o rachunkowości.
 1. MSSF 8 „Segmenty operacyjne” – ogólne wymogi w zakresie prezentacji informacji
  o segmentach oraz informacji o kluczowych klientach i geograficznych rynkach zbytu.

 

Temat 4 – Instrumenty finansowe oraz płatność na bazie akcji i zysk na jedną akcję

 

 1. Instrumenty finansowe (MSR 32, MSSF 7 i MSSF 9).
  • Klasyfikacja pożyczek, akcji/udziałów, jednostek uczestnictwa, obligacji, weksli i należności dla potrzeb wyceny.
  • Wycena początkowa i bilansowa aktywów finansowych: zamortyzowany koszt i wartość godziwa.
  • Ujęcie przeszacowań: wynik finansowy i kapitał (inne całkowite dochody), przeniesienia z kapitału na wynik.
  • Ustalanie i ujęcie odpisów aktualizujących.
  • Wycena początkowa i bilansowa zobowiązań finansowych.
  • Instrumenty pochodne – ujęcie i wycena.
  • Rachunkowość zabezpieczeń – zasady wyboru.
  • Pomiar efektywności i dokumentacja, ujawnienia informacji na temat instrumentów finansowych (ryzyko kredytowe, płynności i rynkowe).
  • Zmiany w rachunkowości instrumentów finansowych.
 1. MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” – podstawowe zagadnienia.
 2. MSR 33 „Zysk przypadający na jedną akcję” – sposoby wyliczania podstawowego i rozwodnionego zysku na akcję.

 

Temat 5 – Skonsolidowane sprawozdania finansowe, sprawozdawczość śródroczna

 1. MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”.
  • Identyfikacja połączenia gospodarczego – przejęcia przedsięwzięć na nabycia zbioru aktywów.
  • Zastosowanie metody przejęcia, w tym:
   • ustalanie przekazanej zapłaty i jej relacja do ceny nabycia udziałów,
   • identyfikacja, ujmowanie i wycena aktywów netto przejętego podmiotu,
   • wycena udziałów niekontrolujących na moment początkowego ujęcia,
   • ujęcie wartości firmy (całkowitej lub nabytej) lub zysku na okazyjnym nabyciu.
  • Połączenia pod wspólną kontrolą – zastosowanie metody przejęcia oraz metody łączenia udziałów lub innej metody.
 1. Sprawozdawczość skonsolidowana (MSR 27, MSR 28, MSSF 10 – MSSF 12).
  • Grupa kapitałowa jako podmiot sprawozdawczy – definicje i wymogi sprawozdawcze według MSSF, a regulacje ustawy o rachunkowości.
  • Relacje między MSR 27, MSR 28, a nowymi standardami: MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12.
  • Pojęcie kontroli, współkontroli i znaczącego wpływu.
  • Zastosowanie metody przejęcia (MSSF 3) w sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
  • Istota metody pełnej konsolidacji i metody praw własności, ujmowanie inwestycji w podmiotach podporządkowanych przeznaczonych do sprzedaży.
  • Przejęcia wieloetapowe i nabywanie dodatkowych udziałów w podmiotach zależnych.
  • Wpływ transakcji między podmiotami powiązanymi i ich eliminowanie lub uwzględnianie w procedurach konsolidacyjnych.
 1. MSR 24 „Informacje na temat podmiotów powiązanych” – ogólne wymogi w zakresie prezentacji informacji o podmiotach powiązanych.
 2. MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”.
  • Śródroczny raport finansowy.
  • Minimalna zawartość śródrocznego raportu finansowego.
  • Wybrane informacje objaśniające.
  • Szczegółowe przykłady ujawnień oraz okresy, za które wymagana jest prezentacja śródrocznego sprawozdania.

 

Temat 6 –  Sporządzanie sprawozdań finansowych – zajęcia praktyczne.

 1. MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” – omówienie metodologii sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych wraz z przykładem praktycznym.
 2. Sporządzanie sprawozdania finansowego na moment przejścia na MSR.
  • Zasady MSSF 1 „Zastosowanie MSR po raz pierwszy” i ćwiczenia praktyczne.
  • Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat wg MSR/MSSF – ćwiczenia praktyczne.
  • Prezentacja przykładu dotyczącego sporządzania sprawozdania finansowego według MSSF po raz pierwszy.

Prowadzący

Arkadiusz Lenarcik – dyrektor Departamentu Audytu, biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej, gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.

Nasi klienci oceniają kompetencję i wiedzę trenera na: 5,6/6
Średnia, w jaki sposób trener przekazuje wiedzę popartą przykładami: 5,6/6

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

2.490,00 

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca