Kurs specjalisty ds. MSR/MSSF w praktyce

Kurs specjalisty ds.  MSR/MSSF w praktyce obejmuje kluczowe zagadnienia niezbędne do sporządzania sprawozdań finansowych wg MSR/ MSSF. Podzielony jest na 5 dni, podczas których zostaną omówione m.in. takie zagadnienia jak: zasady sporządzania sprawozdań finansowych, aktywa rzeczowe, wraz z zagadnieniami powiązanymi, jak i klasyfikacja instrumentów finansowych. Uczestnik kursu powinien znać procedury księgowe i zasady sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Znajomość Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej nie jest wymagana.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Szkolenie

Zasady sporządzania sprawozdań finansowych w tym sprawozdań skonsolidowanych

 

W trakcie zajęć prelegenci zgłębią również problematykę dotyczącą sprawozdań skonsolidowanych, tak ważną przy połączeniu przedsiębiorstw. Omawiana wiedza oparta będzie na  bieżących standardach  MSSF. Na kursie kładziemy nacisk na praktyczne przykłady, omówienia kazusów oraz dyskusję dotyczącą indywidualnych przypadków z życia zawodowego uczestników zajęć.

Opis

Dodatkowe informacje o kursie dla specjalisty MSR/MSSF:

Kurs w trybie Online.

Czas trwania: 5 spotkań po 6 godzin zegarowych, termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).

Darmowe konsultacje: 
w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

  1. Dodaj wybrany kurs do koszyka
  2. Przy opcji płatności zaznacz zaznacz „Dofinansowanie”.
  3. Poczekaj na kontakt naszego działu sprzedaży w celu ustalenia szczegółów.

LUB[

Przejdź do zakładki „dofinansowanie” i umów bezpłatną rozmowę.
Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej. 

Program

 

 

Temat 1: Sprawozdawczość według MSR/MSSF oraz zasady sporządzania sprawozdań finansowych.
• MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” (bilans i rachunek zysków i strat)
• MSR 8 „Polityka rachunkowości, zmiany w wartościach szacunkowych i korekty błędów”
• MSR 10 „Zdarzenia po dacie bilansu”
• MSR 12 „Podatek dochodowy”
• MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”
• MSSF 15 „Umowy z klientami”
• MSR 21 „Transakcje w walutach obcych i różnice kursowe”

W tej części przedstawimy podstawowe założenia sporządzania, cechy jakościowe informacji oraz definicje elementów sprawozdań finansowych. Omówimy istotę i zmiany w polityce rachunkowości, jak również zakres, zasady przygotowywania i prezentacji sprawozdania finansowego wg MSR Określimy jaki wpływ na podatek dochodowy
w jednostkach gospodarczych mają informacje generowane przez systemy rachunkowości.

Temat 2: Aktywa rzeczowe oraz powiązane zagadnienia.
• MSR 2 „Zapasy”
• MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”
• MSR 38 „Wartości niematerialne”
• MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”
• MSSF 13 „ Wycena wartości godziwej”

Dzień zostanie poświęcony m.in. wycenie początkowej zapasów ze wskazaniem na pomiar kosztu wytworzenia, dokonywania odpisów aktualizujących. Przedstawione zostanie ujęcie rzeczowych aktywów trwałych, pozycje zaliczane do środków trwałych, ustalanie kosztu początkowego, amortyzacja, wycena na dzień bilansowy, przeszacowanie i ujęcie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. MSR 40 nieruchomości inwestycyjne – wycena ze szczególnym uwzględnieniem modelu wartości godziwej oraz przeklasyfikowanie nieruchomości.

Temat 3: Aktywa rzeczowe oraz powiązane zagadnienia.
• MSR 36 „Utrata wartości” (aktywów rzeczowych)
• MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”
• MSSF 16 „Leasing”

W tej części szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące utraty wartości aktywów oraz kosztów finansowania zewnętrznego. Przedstawimy leasing – jego istotę, klasyfikację oraz ujęcie leasingu u leasingobiorcy.

Temat 4: Instrumenty finansowe.
• MSR 32, MSSF 7, MSSF 9 „Instrumenty finansowe…”
• MSSF 2 „Płatności w akcjach”

Zaprezentowana zostanie klasyfikacja instrumentów finansowych, przedstawimy instrumenty finansowe różnych kategorii, zasad ich ujmowania i wyceny przy ujęciu początkowym i na kolejne dni bilansowe. Na przykładach pokażemy zasady usuwania instrumentów finansowych z ksiąg rachunkowych, jak również zasady wydzielania
instrumentów wbudowanych. W dalszej części zajęć omówimy temat najczęściej stosowanych zabezpieczeń (rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej). Przedstawimy również wymagania dotyczące ujawniania informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniu finansowym ze szczególnym
uwzględnieniem MSSF 7.

Temat 5: Sprawozdania skonsolidowane, połączenia przedsiębiorstw i segmenty.
• MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe
• MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne
• MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach
• MSR 27 Jednostkowe Sprawozdania Finansowe
• MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
• MSSF 3 „Połączenia przedsiębiorstw”
• MSR 24 „Informacje ujawniane na temat podmiotów powiązanych”
• MSSF 8 „Sprawozdawczość segmentów”

W tym dniu przedstawione zostaną procesy oraz procedury konsolidacji sprawozdań finansowych według MSR/MSSF biorąc za podstawę sprawozdania jednostkowe, sporządzone zgodnie z zasadami MSR/MSSF. Praktyczne przykłady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oparte zostaną w szczególności o MSSF 3 oraz MSSF 10.

Prowadzący

Arkadiusz Lenarcik – dyrektor Departamentu Audytu, biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej, gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.

Dofinansowanie

Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

Zarezerwuj miejsce - dodaj do koszyka (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

1.775,00 

Możliwość przeprowadzenia kursu w formie zamkniętej, program zostanie dopasowany do potrzeb Twojej firmy!

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Mówią o nas:
5/5

4.8/5 Tak oceniają nas nasi klienci. Zobacz więcej tu.

Przez ponad 10 lat zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji