Kurs specjalisty ds. MSR/MSSF w praktyce

Strona Główna / Kursy / Kursy księgowe

Do Twoich zadań należy sporządzanie sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF i chcesz wiedzieć, jakich błędów masz unikać?  Mamy na to rozwiązanie! Zapraszamy Cię na nasz: Kurs specjalisty ds. MSR/MSSF, w którym nasz ekspert zaprezentuje Ci kluczowe zagadnienia w tym obszarze!

Nasz 6-dniowy kurs wyposaży Cię w wiedzę na temat:

 • zasad sporządzania sprawozdań finansowych oraz aktywów rzeczowych wraz z powiązanymi zagadnieniami;
 • klasyfikacji instrumentów finansowych,
 • problematyki dotyczącej skonsolidowanych sprawozdań.

 

Jak powszechnie wiadomo nasi trenerzy w skuteczny sposób pomagają przyswoić zasób nowych informacji, gdyż kładą nacisk na praktyczne przykłady, omówienia kazusów oraz dyskusję dotyczącą indywidualnych przypadków z życia zawodowego uczestników zajęć.

Uważasz, że osiągnąłeś średniozaawansowany poziom sporządzania i interpretowania sprawozdań finansowych? Jesteś księgowym, głównym księgowym, kontrolerem, czy dyrektorem finansowym i chcesz pogłębić swoją wiedzę oraz sprawnie interpretować Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej? Skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej, a wiedza jaką uzyskasz zaowocuje w prawidłowym wykonywaniu obowiązków pracowniczych! Ważne jest, abyś posiadał określony zasób informacji odnośnie procedur księgowych i zasad sporządzania sprawozdań finansowych w zgodzie z ustawą o rachunkowości.

Zapraszamy!

Opis

Dodatkowe informacje o kursie dla specjalisty MSR/MSSF:

 • Kurs w trybie Online.
 • Czas trwania: 6 spotkań po 6 godzin zegarowych,
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.

 

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Temat 1 –  Sprawozdawczość według MSR/MSSF oraz zasady sporządzania sprawozdań finansowych

 1. Wstęp do zagadnień MSSF oraz „Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych”:
  • rys historyczny omawiający proces powstania przepisów MSR/MSSF,
  • proces tworzenia nowych i modyfikacji istniejących MSR/MSSF,
  • cel i zadania stawiane sprawozdaniom finansowym ogólnego przeznaczenia.

 

 1. MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”:
  • ramowe określenie formy prezentacji sprawozdań finansowych, zawierające wytyczne dotyczące ich struktury, nazewnictwa i minimum zawartości.

 

 1. MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”:
  • zasady rachunkowości,
  • wybór i zastosowanie zasad rachunkowości,
  • zmiany zasad (polityki) rachunkowości,
  • ujawnienie informacji związanych ze zmianą zasad (polityki) rachunkowości,
  • wartości szacunkowe,
  • zmiany wartości szacunkowych,
  • korekta błędów, ujawnienie informacji dotyczących błędów lat poprzednich.

 

 1. MSR 10 „Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego”:
  • definicja zdarzeń po dniu bilansowym,
  • data zatwierdzenia sprawozdania finansowego według MSR,
  • przykłady zdarzeń następujących po dniu bilansowym wymagających dokonania korekt.

 

 1. MSR 12 “Podatek dochodowy”:
  • dodatnie różnice przejściowe,
  • ujemne różnice przejściowe,
  • rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
  • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
  • wycena rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
  • kompensowanie aktywów i rezerw.

 

 1. MSR 37 „Rezerwy”:
  • warunki uznania rezerwy,
  • wycena rezerw w różnych sytuacjach (zobowiązania gwarancyjne,
  • zobowiązania do demontażu środka trwałego,
  • wycena rezerw a wartość pieniądza w czasie),
  • wycena rezerw na długoterminowe świadczenia pracownicze zgodnie z MSR 19.

 

Temat 2 – Aktywa rzeczowe oraz powiązane zagadnienia

 1. MSR 2 „Zapasy”:
  • klasyfikacja zapasów w bilansie,
  • koszt nabycia zapasów,
  • ustalanie kosztu wytworzenia produktów (wyodrębnianie kosztów stałych i zmiennych,
  • ustalanie „uzasadnionej” części kosztów pośrednich),
  • ujęcie zakupu zapasów ze znacznie odroczonym terminem zapłaty,
  • ujęcie kosztu wytworzenia produktów w rachunku zysków i strat,
  • wycena zapasów na dzień bilansowy,
  • odpisy aktualizujące wartość zapasów ich ujęcie.

 

 1. MSR 16 „Środki trwałe”:
  • składniki majątkowe zaliczane do środków trwałych,
  • koszt nabycia środka trwałego,
  • ujęcie kosztów demontażu środka trwałego,
  • ujęcie zakupu środka trwałego ze znacznie odroczoną zapłatą,
  • ustalanie kosztu środka trwałego finansowanego dotacją rządową,
  • ujęcie późniejszych nakładów na środek trwały (remonty i wymiana części),
  • wycena środków trwałych na dzień bilansowy,
  • przeszacowanie środków trwałych – ujęcie i zasady przeszacowania,
  • zasady prawidłowej amortyzacji środków trwałych (ustalanie okresu użytkowania, dobór metod amortyzacji, amortyzacja metodą jednostek produkcji, amortyzacja w podziale na komponenty, okresowa weryfikacja amortyzacji).

 

 1. MSR 38 „Aktywa niematerialne”:
  • kryteria uznawania aktywów niematerialnych,
  • ustalanie kosztu nabycia składnika aktywów niematerialnych,
  • ujmowanie aktywów niematerialnych wytwarzanych we własnym zakresie (czyli koszty badań i koszty rozwoju),
  • wycena aktywów niematerialnych na dzień bilansowy, okres użytkowania i amortyzacja aktywów niematerialnych. Ustalanie wartości firmy i zasady jej rozliczania w kolejnych okresach.

 

 1. MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”:
  • kiedy nieruchomość powinna być zaliczona do inwestycji?
  • wycena nieruchomości inwestycyjnej na dzień bilansowy (wycena w koszcie,
   a wycena w wartości godziwej – znaczenie wyboru polityki rachunkowości),
  • przeklasyfikowanie nieruchomości, wycena nieruchomości w przypadku przeklasyfikowania

 

 1. MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”:
  • zasady kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego.
  • określenie jakie koszty mogą być kapitalizowane i w jakich okresach trwania inwestycji.

 

 1. MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”:
  • prezentacja w sprawozdaniu finansowym środków trwałych przeznaczonych do zbycia oraz działalności niekontynuowanej z punktu widzenia podmiotu gospodarczego.

 

 1. MSR 36 „Utrata wartości aktywów”:
  • etapy procedury badania utraty wartości,
  • przesłanki utraty wartości,
  • ustalanie wartości odzyskiwalnej w testach na utratę wartości,
  • pomiar i ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości oraz „przywrócenie” wartości dla pojedynczego składnika majątkowego,
  • ośrodki wypracowujące środki pieniężne, pomiar i ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości dla ośrodków wypracowujących środki pieniężne.

 

 1. MSR 20 „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej” – rozliczanie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym dotacji do aktywów i dotacji do przychodów.

 


Temat 3 –  Leasing, przychody z umów z klientami, różnice kursowe, segmenty operacyjne

 1. MSSF 16 „Leasing”:
  • podstawowe definicje,
  • uproszczenia w zakresie ujmowania umów leasingu w sprawozdaniu finansowym,
  • omówienie specyfiki umów leasingu zawartych na czas nieoznaczony oraz ujęcia prawa wieczystego użytkowania gruntów.

 

 1. MSSF 15 “Przychody z umów z klientami”:
  • ustanowienie nowych zasad do przedstawiania użytkownikom sprawozdań finansowych użytecznych informacji dotyczących charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności, co do przychodów i przepływów pieniężnych wynikających z umów z klientami – pięciostopniowy model rozpoznawania przychodów.

 

 1. MSR 21 „Transakcje w walutach obcych i różnice kursowe”:
  • waluta funkcjonalna, a waluta prezentacji,
  • zasady przeliczania na walutę prezentacji.
  • kurs wymiany, natychmiastowy kurs wymiany, kurs zamknięcia wg MSR 21, a przyjęte kursy na podstawie uregulowań w ustawie o rachunkowości.

 

 1. MSSF 8 „Segmenty operacyjne”: ogólne wymogi w zakresie prezentacji informacji
  o segmentach oraz informacji o kluczowych klientach i geograficznych rynkach zbytu.

 

Temat 4 – Instrumenty finansowe oraz płatność na bazie akcji i zysk na jedną akcję

 1. Instrumenty finansowe (MSR 32, MSSF 7 i MSSF 9):
  • klasyfikacja pożyczek, akcji/udziałów, jednostek uczestnictwa, obligacji, weksli i należności dla potrzeb wyceny,
  • wycena początkowa i bilansowa aktywów finansowych: zamortyzowany koszt i wartość godziwa,
  • ujęcie przeszacowań: wynik finansowy i kapitał (inne całkowite dochody), przeniesienia z kapitału na wynik,
  • ustalanie i ujęcie odpisów aktualizujących,
  • wycena początkowa i bilansowa zobowiązań finansowych,
  • instrumenty pochodne – ujęcie i wycena,
  • rachunkowość zabezpieczeń – zasady wyboru,
  • pomiar efektywności i dokumentacja, ujawnienia informacji na temat instrumentów finansowych (ryzyko kredytowe, płynności i rynkowe),
  • zmiany w rachunkowości instrumentów finansowych.

 

 1. MSSF 2 „Płatności na bazie akcji”:
  • podstawowe zagadnienia.

 

 1. MSR 33 „Zysk przypadający na jedną akcję” – sposoby wyliczania podstawowego
  i rozwodnionego zysku na akcję.

 

Temat 5 – Skonsolidowane sprawozdania finansowe, sprawozdawczość śródroczna

 1. MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”:
  • identyfikacja połączenia gospodarczego – przejęcia przedsięwzięć na nabycia zbioru aktywów,
  • zastosowanie metody przejęcia (w tym: ustalanie przekazanej zapłaty i jej relacja do ceny nabycia udziałów, identyfikacja, ujmowanie i wycena aktywów netto przejętego podmiotu, wycena udziałów niekontrolujących na moment początkowego ujęcia, ujęcie wartości firmy (całkowitej lub nabytej) lub zysku na okazyjnym nabyciu),
  • połączenia pod wspólną kontrolą – zastosowanie metody przejęcia, metody łączenia udziałów lub innej metody.

 

 1. Sprawozdawczość skonsolidowana (MSR 27, MSR 28, MSSF 10 – MSSF 12):
  • grupa kapitałowa jako podmiot sprawozdawczy – definicje i wymogi sprawozdawcze według MSSF, a regulacje ustawy o rachunkowości,
  • relacje między MSR 27, MSR 28, a nowymi standardami: MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12,
  • pojęcie kontroli, współkontroli i znaczącego wpływu,
  • zastosowanie metody przejęcia (MSSF 3) w sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
  • istota metody pełnej konsolidacji i metody praw własności, ujmowanie inwestycji w podmiotach podporządkowanych przeznaczonych do sprzedaży,
  • przejęcia wieloetapowe i nabywanie dodatkowych udziałów w podmiotach zależnych
  • wpływ transakcji między podmiotami powiązanymi i ich eliminowanie lub uwzględnianie w procedurach konsolidacyjnych.

 

 1. MSR 24 „Informacje na temat podmiotów powiązanych”:
  • ogólne wymogi w zakresie prezentacji informacji o podmiotach powiązanych.

 

 1. MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”:
  • śródroczny raport finansowy,
  • minimalna zawartość śródrocznego raportu finansowego,
  • wybrane informacje objaśniające,
  • szczegółowe przykłady ujawnień, okresy, za które wymagana jest prezentacja śródrocznego sprawozdania.

 

Temat 6 –  Sporządzanie sprawozdań finansowych – zajęcia praktyczne

 1. MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” – omówienie metodologii sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych wraz z przykładem praktycznym.

 

 1. Sporządzanie sprawozdania finansowego na moment przejścia na MSR:
  • zasady MSSF 1 „Zastosowanie MSR po raz pierwszy” i ćwiczenia praktyczne.
  • Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat wg MSR/MSSF – ćwiczenia praktyczne.

 

Zaprezentowany zostanie przykład dotyczący sporządzania sprawozdania finansowego według MSSF po raz pierwszy.

Prowadzący

Arkadiusz Lenarcik – dyrektor Departamentu Audytu, biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej, gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.

Nasi klienci oceniają kompetencję i wiedzę trenera na: 5,6/6
Średnia, w jaki sposób trener przekazuje wiedzę popartą przykładami: 5,6/6

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

2.150,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca