Polityka prywatności Wektor Wiedzy Sp. z o.o.

 

1. Administratorem danych osobowych jest spółka Wektor Wiedzy Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000771635, REGON: 382576110, NIP: 8133806137, kapitał zakładowy 5.000 zł, opłacony w całości (dalej jako: Administrator).

2. Dane kontaktowe Administratora: Tel. 17 283 1045, mail: biuro@wektorwiedzy.pl.

3. Administrator przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

4. Administrator przetwarza dane osobowe osób kontaktujących się z Administratorem w celu uzyskania informacji o działalności i usługach świadczonych przez Administratora, w tym w celu uzyskania referencji, kontaktu z odpowiednim działem przedsiębiorstwa Administratora, jak również zawarcia umów z Administratorem, w szczególności umów w przedmiocie świadczenia przez Administratora usług szkoleniowych, w tym prowadzenia szkoleń on-line. W tym celu przetwarzane są dane takie, jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa prowadzonej działalności, numer NIP, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości kierowanej do Administratora. Dane te są zbierane w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do Administratora lub w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę. Dostarczone dane mogą być przetwarzane również na podstawie usprawiedliwionego interesu Administratora (w tym w zakresie dostarczania usługi zamówionej przez klienta, marketingu bezpośredniego produktów własnych).

5. Administrator przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów, w tym również dane osobowe osób związanych z klientami niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby biorące udział w szkoleniach lub bezpłatnych webinarach). W tym celu przetwarzane są dane takie, jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa prowadzonej działalności, numer NIP, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości kierowanej do Administratora. Administrator może wykorzystywać inne systemy zewnętrzne do zbierania danych, np. clickmeeting.com, facebook czy linkedin.

Dane te są zbierane w oparciu o podstawy przetwarzania danych takie jak:
a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
b) wykonanie umowy,
c) wypełnienie obowiązków wynikających z prawa (w tym z prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości),
d) usprawiedliwiony interes Administratora (w tym w zakresie tworzenia baz danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń).

6. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną (w szczególności w postaci wiadomości e-mail), jak również wykonywania połączeń telefonicznych celem przedstawienia ofert usług Administratora. W tym celu przetwarzane są dane takie, jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa prowadzonej działalności, numer NIP, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości kierowanej do Administratora. Dane te są zbierane w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika. Dostarczone dane mogą być przetwarzane również na podstawie usprawiedliwionego interesu Administratora (w tym w zakresie marketingu bezpośredniego produktów własnych).

7. Administrator przetwarza dane osobowe przez następujący okres czasu:
a) w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody,
b) w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (w tym do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
c) przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy,
d) w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, okres przetwarzania trwa do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z tej umowy.

8. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora lub wykonującym na rzecz Administratora usługi, w szczególności:
a) właściwym organom władzy, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa pozostają uprawnione do żądania ich wydania,
b) podmioty prowadzące działania marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Administratora,
c) podmioty świadczące usługi z zakresu IT na rzecz Administratora, w tym usługi dostarczania oprogramowania, w szczególności do przeprowadzania szkoleń on-line, usługi hostingowe, obsługi strony internetowej,
d) podmioty świadczące usługi związane z dochodzeniem lub obroną roszczeń,
e) podmioty świadczące usługi w zakresie doradztwa prawnego, gospodarczego, podatkowego,
f) przedsiębiorcy pocztowi oraz firmy kurierskie,
g) inne podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

9.W przypadkach, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, zgoda taka może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

10. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji dotyczących przetwarzania jej danych, szczegółowo określonych w art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej jako: Rozporządzenie RODO.

11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności szczegółowo wskazanych w art. 17 Rozporządzenia RODO.

13. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych w na zasadach szczegółowo wskazanych w art. 18 Rozporządzenia RODO.

14. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.

15. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim, a także w innych przypadkach szczegółowo wskazanych w art. 21 oraz art. 22 Rozporządzenia RODO.

16. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

17. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o plikach cookies.

1. Administrator korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności w postaci plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Administratora. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na stronie Administratora lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

3. Pliki cookies przechowywane i wykorzystywane są w następujących celach:
a) zapamiętywania odwiedzin na stronie Administratora i preferencji użytkownika
dotyczących tej strony,
b) tworzenia anonimowych statystyk odświeżalności,
c) tworzenia spersonalizowanych reklam.

4. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:
a) „Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
b) „Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookie”.
c) „Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników.

5. Korzystanie ze strony internetowej Administratora oznacza wyrażenie zgody na pliki cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej używanej przez użytkownika. Przeglądarki internetowe z reguły domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym (komputerze, urządzeniu mobilnym) użytkownika. Użytkownik może określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień zainstalowanej przeglądarki. W szczególności możliwe jest usunięcie plików cookies, ich automatyczne blokowanie. Sposób funkcjonowania w tym zakresie pozostaje zgodny z działaniem konkretnej przeglądarki i w celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z pomocą przeglądarki.

6. Dokonane przez użytkownika ograniczenie stosowania plików cookies lub ich wyłączenie może wpłynąć na funkcjonalności strony internetowej Administratora, w tym powodować jej nieprawidłowe działanie, a nawet brak możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności.