Szkolenia dofinansowane z KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest programem adresowanym do pracodawców, którzy chcą być o krok przed konkurencją i będą inwestować w rozwój własnych kompetencji i kompetencji swoich pracowników. Powstał właśnie po to, aby ułatwić im to zadanie.

 • określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,

Krajowy Fundusz Szkoleniowy otwiera przed pracodawcami nowe możliwości kształtowania rynku pracy. Inwestycja w rozwój osób pracujących przekłada się na wyższą jakość pracy, którą wykonują, większą świadomość swoich możliwości zawodowych i pewność działania.

Dysponentami pieniędzy Krajowego Funduszu Szkoleniowego są Powiatowe Urzędy Pracy. Droga pozyskiwania środków jest prosta – zwłaszcza, że chętnie pomożemy Państwu ją przebyć. Mogą Państwo starać się o środki KFS, jeśli posiadają status pracodawcy, tzn. zatrudniają na umowie 
o pracę co najmniej jedną osobę. Środki są dostępne zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników. Będąc mikroprzedsiębiorcą możesz uzyskać dofinansowanie 100% kosztów poniesionych na kształcenie ustawiczne. Mali, średni i pozostali przedsiębiorcy mogą uzyskać 80% środków z KFS, wnosząc jedynie 20% wkładu własnego. Dofinansowanie skierowane jest w pierwszej kolejności do osób spełniających priorytety wskazane na dany rok przez Ministra (limit podstawowy) i Radę Rynku Pracy (rezerwa).

Rok 2019

Priorytety tzw. „puli ministra” tj. (80%)

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego bądź w spółdzielniach socjalnych;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS (20%)

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Deficyty zawodów można sprawdzić m.in. na barometrzawodow.pl, a także na stronach Państwa Urzędu Pracy. Każdy PUP ma możliwość kreowania szczegółowych zasad przyznawania dofinansowania w oparciu o potrzeby lokalnego rynku pracy. W regulaminach, które ogłasza precyzuje, czym będzie się kierował oceniając wniosek o dofinansowanie. Warto sprawdzić te zasady i upewnić się o spełnianiu kryteriów.

Baza Usług Rozwojowych

Oferujemy usługi doradcze związane z użytkowaniem Bazy Usług Rozwojowych oraz wspomagamy proces aplikowania o środki za pomocą platformy.

Projekt skierowany jest do firm, mających status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Mogą one skorzystać z dotacji na usługi rozwojowe, opublikowane w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search.

Istnieje możliwość uzyskania wsparcia na poziomie 50% – 80% w zależności od województwa, gdzie przedsiębiorstwo jest zarejestrowane. W poszczególnych województwach obowiązują kryteria, na podstawie których określany jest poziom dofinansowania. Są to np. wielkość przedsiębiorstwa, wnioskowanie na środki dla pracownika w wieku 50+ lub o niskich kwalifikacjach, działalność w smart specialization.

Nasza firma od 2016 roku jest zarejestrowana w BUR jako Podmiot świadczący usługi rozwojowe 
i w ramach dotacji przeszkoliliśmy już ponad 1400 osób. W bazie znajdują się nasze szkolenia, które realizujemy na terenie całej Polski. Zachęcamy także do zgłaszania tematów szkoleniowych, dzięki czemu będziemy mogli umieścić w Bazie szkolenia, które będą dopasowane do Państwa potrzeb.

Mamy duże doświadczenie w koordynacji procesu, począwszy od umieszczenia szkoleń na bazie, po przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do projektu, skończywszy na pomocy w rozliczeniu klienta z operatorem, co skutkuje zwrotem części środków.

Nasz zespół cechuje rzetelność, terminowość i efektywność. Współpracujemy z klientem 
i słuchamy o jego potrzebach. Wiemy, że klient jest naszym partnerem do współpracy, któremu chcemy pomóc. Szkolenia to inwestycja w pracownika i rozwój firmy, dlatego zachęcamy do uczestnictwa 
w kursach, które są refundowane ze środków UE i można je zdobyć za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.