Baza Usług Rozwojowych

Dlaczego warto korzystać ze środków na szkolenia z BUR
– Bazy Usług Rozwojowych?

Zasady w BUR dają szansę na skorzystanie z dofinansowania, przedsiębiorcom którzy nie zatrudniają pracowników, w odróżnieniu od Krajowego Funduszu Szkoleniowego, gdzie wnioskujący musi być pracodawcą.

Pierwszeństwo w drodze po środki – kto ma największe szanse na wsparcie z BUR?

Największe szanse na otrzymanie wsparcia z BUR mają “Premiowani Pracownicy”:

 • Pracownik w wieku 50 lat lub więcej – osoba w wieku 50 lat i więcej, wiek określa się na podstawie daty urodzenia i ustalany jest w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie.
 • Pracownik o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO), tj. na poziomie wykształcenia ponadgimnazjalnego (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej, do których zaliczamy: Liceum ogólnokształcące; Liceum profilowane; Technikum; Uzupełniające liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające; Zasadnicza Szkoła Zawodowa).

Pod uwagę brana jest czasami główna działalność przedsiębiorstwa, pozwalająca zwiększyć poziom dofinansowania, jeśli działa w obszarze tak zwanych inteligentnych specjalizacji.

  Inteligentne specjalizacje (smart specialization) to dziedzina życia gospodarki lub nauki stanowiąca nową, rozwojową specjalizację gospodarczą, która opiera się na wykorzystaniu unikalnych zasobach naturalnych regionów, połączeniu różnych branż, zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Inteligentne specjalizacje mają na celu doprowadzić do powstania nowych rynków aktywności gospodarczej, modernizacji oraz podniesieniu konkurencyjności regionów. Każde z województw Polski ma określoną listę inteligentnych specjalizacji. Kod PKD musi figurować w aktualnym dokumencie rejestrowym wnioskodawcy w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

   Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie na szkolenia z BUR?

   Oferta skierowana jest do samozatrudnionych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Bywa, że Operator ustala dodatkowe kryteria, które należy spełnić. Operator to instytucja, która w pełni realizuje proces obsługi wniosków, zawierania umów z beneficjentem a także zajmuje się przekazywaniem środków uzyskanego dofinansowania.

   • Mikro przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.
   • Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.
   • Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

   Dofinansowanie kursów z BUR 2024

   Lokalizacja, a wysokość dofinansowania z BUR – Istnieje możliwość uzyskania wsparcia na poziomie 50% – 80% w zależności od województwa, gdzie przedsiębiorstwo jest zarejestrowane. W poszczególnych województwach obowiązują kryteria, na podstawie których określany jest poziom dofinansowania. Są to np. wielkość przedsiębiorstwa, wnioskowanie na środki dla pracownika w wieku 50+ lub o niskich kwalifikacjach, działalność w smart specialization.

   Wielkość firmy, a dofinansowanie z BUR – Podczas określania wielkości firmy należy wziąć pod uwagę powiązania.

   Przedsiębiorstwo niezależne – jest w pełni samodzielne, a to oznacza, że nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów lub posiada poniżej 25 proc. kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w jednym lub kilku innych przedsiębiorstwach, i/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25 proc. kapitału lub głosów w tym przedsiębiorstwie.

   Przedsiębiorstwo partnerskie – to firma, która posiada 25 proc. lub więcej kapitału lub głosów w innym przedsiębiorstwie, a/lub inne przedsiębiorstwo posiada 25 proc. lub więcej kapitału lub głosów w tym przedsiębiorstwie lub głosy, jakie przedsiębiorstwo posiada w innym przedsiębiorstwie (lub odwrotnie), nie przekraczają 50 proc. ogólnej sumy głosów.

   Ustalenie danych dla przedsiębiorstwa partnerskiego (udział 25%-49%): Przy ustalaniu czy dane przedsiębiorstwo, pozostające z innym podmiotem/innymi podmiotami w relacji przedsiębiorstw partnerskich, kwalifikuje się do statusu MŚP, należy dodać do własnych danych procent liczby osób zatrudnionych i danych finansowych drugiego przedsiębiorstwa.

   Przedsiębiorstwo związane – to firma która posiada 50 proc. głosów udziałowców lub wspólników w innym przedsiębiorstwie, a/lub inne przedsiębiorstwo posiada ponad 50 proc. głosów w naszym przedsiębiorstwie.

   BUR

   Ustalenie danych dla przedsiębiorstwa powiązanego (udział 50% – 100%): Przy ustalaniu czy dane przedsiębiorstwo, pozostające z innym podmiotem/innymi podmiotami w relacji przedsiębiorstw powiązanych, kwalifikuje się do statusu MŚP, należy dodać do własnych danych 100% liczby osób zatrudnionych i danych finansowych drugiego przedsiębiorstwa.

   Relacja za pośrednictwem osoby fizycznej – jeśli np. dana osoba jest prezesem przedsiębiorstwa, a jednocześnie np. zasiada w zarządzie innego podmiotu lub jest jego właścicielem, to uznaje się, że poprzez ta osobę podmioty te są powiązane. Uwzględnia się tylko takie relacje, w przypadku których osoba fizyczna wywiera dominujący wpływ na działalność innego przedsiębiorstwa. Tylko takie relacje sprawiają, że poprzez tę osobę fizyczną podmioty te są powiązane. Znaczenie mają tu tylko takie relacje, które dotyczą powiązań za pośrednictwem osób fizycznych (mających decydujący wpływ na zarządzanie/podejmowanie decyzji w danym podmiocie) z innymi podmiotami, które działają na tym samym rynku lub rynkach pokrewnych w rozumieniu obwieszczenia Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji (Dz.U.WE C372/5), przy czym rynek pokrewny to rynek bezpośrednio sąsiedni w łańcuchu produkcyjnym (np. produkcja energii-dystrybucja energii). Dlatego też to przedsiębiorca, wypełniając Oświadczenie musi zdecydować czy wpływ danej osoby fizycznej na inne przedsiębiorstwo ma charakter dominujący czy też nie wywiera takiego wpływu.

   Jeśli wpływ za pośrednictwem osoby fizycznej byłby dominujący i podmiot taki byłby przedsiębiorcą działającym na tym samym rynku lub na rynkach pokrewnych, wówczas może to świadczyć o tym, ze podmioty te są powiązane (poprzez tę właśnie osobę fizyczną).

   W przypadku, gdy wpływ za pośrednictwem osoby fizycznej nie będzie dominujący i podmiot nie działa na tym samym rynku lub rynkach pokrewnych wówczas przedsiębiorca zachowuje swój niezależny charakter.

   Z Wektorem Wiedzy droga po dofinansowanie na szkolenia z BUR jest prosta.

   Aby skorzystać z usługi z opcją dofinansowania, musi ona być opublikowana w Bazie Usług Rozwojowych. Możliwość zamieszczania swojej oferty mają tylko firmy szkoleniowe, które spełniają szereg wymagań. Wymagania te spełnia również nasza firma szkoleniowa Wektor Wiedzy.

   Aby uzyskać dofinansowanie na szkolenia z BUR, należy w dniach naboru złożyć wniosek o przyznanie wsparcia. Po decyzji pozytywnej i podpisaniu umowy z Operatorem, należy dokonać zapisu na usługę w Bazie Usług Rozwojowych. Zapisu dokonujemy z numerem ID wsparcia. Jest to indywidualny numer Umowy wsparcia-promesy, składający się z ciągu znaków nadanych zgodnie z wymogami Administratora BUR, przypisany przez Operatora do konkretnego Uczestnika Projektu.

   Szkolenia BUR

   Przyznaną pomocą jest pomoc de minimis. Pomoc de minimis to pomoc do której zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013”. Udzielana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1073).