Kurs kadry i płace dla średniozaawansowanych

Strona Główna / Kursy / Kursy Kadrowo-Płacowe

Zajmujesz stanowisko pracownika działu kadrowo-płacowego? A może prowadzisz biuro rachunkowe, jesteś jego pracownikiem lub interesuje Cię zdobycie konkretnego zasobu informacji  z dziedziny kadr i płac? Jeśli Twoja odpowiedź na minimum jedno z powyższych pytań jest prawidłowa, to nasze szkolenie adresujemy właśnie do Ciebie!

Wiemy jak ważne jest bycie na bieżąco z przepisami oraz jak ciężko jest samemu za nimi nadążyć. W codziennej pracy mogą się u Ciebie pojawiać wątpliwości, w jaki sposób poprawnie wykonywać swoje obowiązki, gdy zmiany są tak dynamiczne.

Na pomoc przychodzą nasi eksperci – praktycy, którzy od wielu lat zajmują się tematyką kadrowo – płacową. To często osoby, które zdobywały swoje doświadczenie  w organach kontroli przestrzegania Prawa Pracy, zajmując się prawną ochroną pracy,  więc doskonale poruszają się w tym zakresie i wiedzą, gdzie najczęściej może dojść do popełnienia błędów oraz zdają sobie sprawę z tego, jak można ich uniknąć.

Chcesz podwyższyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie obszaru kadrowo – płacowego oraz zyskać spokój i pewność w swojej pracy? Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w Kursie kadry i płace dla średniozaawansowanych!


Uczestnicząc w naszym kursie zyskasz wiele korzyści:

 • dowiesz się, jak przepisy Kodeksu pracy zmienią się od 2023r., m.in. w zakresie pracy zdalnej, kontroli trzeźwości w zakładzie pracy, przysługujących nowych zwolnieniach,
 • będziesz pracował na aktualnych wzorach dokumentów niezbędnych dla samodzielnego prowadzenia kadr w zakładzie pracy,
 • usłyszysz o najnowszym orzecznictwie sądów pracy oraz stanowiskach PIP,
 • dowiesz się, jak prawidłowo ustalić wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, naliczyć wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dokonać zwrotu nadpłaconych składek,
 • nasi eksperci opowiedzą także o różnicach pomiędzy odliczeniem przez pracodawcę, a zwrotem przez pracownika nadpłaconego wcześniej wynagrodzenia,
 • dowiesz się, jak ustalać wartość świadczeń niepieniężnych,
 • będziesz wiedział, który przychód podlega zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a który zwolniony jest z poboru zaliczki na podatek dochodowy oraz jak prawidłowo ustalać podstawę świadczeń chorobowych w przypadkach szczególnych,
 • nauczysz się dokonywać wyrównania zasiłków macierzyńskich,
 • dowiesz się, jak prawidłowo dokonać uzupełnienia wynagrodzenia w przypadku występowania różnych składników wynagrodzenia, a także jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia w przypadku kilku wypłat w jednym miesiącu.

 

Zapraszamy Cię na nasz kurs – rozwijaj się z nami!

Dodatkowe informacje o kursie Kadry i Płace online dla średniozaawansowanych:

 • Kurs w trybie online oraz w kilkunastu miastach w Polsce
 • Czas trwania: 10 spotkań po 6 godzin zegarowych,
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Możliwość przeprowadzenia kursu w trybie weekendowym
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką!
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Moduł I – Kadry

Temat 1 –  Nawiązanie i ustanie stosunku pracy, RODO w kadrach oraz kontrola trzeźwości
w zakładzie pracy

 1. Nawiązanie stosunku pracy
  • Wybór podstawy zatrudnienia.
  • Dlaczego umowy cywilnoprawne nazywane są umowami śmieciowymi i co zrobić, aby ograniczyć ryzyko stwierdzenia zastąpienia umowy o pracę przez umowę cywilnoprawną?
  • Postępowanie rekrutacyjne i umowa przedwstępna – dlaczego warto zawrzeć?
  • Umowa o pracę na okres próbny z uwzględnieniem zmian w związku z wdrożeniem Dyrektywy 2019/1152.
  • Limit ilościowy i czasowy umów o pracę na czas określony.
  • Skierowanie na wstępne badanie lekarskie – przed, czy po zawarciu umowy o pracę?
  • Wstępne szkolenie BHP.
  • Dokumentacja nawiązania stosunku pracy – omówienie na wzorach (część A oraz B akt osobowych).
  • Forma umowy o pracę: pisemna, ustna, dorozumiana i potwierdzenie zawarcia umowy.
  • ZUS ZUA oraz PIT-2 (wg wzoru od 01.01.2023 r.).

 

 1. Ustanie stosunku pracy
  • Rozwiązanie, a wygaśnięcie różnica i kody do wyrejestrowania.
  • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem.
  • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem z uwzględnieniem wdrożenia Dyrektywy 2019/1152. Jak formułować przyczyny rozwiązania umowy?
  • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
  • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika.
  • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy.
  • Ochrona przed rozwiązaniem umowy – ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe
   w rozwiązaniu stosunku pracy (m.in. jak liczyć 3. miesiąc ciąży).
  • Zwolnienie na poszukiwanie pracy.
  • Urlop wypoczynkowy i zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.
  • Zwolnienia grupowe.
  • Świadectwo pracy – termin wydania, treść krok po kroku, sprostowanie, duplikat, czy odpis.

 

 1. Ochrona danych osobowych (RODO) w kadrach
  • Zmiany do kodeksu pracy, a dostosowanie do RODO – problemy praktyczne.
  • Osoba ubiegająca się o zatrudnienie i pracownik:
  • katalog danych osobowych żądanych od kandydata i pracownika,
  • informacja o niekaralności kandydatów do pracy,
  • obowiązek informacyjny: wzór klauzuli informacyjnej wraz z omówieniem.
  • Monitoring (wizyjny, lokalizacyjny, poczty elektronicznej).
  • Ochrona danych osobowych w zakładzie pracy: listy obecności, identyfikatory, dane zamieszczane na stronach internetowych, udostępnianie danych pracownika podmiotom zewnętrznym.
  • Dokumentacja kadrowa, a RODO: świadectwo pracy, dokumentacja badań profilaktycznych.
  • ZFŚS, a RODO.

 

 1. Kontrola trzeźwości i obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu
  • Zmiany w KP wprowadzające kontrolę trzeźwości.
  • Wprowadzenie kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków działających podobnie
   do alkoholu do zakładu pracy krok po kroku.
  • Dokumentacja – checklista dokumentów do opracowania.
  • Zapisy regulaminu pracy / obwieszenia – warsztat.
  • Oświadczenie pracownika o poinformowaniu o zasadach kontroli.
  • Dokumentacja przeprowadzonej kontroli wzór, treść, forma, gdzie przechowywać.
  • Wpis do ewidencji czasu pracy okresu niedopuszczenia pracownika do pracy.

 

Temat 2  – Dokumentacja pracownicza: okres przechowywania, elektronizacja, akta osobowe część po części – praca na wzorach dokumentów.

 1. Dokumentacja pracownicza: jakie dokumenty kadrowe stanowią dokumentację pracowniczą?
  • postać papierowa i postać elektroniczna dokumentacji pracowniczej,
  • nowe rozwiązania w zakresie prowadzenia akt osobowych,
  • części akt osobowych.

 

 1. Okres i zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz obowiązkowa informacja wydawana pracownikowi wraz ze świadectwem pracy po ustaniu stosunku pracy – zakres informacji, wzór.
 2. Zniszczenie dokumentacji pracowniczej – dopuszczalność i tryb.
 3. Zasady prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej:
  • wymogi,
  • przekształcenie dokumentacji sporządzonej w postaci papierowej w dokumentację w postaci elektronicznej,
  • obowiązkowa informacja dla pracownika o prowadzeniu dokumentacji w postaci elektronicznej,
  • wzór informacji.

 

 1. Tryb i zasady wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi lub członkom jego rodziny.
 2. Warunki wydawania pracownikowi kopii dokumentacji.
 3. Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa związana z nieprowadzeniem, bądź nieprzechowywaniem dokumentacji pracowniczej:
  • Część A: Dokumenty pochodzące od kandydatów na pracowników,
  • Część B: dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia,
  • Część C: dokumenty dotyczące ustania stosunku pracy,
  • Część D: dokumenty związane z nałożeniem kary porządkowej.

 

 1. Pozostała dokumentacja pracownicza:
  • regulamin pracy,
  • regulamin wynagrodzeń,
  • regulamin ZFŚS,
  • statuty i porozumienia.

 

Temat 3 – Czas pracy – zajęcia praktyczne  (2 dni)

 1. Karta ewidencji czasu pracy:
  • zakres informacji (m.in. jak ustalić godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, jak oznaczyć tytuł udzielenia dnia wolnego od pracy),
  • wzór karty ewidencji czasu pracy, sposób wypełniania ewidencji – omówienie,
  • karta ewidencji czasu pracy, a lista obecności,
  • ewidencjonowanie przerw w pracy,
  • ewidencjonowanie minut pracy,
  • rodzaj nieobecności w pracy w ewidencji czasu pracy,
  • kilka rodzajów nieobecności w ciągu dnia pracy,
  • pracownicy nieobjęci obowiązkiem ewidencjonowania godzin pracy,
  • skutki nieprowadzenia ewidencji.

 

 1. Lista obecności według RODO.
 2. Zasady prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji czasu pracy.
 3. Wzory dokumentów obligatoryjnych.
 4. Harmonogram czasu pracy.
 5. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy: czy istnieje prawny obowiązek ustalenia? Na jaki okres muszą być tworzone? Sposób ogłoszenia harmonogramu. Modyfikacja obowiązującego harmonogramu. Najczęstsze błędy pracodawców oraz ich konsekwencje.
 6. Harmonogramy czasu pracy w różnych systemach czasu pracy – przykłady.
 7. Godziny nadliczbowe:
  • dobowy, tygodniowy, miesięczny i roczny limit godzin nadliczbowych,
  • wyliczenie godzin nadliczbowych dobowych,
  • wyliczenie godzin nadliczbowych średniotygodniowych,
  • pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy – godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe,
  • ewidencjonowanie pracy w dniu wolnym oraz ewidencjonowanie nieobecności w dniu udzielonym w zamian za pracę w dniu wolnym,
  • modyfikacja obowiązującego harmonogramu ze względu na pracę w nadgodzinach.

 

 1. Rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych:
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa SN,
  • rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym – na wniosek pracownika i z inicjatywy pracodawcy, w bieżącym i kolejnym okresie rozliczeniowym,
  • miarkowanie wynagrodzenia za nadgodziny w sporach sądowych,
  • bieg terminu przedawnienia wynagrodzenia za nadgodziny wg orzeczeń SN.

 

 1. nienormowany czas pracy:
  • pracownicy wykonujący pracę w nienormowanym czasie pracy,
  • rekompensata za pracę poza normalnymi godzinami pracy,
  • godziny nadliczbowe kadry kierowniczej wg orzeczeń SN.

 

 1. Czas pracy w treści regulaminu pracy.
 2. Obowiązkowe obwieszczenie o czasie pracy w sytuacji braku regulaminu pracy: obligatoryjna i rekomendowana treść, sposób poinformowania pracowników, termin przekazania.
 3. Czas pracy w regulaminie wynagradzania.
 4. Ryczałty za noce lub nadgodziny.
 5. Dodatki zmianowe i świąteczne.
 6. Zasady rekompensaty dyżurów pełnionych przez pracowników.
 7. Czas pracy w treści umowy o pracę.

 

Temat 4  – Urlopy pracownicze i nieobecności w pracy, praca zdalna i uprawnienia związane
z rodzicielstwem (z uwzględnieniem Dyrektywy 2019/1158)

 1. Urlopy pracownicze i nieobecności w pracy
  • Urlop wypoczynkowy:
  • wymiar urlopu wypoczynkowego,
  • proporcjonalne wyliczenie urlopu wypoczynkowego,
  • urlop wypoczynkowy uzupełniający,
  • planowanie urlopów,
  • urlop na żądanie pracownika: możliwość odmowy udzielenia, wymiar,
  • urlop wypoczynkowy zaległy,
  • przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego.
  • Urlop bezpłatny.
  • Urlop szkoleniowy.
  • Urlop opiekuńczy – zmiana w związku z wdrożeniem Dyrektywy 2019/1158.
  • Inne usprawiedliwione nieobecności pracownika”
  • za które nieobecności pracodawca płaci wynagrodzenia, a za które wystawia zaświadczenie o wysokości utraconego zarobku?
  • nowe zwolnienie – zwolnienie ze względu na siłę wyższą (zmiana w związku z wdrożeniem Dyrektywy 2019/1158).

 

 1. Praca zdalna
  • Zmiany w Kodeksie Pracy.
  • Wprowadzenie pracy zdalnej do zakładu pracy krok po kroku.
  • Dokumentacja pracy zdalnej – checklista dokumentów do opracowania.
  • Porozumienie / regulamin pracy zdalnej – warsztat.
  • Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) – dodatkowe zapisy dla pracownika wykonujące pracę zdalną – warsztat, wzór, forma, termin.
  • Procedura ochrony danych osobowych.
  • Współpraca z BHPowcem przy przygotowaniu dokumentacji – jakich zapisów wymagać od BHPowca?
  • Współpraca z informatykiem przy przygotowaniu dokumentacji – jakich zapisów wymagać przy opracowaniu zasad instalacji, konserwacji i serwisu powierzonych narzędzi pracy?
  • Umowa o pracę – zapisy dodatkowe dla pracownika świadczącego pracę zdalną -warsztat
  • Polecenie pracodawcy świadczenia pracy zdalnej – warsztat (termin, forma, opracowanie wzoru polecenia).
  • Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej – wzór.
  • Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej – wzór, forma, obowiązek uwzględnienia, przyczyny odmowy uwzględnienia.
  • Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej – wzór, forma, termin, obowiązek uwzględnienia.
  • Wniosek o świadczenie pracy zdalnej okazjonalnej – wzór, forma, termin, obowiązek pracodawcy uwzględnienia

 

 1. Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem z uwzględnieniem zmian w związku
  z wdrożeniem Dyrektywy 2019/1158.
  • Uprawnienia kobiety „od pierwszego dnia ciąży”
  • Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu
  • Urlop macierzyński
  • Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
  • Urlop rodzicielski:
   • podwyższenie wymiaru o 9 tygodni z uwzględnieniem przepisów przejściowych,
   • podział na części,
   • termin wykorzystania urlopu,
   • łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą zawodową.
   • Urlop ojcowski
   • Urlop wychowawczy
   • Powrót z urlopów związanych z rodzicielstwem – gwarancja powrotu na poprzednie stanowisko albo innego równorzędne

 

  • Karmienie dziecka piersią:
   • Przerwa,
   • stanowiska pracy, gdzie praca kobiety karmiącej jest wzbroniona.

 

  • Uprawnienia rodzica dziecka:
   • rodzic dziecka do 3.r.z.,
   • rodzic dziecka do 4 r..ż.,
   • rodzic dziecka do 8 r.ż.,
   • rodzic dziecka do 14 r.z.
   • Szczególne uprawnienia rodzica dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności które ma 4, 8 oraz 14 lat.
   • Aktualne wzory dokumentów.

 

 

Moduł II – Płace

Temat 1 –  Ustalanie wysokości wynagrodzenia (2 dni)

Dzień 1:

 1. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:
  • Nieobecność z powodu choroby lub macierzyństwa (w dni robocze i wolne od pracy, tylko w dni wolne od pracy, tylko w dni robocze),
  • Nieobecność z powodu innego niż choroba,
  • Nieobecność spowodowana chorobą – niepłatna.

 

2. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych:

  • W jaki sposób rozliczane są godziny ponadwymiarowe?
  • W jaki sposób naliczane jest wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia normy dobowej?
  • W jaki sposób naliczane jest wynagrodzenie z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej w jednomiesięcznym i w przypadku dłuższych okresów rozliczeniowych?
  • Wpływ udzielania wolnego za nadgodziny w tym samym i w innym miesiącu na rozliczenia na listach płac. (na wniosek pracownika i jako decyzja pracodawcy).

 

3. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy:

  • Jakie poza urlopem wypoczynkowym nieobecności lub okresy nieświadczenia pracy rozliczane są wg tych samych zasad?
  • Zasady uwzględniania stałych i zmiennych składników.
  • Sytuacje powodujące konieczność przeliczania składników ujawnionych na listach płac dla celów naliczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

 

4. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy:

  • Zasady uwzględniania stałych i zmiennych składników.
  • Sytuacje powodujące konieczność przeliczania składników ujawnionych na listach płac dla celów naliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
  • Inne nieobecności rozliczane z uwzględnieniem podstawy do ekwiwalentu.

 

 1. Nieobecności z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
  • Zasady uwzględniania zmiennych składników.

 

 1. Inne świadczenia dla pracowników:
  • Odszkodowania i odprawy związane z zakończeniem zatrudnienia.
  • Odszkodowanie związane z umową o zakazie konkurencji.
  • Rekompensata w związku z odwołaniem lub przesunięciem pracownikowi urlopu.


Dzień 2

 1. Świadczenia zwolnione z ZUS i/lub pdof.
 2. Zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne.
 3. Zasady naliczania zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem zmian od 2023 roku:
  • Zwolnienia dla wybranych podatników.
  • Zasady ustalania wysokości zaliczki w trakcie i po ustaniu zatrudnienia.

 

4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – jej wysokość i zasady ograniczania wysokości.

5. Wpłaty na PPK:

  • Naliczanie wpłaty finansowanej przez pracodawcę.
  • Naliczanie wpłaty finansowanej przez pracownika.
  • Wpływ terminu wpłaty finansowanej przez pracodawcę na zaliczkę na podatek dochodowy.

 

6. Przykłady rozliczania list płac m.in:

  • Uwzględnianie świadczeń niepieniężnych na listach płac w różnych przypadkach.
  • Uwzględnianie składników zwolnionych z zaliczki na podatek.

 

7. Korekty list płac:

  • Nadpłata składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
  • Niedopłata składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
  • Rozliczenie nieobecności, która wystąpiła po wypłatach w różnych przypadkach.

 

Temat 2 – Zasady rozliczenia świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem

 1. Rodzaje świadczeń – zasady nabywania prawa i wysokość.
 2. Ustalanie podstawy zasiłkowej:
  • Okresy zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu podstawy.
  • Ustalanie wysokości podstawy – zasady ogólne:
   • Minimalna podstawa świadczeń.
   • Wyrównanie do zasiłku macierzyńskiego.
   • Składniki uwzględniane przy obliczaniu podstawy.

 

 1. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadkach szczególnych:
  • Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
  • Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania.
  • Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy.
  • Uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń.

 

 1. Uzupełnianie wynagrodzenia:
  • Zasady uzupełniania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia.
  • Szczególne zasady uzupełniania wynagrodzenia.
  • Składniki wynagrodzenia niepodlegające uzupełnienia.

 

 1. Zasady naliczania i wypłaty świadczeń netto dla pracowników i zleceniobiorców.
 2. Błędne rozlicznie świadczenia, zasady korygowania:
  • W przypadku wypłaty zawyżonego świadczenia.
  • W przypadku zaniżonego świadczenia.
  • W przypadku błędnego określenia rodzaju należnego świadczenia.

 

 

Temat 3 – Umowy zlecenia, umowy o dzieło, inne umowy cywilnoprawne

 1. Ustalanie prawidłowego tytułu do ubezpieczenia:
  • Umowa z własnym pracownikiem w różnych przypadkach.
  • Umowa z obcym pracownikiem w różnych przypadkach.
  • Umowa z osobą uczącą się.
  • Umowa z osobą, która nie ma innego tytułu do ubezpieczenia.
  • Umowa z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.
  • Zbieg kilku umów zlecenia.

 

 1. Ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia:
  • Limit podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
  • Limit podstawy składki na ubezpieczenie chorobowe, w przypadku wypłaty za jeden i kilka okresów w miesiącu.
  • Zasady ustalania wysokości składek finansowanych przez Zleceniodawcę (E, R, W, FP i FS, FGŚP, FEP).

 

 1. Zryczałtowany podatek od przychodów.

 

 1. Zaliczka na podatek dochodowy:
  • Przychód zwolniony z poboru zaliczki na podatek dla wybranych grup podatników.
  • Ustalanie kosztów uzyskania przychodu.
  • Możliwość zastosowania i limit autorskich kosztów uzyskania przychodu.
  • Sytuacje, gdy koszty uzyskania przychodu zamiast 20% czy 50% redukowane są do 0%.
  • Wniosek o zwolnienie z poboru zaliczki – zasady stosowania od 2023 roku.
  • Zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy – zmiany od stycznia 2023 roku.

 

 1. Ustalanie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu umowy zlecenia – ograniczenie poboru.
 1. Wpłaty na PPK po stronie zleceniodawcy i zleceniobiorcy:
  • Możliwość zastosowania obniżonej wpłaty podstawowej.
  • Rozliczanie wpłat w aspekcie poboru zaliczki na podatek dochodowy.

 

 1. Przykłady rozliczania umów zlecenia, umów o dzieło i kontaktów managerskich od stycznia 2023 roku.

 

Temat 4 – Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków na liście płac

 1. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń:
  • Obowiązki na etapie zatrudnienia pracownika, w trakcie i po zakończeniu zatrudnienia.
  • W przypadku zbiegu tytułów egzekucyjnych komorniczych.
  • W przypadku zbiegu egzekucji komorniczej z administracyjną.

 

 1. Wynagrodzenie i inne świadczenia zwolnione oraz podlegające zajęciu.
 2. Obligatoryjne potrącenia z wynagrodzenia:
  • Rodzaje potrąceń.
  • Maksymalne potrącenia i kwoty wolne od potrąceń, z uwzględnieniem stanowiska PIP i Krajowej Rady Komorniczej z wypłat na przełomie roku.
  • Zbieg tytułów potrąceń zasady rozliczania.
  • Zasady dokonywania potrąceń w przypadku świadczeń niepieniężnych należnych pracownikowi.

 

 1. Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia:
  • Rodzaje i zasady dokonywania potrąceń.

 

 1. Potrącenia obligatoryjne z zasiłków:
  • Rodzaje potrąceń.
  • Maksymalne potrącenia i kwoty wolne.
  • Potrącenia dobrowolne.

 

 1. Potrącenia z umów cywilnoprawnych:
  • Zasady ustalania kwoty wolnej od potrąceń.

Prowadzący

Andrzej Radzisław – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.Trener z ponad 19 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej. Od wielu lat współpracuje z Rzeczpospolitą, Gazetą Prawną, wydawnictwem GOFIN, WIP, BECK.

Nasi klienci oceniają kompetencję i wiedzę trenera na: 5,5/6
Średnia, w jaki sposób trener przekazuje wiedzę popartą przykładami: 5,4/6

 

Daniel Pałyga – Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja. Ukończył także Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Były Inspektor Pracy z Opola zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Od 1997 r. związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. Przez 11 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, wcześniej pracował w agencji pracy, gdzie realizował projekty związane z zatrudnianiem osób poza granicami Polski, pracą tymczasową, doradztwem personalnym. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w urzędach zajmujących się kontrolą legalności zatrudnienia.

Nasi klienci oceniają kompetencję i wiedzę trenera na: 5,7/6
Średnia, w jaki sposób trener przekazuje wiedzę popartą przykładami: 5,7/6

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

3.250,00 3.590,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca