Kurs kadry i płace dla średniozaawansowanych 2024

Strona Główna / Kursy / Kursy Kadrowo-Płacowe

Z tego kursu w 2023 roku skorzystało 605 osób!
————

Czy w swojej obecnej pracy potrzebujesz wykazywać się znajomością zagadnień w obszarze kadrowo – płacowym? W natłoku codziennych obowiązków ciężko Ci nadążyć za ciągle zmieniającymi się przepisami? Zdarza Ci się mieć wątpliwości przy rozwiązywaniu nietypowych sytuacji? Kurs kadry i płace dla średniozaawansowanych będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem!

Oszczędź sobie cennego czasu i nerwów związanych z przeszukiwaniem Internetu pod kątem aktualizacji przepisów oraz ich interpretacji. Zaufaj naszym ekspertom, którzy są wieloletnimi praktykami w dziedzinie kadrowo-płacowej i bazując na własnym doświadczeniu chcą podzielić się z Tobą swoją obszerną wiedzą popartą licznymi przykładami. Znajdują się wśród nich osoby, które w swojej dotychczasowej karierze miały możliwość pracy w organach kontrolujących przestrzegania Prawa Pracy i chętnie opowiedzą Ci, na co szczególnie zwrócić uwagę i jak uniknąć najczęstszych błędów.

 

Na kurs kadry i płace dla średniozaawansowanych 2024 zapraszamy w szczególności:

 • pracowników działów kadrowo-płacowych,
 • pracowników działów księgowych,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • właścicieli biur rachunkowych,
 • wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie kadr i płac.

 

Dzięki udziałowi w kursie kadry i płace dla średniozaawansowanych 2024 zyskasz szereg korzyści:

 • nauczysz się prawidłowo ustalać wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w zależności od różnych czynników,
 • zaktualizujesz wiedzę o zmiany w Prawie Pracy,
 • opanujesz korygowanie listy płac w różnych sytuacjach,
 • wyeliminujesz ewentualne błędy przy wprowadzaniu świadczeń zwolnionych z ZUS,
 • unikniesz wypłaty nienależnych zasiłków,
 • utrwalisz zasady dokonywania uzupełnienia wynagrodzenia w przypadku występowania różnych składników wynagrodzenia,
 • zaznajomisz się z ustaleniem kwoty wolnej od potrąceń w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca,
 • uzyskasz zaktualizowane i edytowalne wzory dokumentów kadrowych.

Dodatkowe informacje o kursie Kadry i Płace online dla średniozaawansowanych:

 • Kurs w trybie online oraz w kilkunastu miastach w Polsce.
 • Czas trwania: 10 spotkań po 6 godzin zegarowych.
 • Nagrania wideo – dostępne zawsze na 21 po rozpoczęciu kursu.
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Możliwość przeprowadzenia kursu w trybie weekendowym
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką!
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Moduł I – Kadry

Temat 1 –  Źródła prawa pracy. RODO w dziale kadr. Nawiązanie i ustanie stosunku pracy.

 

 1. Źródła prawa pracy wewnątrzzakładowego.
  • Układy zbiorowe pracy i porozumienia zbiorowe.
  • Regulamin pracy.
  • Regulamin wynagrodzeń.
 2. Różnice pomiędzy stosunkiem pracy, a pracą na podstawie umowy cywilnoprawnej.
  • Dlaczego umowy cywilnoprawne nazywane są umowami śmieciowymi?
  • Realizacja pracy zarobkowej na podstawie:
   • umów zlecenie,
   • umów o świadczenie usług,
   • umów o dzieło.
  • Co zrobić, aby ograniczyć ryzyko stwierdzenia zastąpienia umowy o pracę przez umowę cywilnoprawną?
 3. Ochrona danych osobowych (RODO) w kadrach na etapie rekrutacji oraz w trakcie zatrudnienia.
  • Osoba ubiegająca się o zatrudnienie i pracownik:
   • zakres danych osobowych żądanych od kandydata i pracownika,
   • informacja o niekaralności kandydatów do pracy,
   • orzeczenie o niepełnosprawności,
   • zasady przetwarzania danych wrażliwych,
   • obowiązek informacyjny – wzór klauzuli informacyjnej wraz z omówieniem.
  • Monitoring pracowników:
   • cel i zakres monitoringu wizyjnego i poczty elektronicznej,
   • inne formy monitoringu.
  • Ochrona danych osobowych w zakładzie pracy:
   • listy obecności,
   • identyfikatory,
   • dane zamieszczane na stronach internetowych,
   • udostępnianie danych pracownika podmiotom zewnętrznym.
 1. Nawiązywanie stosunku pracy.
  • Umowa o pracę na okres próbny po zmianach w 2023 r.
  • Limit ilościowy i czasowy umów o pracę na czas określony.
  • Termin i forma zawarcia umowy o pracę:
   • pisemna,
   • ustna,
  • Treść umowy o pracę.
  • Zmiana umowy.
   • Porozumienie stron, a aneks informacyjny.
   • Wypowiedzenie zmieniające, a polecenie wykonania innej pracy na okres do 3 miesięcy.
  • Skierowanie na wstępne badanie lekarskie – przed, czy po zawarciu umowy o pracę?
  • Wstępne szkolenie BHP – czy można przeprowadzić szkolenie całkowicie zdalnie?
 2. Ustanie stosunku pracy.
  • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem.
  • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem – jak formułować przyczyny rozwiązania umowy?
  • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia:
   • z winy pracownika,
   • bez winy pracownika,
   • z winy pracodawcy.
  • Ochrona przed rozwiązaniem umowy – ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe.
  • Zwolnienie na poszukiwanie pracy.
  • Urlop wypoczynkowy i zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.
  • Zwolnienia grupowe a indywidualne z przyczyn niedotyczących pracowników.
  • Rozwiązanie, a wygaśnięcie stosunku pracy.
  • Przejście części albo całości zakładu pracy na innego pracodawcę.

 

Temat 2 – Czas pracy – zajęcia praktyczne  (2 dni).

 1. Pojęcie czasu pracy, a obecność w zakładzie pracy. Okresy zaliczane i niezaliczane do czasu pracy.
 2. Czas pracy w treści regulaminu pracy lub obwieszczenia oraz w treści umowy o pracę. Czym w praktyce jest system czasu pracy, rozkład czasu pracy i okres rozliczeniowy?
 3. Normy czasu pracy, a wymiar czasu pracy.
 4. Doba pracownicza i tydzień. Odpoczynki dobowe i tygodniowe. Zasady rekompensowania skróconego odpoczynku.
 5. Zakaz powtórnego przystępowania do pracy w tej samej dobie. Pojęcie pustych nadgodzin. Praca w ruchomym rozkładzie czasu pracy.
 6. Zasady rekompensowania pracy w niedziele i święta.
 7. Zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Dlaczego pracodawcy wygodniej zlecić pracę w niedzielę niż w sobotę?
 8. Przesłanki do stosowania poszczególnych systemów czasu pracy.
  • System podstawowy czasu pracy.
  • System równoważny czasu pracy – kiedy możliwy maksymalny dobowy wymiar do 12 h, 16 h lub 24h?
  • Inne systemy czasu pracy:
   • zadaniowy,
   • przerywany,
   • skrócony,
   • weekendowy,
   • system skróconego tygodnia.
  • Praca w ruchu ciągłym.
 9. Harmonogram czasu pracy.
  • Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy. Kiedy harmonogramy nie muszą być tworzone?
  • Na jaki okres muszą być tworzone i przekazywane do wiadomości pracownikom?
  • Modyfikacja obowiązującego harmonogramu.
  • Czy harmonogramy muszą być przechowywane?
  • Najczęstsze błędy pracodawców oraz ich konsekwencje. Czy można planować nadgodziny? Skutek planowania pracy poniżej wymiaru czasu pracy.
  • Harmonogramy czasu pracy w różnych systemach czasu pracy – przykłady.
 10. Praca w godzinach nadliczbowych.
  • Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych.
  • Zakaz pracy w nadgodzinach. Limit godzin nadliczbowych:
   • dobowy,
   • tygodniowy,
  • Rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych. Ustalanie godzin nadliczbowych dobowych i średniotygodniowych.
  • Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych w formie wynagrodzenia z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa SN. Ryczałt za nadgodziny.
  • Rekompensata pracy w „czarnej dziurze”.
  • Rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym:
   • na wniosek pracownika,
   • z inicjatywy pracodawcy,
   • w bieżącym i kolejnymokresie rozliczeniowym.
  • Miarkowanie wynagrodzenia za nadgodziny w sporach sądowych.
  • Bieg terminu przedawnienia wynagrodzenia za nadgodziny wg orzeczeń SN.
 11. Nienormowany czas pracy kadry zarządzającej.
  • Pracownicy wykonujący pracę w nienormowanym czasie.
  • Rekompensata za pracę poza normalnymi godzinami pracy.
  • Godziny nadliczbowe kadry kierowniczej wg orzeczeń SN.
 12. Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy – pojęcie pracy w godzinach ponadwymiarowych, a nadliczbowej. Ustalanie w umowach o pracę ilości godzin, których przekroczenia uprawnia do dodatku.
 13. Praca w porze nocnej.
  • Uprawnienia pracowników pracujących w nocy.
  • Dodatek a ryczałt za pracę w porze nocnej.
 14. Przerwy w pracy.
 15. Czas pracy podczas podróży służbowej.
 16. Czas pracy pracowników mobilnych.
 17. Zasady rekompensaty dyżurów pełnionych przez pracowników.
 18. Zasady prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji czasu pracy. Z czego składa się dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy?
 19. Karta ewidencji czasu pracy.
  • Zakres informacji, m.in.:
   • Jak ustalić godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy?
   • Jak oznaczyć tytuł udzielenia dnia wolnego od pracy?
  • Wzór karty ewidencji czasu pracy oraz sposób wypełniania ewidencji – omówienie,
  • Karta ewidencji czasu pracy, a lista obecności.
  • Ewidencjonowanie przerw w pracy.
  • Rodzaj nieobecności w pracy w ewidencji czasu pracy.
  • Kilka rodzajów nieobecności w ciągu dnia pracy.
  • Pracownicy nieobjęci obowiązkiem ewidencjonowania godzin pracy.
  • Skutki nieprowadzenia ewidencji.

 
Temat 3  – Urlopy pracownicze i nieobecności w pracy, praca zdalna i uprawnienia związane
z rodzicielstwem.

 

 1. Urlopy pracownicze.
  • Urlop wypoczynkowy.
   • Wymiar urlopu wypoczynkowego oraz okresy uwzględniane przy ustalaniu wymiaru urlopu.
   • Proporcjonalne wyliczenie urlopu wypoczynkowego.
   • Urlop niepełnoetatowca.
   • Pierwszy urlop.
   • Urlop wypoczynkowy uzupełniający.
   • Planowanie urlopów a urlop na wniosek.
   • Przerwanie i przesunięcie urlopu wypoczynkowego.
   • Urlop na żądanie: wymiar, zasady wnioskowania oraz udzielania. Czy jest możliwość odmowy udzielenia urlopu na żądanie?
  • Zaległy urlop wypoczynkowy.
  • Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego.
  • Urlop bezpłatny.
  • Urlop szkoleniowy.
  • Urlop opiekuńczy.
 2. Nieobecności w pracy.
  • Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy:
   • termin i forma,
   • dowody usprawiedliwiające nieobecności.
  • Za które nieobecności pracodawca płaci wynagrodzenia, a za które wystawia zaświadczenie o wysokości utraconego zarobku?
   • Zwolnienia okolicznościowe.
   • Zwolnienia dla krwiodawców.
   • Zwolnienia na wezwanie organów administracji lub sądów.
  • Zwolnienie ze względu na siłę wyższą.
 3. Praca zdalna.
  • Wprowadzenie pracy zdalnej do zakładu pracy krok po kroku.
  • Dokumentacja pracy zdalnej.
  • Porozumienie / regulamin pracy zdalnej.
  • Polecenie pracodawcy świadczenia pracy zdalnej. Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej.
  • Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej – obowiązek uwzględnienia dla grup uprzywilejowanych oraz przyczyny odmowy uwzględnienia.
   • Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej – forma, termin, obowiązek uwzględnienia.
   • Procedura ochrony danych osobowych.
   • Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP przy pracy zdalnej. Ocena ryzyka zawodowego i szkolenia BHP przy pracy zdalnej. Wypadki przy pracy zdalnej.
   • Kontrola pracy zdalnej w 3 aspektach.
   • Praca zdalna okazjonalna.
 1. Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem z uwzględnieniem zmian w związku
  z wdrożeniem równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym.

  • Uprawnienia kobiety „od pierwszego dnia ciąży” – czas pracy i zakaz pracy dla kobiet w ciąży.
  • Ochrona trwałości stosunku pracy kobiety w ciąży oraz przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu.
  • Urlop macierzyński.
   • Wymiar urlopu.
   • Zasady dotyczące rezygnacji i przerwania przez matkę.
   • Kiedy może urlop macierzyński otrzymać ojciec lub inny członek najbliższej rodziny?
   • Poronienie/urodzenia martwego dziecka, a prawo do urlopu macierzyńskiego.
  • Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.
  • Urlop rodzicielski.
   • Podwyższenie wymiaru o 9 tygodni z uwzględnieniem przepisów przejściowych.
   • Podział urlopu na części.
   • Termin wykorzystania urlopu.
   • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą zawodową.
  • Urlop ojcowski.
  • Urlop wychowawczy.
   • W jakiej sytuacji możliwe jest udzielenia drugiego urlopu na to samo dziecko?
   • Łączenie urlopu z pracą.
  • Uprawnienia do obniżenia wymiaru etatu jako alternatywa dla urlopu wychowawczego.
  • Powrót z urlopów związanych z rodzicielstwem – gwarancja powrotu na poprzednie stanowisko albo innego równorzędne.
  • Karmienie dziecka piersią:
   • Przerwa w pracy.
   • Stanowiska pracy, gdzie praca kobiety karmiącej jest wzbroniona.
  • Uprawnienia rodzica dziecka:
   • do 4 r. ż.,
   • do 8 r. ż.,
   • do 14 r. ż.
  • Szczególne uprawnienia rodzica dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

 1. Uprawnienia pracownika w związku z pełnieniem służby wojskowej. Jakie obowiązki i ograniczenia ma pracodawca względem pracownika pełniącego służbę wojskową na podstawie ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny?

 

Temat 4 – Dokumentacja pracownicza: okres przechowywania, elektronizacja, akta osobowe część po części – praca na wzorach dokumentów. Kontrola trzeźwości oraz obecności w organiźmie środków działających podobnie do alkoholu w zakładzie pracy.

 

 1. Dokumentacja pracownicza: jakie dokumenty kadrowe stanowią dokumentację pracowniczą?
  • Postać papierowa i postać elektroniczna dokumentacji pracowniczej.
  • Okres i zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz obowiązkowa informacja wydawana pracownikowi wraz ze świadectwem pracy po ustaniu stosunku pracy – zakres informacji.
  • Zniszczenie dokumentacji pracowniczej – dopuszczalność i tryb.
  • Zasady prowadzenia akt osobowych w postaci elektronicznej.
   • Przekształcenie dokumentacji sporządzonej w postaci papierowej w dokumentację
    w postaci elektronicznej.
   • Obowiązkowa informacja dla pracownika o prowadzeniu dokumentacji w postaci elektronicznej.
   • Tryb i zasady wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi lub członkom jego rodziny.
   • Warunki wydawania pracownikowi kopii dokumentacji.
  • Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa związana z nieprowadzeniem, bądź nieprzechowywaniem dokumentacji pracowniczej.
 2. Nowe rozwiązania w zakresie prowadzenia akt osobowych.
  • Sposób gromadzenia dokumentów w poszczególnych częściach akt osobowych.
  • Opis zawartości 5 części akt osobowych:
   • Część A: dokumenty pochodzące od kandydatów na pracowników.
   • Część B: dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia.
   • Część C: dokumenty dotyczące ustania stosunku pracy.
   • Część D: dokumenty związane z nałożeniem kary porządkowej.
   • Część E: dokumenty dotyczące kontroli trzeźwości i obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu.
 1. Świadectwo pracy.
  • Szczegółowe omówienie treści krok po kroku.
  • Termin wydania.
  • Odpis, czy kopia?
 2. Informacja o warunkach zatrudnienia – szczegółowe omówienie treści krok po kroku.
  • Informacja w zakładzie, w którym jest regulamin pracy lub jego brak.
  • Informacja dla pracownika delegowanego i pracującego zdalnie.
  • Termin i forma wydania informacji.
 3. Część E, czyli kontrola trzeźwości i obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu.
  • Wprowadzenie prewencyjnej kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków działających podobnie do alkoholu do zakładu pracy krok po kroku.
  • Zapisy regulaminu pracy / obwieszenia.
  • Poinformowaniu pracownika o zasadach kontroli.
  • Czy możliwe jest wprowadzenie zasady „0 tolerancji”? Kiedy pracodawca ma obowiązek niedopuszczenia pracownika do pracy?
  • Zasady kontroli trzeźwości / kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu przez organ porządku publicznego?
 4. Zasady dotyczące prowadzenia innych rodzajów dokumentacji pracowniczej.
  • Dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy.
  • Dokumentacja dotycząca urlopów wypoczynkowych.
  • Karty wynagrodzeń.
  • Karty przydziału odzieży i obuwia roboczego.
 5. Obsługa dokumentacji w systemie elektronicznym.
  • Podmioty uprawnione do zawierania  umów o pracę w formie elektronicznej.
  • Obsługa dokumentacji w systemie elektronicznym:
   • zawarcie umowy,
   • zmiana umowy,
   • rozwiązanie umowy,
   • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji,
   • wydanie świadectwa pracy,
   • dostęp do dokumentacji pracowniczej i dokumentacji umowy.

 

Moduł II – Płace

Temat 1 – Lista płac bez tajemnic (2 dni)

Dzień 1

 1. Ogólne zasady dotyczące wypłaty wynagrodzeń.
  • Jakich błędów unikać przy ustalaniu terminu wypłaty składników miesięcznych?
  • Moment powstania przychodu – na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu świadczeń niepieniężnych?
 2. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.
  • Nieobecność z powodu choroby lub macierzyństwa:
   • w dni robocze i wolne od pracy,
   • tylko w dni wolne od pracy,
   • tylko w dni robocze.
  • Nieobecność z powodu innego niż choroba.
  • Niepłatna nieobecność spowodowana chorobą.
 3. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
  • Jak rozliczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w zależności od zapisów w umowie o pracę?
  • Sposób naliczania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia normy dobowej i średniotygodniowej:
   • w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym,
   • w dłuższym okresie rozliczeniowym.
  • Wpływ udzielania wolnego za nadgodziny (w tym samym oraz w innym miesiącu) na rozliczenia w listach płac – na wniosek pracownika i jako decyzja pracodawcy.
 4. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i inne nieobecności rozliczane wg tych samych zasad.
  • Jakie nieobecności, poza urlopem wypoczynkowym, mają ten sam schemat naliczania?
  • Zasady uwzględniania stałych i zmiennych składników.
  • Przeliczanie składników ujawnionych na listach płac dla celów naliczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
 5. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
  • Zasady uwzględniania stałych i zmiennych składników.
  • Sytuacje powodujące konieczność przeliczania składników ujawnionych na listach płac dla celów naliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
  • Inne nieobecności rozliczane z uwzględnieniem podstawy do ekwiwalentu.
 6. Nieobecności z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – zasady uwzględniania zmiennych składników.
 7. Inne świadczenia.
  • Odszkodowanie związane z umową o zakazie konkurencji.
  • Rekompensata w związku z odwołaniem lub przesunięciem pracownikowi urlopu.
  • Świadczenia należne z tytułu pracy zdalnej.

 

Dzień 2

 

 1. Ustalanie wartości świadczeń niepieniężnych dla celów ZUS i US.
 2. Świadczenia zwolnione z ZUS i/lub PDOF – z uwzględnieniem stanowiska ZUS.
 3. Zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP oraz FEP.
 4. Zasady naliczania zaliczki na podatek dochodowy w trakcie i po ustaniu zatrudnienia.
 5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – wysokość i zasady ograniczania wysokości.
  • Jak oświadczenia podatkowe wpływają na ograniczenie składki?
  • Jak prawidłowo ustalić końcową wysokość składki zdrowotnej w przypadku składników na liście płac tylko objętych zaliczką na podatek?
 6. Wpłaty na PPK.
  • Naliczanie wpłaty finansowanej przez pracodawcę.
  • Naliczanie wpłaty finansowanej przez pracownika.
  • Wpływ terminu wpłaty finansowanej przez pracodawcę na zaliczkę na podatek dochodowy.
 7. Przykłady rozliczania list płac z uwzględnieniem:
  • świadczeń niepieniężnych na listach płac w różnych przypadkach,
  • składników zwolnionych ze składek lub zaliczki na podatek.
 8. Korekty list płac.
  • Nadpłata składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
  • Niedopłata składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
  • Rozliczenie nieobecności, która wystąpiła po wypłatach w różnych przypadkach.

 

Temat 2 – Zasady rozliczenia świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem

 1. Rodzaje świadczeń.
  • Zasady nabywania prawa i ich wysokość.
  • Dokumentowanie prawa do różnych świadczeń.
 2. Ustalanie podstawy zasiłkowej z uwzględnieniem składników miesięcznych i za okresy dłuższe niż miesiąc.
  • Okresy uwzględniane przy ustalaniu podstawy zasiłkowej.
  • Zasady ogólne i szczególne uzupełniania składników wynagrodzenia.
 3. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadkach szczególnych.
  • Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
  • Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania.
  • Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy po zmianach przepisów.
 4. Zasady ustalania podstawy zasiłkowej dla zleceniobiorców.
 5. Zasady naliczania i wypłaty świadczeń netto dla pracowników i zleceniobiorców.
 6. Błędne rozliczanie świadczenia oraz zasady korygowania:
  • w przypadku wypłaty zawyżonego świadczenia,
  • w przypadku zaniżonego świadczenia,
  • w przypadku błędnego określenia rodzaju należnego świadczenia.

 

Temat 3 – Umowy zlecenia i umowy o dzieło.

 1. Ustalanie zasad podlegania pod ubezpieczenia społeczne i pod ubezpieczenie zdrowotne.
  • Umowa z własnym pracownikiem – różne przypadki.
  • Umowa z obcym pracownikiem – różne przypadki.
  • Umowa z osobą uczącą się.
  • Umowa z osobą, która nie ma innego tytułu do ubezpieczenia.
  • Umowa z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.
  • Zbieg kilku umów zlecenia.
 2. Ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne.
  • Limit podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
  • Limit podstawy składki na ubezpieczenie chorobowe, w przypadku wypłaty za jeden i kilka okresów w miesiącu.
 3. Zasady ustalania składek na FP, FGŚP i FEP.
 4. Zryczałtowany podatek od przychodów.
 5. Zaliczka na podatek dochodowy w trakcie i po zakończeniu umowy cywilnoprawnej.
  • Przychód zwolniony z poboru zaliczki na podatek dla wybranych grup podatników.
  • Ustalanie kosztów uzyskania przychodu.
  • Możliwość zastosowania i limit autorskich kosztów uzyskania przychodu.
  • Sytuacje, gdy koszty uzyskania przychodu zamiast 20% lub 50% redukowane są
   do 0%.
  • Zasady ustalania wysokości zaliczki na podatek.
 6. Ustalanie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu umowy zlecenia – ograniczenie poboru w przypadku autorskich kosztów uzyskania przychodu.
 7. Wpłaty na PPK po stronie zleceniodawcy i zleceniobiorcy.
  • Możliwość zastosowania obniżonej wpłaty podstawowej.
  • Rozliczanie wpłat w aspekcie poboru zaliczki na podatek dochodowy.
 8. Przykłady rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło.
 9. Zasady rozliczania zobowiązań względem ZUS i US w przypadku nieprawidłowego ustalenia tytułu do ubezpieczenia z uwzględnieniem interpretacji ogólnej MF.

 

Temat 4 – Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków na liście płac.

 1. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń.
  • Obowiązki na etapie zatrudnienia pracownika, w trakcie wykonywania pracy i po zakończeniu zatrudnienia.
  • Zasady dotyczące egzekucji sądowych i administracyjnych z uwzględnieniem zmian od 2024 roku.
  • Zasady postępowania w przypadku zbiegu egzekucji sądowych.
  • Zasady postępowania w przypadku zbiegu egzekucji sądowej z administracyjną.
  • Zasady postępowania w przypadku zgonu pracownika.
  • Zasady postępowania w przypadku nałożenia kary pieniężnej dotyczącej ograniczenia wolności.
 2. Wynagrodzenie i inne świadczenia zwolnione oraz podlegające zajęciu.
 3. Obligatoryjne potrącenia z wynagrodzenia.
  • Rodzaje potrąceń.
  • Maksymalne potrącenia i kwoty wolne od potrąceń, z uwzględnieniem stanowiska GIP
   i Krajowej Rady Komorniczej.
  • Zasady dokonywania potrąceń w przypadku zatrudnienia przez część miesiąca z uwzględnieniem stanowiska GIP.
  • Zbieg tytułów potrąceń zasady rozliczania.
  • Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia – rodzaje i zasady dokonywania potrąceń.
 4. Potrącenia obligatoryjne z zasiłków.
  • Rodzaje potrąceń.
  • Maksymalne potrącenia i kwoty wolne.
  • Potrącenia dobrowolne.
 5. Potrącenia z umów cywilnoprawnych – zasady ustalania kwoty wolnej od potrąceń.

Prowadzący

Daniel Pałyga – Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja. Ukończył także Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Były Inspektor Pracy z Opola zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Od 1997 r. związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. Przez 11 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, wcześniej pracował w agencji pracy, gdzie realizował projekty związane z zatrudnianiem osób poza granicami Polski, pracą tymczasową, doradztwem personalnym. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w urzędach zajmujących się kontrolą legalności zatrudnienia.

Nasi klienci oceniają kompetencję i wiedzę trenera na: 5,7/6
Średnia, w jaki sposób trener przekazuje wiedzę popartą przykładami: 5,7/6

 

Agnieszka Łapińska – Praktyk. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad 15 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom oraz biurom rachunkowym, w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeszkoliła ponad 5000 osób. W swoich szkoleniach pokazuje, jak teorię przekuć na praktykę.

 

Anna Stokłosa – LL .M. radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Referent międzynarodowych konferencji naukowych. Prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec  zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia.

 

Ewa Bielecka – absolwentka prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Długoletni pracownik działu Prawnego w Państwowej Inspekcji Pracy, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy.

 

Iwona Hendel – certyfikowany trener, zajmuje się prowadzeniem szkoleń od 2012 roku. Jest wykładowcą z zakresu ustalania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. Posiada wieloletnią praktykę w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. Obecnie również trener wewnętrzny – ekspert w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista d/s audytów i doradztwa w/w zakresie. Pokazuje drogi rozwiązywania problemów poprzez posługiwanie się przepisami prawa, ale również nie stroni od przykładów z życia wziętych, które pozwalają zrozumieć trudne zagadnienia kadrowo-płacowe.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

3.490,00 3.990,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca