Kurs rachunkowości dla średniozaawansowanych

Z tego kursu w 2023 roku skorzystało 306 osób!
————

Czy chcesz wznieść swoje umiejętności rachunkowe na wyższy poziom? Potrzebujesz uporządkowania i uzupełnienia swojej wiedzy rachunkowej? Potrafisz efektywnie zarządzać finansami przedsiębiorstwa?

Nasz „ Kurs rachunkowości dla średniozaawansowanych” to idealna propozycja dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości i zdobyć umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania finansami. Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom zaawansowanej wiedzy z zakresu księgowości, finansów oraz analizy danych finansowych. Dołącz do nas, aby zdobyć zaawansowaną wiedzę rachunkową i przygotować się do skutecznego zarządzania finansami w każdym przedsiębiorstwie!

 

Na Kurs rachunkowości dla średniozaawansowanych zapraszamy w szczególności:

 • księgowych,
 • analityków finansowych,
 • kontrolerów finansowych,
 • osoby związane z dziedziną finansów,
 • pracowników działów zarządzania,
 • osoby prowadzące własny biznes lub pełniące funkcje kierownicze.

 

Dzięki udziałowi w kursie rachunkowości dla średniozaawansowanych zyskasz szereg korzyści:

 • zdobędziesz lub uzupełnisz wiedzę na temat rachunkowości,
 • nauczysz się skutecznie analizować sprawozdania finansowe oraz interpretować wskaźniki finansowe,
 • przeanalizujesz praktyczne przykłady dotyczące prawa bilansowego z elementami prawa podatkowego,
 • poznasz zasady, które obowiązują przy sporządzaniu bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • zrozumiesz, jak decyzje biznesowe wpływają na aspekty finansowe firmy,
 • opanujesz skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa oraz podejmowanie strategicznych decyzji w oparciu o dane księgowe.

 

Zapoznaj się ze szczegółowym programem kursu i przekonaj się, że warto wziąć udział!

Opis

Dodatkowe informacje o kursie rachunkowości dla średniozaawansowanych:

 • Kurs w trybie online oraz kilku miastach w Polsce.
 • Czas trwania: 6 spotkań po 6 godzin zegarowych,
 • Nagrania wideo – dostępne zawsze na 21 po rozpoczęciu kursu
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Temat 1 – Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 1. Podstawy prawne rachunkowości – Ustawa o rachunkowości i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.
 2. Dokumentacja zdarzeń gospodarczych.
 3. Dowody księgowe – charakterystyka i klasyfikacja.
 4. Obieg dowodów księgowych.
 5. Księgi rachunkowe.
 6. Pojęcie i charakterystyka ksiąg rachunkowych.
  • Dzienik
  • Księga główna.
  • Księgi pomocnicze.
  • Inwentarz
 7. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych.
 8. Konto księgowe – pojęcie i klasyfikacja.
 9. Pionowy i poziomy podział oraz łączenie kont.
 10. Ewidencja syntetyczna i analityczna.
 11. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych.
 12. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach wynikowych.
 13. Konta pozabilansowe – charakterystyka.

 

Temat 2 – Ewidencja inwestycji oraz zarządzanie rozrachunkami.

 1. Pojęcie, charakterystyka i ewidencja inwestycji.
 2. Inwestycje krótko i długoterminowe.
 3. Aktywa pieniężne – jaka jest ich charakterystyka?
 4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.
 5. Inne środki pieniężne.
 6. Inne aktywa pieniężne.
 7. Rozrachunki
 8. Rozrachunki – klasyfikacja, istota, wycena oraz ewidencja.
 9. Należności krótko i długoterminowe.
 10. Zobowiązania krótko i długoterminowe. Rezerwy na zobowiązania.
 11. Rozrachunki krajowe oraz wyrażone w walutach obcych – ustalenie różnic kursowych.
 12. Rozrachunki wątpliwe i sporne oraz odpisy aktualizujące należności.

 

Temat 3 – Zapasy – materiały, towary, kalkulacja kosztu wytworzenia, wyroby gotowe.

 1. Rachunkowość obrotu materiałowo-towarowego.
 2. Materiały i towary – rodzaje oraz dokumentacja.
 3. Zasady wyceny materiałów i towarów – wycena przychodu i rozchodu.
 4. Ewidencja materiałów i towarów.
 5. Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów oraz ich rozliczanie.
 6. Ewidencja reklamacji i opakowań zwrotnych.
 7. Produkcja w toku i wyroby gotowe.
  • Wprowadzenie – główne pojęcia oraz układy ewidencyjne kosztów.
  • Ewidencja i rozliczanie kosztów.
  • Zmiana stanu produktów.
  • Istota, zakres i funkcje rachunku kosztów.
  • Ustalenie kosztu wytworzenia produktów według prawa bilansowego.
  • Przedmiot kalkulacji kosztów i jednostki miary, w jakich może być wyrażony.
  • Podstawowe zadania kalkulacji kosztów.
  • Czynniki decydujące o wyborze metody kalkulacji.
  • Metody kalkulacji (podziałowa, doliczeniowa).
 8. Ewidencja wyrobów gotowych.

 

Temat 4 – Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, nieruchomości inwestycyjne, leasing.

 1. Wycena wartości początkowej środków trwałych.
  • Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie.
  • Środki trwałe nabyte (nowe i używane).
  • Zwiększenia oraz zmniejszenia wartości brutto środków trwałych – remonty, modernizacje. Jakie są najczęstsze problemy w dokonaniu właściwej klasyfikacji na gruncie prawa bilansowego i podatkowego?
  • Ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego.
  • Odłączenie części składowej środka trwałego.
  • Inne przypadki.
 2. Amortyzacja środków trwałych.
  • Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych – jaki mają wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych?
  • Wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony.
 3. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”.
  • Okoliczności uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego.
  • Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym skutków utraty wartości.
 4. Nieruchomości inwestycyjne w polskim prawie bilansowym.
  • Definicja nieruchomości inwestycyjnej.
  • Ujęcie początkowe.
  • Wycena na dzień bilansowy – wartość historyczna oraz wartość godziwa.
 5. Leasing środków trwałych.
  • Krajowy Standard Rachunkowości nr 5.
  • Leasing finansowy oraz operacyjny w polskim systemie prawnym.
  • Ujęcie księgowe oraz podatkowe umowy leasingu na przykładzie.
 6. Rozliczanie środków trwałych objętych dotacją.
 7. Definicje i klasyfikacje wartości niematerialnych i prawnych.
  • Warunki uznawania wartości niematerialnych w ujęciu bilansowym
   i podatkowym.
  • Klasyfikacja (w tym klasyfikacja statystyczna).
  • Wybrane WNiP – wartość firmy, prace rozwojowe.
 8. Wartość początkowa.
  • Ustalanie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych na dzień przyjęcia.
  • Zmiany wartości początkowej.
 9. Amortyzacja.
  • Jakie są metody amortyzacji?
  • Okres (stawka) amortyzacji i czynniki wpływające na jego ustalenie.
  • Zawieszenie i zakończenie amortyzacji.
 10. Likwidacja

 

Temat 5 – Sprawozdanie finansowe, korekty błędów z lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym, odroczony podatek dochodowy.

 1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych.
  • Elementy sprawozdania finansowego.
  • Uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg i sporządzaniu sprawozdania finansowego.
 2. Odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe.
 3. Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji:
  • spis z natury,
  • potwierdzenie sald,
  • w drodze weryfikacji,
  • rozliczenie i ujęcie w księgach różnic inwentaryzacyjnych.
 4. Zasady ustalania wyniku finansowego:
  • metoda porównawcza,
  • metoda kalkulacyjna.
 5. Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
 6. Zagadnienia szczegółowe.
  • Krajowy Standard Rachunkowości nr 7.
   • Zmiany zasad (polityki) rachunkowości.
   • Korekta błędów, w tym w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych.
   • Zmiany wartości szacunkowych.
   • Zdarzenia po dniu bilansowym.
  • Rozrachunki z odbiorcami.
   • Zasady tworzenia odpisów aktualizujących.
   • Ustanie przyczyn dokonania odpisów aktualizujących.
  • Odroczony podatek dochodowy.
   • Teoretyczne przesłanki ujawniania aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
   • Metody obliczania podatku odroczonego:
    • metoda wynikowa,
    • metoda bilansowa.
   • Różnice trwałe oraz przejściowe na przykładach.
 1. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego i jego składanie.

 

Temat 6 – Rachunek przepływów pieniężnych.

 1. Istota oraz geneza rachunku przepływów pieniężnych.
 2. Zasada kasowa, jako podstawa sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
 3. Sprawozdanie o zmianach strumieni pieniężnych.
  • Działalność operacyjna.
  • Działalność inwestycyjna.
  • Działalność finansowa.
 4. Analiza finansowa w oparciu o Cash flow – przewidywanie ryzyka.
  • Cykl życia przedsiębiorstwa na podstawie Cash flow.
  • Powiązanie pomiędzy bilansem, a rachunkiem przepływów pieniężnych.
 5. Rachunek przepływów pieniężnych w Polsce.
  • Metoda bezpośrednia – praktyczne jej wykorzystanie.
  • Sposób ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej według metody pośredniej.
  • Przepisy ustawy o rachunkowości.
  • Metodologia sporządzania w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości nr 1.
 6. Rachunek przepływów pieniężnych na przykładzie – całościowe zadanie obejmujące większość typowych operacji i sytuacji problematycznych.

Prowadzący

Arkadiusz Lenarcik – dyrektor Departamentu Audytu, biegły rewident. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach na kierunku rachunkowość. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej, gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.

Dr Małgorzata Winter – Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – w Katedrze Finansów i Rachunkowości od 2002 do 2022 roku. Biegły rewident – nr w rejestrze 11403; członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego dla biegłych rewidentów w kadencji 2015-2019 oraz 2019-2023. Specjalizuje się w zakresie rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej oraz zagadnieniach rewizji finansowej i audytu. Autorka kilkudziesięciu opracowań naukowych dotyczących powyższej tematyki. Stale współpracuje z SGH, gdzie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych. Prowadziła także liczne kursy i szkolenia m.in. dla biegłych rewidentów, praktyków księgowych oraz osób nie związanych z finansami. Ukończyła szkolenie dla wykładowców PIBR „Stosowanie MSB w praktyce” – część I-III. Wydała kilka opinii sądowych jako biegła sądowa ad hoc dotyczących szeroko rozumianych zagadnień prawa gospodarczego.

Janusz Budzyński – biegły rewident, wieloletni dyrektor finansowy w polskim przedsiębiorstwie, doświadczony dydaktyk. Począwszy od 1996 r. uczestniczy w badaniu sprawozdań finansowych. Od wielu lat trener w dziedzinie zagadnień podatkowych, księgowych oraz w dziedzinie rachunkowości. Swoją wiedzą i praktyką chętnie dzieli się na szkoleniach przeprowadzanych zarówno dla firm, jak i jednostek samorządu terytorialnego.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miejsce z rozwijanej listy, następnie dodaj do koszyka (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie.
Kurs jest GRATIS dla użytkowników z rocznym pakietem na naszej platformie.

2.290,00 2.590,00 

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca