Kurs rachunkowości dla średniozaawansowanych

Jesteś pracownikiem działu księgowości lub prowadzisz biuro rachunkowe? Specjalizujesz się w obowiązkach z obszaru rachunkowości i chcesz poszerzać swoje umiejętności z praktykami? Jeśli tak to zapraszamy Cię na nasz Kurs rachunkowości dla średniozaawansowanych!

Zapewne każdy księgowy wie, ile kłopotów potrafi sprawić choćby jeden błąd w księgach, gdy przychodzi czas na sporządzanie sprawozdania finansowego. Aby uniknąć niekończących się poprawek i stresu z tym związanego, potrzebujesz uporządkowanej wiedzy rachunkowej. Dzięki temu zyskasz spokój oraz pewność przy wykonywaniu swoich obowiązków.

Zaufaj naszym specjalistom, a nabyta wiedza przełoży się pozytywnie na Twoją efektywność i skuteczność w pracy!


Dzięki naszym ekspertom:

 • zrozumiesz najtrudniejsze zagadnienia, poznasz zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • uzyskasz praktyczne przykłady dotyczące prawa bilansowego z elementami prawa podatkowego,
 • poznasz zasady, które obowiązują przy sporządzaniu rachunku zysków i strat,
 • dowiesz się o problematycznych sytuacjach, które mogą spotkać Cię przy sporządzaniu  sprawozdania z przepływów pieniężnych.

 

Program kursu to efekt współpracy trenerów, którzy od lat zajmują się rachunkowością w praktyce. Dzięki temu szkolenie odpowiada na potrzeby pracowników działów finansowych i księgowości, przedsiębiorców, a także osób przygotowujących się do zawodu biegłego rewidenta.

Opis

Dodatkowe informacje o kursie rachunkowości dla średniozaawansowanych:

 • Kurs w trybie online oraz kilku miastach w Polsce.
 • Czas trwania: 6 spotkań po 6 godzin zegarowych,
 • Nagrania wideo – dostępne zawsze na 21 po rozpoczęciu kursu
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Temat 1 – Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 • Podstawy prawne rachunkowości. Ustawa o rachunkowości i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.
 • Dokumentacja zdarzeń gospodarczych.
 • Dowody księgowe- charakterystyka i klasyfikacja.
 • Obieg dowodów księgowych.
 • Księgi rachunkowe.
 • Pojęcie i charakterystyka ksiąg rachunkowych:
 • dziennik,
 • księga główna,
 • księgi pomocnicze,
 • Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych.
 • Konto księgowe – pojęcie i klasyfikacja.
 • Pionowy i poziomy podział oraz łączenie kont.
 • Ewidencja syntetyczna i analityczna.
 • Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych.
 • Ewidencja operacji gospodarczych na kontach wynikowych.
 • Konta pozabilansowe – charakterystyka.

Temat 2 – Ewidencja inwestycji oraz zarządzanie rozrachunkami.

 • Pojęcie, charakterystyka i ewidencja inwestycji.
 • Inwestycje krótko i długoterminowe.
 • Aktywa pieniężne – jaka jest ich charakterystyka?
 • Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.
 • Inne środki pieniężne.
 • Inne aktywa pieniężne.
 • Rozrachunki – klasyfikacja, istota , wycena, ewidencja.
 • Należności krótko i długoterminowe.
 • Zobowiązania krótko i długoterminowe. Rezerwy na zobowiązania.
 • Rozrachunki krajowe oraz wyrażone w walutach obcych (ustalenie różnic kursowych).
 • Rozrachunki wątpliwe i sporne , odpisy aktualizujące należności.

 

Temat 3 – Zapasy – materiały, towary, kalkulacja kosztu wytworzenia, wyroby gotowe.

 • Rachunkowość obrotu materiałowo-towarowego.
 • Materiały i towary rodzaje, dokumentacja.
 • Zasady wyceny materiałów i towarów – wycena przychodu i rozchodu.
 • Ewidencja materiałów i towarów.
 • Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów i ich rozliczanie.
 • Ewidencja reklamacji i opakowań zwrotnych.
 • Produkcja w toku i wyroby gotowe:
  • wprowadzenie (główne pojęcia, układy ewidencyjne kosztów),
  • ewidencja i rozliczanie kosztów,
  • zmiana stanu produktów,
  • istota, zakres i funkcje rachunku kosztów,
  • ustalenie kosztu wytworzenia produktów według prawa bilansowego,
  • przedmiot kalkulacji kosztów i jednostki miary w jakich może być wyrażony,
  • podstawowe zadania kalkulacji kosztów,
  • czynniki decydujące o wyborze metody kalkulacji,
  • metody kalkulacji (podziałowa, doliczeniowa),
 • Ewidencja wyrobów gotowych.

 

Temat 4 – Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, nieruchomości inwestycyjne, leasing.

 • Wycena wartości początkowej środków trwałych:
  • wytworzonych we własnym zakresie,
  • nabytych (nowe i używane),
  • zwiększenia oraz zmniejszenia wartości brutto środków trwałych – remonty, modernizacje – jakie są najczęstsze problemy w dokonaniu właściwej klasyfikacji na gruncie prawa bilansowego i podatkowego?
  • ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego,
  • odłączenie części składowej środka trwałego,
  • inne przypadki.

 

 • Amortyzacja środków trwałych:
  • zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych – jaki mają wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych?
  • wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony.

 

 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”:
  • okoliczności uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego,
  • ujmowanie w sprawozdaniu finansowym skutków utraty wartości.

 

 • Nieruchomości inwestycyjne w polskim prawie bilansowym:
  • definicja nieruchomości inwestycyjnej,
  • ujęcie początkowe,
  • wycena na dzień bilansowy – wartość historyczna oraz wartość godziwa.

 

 • Leasing środków trwałych:
  • Krajowy Standard Rachunkowości nr 5,
  • leasing finansowy oraz operacyjny w polskim systemie prawnym,
  • ujęcie księgowe oraz podatkowe umowy leasingu – na przykładzie.

 

 • Rozliczanie środków trwałych objętych dotacją.
 • Definicje i klasyfikacje wartości niematerialnych i prawnych:
  • warunki uznawania wartości niematerialnych w ujęciu bilansowym
   i podatkowym,
  • klasyfikacja (w tym klasyfikacja statystyczna),
  • wybrane WNiP – wartość firmy, prace rozwojowe.

 

 • Wartość początkowa:
  • ustalanie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych na dzień przyjęcia,
  • zmiany wartości początkowej.

 

 • Amortyzacja:
  • jakie są metody amortyzacji?
  • okres (stawka) amortyzacji i czynniki wpływające na jego ustalenie,
  • zawieszenie i zakończenie amortyzacji.

 

Temat 5 – Bilans oraz rachunek zysków i strat.

 • Aktywa i pasywa.
 • Struktura i charakterystyka majątku przedsiębiorstwa oraz źródeł jego finansowania.
 • Aktywa trwałe i obrotowe.
 • Kapitał własny i obcy.
 • Inwentarz i bilans – układ oraz zasady sporządzania.
 • Analiza bilansu w różnych układach.
 • Wskaźniki pomiaru informacji w bilansie.
 • Rachunek zysków i strat. Koszty i przychody.
 • Jaka jest definicja kosztów i przychodów?
 • Przychody i koszty działalności operacyjnej.
 • Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej.
 • Przychody i koszty finansowe.
 • Straty i zyski nadzwyczajne.
 • Zasady ustalania wyniku finansowego.
 • Rachunek zysków i strat – Jakie zasady obowiązują podczas jego sporządzania w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym?
 • Analiza rachunku zysków i strat.
 • Rozliczanie międzyokresowe kosztów.

 

Temat 6 – Rachunek przepływów pieniężnych.

 • Istota oraz geneza rachunku przepływów pieniężnych.
 • Zasada kasowa jako podstawa sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
 • Sprawozdanie o zmianach strumieni pieniężnych:
 • działalność operacyjna,
 • działalność inwestycyjna,
 • działalność finansowe.
 • Analiza finansowa w oparciu o Cash flow – przewidywanie ryzyka:
 • cykl życia przedsiębiorstwa na podstawie Cash flow,
 • powiązanie pomiędzy bilansem, a rachunkiem przepływów pieniężnych.
 • Rachunek przepływów pieniężnych w Polsce:
 • metoda bezpośrednia, a praktyczne jej wykorzystanie,
 • sposób ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej wg metody pośredniej,
 • przepisy ustawy o rachunkowości,
 • metodologia sporządzania w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości nr 1.
 • Rachunek przepływów pieniężnych na przykładzie – całościowe zadanie obejmujące większość typowych operacji i sytuacji problematycznych.

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miejsce z rozwijanej listy, następnie dodaj do koszyka (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie.
Kurs jest GRATIS dla użytkowników z rocznym pakietem na naszej platformie.

2.090,00 2.350,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca