Kurs rachunkowości dla średniozaawansowanych

Zapraszamy na kurs:

Kurs rachunkowości dla średniozaawansowanych:

W ramach proponowanego przez nas kursu słuchacze mają możliwość poznania oraz zrozumienia kluczowych zasad rachunkowości i metodologii ich stosowania w praktyce.  Ponadto będą mogli przekonać się, że terminologia i reguły tej dziedziny zostały zbudowane w sposób prosty i logiczny. Krok po kroku słuchacze będą wprowadzani w tajniki księgowości.

Dla kogo jest kurs rachunkowości online:

Kurs adresowany jest do osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje oraz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości. Jest on skierowany zarówno do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach księgowości, jak również do osób pracujących w innych działach, wykorzystujących podstawową wiedzę z tego zakresu.

Na kurs zapraszamy pracowników z działów księgowości, pracowników oraz właścicieli biur rachunkowych, specjalistów ds. rachunkowości, pracowników działów finansowych, a także wszystkie osoby wykorzystujące wiedzę z zakresu rachunkowości, chcące poszerzyć swoje umiejętności.

Kto prowadzi kurs rachunkowości?

Jarosław Stankiewicz – biegły rewident, wysokiej klasy specjalista, trener. Posiada 25-letni staż pracy na stanowiskach głównego księgowego, dyrektora finansowego, prezesa zarządu oraz kontrolera finansowego w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Od wielu lat zajmuje się szkoleniami w obszarach m.in. rachunkowości, finansów, zarządzania. Podczas szkoleń i treningów szczególny nacisk kładzie na przekazanie wiedzy popartej licznymi przykładami umiejętne wykorzystanie poznanej wiedzy oraz nabytych umiejętności w pracy codziennej uczestników szkoleń.

Dodatkowe informacje o kursie rachunkowości dla średniozaawansowanych:

Kurs w trybie Online.

Czas trwania: 6 spotkań po 6 godzin zegarowych, termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).

Darmowe konsultacje: 
w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.

 

Kurs rachunkowości dofinansowany

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

  1. Dodaj wybrany kurs do koszyka
  2. Przy opcji płatności zaznacz zaznacz „Dofinansowanie”.
  3. Poczekaj na kontakt naszego działu sprzedaży w celu ustalenia szczegółów.

LUB[

Przejdź do zakładki „dofinansowanie” i umów bezpłatną rozmowę.
Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej. 

Program

 

 

Struktura prawno – dokumentacyjna rachunkowości.

1. Podstawy rachunkowości
2. Definicja rachunkowości oraz kluczowe pojęcia z zakresu rachunkowości
3. Zasady, funkcje, struktura, cechy rachunkowości
4. Podstawy prawne rachunkowości. Ustawa o rachunkowości i rozporządzenia
wykonawcze do ustawy
5. Dokumentacja zdarzeń gospodarczych
6. Dowody księgowe- charakterystyka i klasyfikacja
7. Obieg dowodów księgowych
8. Księgi rachunkowe
9. Pojęcie i charakterystyka ksiąg rachunkowych ( dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, inwentarz)
10. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych
11. Zasady i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych
12. Poprawianie błędów w zapisach księgowych

Ewidencja zdarzeń gospodarczych oraz środki trwałe.

1. Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych
2. Konto księgowe- pojęcie i klasyfikacja
3. Pionowy i poziomy podział oraz łączenie kont
4. Ewidencja syntetyczna i analityczna
5. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych
6. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach wynikowych
7. Konta pozabilansowe – charakterystyka
8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
9. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne – pojęcie, struktura, charakterystyka
10. Wycena bieżąca i bilansowa
11. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
12. Amortyzacja bilansowa i podatkowa
13. Środki trwałe w budowie- ich ujęcie i ujawnienie

Organizacja rachunkowości oraz Inwentaryzacja.

1. Organizacja rachunkowości jako proces
2. Dokumentacja opisująca zasady (politykę) rachunkowości
3. Inwentaryzacja- pojęcie, zasady, rodzaje, metody i terminy
4. Ustalanie, rozliczanie i ewidencja różnic Inwentaryzacyjnych
5. Funkcjonalna kontrola wewnętrzna
6. Lean accounting

Struktura bilansu oraz gospodarka materiałowa.

1. Bilans. Aktywa i pasywa
2. Struktura i charakterystyka majątku przedsiębiorstwa oraz źródeł jego finansowania
3. Aktywa trwałe i obrotowe
4. Kapitał własny i obcy
5. Inwentarz i bilans – układ oraz zasady sporządzania
6. Analiza bilansu w różnych układach
7. Wskaźniki pomiaru informacji w bilansie
8. Rachunkowość obrotu materiałowo-towarowego
9. Materiały i towary rodzaje, dokumentacja
10. Zasady wyceny materiałów i towarów- wycena przychodu i rozchodu
11. Ewidencja materiałów i towarów
12. Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów i ich rozliczanie
13. Ewidencja reklamacji i opakowań zwrotnych

Rachunek zysków i strat oraz rozliczenie kosztów.

1. Rachunek zysków i strat. Koszty i przychody
1. Pojęcie kosztów i przychodów
2. Przychody i koszty działalności operacyjnej
3. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej
4. Przychody i koszty finansowe
5. Straty i zyski nadzwyczajne
6. Zasady ustalania wyniku finansowego
7. Rachunek zysków i strat – zasady sporządzania w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym
8. Analiza rachunku zysków i strat
9. Rachunek kosztów – koszty podstawowej działalności operacyjnej
10. Koszty działalności – pojęcie, istota i klasyfikacja
11. Układ rodzajowy i kalkulacyjny kosztów
12. Ewidencja i rozliczanie kosztów
13. Zmiana stanu produktów
14. Rozliczanie międzyokresowe kosztów
15. Rozliczanie międzypodmiotowe kosztów

Ewidencja Inwestycji oraz zarządzanie rozrachunkami.

1. Pojęcie, charakterystyka i ewidencja inwestycji
2. Inwestycje krótko- i długoterminowe
3. Aktywa pieniężne- charakterystyka
4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
5. Inne środki pieniężne
6. Inne aktywa pieniężne
7. Rozrachunki
8. Rozrachunki- klasyfikacja, istota , wycena, ewidencja
9. Należności krótko- i długoterminowe
10. Zobowiązania krótko- i długoterminowe. Rezerwy na zobowiązania
11. Rozrachunki krajowe oraz wyrażone w walutach obcych ( ustalenie różnic kursowych)
12. Rozrachunki wątpliwe i sporne , odpisy aktualizujące należności

Dofinansowanie

Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

Zarezerwuj miejsce - dodaj do koszyka (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

1.990,00 

Wyczyść
5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5 Zobacz więcej tu.

Podobne kursy i szkolenia:

Mówią o nas:
5/5

4.9/5 Tak oceniają nas nasi klienci. Zobacz więcej tu.

Przez ponad 10 lat zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji