Kurs zatrudniania i rozliczania cudzoziemców oraz kontrola PIP i ZUS

Z tego kursu w 2023 roku skorzystało 172 osoby!
————

Znasz przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych oraz opodatkowania wynagrodzeń pracowników delegowanych? Wiesz jak zmieniły się zasady rozliczania podróży międzynarodowych kierowców? Chcesz dowiedzieć się jakie elementy umów o pracę najczęściej kontrolują funkcjonariusze staży granicznej i PIP?

To tylko kilka przykładowych pytań, na które znajdziesz odpowiedź biorąc udział w naszym kursie zatrudniania i rozliczania cudzoziemców oraz kontrola PIP i ZUS. Czeka na Ciebie bardzo szeroki zakres wiedzy – od regulacji kwestii przyjazdu i pobytu cudzoziemca oraz jego zatrudnianie i rozliczanie, przez zmienione zasady delegowania pracowników (w tym kierowców) za granicę aż po szczegółowe wskazanie procedury postępowania w trakcie kontroli różnych organów państwowych. Na kursie usystematyzujesz wiedzę w zakresie praktycznego zastosowania przepisów prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych interpretacji i orzeczeń SN.

Program został przygotowany przez wybitnych ekspertów z wieloletnim doświadczeniem, którzy chętnie podzielą się swoim doświadczeniem i wskażą Ci najlepsze praktyki, dzięki którym uda Ci się uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i sankcji.

 

Na kurs zatrudniania i rozliczania cudzoziemców oraz kontrola PIP i ZUS zapraszamy w szczególności:

 • osoby zatrudnione w działach kadr,
 • księgowych firm delegujących pracowników za granicę,
 • przedsiębiorców prowadzących działalność poza granicami kraju,
 • doradców podatkowych,
 • właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

 

Dzięki udziałowi w kursie zatrudniania i rozliczania cudzoziemców oraz kontrola PIP i ZUS zyskasz szereg korzyści:

 • nauczysz się, jak w praktyce krok po kroku zatrudnić obcokrajowca,
 • dowiesz się, jak uniknąć błędów w rozliczaniu wynagrodzenia cudzoziemca (ZUS + podatki),
 • ustalisz, jaką dokumentację musisz przygotować na czas kontroli,
 • poznasz rozwiązania prawne umożliwiające delegowanie pracowników przy utrzymaniu kosztów pracy na optymalnym poziomie, a jednocześnie pozwolą na uniknięcie ewentualnych zarzutów ze strony ZUS, USjak również kontrolerów zagranicznych,
 • utrwalisz zasady delegowania cudzoziemców (w tym spoza Unii) do pracy w innych państwach członkowskich.
 • zapoznasz się z uprawnieniami PIP podczas wykonywanej kontroli,
 • uzyskasz odpowiedzi na pytania odnośnie uprawnień PIP, postępowania kontrolnego oraz praw i obowiązków kontrolowanego podmiotu.

 

To tylko kilka najważniejszych kwestii – szczegóły znajdziesz w programie kursu.

Dodatkowe informacje o kursie zatrudnianie cudzoziemców:

 • Kurs tylko w wersji online.
 • Czas trwania kursu to 6 spotkań po 6 godzin zegarowych.
 • Nagrania wideo – dostępne zawsze na 21 po rozpoczęciu kursu.
 • Termin ustalimy telefonicznie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką!
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

  1. Przejdź na te stronę >>
  2. Zostaw kontakt do siebie
  3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Moduł I – Cudzoziemcy oraz pracownicy oddelegowani do państw UE – od zatrudnienia do rozliczenia (3 dni)

Temat 1 –  Zatrudnianie cudzoziemców w 2024 r.

Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 24.02.2022 r.

 • Komu przysługuje ochrona czasowa do:
  • 4 marca 2024 r.,
  • 31 sierpnia 2024 r.,
  • 30 września 2024 r.?
 • Czy członkowie najbliższej rodziny korzystają z ochrony czasowej bez względu na obywatelstwo?
 • Wymogi związane w zatrudnianiem obywateli Ukrainy korzystających z ochrony czasowej.
 • Zakres powiadomienia do PUP w związku z zatrudnianiem obywateli Ukrainy na podstawie ochrony czasowej.
 • Co dalej po ustaniu ochrony czasowej?


Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców.

 • E-urząd – rejestracja krok po kroku.
 • Likwidacja, tzw. testu rynku.
 • Zwiększenia wymiaru czasu pracy cudzoziemca – tylko jeśli proporcjonalnie wzrośnie jego wynagrodzenie.
 • Możliwość zwiększenia wymiaru czasu pracy (lub liczby godzin pracy) w tygodniu (lub miesiącu) bez konieczności zmiany lub uzyskania nowego zezwolenia na pracę (albo oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemców).
 • Nowy wymiar kary grzywny w kwocie nie niższej niż 500 zł za każdego cudzoziemca.


Legalność pobytu i możliwość wykonywania pracy na terenie RP. Czy można zatrudniać bez wizy np. osobę z Ukrainy?

 • Jak uniknąć kary w przechowywaniu dokumentacji legalizującej pobyt:
  • ruch bezwizowy,
  • rezydent długoterminowy UE,
  • pobyt czasowy i pobyt stały,
  • czy każda wiza upoważnia do podjęcia pracy?
 • Zwolnienie niektórych pracowników z obowiązku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego zezwalającego na wykonywanie pracy.
 • Pracownicy wykonujący pracę na oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terenie RP na okres 24 miesięcy – uprzywilejowani obywatele 5 państw.


Regulacje prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. Czy wiesz od kiedy jest wymagane zezwolenie na pracą dla osoby z Gruzji?

 • Regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP.
 • Swoboda przepływu pracowników.
 • Procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu.
 • Co z obywatelami Wielkiej Brytanii?


Dokumenty związane z zatrudnianiem cudzoziemców. W jaki sposób prowadzić dokumentację personalną obcokrajowców? Po co jest mi potrzebne zezwolenie na pracę dla obcokrajowca?

 • Zezwolenia na pracę:
  • typy zezwoleń,
  • procedura uzyskania,
  • czy możliwe jest skrócenie czasu oczekiwania na wydanie zezwolenia?
 • Zezwolenia na pobyt i na pracę (w tym procedura niebieskiej karty) – co z odciskiem stempla w dokumencie pobytowym?
 • Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy:
  • czy w przypadku zmiany nazwy stanowiska konieczne jest nowe oświadczenie?
  • ilość godzin pracy zawarta w oświadczeniu a realnie przepracowane godziny,
  • najczęstsze błędy w realizacji zaewidencjonowanego oświadczenia,
  • jak uniknąć sporów z organami administracji?
 • Zezwolenie na pracę krótkoterminową i sezonową cudzoziemca.
 • Czy można zatrudnić studenta, ucznia albo cudzoziemca posiadającego Kartę Polaka?
 • Członkowie zarządu, prokurenci i komplementariusze – jak ich legalnie zatrudnić?
 • Dokumentacja dotycząca pobytu cudzoziemca i sposoby przedłużania pobytu.
 • Opłaty za złożone wnioski do organów publicznych.
 • Zawieranie umów o pracę.
 • Ustalenia w umowach cywilnoprawnych.
 • Tłumaczenia dokumentacji pracowniczej oraz sporządzanie dokumentacji w dwóch językach.
 • Inne wymogi:
  • BHP,
  • ubezpieczenia społeczne,
  • wynagrodzenie,
  • potrącenia z umowy o pracę i umów cywilnoprawnych,
  • zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu.
 • Praktyczne wskazówki w zatrudnianiu cudzoziemców w organizacji.


Delegowanie pracowników na teren RP w celu wykonywania pracy.

 • Wymogi prawne wynikające z implementacji dyrektyw UE w zakresie delegowania.
 • Pracownicy z terenu UE i spoza terenu UE.
 • Pracownicy tymczasowi delegowani do RP.
 • Wyłączenia z zakresu stosowania unormowań dotyczących delegowania pracowników do RP.
 • Sankcje za nieprawidłowości w zakresie delegowania pracowników – jaka kara wiąże się z pomyłką przy zatrudnianiu cudzoziemców?
 • Kara grzywny dla pracodawcy (lub jego pełnomocnika) za niedopełnienie obowiązków zgłoszeniowych oraz niewykonanie nałożonych na nich obowiązków.
 • Kara grzywny za brak tłumaczeń lub nieprzechowywanie dokumentacji pracowniczej.


Wykroczenia i kary dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców.

 

Temat 2 – Rozliczanie podatkowo-składkowe wynagrodzeń i świadczeń pracowników  oddelegowanych do państw UE oraz cudzoziemców zatrudnionych na terytorium RP (2 dni).

 

Delegowanie pracowników – nowe zasady świadczenia usług.

 • Dyrektywa 2018/957 – wprowadzająca od 31.07.2020r. do dyrektywy 96/71 zasadę „taka sama płaca, za taką samą płacę”.
  • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy – według jakiego prawa?
  • Delegowanie krótkoterminowe/długoterminowe – które wybrać?
  • „Wynagrodzenie” w przepisach ustawowych i innych wykonawczych układach zbiorowych na poziomie krajowym, sektorowym, lokalnym i na poziomie przedsiębiorstwa – co to oznacza i gdzie ich szukać?
  • Obowiązkowe składniki wynagrodzenia w państwie świadczenia usługi, kontrola organów państw UE, konsekwencje wadliwego wynagrodzenia.
  • Kto ponosi wydatki na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania dla pracowników znajdujących się daleko od domu z powodów zawodowych?
  • Co stanie się w chwili przekroczenia okresu delegowania krótkoterminowego?
  • Jakie informacje ma obowiązek przekazać pracodawca na piśmie dla pracownika przed delegowaniem według dyrektywy (UE) 2019/1152 w sprawie przejrzystych
   i przewidywalnych warunków pracy?
  • Delegowanie obywateli państw trzecich (np. z Ukrainy) do państwa członkowskiego UE.
 • Delegowanie, a podróż służbowa – podobieństwa i różnice:
  • transgraniczna działalność związana z pracą – czy zawsze potrzebne jest zaświadczenie a1?
  • stanowisko państwowej inspekcji pracy na temat łącznego wystąpienia przesłanek delegowania i podróży służbowej.


Podleganie ubezpieczeniom społecznym pracowników oddelegowanych do państw UE.

 • Oddelegowanie pracownika i zleceniobiorcy.
  • Kiedy spełniony jest warunek co najmniej miesięcznego podlegania ubezpieczeniom?
  • Czy możliwe jest delegowanie pracownika na okres dłuższy niż 24 miesiące?
  • Jak liczyć okres 24 miesięcy?
  • Zaświadczenia A1 i postępowanie przed zakładem ubezpieczeń społecznych.
   • Jak skrócić czas oczekiwania na wydanie przez ZUS zaświadczenia?
   • W jakiej formie powinna nastąpić odmowa wydania zaświadczenia (czy wystarczy informacja przez telefon)?
   • Zaskarżenie decyzji odmownej.
   • Zaświadczenie A1 dla obywatela państwa trzeciego.
  • Różnice między terminem „zamieszkanie” i „ośrodek interesów życiowych”.
  • Jak ZUS interpretuje przepisy po wyroku trybunału sprawiedliwości unii europejskiej w sprawie C-477/17 (Balandin)?
  • Wykonywanie pracy na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich.
 • Podstawa wymiaru składek ZUS oddelegowanego w 2024 r.
  • Kurs, po którym należy przeliczyć przychody w walutach obcych.
  • Wyłączenie równowartości diet za każdy dzień pobytu za granicą.
  • Podstawa wymiaru składek ZUS w razie wykonywania pracy przez część miesiąca
   w różnych stanach faktycznych.

   • Rozpoczęcie pracy w trakcie miesiąca.
   • Pełny i niepełny miesiąc wykonywania pracy za granicą.
   • Praca w Polsce i za granicą w danym miesiącu.
   • Wykonywanie pracy w danym miesiącu za granicą w sytuacji absencji chorobowej lub wykorzystania urlopu wypoczynkowego.
  • Jak przerwy w pracy spowodowane chorobą wpływają na okres delegowania pracowników?
 • Jak obliczyć podstawę zasiłku chorobowego dla pracownika oddelegowanego w 2024 r.?
  • Wyłączenie stosowania ogólnych zasad uwzględniania składników wynagrodzenia
   w podstawie wymiaru (nagrody, premie, dodatki).
  • Zmiana wymiaru czasu pracy w okresie oddelegowania.
  • Uzupełnianie składników wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania pełnego okresu przyjętego do podstawy.
 • Delegowanie kierowcy w transporcie międzynarodowym.
  • Jak ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym zmieniła zatrudnianie kierowców w transporcie międzynarodowym?
  • Jakie warunki pracy należy zapewnić, aby wypełnić regulacje unijne, w tym I Pakietu Mobilności?
  • Nowe zasady opodatkowania i oskładkowania wynagrodzeń kierowców międzynarodowych.
 • Opodatkowanie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego.
  • Ustalenie kraju właściwego do opodatkowania pracownika.
  • W jaki sposób obliczyć dni pobytu pracownika w innym państwie?
  • Odliczenie od podatku 30% diety.
  • Zaprzestanie poboru zaliczek na podatek w związku z oddelegowaniem.
  • Wniosek pracownika o naliczanie podatku dochodowego.
  • Czy pracownik delegowany za granice podlega PPK?
  • Jak opodatkować wynagrodzenie pracowników oddelegowanych do ukończenia 26 lat?
  • Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii dochodów otrzymywanych przez osoby delegowane:
   • wolny zawód,
   • opodatkowanie dochodów członków organów stanowiących spółkę,
   • działalność gospodarcza.
  • Umowy o unikania podwójnego opodatkowania – kiedy stosować i którą metodę wybrać?
  • Zasady sporządzania przez płatników informacji dla pracowników pracujących za granicą.
   • Obowiązki płatników.
   • Sporządzanie informacji PIT-11.
   • Przeliczanie dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote.
  • Wybrane świadczenia otrzymywane przez pracowników oddelegowanych za granicę.
   • Koszty zakwaterowania i przejazdów delegowanego pracownika – z podatkiem czy bez? Nowa linia orzecznicza po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z sierpnia 2023 r., najnowsze interpretacje podatkowe.
   • Opieka medyczna, dodatek za rozłąkę, zwrot kosztów przeniesienia służbowego, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i służbowego do celów prywatnych.
  • Przychody cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych
   • Zatrudnienie obywateli państw trzecich (np. Ukrainy) na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia wykonującym pracę na terytorium RP.
   • Funkcja rezydencji podatkowej i jej prawidłowe ustalenie, umowa zlecenia z obywatelami państw UE. Jakie elementy muszą być zawarte w umowie zleceniu z obcokrajowcem?
   • Certyfikat rezydencji.
   • Stanowisko ministerstwa finansów w sprawie pisemnych oświadczeń obywateli z Ukrainy dotyczące rezydencji podatkowej. Czy oświadczenia rezydencji podatkowej składane przez obywateli Ukrainy są skuteczne od daty ich złożenia?
   • Przykładowe rozliczenie obywatela Ukrainy:
    • umowy zlecenia,
    • umowy o pracę.
   • PESEL czy NIP? Remedium na brak numeru PESEL.
   • Obowiązki płatnika dla rezydenta i nierezydenta – deklaracje: PIT-11, IFT-1 / IFT-1R.

 

Moduł II – Kontrola PIP oraz ZUS bez stresu

Temat 1 – Klasyfikacja umów w świetle kontroli ZUS i PIP

Zasada równego traktowania pracowników.

Zakaz dyskryminacji na każdym etapie zatrudnienia.

Umowy o pracę jako podstawa nawiązania stosunku pracy.

 • Jakich informacji możemy żądać od kandydata do pracy a jakich od pracownika?
 • Jakich danych potrzebujemy od cudzoziemca?
 • Rodzaje umów o pracę i ich obligatoryjne elementy po zmianach przepisów.
 • Jak zawieramy umowę na okres próbny po zmianach przepisów?
 • Wniosek pracownika o zmianę treści umowy o pracę jako nowe uprawnienie – jakie są zasady i konsekwencje?
 • Jaki wpływ na umowę na zastępstwo ma doprecyzowanie umowy na czas określony?
 • Jakie mogą być przesłanki zawarcia umowy na zastępstwo i jakie może zawierać elementy w świetle najnowszych stanowisk ministerstwa i RODO?
 • Przebieg zgłoszenia do PIP umowy na czas określony zawartej powyżej 33 miesięcy z obiektywnymi przyczynami.


Rozwiązanie umowy.

 • Tryby rozwiązania umowy o pracę.
 • Jakie są wymogi formalne oświadczenia o rozwiązaniu umowy?
 • Zmiany w rozwiązaniu umowy na czas określony.
 • Kiedy następuje doręczenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę?
 • Gdzie i w jaki sposób przesyłać korespondencję do cudzoziemców? 
 • W jaki sposób rozwiązać umowę cywilnoprawną?
 • Kwestie dotyczące rozwiązania umów podlegające kontroli.
 • Nakaz zatrudnienia pracownika jako zabezpieczenia roszczenia o przywrócenie do pracy.


Umowa zlecenia a umowa o pracę – podobieństwa i różnice.

 • Umowy cywilnoprawne, a umowa o pracę w świetle kontroli Inspekcji Pracy.
 • Kiedy inspektor zakwestionuje rodzaj umowy?
 • Umowa zlecenia z własnym pracownikiem.
 • Co jest wykroczeniem?


Umowy cywilnoprawne – aspekt zatrudnieniowy.

 • Umowa o dzieło, a umowa zlecenia (o świadczenie usług) – charakterystyka umowy rezultatu
  i umowy starannego działania.
 • Pojęcie „dzieła” i charakterystyka jego elementów konstytutywnych pozwalających na ustalenie, czy mamy do czynienia z „dziełem”.
 • Postanowienia umowy o dzieło autorskie:
  • utwór jako rezultat umowy,
  • pola eksploatacji,
  • dyspozycje odnośnie praw autorskich,
  • zasady kształtowania wynagrodzenia.
 • Prawa autorskie.
 • Wskazówki w zakresie prawidłowego konstruowania postanowień umów cywilnoprawnych.
 • Kiedy ZUS zakwestionuje umowę o dzieło w razie kontroli?
 • Kto i kiedy może kwestionować zawarte umowy cywilnoprawne z cudzoziemcami?
 • Jakie elementy umów o pracę najczęściej kontrolują funkcjonariusze straży granicznej
  i PIP? 
 • Postępowanie kontrolne ZUS.
 • Postępowanie odwoławcze po kontroli ZUS.


Nowy Obowiązek informowanie ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło.

 • Terminy zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS.
 • Kiedy nie mamy obowiązku zgłoszenia?


Umowy cywilnoprawne – aspekt ubezpieczeniowy.

 • Umowy cywilnoprawne podlegające i niepodlegające ubezpieczeniom społecznym
  i zdrowotnym.
 • Zbieg tytułu ubezpieczenia społecznego – jednoczesne wykonywanie umowy o pracę
  i umowy zlecenia.
 • Zbieg tytułu ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym wykonywaniu kilku umów cywilnoprawnych.


Płaca minimalna w umowach zlecenia w 2024 r
.:

 • Minimalne stawki godzinowe w umowach cywilnoprawnych.
 • Zasady dokumentowania wypłaty minimalnego wynagrodzenia.
 • Potrącenia z wynagrodzeń zleceniobiorców, a płaca minimalna.
 • Jaki jest zakres kontroli PIP?


Umowa cywilnoprawna a ogólne przepisy BHP.

Obowiązki podmiotu kontrolowanego.

Uprawnienia Inspektora Pracy.

Jakich dokumentów, informacji i wyjaśnień może żądać Inspektor Pracy – czy regulacje RODO ograniczają dostęp Inspektora do danych osobowych pracowników?

Co może zakwestionować PIP?

Protokół z kontroli.

 • Co może zawierać protokół?
 • Ustalenia dokonane w toku kontroli.
 • Prawo do kwestionowania treści protokołu.


Rozstrzygnięcia pokontrolne – nakaz, wystąpienie, decyzja ustna.

Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Uprawnienia organów PIP w zakresie kontroli związanych z nowymi uregulowaniami w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

 

 

Temat 2 –  Dokumentacja pracownicza po zmianach w świetle kontroli (2 dni)

Dzień 1

Szkolenia z zakresu BHP w świetle kontroli.

Szkolenie zleceniobiorcy w świetle stanowiska PIP.

Badania lekarskie:

 • Jakie rodzaje badań przeprowadzamy?
 • Kiedy możemy uwzględnić badania z poprzedniego zakładu?
 • Czy należy uzyskać orzeczenie od zleceniobiorcy?


Jak zapewniać badania medycyny pracy i szkolenia BHP dla obcokrajowców?

Co jest dokumentacją pracowniczą po zmianie przepisów?

Jaką dokumentacje prowadzimy dla zleceniobiorcy?

Teczka akt osobowych po nowemu.

 • Przepisy o ochronie danych osobowych, a dokumentacja pracownicza.
 • Jakich danych żądamy przy umowach cywilnoprawnych?
 • Dokumenty cudzoziemca.
 • Informacja dodatkowa w teczce akt osobowych po zmianach.
 • Kiedy mamy obowiązek kontynuacji teczki akt osobowych?


Czy prowadzimy akta osobowe dla umów cywilnoprawnych?

Przechowywanie dokumentacji w świetle stanowisk Ministerstwa i PIP – jakie są nowe okresy?

Co może zakwestionować PIP?

Dokumentacja czasu pracy w świetle kontroli PIP.

 • Jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy po zmianach?
 • W jakich sytuacjach możemy prowadzić uproszczoną ewidencję czasu pracy?
 • Różnice między listą obecności, a ewidencją czasu pracy.
 • Co to jest czas pracy i jakie elementy zaliczamy do czasu pracy?
 • Kiedy możemy zmieniać plany pracy ? Stanowiska Ministerstwa i Inspekcji Pracy.
 • Jakie elementy planu pracy mogą być zakwestionowane w czasie kontroli?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy przy organizowaniu czasu pracy pracowników?
 • Systemy i rozkłady czasu pracy.
 • W jaki sposób prowadzić ewidencję czasu pracy obcokrajowców?
 • Co może skontrolować Inspektor Pracy?


Zasady stosowania pracy zdalnej na podstawie nowych znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy.

 • W jaki sposób wprowadzamy pracę zdalną oraz jakie będą jej rodzaje?
 • Kiedy pracodawca (co do zasady) będzie zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika?
 • Wzajemne prawa i obowiązki w trakcie wykonywania pracy zdalnej.
 • Zasady zwrotu kosztów pracy zdalnej.
 • BHP w pracy zdalnej.
 • Czas pracy, a praca zdalna.

Nowe zasady kontroli obecności alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu.

 • Kogo może objąć kontrola trzeźwości w zakładzie?
 • Kiedy pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości?
 • Jak wprowadzić w zakładzie regulacje dotyczące takiej kontroli?
 • Obowiązki informacyjne pracodawcy.
 • W jaki sposób będzie mogła być przeprowadzona kontrola prewencyjna?
 • Na jakich zasadach będzie mogła być przeprowadzana kontrola trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu wobec pracowników nieobjętych kontrolą prewencyjną?


Zakres kontroli Inspekcji Pracy.

 

Dzień 2

 

Dokumentacja urlopów wypoczynkowych w świetle kontroli.

 • Warunki nabycia prawo do urlopu wypoczynkowego.
 • Jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu?
 • Udzielanie urlopu wypoczynkowego – co może zakwestionować Inspektor?
 • Urlop na żądanie – czy pracodawca może odmówić jego udzielenia?
 • Kiedy istnieje obowiązek wypłaty ekwiwalentu z tytułu niewykorzystanego urlopu?
 • Udzielanie urlopu osobie niepełnosprawnej.


Pozostałe usprawiedliwione nieobecności w pracy.

Zwolnienia od pracy oraz sposoby usprawiedliwiania nieobecności w pracy – jakich dokumentów żądamy od pracownika?

Gdzie przechowujemy dokumentację nieobecności pracownika?

Urlop bezpłatny.

Opieka nad dzieckiem do lat 14.

Jak wnioskujemy i udzielamy wolnego z powodu działania siły wyższej?

Zasady wnioskowania i udzielania urlopu opiekuńczego.

Urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy po zmianie przepisów – jakie są zasady wnioskowania i udzielania?

Dokumentacja wynagrodzeń:

 • obligatoryjne składniki wynagrodzenia,
 • nowe zasady ustalenia wynagrodzenia minimalnego,
 • procedura zmiany w przepisach wewnątrzzakładowych,
 • jak ustalić wynagrodzenie w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca
  (np. rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca)?
 • jak wyliczyć wynagrodzenie w przypadku zmiany wynagrodzenia lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca?
 • obligatoryjne potrącenia z wynagrodzenia za pracę,
 • jak dokonujemy potrąceń z umów cywilnoprawnych?


Jakich dokumentów w czasie kontroli może zażądać Inspektor?

Prowadzący

Daniel Pałyga – Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja. Ukończył także Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Były Inspektor Pracy z Opola zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Od 1997 r. związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi.

Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. Przez 11 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, wcześniej pracował w agencji pracy, gdzie realizował projekty związane z zatrudnianiem osób poza granicami Polski, pracą tymczasową, doradztwem personalnym. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w urzędach zajmujących się kontrolą legalności zatrudnienia.

Nasi klienci oceniają kompetencję i wiedzę trenera na: 5,7/6
Średnia, w jaki sposób trener przekazuje wiedzę popartą przykładami: 5,7/6

Ewa Bielecka – absolwentka prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Długoletni pracownik działu Prawnego w Państwowej Inspekcji Pracy, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy.

Nasi klienci oceniają kompetencję i wiedzę trenera na: 5,8/6
Średnia, w jaki sposób trener przekazuje wiedzę popartą przykładami: 5,7/6

Anna Białas – Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (mgr prawa), mediator gospodarczy. Posiada wieloletnie doświadczenie wykładowcy z dziedziny prawa pracy, prawa podatkowego, administracyjnego, zatrudniania i delegowania cudzoziemców. W codziennej pracy zajmuje się m.in.  wypełnianiem dokumentacji związanej z legalizacją pobytu i pracą cudzoziemców, legalizacją pobytów cudzoziemców. W jej dorobku trenerskim mieści się wiele godzin szkoleń dla przedstawicieli różnorodnych grup społecznych i zawodowych (m.in. pracowników kadr i płac, kandydatów na specjalistów rachunkowości, głównych księgowych, przedsiębiorców, urzędników administracji publicznej, w tym skarbowej), warsztatów np. z zakresu płac, rozliczeń podatkowych. Zajęcia prowadzone są w formie szkoleń otwartych i zamkniętych w firmach prywatnych i państwowych. Jej zajęcia cechuje niezwykłe zaangażowanie w ich prowadzenie. Są motywacyjne, dynamiczne, a zarazem merytoryczne.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miejsce z rozwijanej listy, następnie dodaj do koszyka (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie.
Kurs jest GRATIS dla użytkowników z rocznym pakietem na naszej platformie.

2.490,00 

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca