NGO – rachunkowość, opodatkowanie i zarządzanie finansami publicznymi w organizacji pozarządowej – kurs online

Strona Główna / Kursy / Kursy księgowe

Zależy Ci na zdobyciu kompleksowej wiedzy na temat rachunkowości, opodatkowania i zarządzania finansami publicznymi w organizacji pozarządowej? Interesuje Cię skuteczne zarządzanie funduszami publicznymi i prywatnymi donacjami w sektorze non-profit? Chcesz dowiedzieć się, jakie korzyści podatkowe przysługują organizacjom non-profit oraz jak skutecznie minimalizować obciążenia podatkowe w sektorze pozarządowym?

Zapraszamy do udziału w innowacyjnym kursie, który skupia się na kluczowych aspektach finansów publicznych w kontekście organizacji pozarządowych. Wiedza, którą zdobędziesz podczas zajęć umożliwi Ci rozwiązanie nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień dotyczących prawidłowego prowadzenia rachunkowości oraz minimalizowania obciążeń podatkowych w sektorze NGO.

Nie zabraknie również części praktycznej z wypełniania kluczowych dokumentów krok po kroku. Dzięki temu spojrzysz na zarządzanie finansami w organizacji non-profit z nowej, bardziej efektywnej perspektywy. Nie ważne, czy dopiero rozpoczynasz pracę w sektorze pozarządowym, czy jesteś doświadczonym profesjonalistą – kurs pozwoli Ci poszerzyć wiedzę i dostosować się do zmieniających się wyzwań w organizacjach non-profit.

Na kurs zapraszamy w szczególności:

 • osoby zajmujące się rachunkowością, finansami lub zarządzaniem projektami w organizacjach III sektora gospodarczego,
 • prezesów zarządów oraz dyrektorów wykonawczych organizacji pozarządowych,
 • osoby zarządzające w NGO,
 • osoby współpracujące z organizacjami pozarządowymi.

 

Dzięki udziałowi w kursie zyskasz szereg korzyści:

 • zdobędziesz wszechstronną wiedzę na temat rachunkowości, opodatkowania i zarządzania finansami publicznymi,
 • otrzymasz edytowalne wzory dokumentów omawianych podczas zajęć,
 • rozwiniesz praktyczne umiejętności w zakresie funkcjonowania III sektora gospodarczego,
 • utrwalisz wiedzę niezbędną do sporządzenia sprawozdania finansowego dla NGO,
 • zgłębisz temat uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, która jest możliwa w niektórych organizacjach pozarządowych,
 • poznasz zasady uzyskiwania i wykorzystywania dotacji,
 • zwiększysz efektywność finansową Twojej organizacji.

 

Jeśli chcesz poznać szczegółowy zakres materiału, który zostanie omówiony podczas zajęć, zachęcamy do zapoznania z programem przygotowanym przez naszego eksperta w dziedzinie rozliczeń organizacji pozarządowych.

Dodatkowe informacje o kursie NGO – rachunkowość, opodatkowanie i zarządzanie finansami publicznymi:

 • Czas trwania: 3 spotkań po 6 godzin zegarowych,
 • termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

PROGRAM:

Temat 1 – Rachunkowość i księgowość organizacji pozarządowych.

 1. Kluczowe informacje o podmiotach ekonomii społecznej.
  • Podstawy prawne i społeczne funkcjonowania III sektora gospodarczego w Polsce.
  • Organizacje pozarządowe – rodzaje.
   • Fundacje
   • Stowarzyszenia
   • Kluby sportowe.
   • Koła gospodyń wiejskich.
   • Spółdzielnie socjalne.
   • Spółki non profit.
   • Organizacje pożytku publicznego.
  • Rodzaje działalności podmiotów III sektora.
   • Statut – najważniejsze zapisy, cele statutowe jednostek.
   • Działalność statutowa nieodpłatna.
   • Działalność statutowa nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego.
   • Działalność gospodarcza.
 1. Rachunkowość organizacji pozarządowych – pojęcia i zasady.
  • Specyfika księgowości organizacji pozarządowych – różnice w rachunkowości podmiotów komercyjnych i NGO.
  • Funkcje i zakres rachunkowości w III sektorze gospodarczym.
  • Zasady rachunkowości w odniesieniu do organizacji pozarządowych.
  • Polityka rachunkowości – wewnętrzny akt prawny regulujący księgowość jednostki.
  • Konieczne i korzystne elementy polityki rachunkowości w jednostce III sektora.
  • Wzory polityki rachunkowości.
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w organizacji pozarządowej w praktyce.
  • Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej.
  • Wzory sprawozdań finansowych w NGO.
  • Otwarcie kont i rozpoczęcie ewidencji na kontach organizacji pozarządowej.
  • Fundusz założycielski i inne fundusze, majątek trwały NGO, środki pieniężne i pozostałe aktywa.
  • Należności i zobowiązania w organizacji pozarządowej.
   • Rozrachunki z kontrahentami.
   • Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.
   • Pozostałe rozrachunki.
 3. Przychody i koszty w organizacjach pozarządowych.
  • Przychody organizacji pozarządowej i kluczowe informacje o zapisach.
  • Koszty w organizacji pozarządowej.
   • Specyfika i istota ewidencji w NGO.
   • Podział kosztów – koszty ogólnego zarządu oraz koszty działań statutowych.
  • Układy rodzajowe kosztów.
   • Wskazówki do zastosowania.
   • Zasada ewidencji na kontach.
  • Zasada współmierności przychodów i kosztów w NGO – rozliczanie działalności statutowej nieodpłatnej:
   • składek członkowskich,
   • dotacji,
   • darowizn,
   • zbiórek publicznych,
   • wolontariuszu
  • Rozliczanie działalności statutowej odpłatnej – zasady funkcjonowania.
  • Działalność gospodarcza NGO – wymogi prawne i księgowe.
  • Status organizacji pożytku publicznego – podstawy prawne.
  • Rozliczanie przychodów i kosztów 1% PIT.
  • Pozostałe przychody i koszty.
 4. Zamknięcie roku obrachunkowego i sporządzenie sprawozdania finansowego w NGO.
  • Inwentaryzacja
   • Definicja
   • Terminy
   • Metody
  • Zestawienie obrotów i sald.
  • Sprawozdawczość finansowa na zakończenie roku obrachunkowego.
 1. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów w niektórych organizacjach pozarządowych.
  • Podstawy prawne i warunki prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów – wzór według art. 10a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  • Zasady prowadzenia zapisów.
  • Zestawienie przychodów i kosztów.
   • Wzór.
   • Zasady funkcjonowania.
  • Zestawienie przepływów finansowych.
   • Wzór.
   • Zasady funkcjonowania.
  • Pozostałe elementy uproszczonej ewidencji.
   • Karty przychodów pracownika.
   • Wykaz środków trwałych i WNiP.

 

Temat 2 – Opodatkowanie jednostek III sektora.

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w jednostkach trzeciego sektora.
  • Wyłączenie z opodatkowania przychodów.
  • Przychody zwolnione z podatku ze względu na źródło uzyskania.
  • Dochody zwolnione z podatku ze względu na cel wykorzystania.
  • Opodatkowanie dochodów w jednostce NGO.
  • Preferencje podatkowe dla darczyńców III sektora.
  • Wypełnienie zeznania podatkowego CIT 8 wraz z załącznikiem CIT 8/O.
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) w organizacjach pozarządowych.
  • Jednostka III sektora jako podatnik VAT czynny.
  • Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z podatku VAT organizacji pozarządowych.
  • Przychody w działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej NGO opodatkowane VAT.
  • Ulgi i preferencje podatkowe w przepisach VAT-owskich dla darczyńców III sektora.
 3. Pozostałe podatki w jednostkach trzeciego sektora – podstawy prawne, zasady podlegania, zwolnienia i preferencje.
  • Podatek od nieruchomości.
  • Podatek od gier hazardowych.
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych.
 4. Zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w podmiotach ekonomii społecznej.
  • Jednostka III sektora jako płatnik zaliczek PIT.
  • Zwolnienia przedmiotowe z PIT w działaniach organizacji pozarządowych:
   • zwolnienia dotyczące beneficjentów,
   • zwolnienia dla członków i wspierających,
   • zwolnienia odnoszące się do osób zatrudnionych.
  • Preferencje podatkowe dla wspierających organizacje pozarządowe.

 

Temat 3 – Zarządzanie finansami publicznymi w podmiotach ekonomii społecznej.

 1. Zasady uzyskiwania i wykorzystywania dotacji w organizacji pozarządowej.
  • Tryb przyznania dotacji.
   • Otwarty konkurs ofert.
   • Konkursy na podstawie oferty złożonej z inicjatywy własnej organizacji.
   • Procedura małych gruntów.
   • Zlecenia realizacji zadania z pominięciem trybu konkursowego.
  • Rodzaje dotacji w środkach z finansów publicznych – dotacje celowe, a realizacja celów statutowych w NGO.
  • Złożenie oferty i podpisanie umowy.
 2. Współpraca w trakcie realizacji zadania.
  • Zmiany w umowie i budżecie realizowanego zadania publicznego.
  • Uprawnienia kontrolne organu przyznającego dotację.
  • Odpowiedzialność jednostki korzystającej ze środków publicznych, w tym osób zatrudnionych przy księgowości projektu.
   • Odpowiedzialność poza naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
   • Odpowiedzialność z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
   • Odpowiedzialność osobista.
 1. Dokumenty regulujące wewnętrzne zasady rachunkowości w NGO w obrębie realizacji zadania zleconego przez jednostkę sektora publicznego.
  • Podstawowe obowiązki księgowe – podstawy prawne.
   • Ustawa z dn. 29.09.1994 o rachunkowości.
   • Ustawa z dn. 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.
   • Inne przepisy.
  • Wewnętrzne akty prawne regulujące rachunkowość i księgowość jednostki – weryfikacja polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont pod kątem zarządzania finansami publicznymi.
  • Przychody i koszty poniesione z dotacji, rodzaje i sposób ewidencji (księgi handlowe, UEPiK) – praca z ewidencją księgową i ZSO dla realizacji projektu.
  • Sprawozdawczość finansowa przy korzystaniu ze środków publicznych – praca z częścią finansową sprawozdania z realizacji projektu według wzoru Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.
 2. Komplikacje występujące przy rozliczeniach finansów publicznych – praktyczne przykłady.
  • Typowe błędy wykazane przez kontrolę.
  • Przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
  • Przestrogi i wskazówki.
 3. Podsumowanie szkolenia, pytania porządkujące.

Prowadzący

Rafał Nawrocki – wieloletni księgowy z licencją MF, właściciel firmy rachunkowo-szkoleniowej. Magister rachunkowości z tytułem doktora nauk pedagogicznych, ukończył dodatkowo studia podyplomowe w dziedzinie Ekonomii Społecznej Trener rachunkowości i opodatkowania NGO, OSP, spółdzielni socjalnych, ekonomii społecznej, przedsiębiorczości, podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, ubezpieczeń społecznych, podatków etc. (ponad 1 400 godzin szkoleniowych).

Wykładowca wielu uczelni wyższych, autor podręczników „Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń” – przyjęte jako podręcznik akademicki – oraz „Opodatkowanie fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów ekonomii społecznej”. Twórca artykułów mm.in. w „Polityce” i „Elewatorze”, prowadzi również własnego bloga, na którym porusza tematy ekonomiczne.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

1.490,00 

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca