Kurs podatku VAT 2023 w firmach wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych

Zapraszamy wszystkich pracowników działów księgowych, działów marketingu i handlowych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych oraz ciepłowniczych na nasz nowy Kurs podatku VAT 2023 w firmach wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych! 

Na kursie zostaną Ci przedstawione nowe trendy w zakresie rozliczania VAT oraz zyskasz możliwość wymiany opinii na tematy dotyczące rozliczania VAT z licencjonowanym doradcą podatkowym. Prowadzący jest wieloletnim praktykiem z zakresu podatku VAT, który przez wiele lat pracował również w organach skarbowych najwyższego szczebla.


Na kursie dowiesz się o:

 • praktycznych aspektach rozliczania VAT w 2023r. w podmiotach zajmujących się świadczeniem usług w zakresie dostarczania wody, odbioru ścieków bądź innych nieczystości oraz dostawą energii cieplnej,
 • różnych formach prawnych podmiotów świadczących usługi wodnokanalizacyjne i ciepłownicze, a konieczności funkcjonowania jako podatnik i rozliczania VAT,
 • uproszczeniach rozliczeń VAT w zakresie Grupy VAT, a możliwości tworzenia takich organizmów w oparciu o dotychczasowe relacje pomiędzy spółkami oraz o relacje z gminą i innymi zakładami / jednostkami budżetowymi,
 • zasadach powstawania obowiązku podatkowego z tytułu czynności realizowanych przez firmy wodnokanalizacyjne i ciepłownicze,
 • aktualnym orzecznictwie oraz interpretacjach organów podatkowych w zakresie podmiotowych aspektów opodatkowania VAT, jak i kwestii opodatkowania czynności wykonywanych przez powyższe firmy oraz zasad kwalifikowania wydatków do odliczenia VAT (co w konsekwencji ma umożliwić prawidłowe rozliczanie VAT),
 • najnowszych zmianach w VAT, mających wpływ na prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług w powyższym zakresie. 

 

Najnowsze i kontrowersyjne zmiany w zakresie korygowania wartości sprzedaży i podatku naliczonego powodują, że wielu podatników popełnia błędy w rozliczeniach, skutkujące sankcjami.

Zapoznaj się ze szczegółowym programem kursu i dowiedz się, jak uniknąć tych błędów!

Opis

Dodatkowe informacje o kursie podatku VAT 2023 w firmach wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych:

 • Kurs w trybie Online.
 • Czas trwania: 3 spotkania po 6 godzin zegarowych,
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką!
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Temat 1 – Najnowsze zasady rozliczania VAT w zakresie obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania. Szczegółowe omówienie zasad rozliczania VAT czynności realizowanych
w firmach wod-kan i ciepłowniczych.

 1. Prawnopodatkowe zasady funkcjonowania podmiotów wodno-kanalizacyjnych
  i ciepłowniczych w systemie VAT:
  • Centralizacja w JST i jej wpływ na rozliczanie VAT,
  • Czy warto powołać spółkę celową w zakresie zadań własnych gminy?
  • Stosowanie w praktyce art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, czyli czy dostawy wody i ciepła czynią podatnika VAT?
  • Firma ciepłownicza albo wodno-kanalizacyjna obsługuje kilka gmin – jak rozliczać VAT?
  • Sprzedaż przedsiębiorstwa ciepłowniczego, a rozliczenia VAT,
  • Aport przedsiębiorstwa komunalnego albo składników majątkowych do spółek celowych – podatkowe aspekty transakcji.

 

 1. Grupa VAT jako remedium na rozliczanie podatku od towarów i usług w samorządzie:
  • Czy gminy (związki gmin) mogą tworzyć Grupy VAT ze spółkami wodno-kanalizacyjnymi
   i ciepłowniczymi? 
  • Jakie należy spełnić przesłanki w celu zawiązania Grupy VAT?
  • Opodatkowanie transakcji wewnątrz Grupy VAT – zasady postępowania,
  • Dokumentowanie czynności realizowanych pomiędzy członkami Grupy VAT,
  • Jak prowadzić ewidencje i raportować JPK-VAT w ramach Grupy VAT?:
   • prowadzenie ewidencji przez członków grupy,
   • raportowanie czynności wewnętrznych,
   • obowiązki grupy w zakresie JPK,
  • Fakturowanie czynności „na zewnątrz” przez członków Grupy VAT,
  • Zasady odliczania VAT i dokonywanie korekt podatku naliczonego,
  • Rozwiązanie Grupy VAT – jakie są konsekwencje po stronie jej byłych członków?

 

 1. Obowiązek podatkowy oraz podstawa opodatkowania z tytułu czynności wykonywanych w ramach funkcjonowania przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych i ciepłowniczych:
  • Zasady rozliczania podatku należnego na podstawie interpretacji MF i wyroków sądów administracyjnych,
  • Jak rozliczać usługi i dostawy o charakterze ciągłym (woda, ciepło, dystrybucja)?
  • Czy rozpoznajemy opodatkowanie zaliczki przy „mediach” w kontekście orzecznictwa TSUE i NSA?
  • Znaczenie postanowień umownych przy dostawie towarów,
  • Moment wykonania usługi – czy protokół zdawczo-odbiorczy ma znaczenie?
  • Kiedy dochodzi do wykonania usługi ciągłej?
  • Co wchodzi w zakres podstawy opodatkowania:
   • jak należy interpretować pojęcie „zapłata”?
   • należności publicznoprawne, a podstawa opodatkowania,
   • koszty dodatkowe – kiedy wchodzą do podstawy opodatkowania?
  • Jak rozpoznać świadczenia kompleksowe i jakie zasady stosować przy opodatkowaniu VAT?:
   • projektowanie i budowa instalacji,
   • modernizacja i remont instalacji z użyciem nowych towarów,
   • najem i „media” – kiedy jedno świadczenie?
  • Refakturowanie – jakie zasady nim rządzą?:
   • czy można refakturować „media”?
   • nocleg i gastronomia dla klientów,
  • Dotacje i subwencje z gminy, z UE – kiedy należy je opodatkować?
  • W jakim zakresie można obecnie korzystać z „ulgi na złe długi”? Istotne zmiany w trybie korekty na podstawie orzeczenia TSUE.

 

 1. Opodatkowanie czynności realizowanych przez podmioty wodno-kanalizacyjne i ciepłownicze oraz stawki podatkowe VAT:
  • Działalność w zakresie rozprowadzania wody: 
   • kontrola jakości dostarczanej wody,
   • usuwaniem awarii,
   • przyłączanie odbiorców,
   • montaż wodomierzy,
  • Pobór i uzdatnianie wody,
  • Budowa obiektów inżynierii wodnej,
  • Eksploatacja ujęć wody, pobór i uzdatnianie wody,
  • Działalność w zakresie odbioru ścieków,
  • Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków oraz prowadzenie gospodarki osadami,
  • Opróżnianie szamb i ich kontrola,
  • Wykonywanie instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnych,
  • Dokonywanie odbiorów technicznych urządzeń i sieci wodociągowo kanalizacyjnej,
  • Produkcja, przesył i dystrybucja ciepła z zakupu oraz wytworzonego we własnych źródłach,
  • Działalność w zakresie inżynierii ciepłowniczej (przyłącza) i związane z nią doradztwo techniczne,
  • Eksploatacja i konserwacja urządzeń ciepłowniczych własnych i na zlecenie,
  • Demontaż starych instalacji,
  • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
  • Kontrolowanie wykonawstwa robót,
  • Wynajem i zamiana nieruchomości,
  • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i usług:
   • obowiązek podatkowy,
   • podstawa opodatkowania,
   • kursy walutowe według nowych zasad od 1 stycznia 2023 r.,
   • korekty, w tym zbiorcze – zmiany od stycznia 2023 r.,
  • Zasady korzystania z Matrycy Stawek VAT – jakie zmiany od lipca 2020 r.?
  • Ustalanie stawki podatkowej dla budowy instalacji doprowadzającej do budynków mieszkalnych,
  • Stawki VAT dla usług napraw i remontów (modernizacji) instalacji w budynkach mieszkalnych i poza nimi,
  • Czynności nieodpłatne – w jakich sytuacjach należy je opodatkować?:
   • działalność promocyjna,
   • świadczenia dla pracowników (pakiety medyczne, posiłki, szkolenia, multisport).

 

Temat 2 – Praktyczne tajniki odliczania VAT i dokonywania korekt

 1. Zasady i zakres prawa do odliczenia:
  • Szczegółowy zakres odliczania VAT w podmiotach wodno-kanalizacyjnych i ciepłowniczych, związek podatku naliczonego z czynnościami dającymi takie prawo i nie dającymi takiego prawa – wyjaśnienia i przykłady,
  • Faktura – czy jest elementem niezbędnym do skorzystania z prawa do odliczenia? – wyrok TSUE w/s KO Polski Trawertyn,
  • Odliczanie podatku wynikającego z faktur wystawionych przez małych podatników rozliczających się metodą kasową,
  • Odliczanie VAT przy nabyciu paliwa – karty paliwowe,
  • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego bez konieczności dokonywania korekty deklaracji,
  • Umożliwienie odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie „na bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w którym podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji,
  • Weryfikacja dostawcy lub usługodawcy, a prawo do odliczenia (należyta staranność w wersji Ministerstwa Finansów),
  • Biała Księga Podatników, a obowiązek sprawdzenia kontrahenta. Nowe wartości kwotowe dotyczące weryfikacji,
  • Zakaz odliczenia podatku naliczonego – kiedy nie mogę odliczyć podatku naliczonego? 
  • Odliczanie podatku przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym – konieczność otrzymania faktury zagranicznej,
  • Rozliczanie korekt u nabywcy – terminy zmniejszenia podatku naliczonego,
  • Umożliwienie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży,
  • Zaniechanie inwestycji – kwestia rozliczenia VAT naliczonego,
  • Zmiany w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności,
  • Zasady odliczenia VAT dla WNT po zmianach od stycznia 2023r.,
  • Brak wymogu posiadania faktury przy odliczeniu WNT.

 

 1. Częściowe odliczanie VAT (współczynnik i prewskaźnik) oraz korekta podatku naliczonego:
  • Kiedy stosować proporcję, a kiedy preproporcję? – omówienie zasad praktycznych,
  • Jaką metodę obliczania współczynnika wybrać jako najbardziej optymalną?
  • Kwalifikacja kosztów do czynności dających prawo do odliczenia i nie dających takiego prawa oraz związanych jednocześnie z całą działalnością przedsiębiorstwa,
  • Wszelkiego typu dotacje, dopłaty i subwencje i ich wpływ na ustalanie zakresu odliczenia,
  • Uproszczenia w proporcji – jakie zmiany nas czekają od stycznia 2023r.? – Zmiana kwoty VAT nieodliczonego z 500 zł na 10.000 zł,
  • Korekta roczna i wieloletnia w zakresie współczynnika – czy wybierać tą samą metodę dla współczynnika rzeczywistego, tak jak dla wstępnego?
  • Czy zawsze trzeba dokonać korekty rocznej? – zmiany przepisów od stycznia 2023r.,
  • Zmiana przeznaczenia środka trwałego albo gruntu, a korekta podatku naliczonego,
  • Sprzedaż gruntu, nieruchomości i środków trwałych w okresie korekty,
  • Jak wykazać korektę roczną VAT naliczonego w JPK_VAT?

 

 1. Korygowanie wartości transakcji – nowe przepisy:
  • Przesłanki korekty „in minus” – stanowisko organów podatkowych,
  • Nowe zasady rozliczania korekt „in minus”,
  • Na jakiej podstawie uzgodnić z kontrahentem warunki korekty?
  • Co oznacza spełnienie w praktyce warunków uzgodnienia? – analiza różnych przypadków,
  • Sposoby rozliczania korekt „in plus”,
  • „Media” – zasady refakturowania korekt,
  • WDT i eksport towarów – wpływ okoliczności na moment ujęcia korekt,
  • Otrzymanie korekty z tytułu WNT – co determinuje jej wykazanie?
  • Jak rozliczyć korekty zbiorcze i po jakim kursie?
  • Zasady rozliczania korekty „in minus” u nabywcy.

 

Temat 3 – Fakturowanie w VAT i sporządzanie JPK – aspekty praktyczne

 1. Fakturowanie i zasady opodatkowania w działalności wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej:
  • Co to jest faktura w obecnych realiach prawnych VAT? Definicja pojęć ,,faktura” i ,,faktura elektroniczna”,
  • Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe,
  • Skan faktury a faktura elektroniczna,
  • Jak należy opisać sprzedawany towar/usługę na fakturze?
  • Data wystawienia i data sprzedaży na fakturze a obowiązek podatkowy w VAT (z uwzględnieniem zasad dostawy towarów i świadczenia usług),
  • Faktura wystawiona przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi a obowiązek podatkowy,
  • Jakie warunki muszą być spełnione, aby prognoza była fakturą? – wyjaśnienia MF,
  • Tzw. faktury rozliczeniowe – jakie są konsekwencje w VAT ich wystawiania?
  • W jakich terminach wystawiać faktury dokumentujące dostawę wody (odbiór ścieków) i energii cieplnej?
  • Jakie błędy na fakturach wpływają na odliczenie VAT?
  • Zasady rozliczania duplikatów faktur,
  • Czy można anulować fakturę? – zasady,
  • Metoda podzielonej płatności a faktura VAT – jak ustalić kiedy MPP jest obowiązkowy, umieszczenie dopisku na fakturze oraz sankcje za jego brak,
  • Odpowiedzialność solidarna z dostawcą w przypadku braku zastosowania MPP.

 

 1. Faktury wystawione do paragonu:
  • Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów od 2020 r. – objaśnienia Ministerstwa Finansów,
  • Pojęcie faktury uproszczonej i możliwość odliczenia VAT z takiego dokumentu,
  • Czy do paragonu z NIP na kwotę do 450 zł można wystawić odrębnie zwykłą fakturę? 
  • Błędny NIP na paragonie a możliwość wystawienia faktury,
  • Jak i w jakich okolicznościach można skorygować paragony?

 

 1. Faktury zaliczkowe:
  • Rodzaje zaliczek i przedpłat podlegających opodatkowaniu VAT oraz wyłączonych
   z opodatkowania,
  • Treść faktury zaliczkowej,
  • Zasady wystawiania kolejnych faktur zaliczkowych oraz faktury końcowej do tej samej transakcji,
  • „Zerowa” faktura końcowa,
  • Fakturowanie zaliczek i dostaw w krótkim odstępie czasu,
  • Zasady fakturowania zaliczek po zmianach od stycznia 2023 r.:
   • brak faktur zaliczkowych w określonych sytuacjach,
   • nowe elementy faktury końcowej.

 

 1. Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur – od 1.01.2022r.:
  • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej,
  • Faktura ustrukturyzowana a inne rodzaje faktur (papierowa, elektroniczna),
  • Robocza wersja struktury logicznej dla faktury ustrukturyzowanej – omówienie,
  • Sposób przesłania i odbioru faktury ustrukturyzowanej,
  • Czy można odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej? 
  • Krajowy System e-Faktur – zasady działania i obowiązki podatników,
  • Likwidacja duplikatów faktur,
  • Zmiany związane z wystawianiem faktur korygujących, nowe zasady wystawiania korekt zbiorczych.

 

 1. Aspekty prawidłowego sporządzania JPK-VAT:
  • Zasady sporządzania nowego JPK-VAT obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT,
  • Nowe kody GTU i transakcyjne wykazywane w ewidencji VAT w stosunku do niektórych transakcji,
  • W jakim zakresie stosować kody dotyczące dokumentów zbiorczych (WEW i RO)?
  • Jak wykazać faktury uproszczone w JPK?
  • Sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK – zasady wymierzania, jakie błędy mogą być karane?
  • Co ze składaniem czynnego żalu z korektami JPK od 2022 r.?

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

1.290,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca