Specjalne Strefy Ekonomiczne oraz Polska Strefa Inwestycji (SSE / PSI)

W związku ze spadkiem atrakcyjności inwestycyjnej SSE (z uwagi na zbliżający się w koniec tego programu pomocowego, co nastąpi w 2026 r.) uchwalona została (w 2018 r.) ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji (tzw. Polska Strefa Inwestycji – PSI), która zastąpiła dotychczasowe regulacje strefowe. Nowy instrument udzielania pomocy regionalnej dla inwestycji (Decyzja o wsparciu) funkcjonuje na analogicznych do regulacji SSE zasadach dlatego możliwa jest łączna prezentacja obu programów w trakcie tego samego szkolenia, ze wskazaniem na istniejące pomiędzy nimi różnice.

Pomoc regionalna dla inwestycji SSE i PSI

Podczas szkolenia omawiane będą aktualnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące SSE / PSI w świetle ich praktycznego zastosowania (interpretacje podatkowe, orzeczenia WSA / NSA, doświadczenie zawodowe trenera) z uwzględnieniem najnowszej nowelizacji wprowadzonej w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0 (obowiązują od dnia 24 czerwca 2020 r.).

Szkolenie dotyczy zagadnień związanych z ustalaniem wysokości kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą publiczną, zasad ich dyskontowania oraz ustalania (w oparciu o przysługująca danemu inwestorowi tzw. maksymalną intensywność pomocy publicznej) limitu pomocy publicznej, możliwej do otrzymania w formie zwolnień z podatku dochodowego. Podczas szkolenia przedstawione zostaną również zasady ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania oraz rozliczania otrzymanej pomocy publicznej (w ramach wcześniej ustalonego limitu).

Informacje o szkoleniu Specjalne Strefy Ekonomiczne:

Szkolenie trwa 6 godzin zegarowych –  9:00 – 15:00
Jeśli termin nie odpowiada, otrzymasz nagranie ze szkolenia do obejrzenia do 7 dni po szkoleniu.

Otrzymujesz materiały szkoleniowe – kluczowe informacje w wersji elektronicznej.

Możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zamkniętej w Twojej firmie.

Program

Program kursu:
1. Omówienie zasad udzielania wsparcia w ramach PSI ze wskazaniem na różnice w stosunku do
dotychczasowych regulacjami SSE:
– „Decyzja o wsparciu” jako nowa podstawa korzystania ze zwolnień w podatkach dochodowych PIT / CIT – zastąpiła dotychczasowe „Zezwolenie” na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE;
– Nowe kryteria ilościowe i jakościowe, jakie musi spełniać inwestycja, aby otrzymać „Decyzję o wsparciu” (uzależnione od przeciętnej stopy bezrobocia w danym powiecie);
– Nowe zasady ustalania maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla inwestycji objętych wsparciem, uzależnionej m.in. od przeciętnej stopy bezrobocia w powiecie, w którym realizowana jest inwestycja objęta wsparciem;
– Okres ważności „decyzji o wsparciu” uzależniony od wielkości maksymalnej intensywności pomocy publicznej określonej dla danego regionu w tzw. mapie pomocy regionalnej na lata 2014-2010;
– Wprowadzenie obowiązku rozdzielenia dochodów uzyskanych z działalności objętej dwoma lub więcej „decyzjami o wsparciu” jako warunku korzystania ze zwolnień podatkowych;
– Wprowadzenie zasady rozdziału otrzymanej pomocy publicznej na poszczególne „decyzje o wsparciu” proporcjonalnie do udziału dochodu z danej „decyzji” do całości dochodu zwolnionego;
– Kontrola realizacji warunków „decyzji o wsparciu” oraz skutki uchylenia oraz stwierdzenia wygaśnięcia „decyzji o wsparciu”;
– Ustawy o PIT / CIT – zasady podziału „kosztów wspólnych” dla podatników posiadających dwie lub więcej „decyzji o wsparciu” lub też dwa lub więcej „zezwoleń” na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE;

2. Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną i ich dyskontowanie (SSE / PSI)
– Kwalifikacja wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do kosztów kwalifikowanych inwestycji;
– Moment poniesienia kosztu inwestycyjnego według zasady kasowej lub memoriałowej – odmienne stanowiska judykatury oraz Ministerstwa Finansów;
– Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną ze względu na utworzenie nowych miejsc pracy;
– Dyskontowanie wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych na dzień uzyskania Zezwolenia / Decyzji o wsparciu – prezentacja metodologii wyliczeń na rzeczywistych stanach faktycznych;
– Maksymalna wielkość pomocy publicznej przysługująca inwestorom w zależności od miejsca lokalizacji inwestycji (regionu) oraz wielkości przedsiębiorstwa;
– Ustalanie wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej;
– Łączenie pomocy publicznej na tę samą inwestycję oraz jej rozliczanie do wysokości maksymalnego pułapu pomocy przysługującego przedsiębiorcy;

3. Ustalanie dochodu bądź straty z działalności zwolnionej
– Kwalifikacji przychodów ze sprzedaży wyrobów lub usług wytworzonych na terenie SSE / na terenie określonym w decyzji o wsparciu (PSI) – przedmiot działalności określony w treści zezwolenia wg PKWiU oraz aspekt terytorialny „wytworzenia”;
– Kwalifikacja przychodów uzyskiwanych z tytułu usług świadczonych częściowo poza terenem SSE / poza terenem określonym w decyzji o wsparciu (PSI) – usługi kompleksowe, takie jak np. usługi transportowe, montażowe i instalacyjne, wdrożeniowe, serwisowe itp.;
– Produkcja wyrobów lub świadczenie usług przy współudziale stałego zakładu położonego poza terenem SSE / poza terenem określonym w decyzji o wsparciu (PSI) – problematyka stosowania przepisów o cenach transferowych w SSE / PSI dla celów ustalenia wielkości dochodu zwolnionego;
– Kwalifikacji przychodów uzyskiwanych z tytułu sprzedaży m.in. odpadów, toolingu, refakturowania usług obcych, sprzedaży „zestawów” zawierających zarówno wyrób strefowy / decyzyjny jak i towar handlowy itp.;
– Kwalifikacja przychodów finansowych i operacyjnych m.in. odsetek (z lokat, cash-poolingu, pożyczek, rachunku podstawowego itp.), różnic kursowych (w zależności od metody rachunkowej lub podatkowej), premii pieniężnych i bonusów, sprzedaży środków trwałych, odszkodowań i kar umownych itp.;
– Zasady kwalifikacji kosztów bezpośrednich danego źródła przychodów (np. techniczny koszt wytworzenia wyrobu, cena nabycia towaru handlowego; koszt nabycia refakturowanych usług, nieumorzona wartość początkowa likwidowanego środka trwałego, wyszacowany koszty wytworzenia odpadów itp.);
– Przyporządkowanie kosztów pośrednich (np. sprzedaży, w tym transportu) w sposób bezpośredni do danego rodzaju działalności;
– Dopuszczalność stosowania tzw. kluczy bezpośredniego podziału kosztów (klucze alokacji) opartych na rzeczywistym zużyciu, rozdysponowaniu danego kosztu pomiędzy rodzaje prowadzonej działalności;
– Podział kosztów pośrednich wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a uPDOP;

4. Ustalanie dochodu bądź straty w rozliczeniu rocznym
– Konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 uPDOP);
– Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą / dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach;
– Prawidłowe wykazanie dochodu lub straty z działalności zwolnionej w deklaracji podatkowej CIT-8/8O oraz CIT-S (na przykładach);
– Definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania);
– Problem rozliczania pomocy publicznej w przypadku posiadania dwóch lub więcej zezwoleń / decyzji na prowadzenie działalności na terenie SSE / na terenie określonym w decyzji o wsparciu (PSI);

Prowadzący

Maciej Taul – radca prawny, absolwent WPiA Uniwersytety Śląskiego w Katowicach, ukończył aplikację radcowską w OIRP w Katowicach. Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w podmiotach zajmujących się doradztwem podatkowym (m.in. Roedl Audit Sp. z o.o., ECDDP Sp. z o.o.), obecnie prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego.

Począwszy od 2004 r. prowadzi jako wykładowca szkolenia otwarte i zamknięte (realizowane na zlecenie największych krajowych podmiotów z branży szkoleniowej) z zakresu Podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, Podatku VAT, Podatku od Nieruchomości, rozliczania podróży służbowych, a także Specjalnych Stref Ekonomicznych, itp.

Dofinansowanie

Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

[popup_trigger id=”10254″ tag=”button” do_default]Kliknij tutaj i umów BEZPŁATNĄ rozmowę teraz![/popup_trigger]

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

  • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
  • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca