Podatek akcyzowy – Szkolenie

Szkolenie “Podatek Akcyzowy” skierowane jest do pracowników działów finansowych, księgowych, specjalistów ds. podatków oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem głębszej wiedzy na temat podatku akcyzowego. Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe zagadnienia związane z podatkiem akcyzowym, jego znaczenie, zasady funkcjonowania oraz praktyczne aspekty stosowania tego podatku.

Cel szkolenia Podatek Akcyzowy:

  1. Zrozumienie podstawowych koncepcji i zasad podatku akcyzowego.
  2. Poznanie rodzajów towarów objętych opodatkowaniem akcyzowym oraz sposobów obliczania i naliczania podatku.
  3. Doskonalenie umiejętności w zakresie prawidłowego rozliczania podatku akcyzowego.
  4. Zapoznanie się z bieżącymi przepisami prawnymi oraz praktyką organów podatkowych związanych z podatkiem akcyzowym.

 

Szkolenie “Podatek Akcyzowy” ma na celu dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat podatku akcyzowego oraz umożliwienie im efektywnego stosowania tych przepisów w praktyce zawodowej. Poprzez zdobycie tej wiedzy i praktycznych umiejętności, uczestnicy będą lepiej przygotowani do prawidłowego rozliczania podatku akcyzowego, co przyczyni się do poprawy efektywności działania firm oraz uniknięcia ewentualnych błędów i konsekwencji podatkowych.

Opis

Dodatkowe informacje o szkoleniu podatek akcyzowy:

Szkolenie trwa 6 godzin zegarowych –  9:00 – 15:00
Jeśli termin nie odpowiada, otrzymasz nagranie ze szkolenia do obejrzenia do 7 dni po szkoleniu.

Otrzymujesz materiały szkoleniowe – kluczowe informacje w wersji elektronicznej.

Możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zamkniętej w Twojej firmie. Sprawdź zakładkę dofinansowanie i umów bezpłatna rozmowę.

Program

1. Regulacji ustawy o podatku akcyzowym informacje wstępne:

a) źródła prawa,

b) najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy),

c) zasady rejestracji jako podatnik akcyzy,

d) obowiązki związane ze statusem podatnika akcyzy,

e) ubytki ponadnormatywne a zwolnienie z akcyzy,

f) terminy wejścia w życie ostatnich zmian w przepisach.

 

2. Zmiany w akcyzie wprowadzone i wchodzące w życie w najbliższym czasie (zmiany uchwalone przez Sejm) w tym m.in.:

a) sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w uwzględnieniem najnowszych przepisów,

b) wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu gospodarczego,

c) poszerzenie listy podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,

d) kolejne przedłużenie możliwości stosowania papierowych dokumentów dostawy.

 

3. Utworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych:

a) termin wejścia w życie nowych regulacji,

b) nowy zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,

c) termin na dokonanie rejestracji uzupełniającej dotychczasowych podatników akcyzy,

d) termin na dokonanie rejestracji przez pośredniczące podmioty gazowe i pośredniczące podmioty węglowe,

e) regulacje przejściowe.

 

4. Pozostałe zmiany w zakresie podatku akcyzowego wprowadzane w 2021 r.:

a) ustanowienie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,

b) wprowadzenie wymogu składania deklaracji dla działalności zwolnionej od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz działalności dotyczącej wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,

c) nałożenie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej,

d) wprowadzenie e-DD dla niektórych dostawców wyrobów węglowych w ramach zwolnień od akcyzy.

 

5. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy:

a) warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego,

b) zasady weryfikacji nabywców gazu,

c) sposób prowadzenia ewidencji,

d) terminy i reguły rozliczania akcyzy,

e) przegląd najnowszego orzecznictwa.

 

6. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych:

a) zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych,

b) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych,

c) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe,

d) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,

e) pozostałe zwolnienia od akcyzy ze względu na sposób zużycia gazu,

f) reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem,

g) zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów.

 

7. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:

a) sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,

b) zużycie na potrzeby własne,

c) moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej.

 

8. Ewidencja energii elektrycznej:

a) sposób prowadzenia ewidencji z uwzględnieniem ostatnich zmian,

b) wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,

c) szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),

d) sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,

e) ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą.

 

9. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej w praktyce:

a) energia odnawialna rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej,

b) energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,

c) energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,

d) zwolnienie od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów,

e) zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne,

f) warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy.

 

10. Deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej:

a) zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,

b) moment zapłaty akcyzy,

c) rozliczenie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej,

d) nowa stawka akcyzy dla energii elektrycznej, reguły postępowania w okresie przejściowym.

 

11. Sposób prowadzenia składu podatkowego:

a) omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego – skład podatkowy magazynowy i skład podatkowy produkcyjny,

b) ewidencja składu podatkowego,

c) zasady sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

 

12. Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy:

a) dokumenty niezbędne do wysyłania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,

b) krajowy system teleinformatyczny (System EMCS),

c) pojęcie podmiotu wysyłającego,

d) definicja podmiotu odbierającego,

e) dokument elektroniczny e – AD,

f) dokument zastępujący e – AD,

g) raport odbioru i raport wywozu,

h) stosowanie e-DD obowiązek czy prawo?

 

13. Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych:

a) paliwa silnikowe i paliwa opałowe,

b) stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje,

c) stawki akcyzy dla biopaliw,

d) stawki akcyzy na gaz ziemny,

e) stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa.

 

14. Skutku objęcia pozytywną stawka akcyzy wyrobów o kodzie CN 3403 od 1 listopada 2019r.:

a) moment wejścia w życie nowych regulacji, przepisy przejściowe,

b) stawka akcyzy dla preparatów o kodzie CN 3403,

c) zakres i warunki stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403 obowiązującego od 1.11.2019 r.

 

15. Regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:

a) zakres możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,

b) obowiązki formalne odnoszące się do dostaw objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,

c) rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,

d) wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,

e) zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) czy w 2021 r. można nadal wykorzystywać papierowy dokument dostawy?

 

16. Aktualne zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów:

a) zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie przesłanki uzyskania,

b) sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie,

c) formalna strona przemieszczenia dokumenty dostawy, czy e-DD?

 

17. Stosowanie obniżonych stawek podatku akcyzowego dla olejów opałowych:

a) znaczenie oświadczenia o przeznaczeniu,

b) zestawienia oświadczeń,

c) skutki błędów formalnych,

d) ostatnie zmiany w przepisach i ich praktyczne konsekwencje.

 

18. Zmiany dotyczące sposobu sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy (zmiany dotyczące podatku akcyzowego zawarte w ustawie o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw):

a) wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego,

b) nowe wymogi nakładane na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, nowy system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych),

c) termin wejścia w życie nowelizacji, regulacje przejściowe.

 

19. Pakiet paliwowy w praktyce:

a) terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw,

b) reguły dokonywania transakcji,

c) zmiany w przepisach wprowadzone od 1.09.2019 r.: m.in. rozszerzenie zakresu towarów objętych pakietem paliwowym,

d) przegląd najnowszego orzecznictwa.

Dofinansowanie

Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

[popup_trigger id=”10254″ tag=”button” do_default]Kliknij tutaj i umów BEZPŁATNĄ rozmowę teraz![/popup_trigger]

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

  • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
  • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca