Lean Management – Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi – Szkolenie

Celem głównym szkolenia Lean Management – warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami w oparciu o metodykę Lean Management i cykl usprawniania procesów DMAIC, tak aby finalnie organizacja stała się bardziej efektywna i wydajna. Ideą przyświecającą opracowanie tego interaktywnego, opartego na wielu przykładach biznesowych warsztatu było jasne i precyzyjne przedstawienie szczupłego myślenia w procesach, których nadrzędnym celem jest dostarczenie wartości dodanej dla klientów. 

Lean to lepsze, wydajniejsze procesy biznesowe dopasowane do uwarunkowań i oczekiwań klientów wewnętrznych i zewnętrznych definiowanych przez poszczególne departamenty, działy, zespoły świadczące usług w ramach danej organizacji.  Wiodącym celem warsztatów jest omówienie metod, narzędzi oraz technik szczupłego zarządzania Lean oraz praktyczne przybliżenie metodyki Lean Six-Sigma oraz cyklu DMAIC do realizacji procesów biznesowych. 

 

Cel szkolenia Lean Management – Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi:

 1. Zrozumienie filozofii Lean Management oraz jej znaczenia dla efektywności procesów produkcyjnych.
 2. Nabycie umiejętności identyfikowania i eliminowania marnotrawstwa w procesach produkcyjnych.
 3. Doskonalenie technik planowania, organizacji i monitorowania procesów zgodnie z zasadami Lean.
 4. Zapoznanie się z praktycznymi narzędziami Lean, takimi jak 5S, Kaizen, Value Stream Mapping, które wspierają doskonalenie procesów produkcyjnych.

To bogate kompendium wiedzy na temat większości narzędzi stosowanych w kształtowaniu szczupłej organizacji opartej o konkretne przykłady i argumentację trenera pozwoli Twojej organizacji osiągnąć lepsze wyniki i sprostać dynamicznie zmieniającym się oczekiwaniom.

Jesteśmy przekonani, że mimo, iż często znamy odpowiedź na wiele problemów, z którymi zmagają się nasi pracownicy, sztuką jest takie pokierowanie ich działaniami, aby sami znaleźli właściwe rozwiązanie. Natychmiastowe „przeskakiwanie” do rozwiązań – najczęstszy grzech w procesie „tradycyjnego zarządzania” – niejednokrotnie sprawia, że wybrany środek zaradczy nie tylko pomija inne, lepsze rozwiązania, ale często w ogóle nie trafia w przyczynę źródłową, oddziałując wyłącznie (często nieskutecznie) na symptomy problemu.

Dodatkowe informacje o szkoleniu z zarządzania procesami produkcyjnymi:

Szkolenie trwa 6 godzin zegarowych –  9:00 – 15:00
Jeśli termin nie odpowiada, otrzymasz nagranie ze szkolenia do obejrzenia do 7 dni po szkoleniu.

Otrzymujesz materiały szkoleniowe – kluczowe informacje w wersji elektronicznej.

Szkolenie z lepszego i efektywnego zarządzania procesami produkcyjnymi Lean Management skierowane jest do kadry kierowniczej, menedżerów, inżynierów odpowiedzialnych za planowanie i organizację procesów w firmie oraz dostaw.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zamkniętej w Twojej firmie. Sprawdź zakładkę dofinansowanie i umów bezpłatna rozmowę.

Program

WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH. 

 • Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
 • Omówienie głównych elementów warsztatów.

LEAN MANAGEMENT – WYKORYZSTANIE PRZESTRZENI PROBLEMÓW DO ZNALEZIENIA PRZESTRZENI MOŻLIWOŚCI. 

 • Podejście do filozofii LEAN i dostrzeganie problemów jako elementu do stwarzania możliwości wdrażania właściwych zmian. 
 • Drabiny korzyści z zastosowania podejścia LEAN w organizacji. 
 • Analiza strat w procesach w firmie produkcyjnej i wykorzystanie podejścia KAIZEN
  do implementacji kluczowych usprawnień.
 • Model mentalny i miary czynników jakości do realizacji optymalnych procesów ukierunkowanych na rzeczywiste potrzeby.
 • Kompleksowa analiza zastosowania podejście LEAN w różnych obszarach firmy produkcyjnej. 
 • Architektura procesów biznesowych.  

TECHNIKI I METODY OPTYMALIZACJI PRODUKCJI. 

 • TECHNIKA 5S.
 • Promocja i ustalenie polityki wprowadzenia systemu 5″S” w zakładzie.
 • Stworzenie planu wdrożenia programu 5″S”.
 • Wyznaczenie obszarów, w których zostanie wdrażany system 5″S”,
 • Omówienie procedur wdrożenia programu 5″S” krok po kroku.
 • Propagowanie systemu 5″S”
 • TECHNIKA SMED.
 • Geneza metody SMED.
 • Główne korzyści wynikające z krótkich czasów przezbrojeń.
 • Etapy przezbrajania maszyn – przestawienie czteroetapowego modelu przezbrajania maszyn i urządzeń.
 • Prezentacja wybranych metod i technik pomocniczych. 
 • Przedstawienie japońskich doświadczeń z zakresu stosowania metody SMED – przykłady z firm produkcyjnych.
 • KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE MASZYN – TPM.
 • Rozwój koncepcji TPM. 
 • Określenie strategii TPM dla firmy.
 • Wskaźniki efektywności TPM.
 • Samodzielne przeglądy – anomalia.
 • Standardy czyszczenie i konserwacji.
 • Obliczanie współczynnika OEE dla wybranego urządzenia oraz parku maszynowego.

ZASADY LEAN MANAGEMENT I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU OBSERWACJI
DO INICJOWANIA USPRAWNIEŃ PROCESOWYCH.

 • Techniki zbierania, analizy i interpretacji informacji z punktu widzenia eliminacji strat.
 • Warsztat symulacyjny Lean – droga do szybkich udoskonaleń:
 • Zdefiniowanie obszaru usprawnień.
 • Analiza i selekcja kluczowych problemów i praca zespołowa nad analizą scenariuszy zmian.
 • Identyfikacja powodów usprawnień.
 • Zaplanowanie środków zaradczych.
 • Implementacja.
 • Porównanie rezultatów.
 • Standaryzacja.
 • Źródła strat w procesach – analiza różnych podejść dla kontrolerów procesów. 

PRZEGLĄD NARZĘDZI DOSKONALENIA – ANALIZA RODZAJÓW I SKUTKÓW MOŻLIWYCH BŁĘDÓW (FMEA).

 • Zapobieganie problemom – analiza przyczyn i skutków wad FMEA.
 • Definicja FMEA – czyli jak praktycznie wykorzystać potencjał narzędzi do diagnozowania sytuacji w procesach i eliminować wady jakościowe poprzez obserwację. 
 • Podstawowe rodzaje analizy FMEA.
 • Zastosowanie analizy dla złożonych problemów. 
 • Przegląd korzyści z zastosowania analizy FMEA.
 • Techniki wspomagające tworzenie analizy FMEA:
 • Diagram Ishikawy.
 • Analiza Pareto-Lorentza.
 • Burza mózgów.
 • 5 x Why.
 • Poka Yoke.
 • Mierniki pomiaru skuteczności.
 • Matryca wymagań i kompetencji.
 • Analiza ryzyka i dotkliwości jego wystąpienia (RPN – Risk Priority Number).
 • Ocena wystąpienia ryzyka. 
 • Ocena dotkliwości materializacji ryzyka.
 • Metodyka opracowania analizy FMEA:
 • Przygotowanie danych wejściowych.
 • Formułowanie wad, przyczyn i skutków wad. 
 • Projektowanie działań doskonalących.
 • Standardowy formularz i metryki w analizie FMEA.
 • Wykonanie analizy FMEA dla wybranego procesu przez uczestników warsztatów. 
 • Dyskusja i konsultacje grupowe, indywidualne.

KONTROLA WIZUALNA JAKO ELEMENT SZCZUPŁEGO ZARZĄDZANIA. 

 • Kontrola wizualna koncentruje się na procesie i rzeczywistych wynikach.
 • Omówienie narzędzi monitorowania procesu.
 • W jaki sposób kontrola wizualna może wymusić dyscyplinę.
 • Karty monitorowania zadań.
 • Tablica priorytetów.
 • Heijunka realizacji.
 • Monitorowanie pomiędzy procesami.
 • Monitorowanie procesów niecyklicznych.
 • Przewaga prostych narzędzi kontroli wizualnej nad zaawansowanymi rozwiązaniami informatycznymi.
 • Kanban w podejściu do realizacji aktywności procesowych.  

METODA 8D – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

 • Wprowadzenie do tematyki rozwiązywania problemów.
 • Co to jest metoda 8D i kiedy ją można stosować.
 • Metodyka rozwiązywania problemów 8D:
 • D0 – Przygotowanie do procesu 8D,
 • D1 – Powołanie zespołu 8D.
 • D2 – Opis problemu m.in. przy wykorzystaniu techniki 5W,
 • D3 – Wprowadzenie tymczasowych działań zaporowych.
 • D4 – Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej.
 • D5 – Wybór i weryfikacja stałych działań korygujących.
 • D6 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących.
 • D7 – Zapobieganie ponownym wystąpieniom problemom. 
 • D8 – Podziękowania i uznania dla zespołu 8D. 
 • Wykonanie analizy 8D dla wybranego procesu przez uczestników warsztatów przy wykorzystaniu zasad obserwacji. 
 • Dyskusja i konsultacje grupowe, indywidualne.

ANALIZA A3 – WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU OBSERWACJI.

 • Wykorzystanie potencjału obserwacji do przygotowania raportu A3.
 • Analiza aktualnej sytuacji na miejscu.
 • Cele i analiza – identyfikacja przyczyn źródłowych. 
 • Opracowanie planu działania i nauka wdrażania nowych praktyk.
 • Ocena i obserwacja zmian i dalsze doskonalenie. 

WYKORZYSTANIE GŁOSU KLIENTA (VOC) NA RZECZ WZROSTU JAKOŚCI WYNIKÓW PROCESÓW.

 • Czym jest Głos Klienta (VoC).
 • Wartość postrzegana przez klienta.
 • Całkowita satysfakcja Klienta – jak ja zapewnić w procesach biznesowych i projektach zmian?
 • Narzędzia do śledzenia i pomiaru satysfakcji klienta.
 • Oczekiwania Klienta a zdolność procesów biznesowych do ich zaspokajania.
 • Wpływ miary VoC na strategię biznesową.

PROJEKTOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI (VSM) POPRZEZ BUDOWANIE REKOMENDACJI ZMIAN.  

 • Strumień wartości – a właściwie, co to takiego? 
 • Mapowanie i definiowanie aktualnych procesów biznesowych.
 • Projektowanie stanu przyszłego i definiowanie głównych ról zgodnie ze strumieniem wartości. 
 • Interdyscyplinarne zespoły obsługujące strumień wartości. 

PROJEKTY OPTYMALIZACJI PROCESÓW – METODYKA LEAN SIX-SIGMA UKIERUNKOWANA NA WARTOŚĆ DLA ORGANIZACJI.

Etap Definiowania (D) 

 • Karta Projektu: definiowanie przyczyn powstawania problemów i opracowanie uzasadnienia wyboru zagadnienia z perspektywy Klienta i organizacji. 
 • Modelowanie procesu i modelu mentalnego. 
 • Orientacja na Klienta: czyli jak głos Klienta opisać w formie mierzalnej i wykorzystać wiedzę do wdrożenia usprawnień.  

Etap Pomiaru (M)

 • Kluczowe wskaźniki procesu (KPI): czyli w jaki sposób należy patrzeć na proces,
  aby identyfikować problemy.
 • Analiza czynników wpływające na niespełnienie oczekiwań Klientów.
 • Miary jakościowe: sposoby opisu zbiorów danych i wyników obserwacji procesów. 
 • Graficzna prezentacja wyników: obiektywny sposób prezentacji wyników.

Etap Analizy (A)

 • Szukanie głównych przyczyn problemu.  
 • Analiza statystyczna procesu czyli co trzeba zrobić, aby wiedzieć o swoim procesie wszystko.
 • Mapowanie procesu: zapis obserwacji procesu w formie graficznej (istota GEMBA).
 • Analiza dodawanej wartości (podstawy filozofii LEAN):gdzie i jak zaobserwować elementy generujące straty i nie dodające wartości w naszych procesach

Etap usprawniania (I) i sterowania (C)

 • Kluczowe aspekty związane z wdrażaniem zmian w procesach.
 • Utrzymywanie ciągłości działania nowych standardów.
 • Uwzględnienie aspektów społecznych podczas projektowanych zmian.
 • Sterowanie wdrożeniem i wdrożenie idei ciągłego podnoszenia jakości w przyszłości.

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH I WNIOSKI KOŃCOWE.  

 • Zakotwiczenie zasad proaktywności i odpowiedzialności.
 • Podsumowanie znaczenia roli obserwacji do działań optymalizacyjnych. 
 • Rozdanie certyfikatów i zakończenie warsztatów.

Dofinansowanie

Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

[popup_trigger id=”10254″ tag=”button” do_default]Kliknij tutaj i umów BEZPŁATNĄ rozmowę teraz![/popup_trigger]

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca