Szczegóły organizacyjne kursu online z rachunkowości

Czas trwania szkolenia
6 spotkań po 6 godzin zegarowych

Darmowe konsultacje
w ciągu 7 dni od szkolenia
z prowadzącym

Materiały szkoleniowe
kluczowe informacje
w wersji elektronicznej

Cena szkolenia
2090 zł netto
za osobę

Najbliższy kurs online z rachunkowości dla średniozaawansowanych

Start kursu: 1.10.2020
Koniec kursu: 15.12.2020
Prowadzący: Anna Żurek

Dlaczego ten kurs online z rachunkowości jest dla Ciebie

Każdy księgowy wie, ile kłopotów potrafi sprawić choćby jeden błąd w księgach, gdy przychodzi czas na sporządzanie sprawozdania finansowego. Aby zapobiec niekończącym się poprawkom, potrzebujesz uporządkowanej wiedzy rachunkowej. Ochroni Cię ona przed błędami i da pewność w wykonywanej pracy.

Praktyka czyni mistrza

Na naszym kursie uzyskasz praktyczne przykłady dotyczące prawa bilansowego z elementami prawa podatkowego. Dzięki regularnym spotkaniom z naszymi ekspertami-praktykami zrozumiesz najtrudniejsze zagadnienia. Poznasz także sposób na prawidłową wycenę bilansową finansów firmy.

Postaw na zawodowców

Program kursu to efekt współpracy trenerów, którzy od lat zajmują się rachunkowością w praktyce. Dzięki temu szkolenie odpowiada na potrzeby pracowników działów finansowych i księgowości, przedsiębiorców, a także osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta.

Przerwy między dniami szkoleniowymi dają możliwość przećwiczenia nowych umiejętności w praktyce oraz przygotowania pytań, które zadasz prowadzącemu na kolejnych spotkaniach.

Forma online pozwala szkolić się pod okiem ekspertów w komfortowych i bezpiecznych warunkach – w miejscu pracy lub domu. Do udziału w szkoleniu niezbędny jest tylko komputer i dostęp do Internetu.

Rachunkowość dla średniozaawansowanych - program kursu online

Dzień 1 – Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne. – 1.10.2020
1. Podstawy prawne w zakresie aktywów trwałych:
• Ustawa o rachunkowości,
• Krajowy Standard Rachunkowości 11,
• Prawo podatkowe.
2. Wycena wartości początkowej środków trwałych.
3. Amortyzacja środków trwałych.
4. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7.
5. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”.
6. Nieruchomości inwestycyjne w polskim prawie bilansowym.
7. Leasing środków trwałych.
8. Rozliczanie środków trwałych objętych dotacją.
9. Definicje i klasyfikacje wartości niematerialnych i prawnych.
10. Wartość początkowa.
11. Amortyzacja.
12. Likwidacja.

Dzień 2 – Rachunek przepływów pieniężnych. – 12.10.2020
1. Istota oraz geneza rachunku przepływów pieniężnych.
2. Zasada kasowa jako podstawa sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
3. Sprawozdanie o zmianach strumieni pieniężnych.
4. Analiza finansowa w oparciu o Cash flow – przewidywanie ryzyka.
5. Rachunek przepływów pieniężnych w Polsce.
6. Rachunek przepływów pieniężnych na przykładzie – całościowe zadanie obejmujące większość typowych operacji i sytuacji problematycznych.

Dzień 3 – Zapasy – materiały, towary, kalkulacja kosztu wytworzenia, wyroby gotowe, różnice kursowe. – 29.10.2020
1. Materiały i towary:
• rozliczenie zakupu,
• cena zakupu, nabycia, ewidencyjna (odchylenia),
• wartość godziwa,
• metody ustalania wartości rozchodu,
• wycena w trakcie roku i na dzień bilansowy,
• cena sprzedaży netto.
2. Produkcja w toku i wyroby gotowe:
• wprowadzenie (podstawowe pojęcia, układy ewidencyjne kosztów),
• istota, zakres i funkcje rachunku kosztów,
• ustalenie kosztu wytworzenia produktów według prawa bilansowego,
• przedmiot kalkulacji kosztów i jednostki miary w jakich może być wyrażony,
• podstawowe zadania kalkulacji kosztów,
• czynniki decydujące o wyborze metody kalkulacji,
• metody kalkulacji (podziałowa, doliczeniowa).
3. Różnice kursowe:
• klasyfikacja różnic kursowych,
• ujęcie zdarzeń gospodarczych wyrażonych w walucie obcej wg ustawy o rachunkowości,
• różnice kursowe w prawie podatkowym (CIT oraz VAT),
• momenty powstawania różnic kursowych (na przykładach),
• wpływ różnic kursowych na aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Dzień 4 – Kontrakty długoterminowe, rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe. – 18.11.2020
1. Podstawy prawne rachunkowości usług długoterminowych.
2. Ustawa o rachunkowości art. 34a-d.
3. Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”.
4. Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, rozliczenia międzyokresowe bierne i zobowiązania warunkowe”.

Dzień 5 – Sprawozdanie finansowe, korekty błędów z lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym, odroczony podatek dochodowy. – 2.12.2020
1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych.
2. Odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe.
3. Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji:
• spis z natury,
• potwierdzenie sald,
• w drodze weryfikacji,
• rozliczenie i ujęcie w księgach różnic inwentaryzacyjnych.
4. Zasady ustalania wyniku finansowego.
5. Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
6. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9.
7. Zagadnienia szczegółowe:
• Krajowy Standard Rachunkowości nr 7,
• rozrachunki z odbiorcami,
• odroczony podatek dochodowy,
• teoretyczne przesłanki ujawniania aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
• metody obliczania podatku odroczonego,
• różnice trwałe oraz przejściowe na przykładach,
• zasada ostrożnej wyceny w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
• wytyczne Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2.
8. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego i jego składanie.
9. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym.

Dzień 6 – Analiza finansowa. – 15.12.2020
1. Omówienie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego:
• bilans,
• rachunek zysków i strat,
• rachunek przepływów pieniężnych.
2. Analiza struktury i dynamiki bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – omówienie zasad dokonywania analizy pionowej i poziomej.
3. Analiza wskaźnikowa – najpopularniejsze wskaźniki finansowe.
4. Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym.

UWAGA! Przepisy zmieniają się dynamicznie.
Zapewniamy, że w dniu szkolenia przekażemy najbardziej aktualne informacje.

Otwórz i pobierz ofertę z programem w formie PDF, klikając w poniższy napis:
Kurs rachunkowości dla średniozaawansowanych – Wektor Wiedzy

Kurs online z rachunkowości - prowadzący

Anna Żurek – od 2004 roku czynny biegły rewident, w latach 2014–2018 członek Zarządu Doradca Spółka z o.o. w Lublinie. Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu rachunkowości. Doświadczenie zawodowe zdobyła w krajowej firmie audytorskiej jako biegły rewident. Reprezentował klientów w ponad 100 postępowaniach podatkowych i sądowo – administracyjnych. Doświadczony (2000-2019) wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, prelegent na kursach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, prowadzący wykłady i szkolenia na studiach podyplomowych.

Obszary praktyk:
– rachunkowość zaawansowana,
– konsolidacja sprawozdań finansowych wg polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego,
– badania i przeglądy sprawozdań finansowych,
– sporządzanie cash flow.

Najbliższy kurs online z rachunkowości dla średniozaawansowanych

Start kursu: 1.10.2020
Koniec kursu: 15.12.2020
Prowadzący: Anna Żurek