Szczegóły organizacyjne kursu rachunkowości

Czas trwania szkolenia
6 spotkań po 6 godzin zegarowych

Darmowe konsultacje
w ciągu 7 dni od szkolenia
z prowadzącym

Materiały szkoleniowe
kluczowe informacje
w wersji elektronicznej

Cena szkolenia
1860 zł netto
za osobę

Najbliższy kurs online

Brak zaplanowanego terminu
Zostaw nam informację,
że potrzebujesz tego szkolenia!

Dlaczego ten kurs rachunkowości jest dla Ciebie

Każdy księgowy wie, ile kłopotów potrafi sprawić choćby jeden błąd w księgach, gdy przychodzi czas na sporządzanie sprawozdania finansowego. Aby zapobiec niekończącym się poprawkom, potrzebujesz uporządkowanej wiedzy rachunkowej. Ochroni Cię ona przed błędami i da pewność w wykonywanej pracy.

Praktyka czyni mistrza

Na naszym kursie uzyskasz praktyczne przykłady dotyczące prawa bilansowego z elementami prawa podatkowego. Dzięki regularnym spotkaniom z naszymi ekspertami-praktykami zrozumiesz najtrudniejsze zagadnienia. Poznasz także sposób na prawidłową wycenę bilansową finansów firmy.

Postaw na zawodowców

Program kursu to efekt współpracy trenerów, którzy od lat zajmują się rachunkowością w praktyce. Dzięki temu szkolenie odpowiada na potrzeby pracowników działów finansowych i księgowości, przedsiębiorców, a także osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta.

Przerwy między dniami szkoleniowymi dają możliwość przećwiczenia nowych umiejętności w praktyce oraz przygotowania pytań, które zadasz prowadzącemu na kolejnych spotkaniach.

Forma online pozwala szkolić się pod okiem ekspertów w komfortowych i bezpiecznych warunkach – w miejscu pracy lub domu. Do udziału w szkoleniu niezbędny jest tylko komputer i dostęp do Internetu.

Program kursu online

Temat 1 – Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne.
1. Podstawy prawne w zakresie aktywów trwałych:
• Ustawa o rachunkowości,
• Krajowy Standard Rachunkowości 11,
• Prawo podatkowe.
2. Wycena wartości początkowej środków trwałych.
3. Amortyzacja środków trwałych.
4. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7.
5. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”.
6. Nieruchomości inwestycyjne w polskim prawie bilansowym.
7. Leasing środków trwałych.
8. Rozliczanie środków trwałych objętych dotacją.
9. Definicje i klasyfikacje wartości niematerialnych i prawnych.
10. Wartość początkowa.
11. Amortyzacja.
12. Likwidacja.

Temat 2 – Rachunek przepływów pieniężnych.
1. Istota oraz geneza rachunku przepływów pieniężnych.
2. Zasada kasowa jako podstawa sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
3. Sprawozdanie o zmianach strumieni pieniężnych.
4. Analiza finansowa w oparciu o Cash flow – przewidywanie ryzyka.
5. Rachunek przepływów pieniężnych w Polsce.
6. Rachunek przepływów pieniężnych na przykładzie – całościowe zadanie obejmujące większość typowych operacji i sytuacji problematycznych.

Temat 3 – Zapasy – materiały, towary, kalkulacja kosztu wytworzenia, wyroby gotowe, różnice kursowe.
1. Materiały i towary:
• rozliczenie zakupu,
• cena zakupu, nabycia, ewidencyjna (odchylenia),
• wartość godziwa,
• metody ustalania wartości rozchodu,
• wycena w trakcie roku i na dzień bilansowy,
• cena sprzedaży netto.
2. Produkcja w toku i wyroby gotowe:
• wprowadzenie (podstawowe pojęcia, układy ewidencyjne kosztów),
• istota, zakres i funkcje rachunku kosztów,
• ustalenie kosztu wytworzenia produktów według prawa bilansowego,
• przedmiot kalkulacji kosztów i jednostki miary w jakich może być wyrażony,
• podstawowe zadania kalkulacji kosztów,
• czynniki decydujące o wyborze metody kalkulacji,
• metody kalkulacji (podziałowa, doliczeniowa).
3. Różnice kursowe:
• klasyfikacja różnic kursowych,
• ujęcie zdarzeń gospodarczych wyrażonych w walucie obcej wg ustawy o rachunkowości,
• różnice kursowe w prawie podatkowym (CIT oraz VAT),
• momenty powstawania różnic kursowych (na przykładach),
• wpływ różnic kursowych na aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Temat 4 – Kontrakty długoterminowe, rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe.
1. Podstawy prawne rachunkowości usług długoterminowych.
2. Ustawa o rachunkowości art. 34a-d.
3. Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”.
4. Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, rozliczenia międzyokresowe bierne i zobowiązania warunkowe”.

Temat 5 – Sprawozdanie finansowe, korekty błędów z lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym, odroczony podatek dochodowy.
1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych.
2. Odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe.
3. Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji:
• spis z natury,
• potwierdzenie sald,
• w drodze weryfikacji,
• rozliczenie i ujęcie w księgach różnic inwentaryzacyjnych.
4. Zasady ustalania wyniku finansowego.
5. Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
6. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9.
7. Zagadnienia szczegółowe:
• Krajowy Standard Rachunkowości nr 7,
• rozrachunki z odbiorcami,
• odroczony podatek dochodowy,
• teoretyczne przesłanki ujawniania aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
• metody obliczania podatku odroczonego,
• różnice trwałe oraz przejściowe na przykładach,
• zasada ostrożnej wyceny w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
• wytyczne Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2.
8. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego i jego składanie.
9. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym.

Temat 6 – Analiza finansowa.
1. Omówienie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego:
• bilans,
• rachunek zysków i strat,
• rachunek przepływów pieniężnych.
2. Analiza struktury i dynamiki bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – omówienie zasad dokonywania analizy pionowej i poziomej.
3. Analiza wskaźnikowa – najpopularniejsze wskaźniki finansowe.
4. Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym.

UWAGA! Przepisy zmieniają się dynamicznie.
Zapewniamy, że w dniu szkolenia przekażemy najbardziej aktualne informacje.

Kurs rachunkowości - prowadzący

Arkadiusz Lenarcik dyrektor Departamentu Audytu, biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej, gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Najbliższy kurs online

Brak zaplanowanego terminu
Zostaw nam informację,
że potrzebujesz tego szkolenia!