Kurs rachunkowości budżetowej dla JST i ich jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej

Znasz wszystkie tajniki rachunkowości budżetowej? Wiesz, które akty prawne obowiązują jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej? Potrafisz prawidłowo stosować reguły obowiązujące w finansach publicznych?

Przychodzimy z pomocą! Specjalnie z myślą o zawiłościach, z jakimi mierzą się na co dzień osoby związane z rachunkowością budżetową przygotowaliśmy kurs, dzięki któremu podniesiesz swoje kompetencje w zakresie prawidłowego stosowania kluczowych praw i reguł związanych z rozliczaniem gmin, powiatów, województw i ich związków. Autorski program, przygotowany przez naszego eksperta w dziedzinie rachunkowości JST, wypełniony będzie realnymi problemami i sytuacjami, z którymi spotykają się samorządowcy w swojej codziennej pracy.


Na kurs zapraszamy w szczególności:

 • osoby zajmujące się finansami,
 • osoby odpowiedzialne za budżet w jednostkach JST,
 • księgowych zajmujących się rozliczaniem jednostek JST,
 • pracowników JST odpowiedzialnych za sprawozdawczość,
 • wszystkie osoby zainteresowane działalnością gmin, powiatów, województw i ich związków.

 

Dzięki udziałowi w kursie zyskasz szereg korzyści:

 • zrozumiesz, czym kierować się przy prowadzeniu rachunkowości budżetowej JST,
 • poznasz praktyczne wskazówki odnośnie sposobów wyjaśniania problemów i wątpliwości dotyczących sfery budżetowej,
 • unikniesz ewentualnych błędów popełnianych w wyniku różnych interpretacji tych samych przepisów,
 • nauczysz się właściwego stosowania przepisów w celu uniknięcia lub zminimalizowania ryzyka odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • zgłębisz realne problemy z działalności gmin, powiatów, województw i ich związków,

Zapraszamy do zapisów!

Dodatkowe informacje o kursie Rachunkowości Budżetowej:

 • Kurs w trybie Online.
 • Czas trwania: 8 spotkań po 6 godzin zegarowych,
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką!
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

 

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

  1. Przejdź na te stronę >>
  2. Zostaw kontakt do siebie
  3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Temat 1 – Zasady prowadzenia gospodarki budżetowej gmin, powiatów, województw oraz samorządowych jednostek i zakładów budżetowych. Klasyfikacja budżetowa, dyscyplina finansów publicznych (2 dni).

 

 1. Podstawy prawne systemu finansów publicznych, rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej obowiązujące w Polsce – wykaz obowiązujących aktów prawnych oraz krajowych standardów i stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości.
 2. Normatywne pojęcie finansów publicznych i zakres podmiotowy stosowania ustawy
  o finansach publicznych –
  zasady jawność i przejrzystości finansów publicznych.
 3. Środki publiczne i ich przeznaczenie oraz konwencje pomiarowe i zasady budżetowe obowiązujące w finansach publicznych.
  • Słownik definicji, w tym:
   • dotacje,
   • subwencje,
   • płatności
  • Zasady budżetowe:
   • zasada „brutto”,
   • zasada „netto”,
   • zasada „kasowa”,
   • zasada „memoriału”,
  • Bank Gospodarstwa Krajowego i jego rola w systemie finansów publicznych:
   • Fundusz Przeciwdziałania COVID-19,
   • Fundusz Pomocy Ukrainie
   • inne fundusze i „podfundusze” zarządzane przez BGK (np. RFIL, RFRD, Laboratoria Przyszłości, RFPŁPIS, itp.).

4. Jednostki sektora finansów publicznych – formy i powiązanie organizacyjno–prawne jednostek sektora finansów publicznych oraz zasady ich funkcjonowania.

5. Jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki sektora finansów publicznych – podmiotowość i samodzielność wspólnoty samorządowej gminy, powiatu oraz województwa.

6. Zakres działania gminy, powiatu i województwa:

 • zadania własne jednostek samorządu terytorialnego,
 • zadania zlecone jednostek samorządu terytorialnego,
 • formy prowadzenia gospodarki komunalnej,
 • zasady prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w formie komunalnych spółek prawa handlowego.

7. Samorządowe Instytucje Kultury i zasady ich funkcjonowania.

8. Pojęcie mienia komunalnego.

 • Sposoby nabycia i dysponowania mieniem komunalnym.
 • Mienie komunalne, a mienie Skarbu Państwa.

9. Władze jednostek samorządu terytorialnego, a zadania skarbnika i głównego księgowego.

  • Kontrola zarządcza, a kontrola wstępna.
  • Rola i znaczenie kontrasygnaty skarbnika.

 

10. Samorządowe Centra Usług Wspólnych – zasady ich tworzenia i funkcjonowania w gminach, powiatach oraz województwach.

11. Uchwała budżetowa i jej załączniki jako podstawa samodzielnej gospodarki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku.

 • Budżet gminy.
 • Budżet powiatu.
 • Budżet województwa oraz
 • Specyfika budżetu miasta na prawach powiatu.
 • Specyfika budżetu związku jednostek samorządu terytorialnego.
 • Specyfika budżetu związku metropolitalnego.

12. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego i jej związek z uchwałą budżetową na dany rok.

13. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

 • Katalog dochodów.
 • Dochody bieżące, a dochody majątkowe.
 • Subwencje i dotacje z budżetu państwa.
 • Płatności z budżetu środków europejskich.
 • Otrzymane środki z BGK niebędące ani subwencją, ani dotacją, ani płatnością.

14. Dochody cywilnoprawne a dochody dotyczące niepodatkowych należności publicznoprawnych – szczególna rola art. 60-67 ustawy o finansach publicznych i obowiązki poboru dochodów na podstawie decyzji administracyjnej.

15. Zasady przekazywania pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego – wieloletni problem dotyczący rozliczania zadań zleconych.

16. Szczegółowość wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące, a wydatki majątkowe.

17. Zasady udzielania i rozliczania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

18. Zakres kompetencji do dokonywania zmian w budżecie oraz wykonywanie budżetu gminy, powiatu oraz województwa – szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z odrębnych ustaw.

19. Szczególna rola planu finansowego:

 • urzędu gminy i miasta,
 • starostwa powiatowego,
 • urzędu marszałkowskiego,
 • jednostek budżetowych oświaty dysponujących rachunkiem dochodów własnych,
 • jednostek realizujących zadania zlecone,
 • samorządowych zakładów budżetowych.

20. Problemy związane z funkcjonowaniem administracji zespolonej w powiecie dotyczących urzędów pracy, nadzoru budowlanego i KPPSP.

21. Klasyfikacja budżetowa i jej zastosowanie w planowaniu i wykonywaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

22. Nowe działy, rozdziały, paragrafy dochodów i wydatków oraz inne zmiany w klasyfikacji budżetowej oraz ich zastosowanie w roku 2024.

23. System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).

 • Rozdziały podmiotowe oraz rozdziały usługowe i ich nowy opis.
 • Nieprawidłowości wynikające z innych przepisów dotyczących wykazywania wynagrodzeń w rozdziałach innych jednostek budżetowych
 • Dlaczego i kiedy SMUP zostanie zlikwidowany w związku z zaplanowaną w KPO reformą systemu budżetowego?

24. Dyscyplina finansów publicznych – zakres odpowiedzialności organów, kierowników, pracowników i innych osób za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

 

Temat 2 – Zasady rachunkowości budżetowej gmin, powiatów, województw oraz samorządowych jednostek i zakładów budżetowych (3 dni).

 

1.Ustawa o rachunkowości i jej zastosowanie w gminach, powiatach, województwach – słownik podstawowych kategorii ekonomicznych obowiązujących w finansach publicznych i w rachunkowości w Polsce.

2. Majątek i źródła jego pochodzenia oraz ich ujęcie w bilansie samorządowej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.

 • Mienie komunalne i źródła jego pochodzenia w bilansie.
 • Równanie bilansowe.
 • Zdarzenia i operacje gospodarcze oraz ich wpływ na składniki bilansu.
 • Konto księgowe.
 • Zasady funkcjonowania kont dla składników aktywów i pasywów.
 • Dzielenie i łączenie kont księgowych.
 • Konta bilansowe.
 • Konta wynikowe.
 • Konta pozabilansowe i inne konta.

3. Podmiot rachunkowości i specyfika rachunkowości budżetowej gmin, powiatów oraz województw.

 • Zasady podziału ksiąg rachunkowych na:
  • księgi organu budżetowego (finansowego),
  • księgi organu podatkowego,
  • księgi samorządowej jednostki budżetowej (w tym jednostki dysponującej rachunkiem dochodów własnych oświaty) oraz samorządowego zakładu budżetowego.

4. Polityka rachunkowości gminy, powiatu oraz województwa – zasady grupowania operacji gospodarczych istotnych dla specyfiki danej jednostki samorządu terytorialnego, a polityka rachunkowości samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

5. Nadrzędne i szczególne zasady rachunkowości budżetowej gmin, powiatów oraz województw.

 • Zakres zastosowania art. 80 ustęp 1 ustawy o rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego i uchylonej litery „c” w art. 2 ustęp 1 pkt 4 ustawy
  o rachunkowości.
 • Specyfika systemu rachunkowości SIK.

6. Charakterystyka planu kont dla budżetu (organu finansowego) gminy, powiatu oraz województwa – zasady funkcjonowania kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

7. Charakterystyka planu kont dla podatków (organu podatkowego) gminy i miasta.

 • Zasady funkcjonowania kont dla księgowości podatkowej.
 • Powiązanie ksiąg organu podatkowego gminy i miasta z księgami urzędu gminy i miasta.

8. Charakterystyka planu kont dla samorządowych jednostek budżetowych  i samorządowych zakładów budżetowych wykonujących budżet.

 • Zasady funkcjonowania kont dla samorządowych jednostek budżetowych.
 • Zasady funkcjonowania kont dla samorządowych jednostek budżetowych dysponujących rachunkiem dochodów własnych oświaty.
 • Zasady funkcjonowania kont dla samorządowych zakładów budżetowych.
 • Typowe nieprawidłowości dotyczące środków Funduszu Pracy i FGŚP.

9. Charakterystyka planu kont dla połączonych ksiąg i wspólnego rachunku bankowego budżetu (organu finansowego) gminy, powiatu oraz województwa z księgami i rachunkiem bankowym urzędu (urzędu gminy i miasta, starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego).

10. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej gmin, powiatów oraz województw.

11. Ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych oraz przychodów i kosztów w samorządowej jednostce budżetowej wykonującej budżet gminy, powiatu oraz województwa.

12. Ewidencja księgowa dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświaty (WRD), należności i zobowiązań rachunku dochodów własnych oświaty oraz przychodów i kosztów w samorządowej jednostce budżetowej oświaty wykonującej budżet gminy, powiatu oraz województwa i wyodrębniony plan finansowy rachunku dochodów własnych oświaty.

13. Ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań oraz przychodów i kosztów w samorządowej jednostce budżetowej wykonującej zadania zlecone gminy, powiatu oraz województwa.

14. Ewidencja księgowa rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów w samorządowej jednostce budżetowej wykonującej budżet gminy, powiatu oraz województwa.

15. Ewidencja księgowa zaangażowania budżetu w samorządowej jednostce budżetowej wykonującej budżet gminy, powiatu oraz województwa.

16. Powiązanie oraz rozliczenie dochodów i wydatków realizowanych przez samorządowe jednostki budżetowe z budżetem (organem finansowym) w zakresie zadań własnych i zleconych.

17. Ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetu w zakresie zadań własnych i zleconych realizowanych przez samorządowe jednostki budżetowe w księgowości budżetu (organu finansowego) gminy, powiatu oraz województwa.

18. Ewidencja księgowa wyniku wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w księgowości budżetu (organu finansowego) gminy, powiatu oraz województwa.

19. Ewidencja księgowa przychodów i kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów w urzędzie gminy i miasta,  starostwie powiatowym oraz w Urzędzie Marszałkowskim w zakresie dochodów ujętych w księgach budżetu (organu finansowego) dotyczących:

 • dotacji,
 • płatności,
 • subwencji,
 • środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 • środków Funduszu Poręczeń Unijnych,
 • wydatków nie ujętych w planach innych samorządowych jednostek budżetowych w zakresie zadań własnych i zleconych.

20. Ewidencja księgowa dochodów i wydatków, należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów w samorządowym zakładzie budżetowym.

21. Ewidencja księgowa aktywów obrotowych:

 • darowizny,
 • zakupy,
 • zużycie materiałów i towarów,
 • zakres zastosowania klasyfikacji budżetowej do finansowania rzeczowych aktywów obrotowych.

22. Ewidencja księgowa aktywów trwałych.

 • Wartości niematerialne i prawne.
 • Środki trwałe w budowie (inwestycje).
 • Środki trwałe.
 • Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych.
 • Klasyfikowanie środków trwałych.
 • Darowizny
 • Nabycie i wytworzenie.
 • Remont, modernizacja i ulepszenie.
 • Likwidacja
 • Zasady dokonywania odpisów umorzeniowych.
 • Zwiększenie do 10 tys. wartości jednorazowo amortyzowanych środków trwałych.
 • Zakres zastosowania klasyfikacji budżetowej do finansowania inwestycji i środków trwałych.
 • Definicja nakładów brutto na środki trwałe w ESA 2010.

23. Centralizacja rozliczeń w VAT jednostek samorządu terytorialnego – ewidencja księgowa dochodów i wydatków, należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów z podatkiem VAT w samorządowej jednostce budżetowej i w samorządowym zakładzie budżetowym objętym centralizacją rozliczeń w VAT, w tym w zakresie mechanizmu podzielonej płatności i białej listy VAT.

24. Ewidencja księgowa wyniku finansowego samorządowej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego i jego ustalenie za dany rok wpływ podatku VAT na wynik finansowy za dany rok.

25. Wynik finansowy samorządowej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, a wynik wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i ich wzajemne powiązanie – wpływ podatku VAT na wynik wykonania budżetu gminy, powiatu oraz województwa za dany rok.

26. Schematy księgowań i przykłady z praktyki.

 

Temat 3 – Inwentaryzacja, sprawozdawczość budżetowa i finansowa gmin, powiatów, województw oraz samorządowych jednostek i zakładów budżetowych (3 dni).

 

1.Inwentaryzacja – cel i funkcje rocznej inwentaryzacji jako części systemu polityki rachunkowości gminy, powiatu, województwa.

2. Specyfika inwentaryzacji w SCUW i w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych.

 • Przygotowanie
 • Przeprowadzenie i rozliczenie prac inwentaryzacyjnych:
  • metodą spisu z natury,
  • metodą uzgadniania sald,
  • metodą weryfikacji.

3. Obowiązki sprawozdawcze jednostek samorządu terytorialnego za poszczególne okresy sprawozdawcze.

 • Rodzaje i typy sprawozdań budżetowych i finansowych.
 • Wykaz terminów sprawozdawczych.
 • Identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu typu „RB”, a zastosowanie numeru NIP na dokumentach źródłowych.

4. Sprawozdawczość typu „RB” w zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego – nowy obieg sprawozdań i zasady sporządzania sprawozdań typu „RB” obowiązujące od 2022 roku.

5. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego: RB-27S, RB-27ZZ, RB-PDP, RB-28S, RB-28NWS, RB-NDS, RB-30S, RB-34S, RB-50 i RB-ST.

6. Sprawozdawczość typu „RB” w zakresie operacji finansowych oraz ich specyfika dla sprawozdań RB-Z i RB-N oraz RB-ZN.

7. Elementy składowe sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, a zasady sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego przez samorządową jednostkę budżetową i samorządowy zakład budżetowy za dany rok.

8. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

 • Środki pieniężne.
 • Rozrachunki, w tym z innymi budżetami.
 • Aktywa netto budżetu.
 • Rozliczenia międzyokresowe.

9. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu samorządowej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.

 • Aktywa trwałe i obrotowe.
 • Należności i zobowiązania.
 • Odpisy umorzeniowe środków trwałych.
 • Odpisy aktualizujące należności – wyjaśnienie dlaczego nie można księgować odsetek przypisanych, a niezapłaconych na koncie 290.
 • Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów.
 • Przykłady rozliczeń międzyokresowych przychodów.
 • Przykłady rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów.
 • Fundusz jednostki i wynik finansowy oraz stan (wynik) państwowego funduszu celowego w bilansie jednostki budżetowej.
 • Nieprawidłowości dotyczące funduszy celowych wykazywanych w bilansach samorządowych jednostek budżetowych.

10. Powiązanie kont księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat samorządowej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.

 • Przychody i koszty z tytułu działalności operacyjnej podstawowej, w tym przychody stanowiące dochody budżetowe.
 • Pozostałe przychody i koszty operacyjne niezwiązane bezpośrednio z działalnością podstawową, w tym dodatnie i ujemne skutki finansowe zdarzeń nadzwyczajnych.
 • Przychody i koszty finansowe.
 • Wynik finansowy.

11. Powiązanie kont księgowych poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu samorządowej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.

 • Zwiększenia i zmniejszenia funduszu.
 • Inwestycje
 • Centralne zaopatrzenie.
 • Wynik finansowy.

12. Powiązanie kont księgowych poszczególnymi pozycjami informacji dodatkowej samorządowej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dot. informacji dodatkowej i ich zastosowanie w praktyce.

13. Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za dany rok – omówienie obowiązku dotyczącego eliminowania wzajemnych rozliczeń.

14. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego – wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym.

15. Powiązanie sprawozdawczości budżetowej ze sprawozdawczością finansową – analiza zgodności danych i przykłady nieprawidłowości występujących w praktyce.

16. Odpowiedzi na pytania.

Prowadzący

Tomasz Wojtania – Doświadczony wykładowca z ponad 25 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika “Podstawy rachunkowości budżetowej”. Konsultant Banku Światowego nr 479364 i współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu pierwszego stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.: WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

3.190,00 

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca