Kurs rachunkowości budżetowej dla JST i ich jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej

Chcesz poznać zasady jakimi kieruje się rachunkowość w Jednostkach Samorządu Terytorialnego? Pragniesz zgłębić tajniki dotyczące podatku VAT ze zwróceniem szczególnej uwagi na Pracownicze Plany Kapitałowe w ewidencji księgowej – po nowelizacjach wprowadzonych dla jednostek samorządu terytorialnego? Znalezienie odpowiedzi na powyższe kwestie umożliwi Ci uczestnictwo w kursie Rachunkowości Budżetowej.

Kurs otworzy Cię na nowe możliwości! Przede wszystkim:

 • przekaże, usystematyzuje, uaktualni i zweryfikuje posiadany zakres wiedzy,
 • w praktyczny sposób wyjaśni problemy i wątpliwości dotyczące sfery budżetowej,
 • ustrzeże Cię przed błędami popełnionymi w wyniku różnych interpretacji tych samych przepisów,
 • doprecyzuje sposób ich stosowania w celu uniknięcia lub zminimalizowania ryzyka odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • przybliży wiedzę odnośnie interpretacji przepisów o podatku VAT,
 • zaznajomi Cię ze sposobami rozliczania i ewidencjonowania Pracowniczych Planów kapitałowych.

Zajmujesz stanowisko głównego księgowego? Jesteś pracownikiem służb finansowo-księgowych w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych? Szkolenie z rachunkowości budżetowej adresowane jest właśnie do Ciebie!

Kurs poprowadzi Renata Behrendt – absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego mgr ekonomii. Wieloletni praktyk w prowadzeniu rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych takich jak jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe oraz instytucje kultury.

Zaufaj naszemu specjaliście! Ciężka praca popłaca, a dobór odpowiedniego trenera będzie stanowić połowę Twojego sukcesu. Reszta należy do Ciebie!

Dodatkowe informacje o kursie Rachunkowości Budżetowej:

Kurs w trybie Online.

Czas trwania: 6 spotkań po 6 godzin zegarowych, termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką!

Kurs Rachunkowość Budżetowa dofinansowany

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Dodaj wybrany kurs do koszyka
 2. Przy opcji płatności zaznacz zaznacz „Dofinansowanie”.
 3. Poczekaj na kontakt naszego działu sprzedaży w celu ustalenia szczegółów.

LUB[

Przejdź do zakładki „dofinansowanie” i umów bezpłatną rozmowę.
Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej. 

Program

 

 

Temat 1: Wprowadzenie do rachunkowości budżetowej wraz z praktycznymi zasadami jej prowadzenia – stan prawny po zmianach:

1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres rachunkowości budżetowej

2. Zasady rachunkowości:
– Nadrzędne zasady rachunkowości określone w ustawie o rachunkowości
– Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych

3. Zakres polityki rachunkowości jednostki, w tym:
– Podstawa ustalenia polityki rachunkowości i jej zakres
– Obligatoryjne elementy polityki rachunkowości.
– Fakultatywne elementy polityki rachunkowości, przyjęcie uproszczeń, dopuszczanych przez ustawę o rachunkowości (zasada istotności); dokonanie wyborów – rozwiązań określonych w ustawie o rachunkowości i rozporządzeniu; podstawa ustalenia progu istotności.
– Przykładowa polityka rachunkowości – wzór.
– Odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie polityki rachunkowości
– Zakładowy plan kont – podstawa ustalenia, obligatoryjne regulacje, wynikające z ustawy o rachunkowości;

4. Zakładowy plan kont jako podstawa rachunkowości jednostki
– Zakres regulacji,
– Wykaz kont,
– Zasady klasyfikacji zdarzeń,
– Tworzenie i prowadzenie ewidencji analitycznej,
– Powiązanie ewidencji syntetycznej z analityczną,
– Korespondencja kont – obowiązek czy prawo wskazania w zpk

5. Konta bilansowe i pozabilansowe – zasady tworzenia i funkcjonowania.

6. Uproszczenia, jakie mogą być wprowadzone do zakładowego planu kont – oraz do dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości – m.in. w zakresie ewidencji majątku rzeczowego ( trwałego i obrotowego ), rozrachunków; zasadaistotności w praktyce.

7. Dokument wprowadzający zakładowy plan kont ( zarządzenie kierownika jednostki, decyzja kierownika jednostki lub inny dokument ) – treść, podstawa prawna.
8. Odpowiedzialność za ustalenie i opracowanie zakładowego planu kont oraz pozostałej dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości .
9. Dokonywanie zmian w polityce rachunkowości – tryb i terminy

10. Odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości w jednostce sektora finansów publicznych.

11. Zasady ewidencji kasowego wykonania dochodów i wydatków budżetowych na kontach budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.
12. Zasady ewidencji kosztów i wydatków w zależności od ich rodzaju i źródeł finansowania
13. Pozostałe operacje ewidencjonowane na kontach budżetu i jednostki budżetowej.
14. Sprawozdawczość budżetowa jako podstawa ewidencji na kontach budżetu oraz jednostki budżetowej (sprawozdania Rb-27S i Rb-28S) oraz sprawozdania finansowe.

15. Pytania i odpowiedzi

Temat 2: Budżetowanie w jednostkach finansów publicznych – stan prawny po zmianach

1. Tryb, zasady i terminy sporządzania projektów budżetów oraz planów finansowych jednostek samorządowych ,jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych:
– Przygotowanie projektu budżetu – regulacje wewnętrzne – terminy, procedury, kompetencje;
– Przygotowanie projektu planu finansowego jednostki budżetowej w powiązaniu z projektem budżetu;
– Przygotowanie projektu planu finansowego zakładu budżetowego w powiązaniu z projektem budżetu;
– Przygotowanie projektu rachunku wydzielonych dochodów w oświacie;
– Plan finansowy urzędu jednostki samorządu terytorialnego;
– Szczegółowość planu finansowego – grupy paragrafów, paragrafy zasady stosowania; prezentacja planu finansowego w sprawozdaniach z wykonania planu dochodów i wydatków

2. Uchwalanie budżetów jednostki samorządu terytorialnego – terminy, kompetencje,
3. Zatwierdzanie planów finansowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.
4. Dokonywanie zmian w uchwałach budżetowych oraz planach finansowych – procedury i kompetencje; zakres upoważnienia dla kierownika jednostki budżetowej do dokonywania zmian w planie finansowym- podstawa prawna.
5. Plan finansowy jako limit zaciąganych zobowiązań i dokonywanych wydatków oraz jego zmiany.
6. Klasyfikacja budżetowa – ogólne zasady stosowania w planowaniu, sprawozdawczości oraz w ewidencji księgowej; co oznacza podział na działy, rozdziały i paragrafy; zasady podziału wraz z praktycznym zastosowaniem w ewidencji księgowej.

Temat 3: Podatek VAT w jednostkach finansów publicznych

1. Podmiot opodatkowania – organy władzy publicznej i jego jednostki organizacyjne jako podatnicy VAT.
– podatek należny;
– podatek naliczony;
2. Stawki podatku VAT oraz zwolnienie podmiotowe i przedmiotowe:
3. Moment powstania obowiązku podatkowego szczególne przypadki występujące w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych:
– Najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste,
– Media (energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz, odprowadzanie ścieków),
– Oświata: o wyżywienie dla uczniów, nauczycieli, personelu i innych osób, o zakwaterowanie w internatach, o pomoc społeczna,
4. Prewspółczynnik – zasady ustalania, stosowania.
5. Korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia -wyliczone przykłady.
6. Rozliczenia VAT:
7. „Split payment”( systemu podzielonej płatności -zarządzenia i ewidencje) – w urzędach JST i jednostkach organizacyjnych bez osobowości prawnej:
– Organizacja kont na potrzeby rozliczenia VAT;
– Podatek VAT w klasyfikacji budżetowej;
– Rozliczanie podatku VAT- ogólne zasady ewidencji ;
– Rozliczenie podatku VAT wynikającego z deklaracji cząstkowych z jednostką samorządu terytorialnego(centralizacja)- konta syntetyczne i rozbudowana analityka.
8. „Biała lista” – obowiązki podatnika oraz sankcje za nie przestrzeganie przepisów.
9. Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych – przepisy i struktura dokumentów
10. faktury ustrukturyzowane.
10. JPK w samorządach
11. Opodatkowanie sprzedaży w działalności w JST
12. korekty faktur – zasady wystawiania i ewidencjonowania
11.Pytania i odpowiedzi

Temat 4: Dochody i wydatki jednostki budżetowej w rachunkowości i gospodarce finansowej z uwzględnieniem ewidencji i rozporządzenia w sprawie rachunkowości

1. Źródła dochodów; ujęcie dochodów w planie finansowym
2. Ewidencja dochodów budżetowych – syntetyczna i analityczna; zasady tworzenia ewidencji analitycznej; funkcjonowanie kont zespołu 2 i 7
3. Dochody przypisane i nieprzypisane; czy można realizować dochody bez wcześniejszego przypisania należności
4. Udzielenie ulg w zapłacie należności budżetowych, w tym zasady udzielania ulg, podstawa prawna, dokumenty stosowane w postępowaniu o udzielenie ulg:
– Umorzenie należności,
– Odroczenie terminu płatności,
– Rozłożenie zaległości na raty.

5. Odsetki od należności cywilno- prawnych i publiczno-prawnych– odsetki od kwoty i odsetki od nieterminowych płatności; zasady naliczania; wzór liczenia odsetek; możliwość od odstąpienia naliczania odsetek
6. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności.
7. Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych, w tym m.in. ewidencja wydatków budżetowych w układzie zadaniowym.
8. Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych.
9. Wydatki finansowane ze źródeł zagranicznych- ewidencja, sprawozdawczość.
10. Wydatki niewygasające- zasady ewidencji wydatków niewygasających w jednostce budżetowej; plan finansowy wydatków niewygasających; wydatki niewygasające w sprawozdawczości budżetowej.
11. Zaangażowanie- zasady prowadzenia ewidencji, podstawa zapisów
12. Zobowiązania wymagalne – pojęcie, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej.
– Zasady dokonywanie wydatków i zaciągania zobowiązań w ciągu roku budżetowego,
– Zaangażowanie:, kiedy powstaje, zasady i moment księgowania na kontach 998 i 999,
– Definicja zobowiązań wieloletnich,
– Zasady zaciągania zobowiązań wieloletnich,
– Kiedy i jakie zobowiązania należy zgłaszać do ujęcia w WPF,
– Jakie wielkości i w jakich latach powinno się pokazywać w WPF,
– Czy są jakieś zobowiązania wieloletnie, które nie muszą być ujęte w WPF

13. Odsetki od zobowiązań wymagalnych – ewidencja; możliwość odstąpienia od naliczania odsetek.
14. Powiązanie i rozliczanie dochodów i wydatków z budżetem; terminy odprowadzania do budżetu zrealizowanych dochodów oraz zwrotu środków niewykorzystanych na wydatki.
15. Klasyfikacja budżetowa dochodów i wydatków.
16. Czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.
17. Procedury kontroli zarządczej w zakresie dochodów i wydatków oraz zaciągania zobowiązań.
18. Pytania; konsultacje indywidualne.
19. Pytania i odpowiedzi

Temat 5: Środki trwałe w jednostkach budżetowych oraz gospodarowanie mieniem po zmianie przepisów – klasyfikacja rodzajowa środków trwałych po zmianach – zakres stosowania KSR nr 11.

1. Środki trwałe – definicja z ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.
2. Zasady finansowania środków trwałych.
3. Zasady ewidencjonowania środków trwałych; regulacje w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości odnoszące się do prowadzenia ewidencji syntetycznej i analitycznej .
4. Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych – zakres stosowania przy prowadzeniu ewidencji;
5. Wycena środków trwałych; regulacje w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości odnoszące się do metod wyceny; Ustalanie wartości początkowej środków trwałych – zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania.
6. Zasady dokonywania odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych; metody i stawki amortyzacji; możliwość wprowadzenia innych niż ustawowe stawki amortyzacji (podwyższone, obniżone, indywidualne) – przesłanki i zasady wprowadzania; wycena
środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz darowizn i ujawnionych nadwyżek inwentaryzacyjnych.
7. Ulepszenie środków trwałych – przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja i modernizacja; zasady finansowania i ujęcia w ewidencji księgowej.
8. Remont i naprawa środków trwałych.
9. Części składowe i peryferyjne – jako składniki kosztów eksploatacji środków trwałych.
10. Inwestycje w obcych środkach trwałych.
11. Środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę – składniki majątku i koszty ich eksploatacji.
12. Pozostałe środki trwałe – definicja z rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.
13. Zasady finansowania pozostałych środków trwałych .
14. Zasady ewidencjonowania pozostałych środków trwałych; regulacje w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości odnoszące się do prowadzenia ewidencji syntetycznej i analitycznej oraz do prowadzenia wyłącznie ewidencji ilościowej niektórych ( wskazanych w dokumentacji ) pozostałych środków trwałych .
15. Zasady ewidencji zestawów komputerowych; zakres regulacji w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości; postępowanie przy likwidacji części składowej zestawu – wycena, ewidencja.
16. Gospodarka składnikami majątku trwałego; odpowiedzialność kierownika jednostki ; zasady przekazywania składników majątku trwałego pracownikom jednostki, w tym z obowiązkiem wyliczenia się ( odpowiedzialność materialna ) .
17. Procedury kontroli zarządczej w zakresie gospodarki składnikami majątku trwałego, uwzględniające Standardy kontroli zarządczej .
18. Zasady zbywania składników majątku trwałego – zakres kompetencji kierownika jednostki; regulacje w tym zakresie .
19. Odpowiedzi na pytania; konsultacje indywidualne.

Temat 6: Inwentaryzacja

1. Inwentaryzacja – definicja, cel i znaczenie w rachunkowości jednostki.
2. Odpowiedzialność za inwentaryzację; zakres odpowiedzialności kierownika jednostki oraz zakres odpowiedzialności głównego księgowego jednostki.
3. Inwentaryzacja w jednostkach objętych wspólną obsługą (CUW)
4. Metody inwentaryzacji.
5. Inwentaryzacja księgozbioru w bibliotekach szkolnych; skontrum, spis z natury – czy skontrum może zastąpić spis z natury.
6. Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji; zasady wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości w odniesieniu do poszczególnych metod inwentaryzacji
7. Termin przeprowadzania inwentaryzacji; zasady wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości w odniesieniu do poszczególnych metod inwentaryzacji; czy w każdym przypadku inwentaryzacja musi być zakończona do 15 stycznia .
8. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji; praktyczne wykorzystanie zasad wynikających z nauki rachunkowości .
9. Przepisy wewnętrzne regulujące zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji
– instrukcja inwentaryzacyjna jako część dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości; zakres koniecznych uregulowań; osoby odpowiedzialne za opracowanie tych przepisów.

10. Obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego jednostki, komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w procesie inwentaryzacji; obowiązek czy prawo powołania komisji inwentaryzacyjnej i komisji likwidacyjnej.
11. Zasady przeprowadzania i dokumentowania przebiegu oraz rozliczania wyników inwentaryzacji metodą:
– Spisu z natury,
– Potwierdzenia salda,
– Weryfikacji o Dokumenty i osoby je tworzące; konsekwencje braku odpowiednich dokumentów.

12. Dokumentacja inwentaryzacyjna:
– Instrukcja inwentaryzacyjna,
– Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji,
– Arkusz spisu z natury,
– Arkusz wyceny,
– Protokół inwentaryzacji kasy,
– Oświadczenie osoby odpowiedzialnej materialnie,
-Protokół poinwentaryzacyjny lub zestawienie różnic stwierdzonych w wyniku inwentaryzacji przeprowadzonej drogą spisu z natury,
– Sprawozdanie z kontroli spisu z natury,
– Żądanie potwierdzenia salda należności,
– Protokół poinwentaryzacyjny lub zestawienie różnic stwierdzonych w wyniku inwentaryzacji przeprowadzonej drogą potwierdzenia salda,
– Protokół poinwentaryzacyjny lub zestawienie różnic stwierdzonych w wyniku inwentaryzacji przeprowadzonej drogą weryfikacji

13. Odpowiedzialność za zaniechanie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji lub przeprowadzenie inwentaryzacji niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości – odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych .
14. Ujęcie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych .
15. Osoby materialnie odpowiedzialne- zasady przekazywania majątku z obowiązkiem rozliczenia się; osoby, którym powierzono majątek i ich udział w inwentaryzacji; dochodzenie od osób materialnie odpowiedzialnych niedoborów inwentaryzacyjnych; zasady i odstępstwa od zasad; różnica między osobą materialnie odpowiedzialną a osobą, której powierzono składniki majątku.
16. Inwentaryzacja a okresowe porównanie stanu faktycznego majątku ze stanem wynikającym z prowadzonych rejestrów majątku wyłączonego z ewidencji ilościowowartościowej.
17. Inwentaryzacja zdawczo- odbiorcza przeprowadzana w ciągu roku obrotowego a inwentaryzacja roczna; inwentaryzacje doraźne.
18. Inwentaryzacja jako ochrona majątku jednostki.
19. Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji – najczęściej występujących i kwestionowanych przez służby kontrolne.
20. Odpowiedzi na zapytania; konsultacje indywidualne .
21. Pytania i odpowiedzi

Dofinansowanie

Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

[popup_trigger id=”10254″ tag=”button” do_default]Kliknij tutaj i umów BEZPŁATNĄ rozmowę teraz![/popup_trigger]

W 2021 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

2.090,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Mówią o nas:
5/5

4.9/5 Tak oceniają nas nasi klienci. Zobacz więcej tu.

Przez ponad 10 lat zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji