Kurs podatku VAT dla JST w praktyce z uwzględnieniem zmian na rok 2024

Poszukujesz kursu, który przeprowadzi Cię przez liczne merytoryczne zagadnienia związane z funkcjonowaniem podatku od towarów i usług w praktyce rozliczania VAT przez scentralizowane jednostki samorządu terytorialnego? Potrzebujesz poznać zasady postępowania przy wdrażaniu nowych rozwiązań dotyczących faktur ustrukturyzowanych?

Jeśli tak, jesteś we właściwym miejscu!

Przygotowaliśmy dla Ciebie kurs, na którym krok po kroku prezentowane będą poszczególne zagadnienia merytoryczne dotyczące obszarów, których znajomość jest niezbędna dla poprawnego rozliczania podatku VAT. Ze względu na wprowadzenie w 2024 r. nowych rozwiązań dotyczących faktur ustrukturowanych, które będą oddziaływały na zmiany w zakresie podatku należnego, podatku naliczonego, ewidencji VAT,  a także pliku JPK_VAT, wskażemy na zasady postępowania przy ich wdrażaniu. Kurs będzie oparty o liczne przykłady ze sfery jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniające specyfikę podmiotu, jakim są te jednostki. Program został przygotowany na bazie przepisów prawa wynikających z nowelizacji oraz zmian dotyczących m.in. oznaczenia płatności za faktury czy rejestru podatników.

 

Na kurs zapraszamy w szczególności:

 • skarbników gmin i powiatów,
 • głównych księgowych/księgowych urzędów gmin i starostw powiatowych,
 • księgowych placówek oświatowych,
 • księgowych scentralizowanych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych gmin/powiatów.

 

Dzięki udziałowi w kursie zyskasz szereg korzyści:

 • kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych,
 • przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu zmian dotyczących faktur ustrukturyzowanych, które wchodzą w życie obowiązkowo od 1 lipca 2024 r.,
 • usystematyzowanie i uporządkowanie „starego” i „nowego” systemu fakturowania,
 • znajomość potencjalnych zagrożeń dotyczących ponoszonej odpowiedzialności w związku z nieprawidłowościami rozliczeń podatkowych w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych,
 • przydatne wskazówki i praktyczne przykłady rozliczania VAT w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • wiedzę o aktualnych stanowiskach interpretacyjnych organów podatkowych – orzecznictwo krajowe i unijne.

Opis

Dodatkowe informacje o kursie VAT w jednostkach budżetowych JST ze zmianami w 2023:

 • Kurs w trybie online,
 • Czas trwania: 5 spotkań po 6 godzin zegarowych,
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka),
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem,
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką!

 

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

 Temat 1 – Podmiot i przedmiot opodatkowania. Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT oraz VAT w obrocie zagranicznym.

 

 1. Pojęcie czynności opodatkowanych.
  • Co mówią przepisy podatkowe, a jakich interpretacji dostarczają nam organy podatkowe oraz sądownictwo krajowe i sądownictwo europejskie?
  • Na czym polega zasada neutralności w podatku VAT i jaki jest jej udział w poprawności jego rozliczenia przez jednostki samorządu terytorialnego?
 2. Co w praktyce rozliczania podatku VAT oznacza odpłatność dostawy towarów i odpłatność świadczenia usług?
  • Jakie znaczenie dla rozliczenia podatku VAT ma charakter terytorialny?
  • Na czym polegają różnice pomiędzy ustawową, a cywilistyczną definicją dostawy towarów?
  • Szczególne rodzaje dostaw towarów.
  • Szeroki zakres definicji świadczenia usług – określony na potrzeby rozliczania podatku VAT.

 

 1. Jednostki samorządu terytorialnego jako podmiot opodatkowania.
  • Jakie kryteria muszą być spełnione dla uznania tych podmiotów jako podatnika podatku VAT?
  • Które z najnowszych rozstrzygnięć TS UE mają kluczowe znaczenia dla poprawnego ustalenia podmiotowości podatkowej jednostek samorządu terytorialnego?
  • Przykłady błędnego rozpoznania JST jako podmiotu opodatkowania.
  • Jakie są główne przesłanki do poprawnego rozpoznania JST jako podatnika podatku VAT?

 

 1. Refakturowanie usług.
  • Przypadki refakturowania w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle wątpliwości interpretacyjnych.
  • Jakie błędy są popełniane przy określaniu stawki podatku VAT w przypadku refakturowania?
  • Kiedy nota, a kiedy faktura?

 

 1. Zasady rozliczania podatku od towarów i usług od voucherów.
  • Czym są vouchery?
  • Jakie zastosowanie praktyczne mają vouchery w jednostkach samorządowych?
  • Dwa kluczowe aspekty dla prawidłowości rozliczania podatku VAT od voucherów.

 

 1. Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT.
  • Kiedy istnieje realna możliwość wyłączenia czynności poza ustawę VAT?
  • Nieodpłatne przekazania towarów, nieodpłatne świadczenia usług.

 

 1. Darowizny, sponsoring, reklama, umowy użyczenia, wadium oraz umowy cywilnoprawne
  w jednostkach samorządu terytorialnego.

  • Czym są i jaki jest ich status w ustawie VAT?
  • Czy darowizna w każdym przypadku jest w istocie darowizną?
  • Czym jest sponsoring i jakie są skutki podatkowe sponsoringu?
  • Jakie są skutki podatkowe umów użyczenia?
  • Czy każda umowa cywilnoprawna objęta jest zakresem ustawy VAT?
  • Jakie elementy umowy cywilnoprawnej decydują o jej wyłączeniu poza ustawę VAT?

 

 1. Podatkowe skutki nabywania towarów od podmiotów zagranicznych lub nabywania usług od podmiotów zagranicznych – zasady rozliczania podatku VAT w obrocie transgranicznym.

 


Temat 2 – Moment obowiązku podatkowego oraz prawidłowe określenie stawki podatkowej dla VAT. Podstawa opodatkowania – najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 1. Obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów (dostawa towarów o charakterze ciągłym).
 2. Obowiązek podatkowy z tytułu usług (usługi o charakterze ciągłym).
 3. Najem, dzierżawa, dostawa mediów.
 4. Zaliczki a obowiązek podatkowy.
  • Kiedy należy opodatkować zaliczkę, a kiedy nie jest to konieczne?
  • Zaliczka w tym samym miesiącu co dostawa towarów lub świadczenie usług.
  • Zaliczka w innym okresie rozliczeniowym niż dostawa towarów lub świadczenie usług.
  • Kilka wpłat zaliczkowych, a sposób rozliczenia podatkowego.
 5. Szczególne zasady definiowania momentu powstawania obowiązku podatkowego – najem, dzierżawa, media, zaliczki.
 6. Definicja podstawy opodatkowania oraz elementy wyłączone z podstawy opodatkowania.
 7. Dotacje oraz subwencje, a podstawa opodatkowania.
 8. Stawki podatku VAT – podstawowa i preferencyjne.
 9. Kryteria dla ustalenia świadczenia głównego (tj. określającego stawkę) i sposób opodatkowania świadczenia kompleksowego.
 10. Wiążąca Informacja Stawkowa – analiza przykładów.

 


Temat 3 – Wpływ KSeF na praktykę dokumentowania, korygowania i rozliczania podatku VAT
w scentralizowanym JST? Mechanizm podzielonej płatności(MPP) oraz tzw. biała lista w praktyce.

 1. Faktura jako dokument sprzedaży.
  • Transakcje objęte obowiązkiem fakturowania.
  • Fakultatywne wystawianie faktur.
  • Faktura na żądanie.
  • Definicje faktury.
  • Zasady wystawiania faktur.
  • Dane na fakturze:
   • obowiązkowe,
   • fakultatywne,
  • Terminy wystawiania faktur.
  • Faktury papierowe i elektroniczne.
  • Korekty błędów na fakturze.
  • Faktury korygujące in minus i in plus.
  • Anulowanie faktury.
 2. Faktury ustrukturyzowane.
  • Zmiana przepisów od 1 lipca 2024 r.
  • Faktury ustrukturyzowane w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
  • Podmioty obowiązane do wystawiania faktur ustrukturowanych.
  • Podmioty wyłączone z obowiązku wystawiania faktur ustrukturowanych.
  • Krajowy System e-Faktur.
  • Jakie działania są konieczne podczas awarii systemu?
  • Data wystawienia faktury ustrukturyzowanej.
  • Specjalny kurs waluty.
  • Terminy przesyłania faktur do KseF.
  • Korygowanie faktur ustrukturyzowanych.
  • Oznaczenie płatności MPP na fakturze ustrukturyzowanej.
  • Przechowywanie faktur.
  • Elementy faktury ustrukturyzowanej:
   • obowiązkowe,
   • fakultatywne,
  • Nadawanie uprawnień do systemu.
  • Uwierzytelnienie w systemie.
  • Czy obligatoryjne faktury ustrukturowane oznaczają jednolity tryb fakturowania?
 3. Faktury VAT-RR, refakturowanie, faktury do paragonów.
 4. Mechanizm podzielonej płatności.
  • Warunki podmiotowe i przedmiotowe.
  • Korzyści dla płacącego przy użyciu MPP.
  • Nowe przepisy od 1 lipca 2024 r.
 5. Wykaz podatników – rachunki na białej liście, nowy sposób oznaczenia płatności od 1 lipca 2024 r.

 

Temat 4 – Jednolity plik kontrolny. Obowiązki informacyjne jednostek sektora finansów publicznych, w tym raportowanie schematów podatkowych w jednostkach finansów publicznych. „Ulga na złe długi” oraz zasady jej stosowania.

 1. Jednolity plik kontrolny – konstrukcja JPK oraz jego znaczenie.
 2. Część ewidencyjna jednolitego pliku kontrolnego:
  • Treść ewidencji.
  • Błędy w ewidencji.
 3. Ewidencja sprzedaży.
  • Zakres ewidencji.
  • Dane dotyczące dokumentów.
  • Grupy towarów i usług.
  • Oznaczanie typu transakcji.
  • Oznaczanie dowodów sprzedaży.
  • Jaka jest nowa definicja momentu wystawienia faktury?
  • Jakie transakcje dokumentować w KSeF?
 4. Ewidencja zakupu.
  • Zakres ewidencji zakupu.
  • Oznaczanie typów transakcji.
  • Oznaczanie dowodów zakupu.
 5. Informacje podsumowujące VAT-UE.
 6. Podatkowe obowiązki jednostek finansów publicznych w zakresie podatku VAT w związku
  z wytwarzaniem i zużywaniem energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach fotowoltaicznych.

  • Podstawa prawna.
  • Zagadnienia ogólne.
  • Zagadnienia szczegółowe.
 7. Podatnik podatku akcyzowego.
  • Warunki do zwolnienia z podatku akcyzowego.
  • Obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej.
 8. Schematy podatkowe.
  • Czym są?
  • Przykłady schematów podatkowych w jednostkach samorządu terytorialnego.
  • Wewnętrzna procedura.
 9. Warunki dla zastosowania „ulgi na złe długi” w działalności jednostek sektora finansów publicznych.

 

Temat 5 – Odliczanie podatku naliczonego, w tym jego ograniczenia. Jaki wpływ na odliczanie podatku naliczonego będą miały obowiązkowe faktury ustrukturyzowane? Proporcja sprzedaży po zmianie przepisów podatkowych.

 1. Ogólne zasady i warunki odliczenia podatku naliczonego – związek z działalnością gospodarczą.
 2. Źródła odliczenia i nabycia związane z czynnościami wyłączonymi z VAT oraz zwolnionymi z tego podatku.
 3. Terminy odliczenia – nowe zasady po zmianach przepisów VAT. Jaka jest nowa definicja momentu otrzymania faktury?
 4. Przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 5. Odliczanie VAT od pojazdów samochodowych – nabycie, najem, leasing, zakup paliwa, wydatki eksploatacyjne.
 6. Odliczanie w przypadku błędów na fakturach – jak będzie po wprowadzeniu obowiązkowych faktur ustrukturowanych od 1 lipca 2024 r.?
 7. Zasady odliczania częściowego, odliczanie pełne oraz odliczanie w przypadku Pojęcie zakupów częściowo związanych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
 8. Metody obliczania współczynnika struktury sprzedaży i prewspółczynnika
  (dla samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych).
 9. Zasady zaokrąglenia proporcji sprzedaży i prewskaźnika – zmiany przepisów.
 10. Obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi, a proporcje sprzedaży.
 11. Korekta podatku naliczonego po nowelizacji przepisów VAT.
  • Korekta roczna.
  • Korekta wieloletnia: 5-letnia i 10-letnia.
  • Korekta po zmianie przeznaczenia.

Prowadzący

Maria Kowalik – Od 2011 roku prowadzi szkolenia w tematyce podatku od towarów i usług głównie dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego przed centralizacją i po centralizacji. Doskonale zna specyfikę samorządów, jeszcze przed rozpoczęciem działalności szkoleniowej przez 6  lat była pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej w Urzędzie Skarbowym i Izbie Skarbowej na wielu stanowiskach kierowniczych w tym również na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego i Kierownika Oddziału VAT w Izbie Skarbowej.

Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk podatkowy z zakresu procedury postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, w egzekucji administracyjnej, prawa karno-skarbowego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych. Zajmowała się kontrolą i orzecznictwem w I i II instancji – prowadziła kontrole, postępowania podatkowe, wydawała decyzje administracyjne i uczestniczyła w postępowaniach sądowych.

Nasi klienci oceniają kompetencję i wiedzę trenera na: 5,7/6
Średnia, w jaki sposób trener przekazuje wiedzę popartą przykładami: 5,6/6

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

2.190,00 

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca