Kurs – Prawo zamówień publicznych – jak prawidłowo udzielać zamówień oraz realizować warunki umowy?

Pracujesz w instytucji zamawiającej lub zajmującej się udzielaniem zamówień? A może jesteś pracownikiem – wykonawcą, biorącym udział w konstruowaniu ofert lub realizacji umów? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś! Skorzystaj z naszego Kursu „Prawo Zamówień Publicznych – jak prawidłowo udzielać zamówień oraz realizować warunki umowy?”!

Udział w naszym szkoleniu pozwoli Ci na poszerzenie swojej wiedzy w zakresie m.in.:

 • przeprowadzania postępowania o udzielanie zamówień publicznych,
 • skutecznego dbania o interes swojego pracodawcy,
 • wyboru ofert przez Zamawiającego oraz możliwych przyczynach jego unieważnienia,
 • prawidłowego konstruowania umów, które są zabezpieczeniem interesów stron i mają na celu wyeliminowanie ryzyka sporów.

 

Nasi trenerzy, to specjaliści w swojej branży z długoletnim doświadczeniem zarówno szkoleniowym, jak i zawodowym. Już teraz wejdź w zakładkę program i zapoznaj się ze szczegółami kursu! Czekamy na Ciebie na szkoleniu!

Opis

Dodatkowe informacje o kursie Prawo zamówień publicznych:

 • Kurs w trybie Online.
 • Czas trwania: 5 spotkań po 6 godzin zegarowych,
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką!
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej, wejdź do zakładki dofinansowanie i umów rozmowę z doradcą.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Temat 1 – Wprowadzenie do tematyki zamówień publicznych – główne założenia tej gałęzi prawa.

 1. Jakie przepisy składają się na system zamówień publicznych? Kto musi je stosować?
  • Czy zamówień dokonywać najtaniej, najlepiej jakościowo czy może chodzi o zachowanie konkurencji między wykonawcami? Prawo zamówień publicznych w systemie finansów publicznych, powielenie zasady z zakresu finansów publicznych
  • Prawo zamówień publicznych, a Kodeks cywilny – co z liczeniem terminów?
  • Przegląd przepisów innych ustaw niezbędnych do stosowania Prawa zamówień publicznych – co oprócz ustawy PZP i KC?

 

 1. Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy – w jakich sytuacjach stosujemy PZP, a kiedy możemy od tego odstąpić?
  • Nowe definicje ustawowe i skutki z tym związane w tym definicja zamówienia publicznego i pisemności – co jest zamówieniem, jakie są rodzaje zamówień, kiedy kończy się postępowanie?
  • Progi kwotowe i związane z nimi procedury udzielania zamówień: uproszczona i podstawowa,
  • Nowe zasady łączenia różnych zamówień,
  • Dzielenie zamówienia na części (art. 6a uprzedniej PZP, a art. 30 ust 4 Nowej PZP
  • Sformułowanie „podobne dostawy” – jak oceniać? – aspekty praktyczne,
  • Wyłączenia ustawowe.

 

 1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia – sporządzenie dokumentacji w postępowaniach.
  • Analiza potrzeb zamawiającego – kiedy trzeba zrobić? Jak zrobić?
  • Konflikt interesów – różnice między PZP, a wytycznymi w zakresie kwalifikowalności – kto składa oświadczenia i zamieszcza informacje w dokumentacji?
  • Nowości w zakresie komunikowania się z wykonawcą w tym komunikacja ustna – czy wszystko musimy przesyłać drogą elektroniczną? Co z dokumentami pisemnymi?
  • Opis przedmiotu zamówienia,
  • Czym jest pierwsze zamówienie przy obliczaniu terminu ustalenia wartości zamówienia,
  • Tryby postępowania – różnice wynikające z nowej PZP w tym Tryb Podstawowy,
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, a SWZ – różnice pomiędzy dawnymi rozwiązaniami a wprowadzonymi w 2021 roku,
  • Opis potrzeb i wymagań jako novum,
  • Informowanie Prezesa UZP o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie do postępowania oraz raportowanie,
  • Aspekty Społeczne.

 

Temat 2 – Przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu przetargowym.

 1. Dokumentacja w postępowaniu:
  • warunki podmiotowe udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie, – co znaczy sformułowanie: dokumenty aktualne na dzień ich złożenia?
  • podmiotowe środki dowodowe,
  • przedmiotowe środki dowodowe – związane z tym zasady prowadzenia aukcji elektronicznej,
  • zasady składania dokumentów wraz z ofertą oraz odrębnie na wezwanie zamawiającego, a także uzupełnianie dokumentów – kiedy i jakie dokumenty składa wykonawca?
  • wykluczenie wykonawcy z postępowania – przyczyny i dokumentowanie wykluczenia,
  • wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia różnica w zakresie dotychczasowego art. 23 ust 6 oraz nowych 58 ust 4 wraz z art. 60.

 

 1. Tryby postępowania:
  • terminy,
  • negocjacje jako dogrywka w trybie podstawowym – wprowadzenie zasady ulepszania ofert,
  • nowe czynności w procedurach przetargowych z podziałem na zamówienia poniżej (w tym tryb podstawowy) i powyżej progów unijnych,
  • nowe zasady dotyczące zamówień na usługi społeczne,
  • Czy można zastosować aukcje elektroniczną w procedurze odwróconej?

 

Temat 3 – Wybór oferty przez Zamawiającego oraz możliwe przyczyny unieważnienia postępowania.

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty:
  • definicja oraz forma składania oferty – omówienie praktycznych aspektów, jak prawidłowo złożyć ofertę,
  • treść oferty , elementy składowe – o czym należy pamiętać na etapie sporządzania oferty?
  • oferta częściowa – czym się charakteryzuje?
  • rodzaje podpisów – w jaki sposób należy podpisać dokumentację?
  • Jakie mogą być przyczyny odrzucenia oferty przez Zamawiającego?
  • kryteria oceny ofert – czy muszą być matematycznie mierzalne, czy można oceniać subiektywnie?
  • zawiadomienie o wyniku postępowania – kogo należy zawiadomić, jaka musi być treść zawiadomienia oraz kiedy i kogo zawiadamiamy o odrzuceniu oferty,
  • zawarcie umowy – elektronicznie, pisemnie? Kiedy dochodzi do zawarcia umowy?
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – powinność techniczna.

 

      2.Unieważnienie postępowania:

  • unieważnienie postępowania – w jakich przypadkach może dojść do unieważnienia?
  • Środki ochrony prawnej w przypadku unieważnienia postępowania – czy wykonawca ma prawo złożyć wówczas odwołanie,
  • Sankcje z powodu niewłaściwie dokonanego unieważnienia – co zagraża zamawiającemu?

 

Temat 4 – Prawidłowe formułowanie umowy – jak zabezpieczyć interes zamawiającego bez naruszania równości stron? Jak wypełnić wymogi ustawowe co do treści umowy? – zajęcia praktyczne

  • forma umowy – czy umowa musi być ‘”na papierze” czy elektronicznie?
  • zaliczki/płatności częściowe – kiedy muszą być dokonane, jak prawidłowo zabezpieczyć interes stron po dokonaniu zaliczek lub płatności częściowych?
  • zmiany umowy – kiedy można ustawowo, kiedy na podstawie postanowień umowy? Czy spór rozstrzygnięty w sądzie jest podstawą do zmiany umowy, czy w zamówieniach publicznych można zawrzeć ugodę zmieniającą umowę?
  • Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie,
  • kiedy jest możliwe oraz czy można rozwiązać umowę mocą porozumienia stron?
  • unieważnienie umowy – kiedy i kto ma prawo żądania unieważnienia zawartej umowy? Co to oznacza i jakie są tego konsekwencje?
  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy – kiedy można skorzystać z zabezpieczenia oraz co zrobić gdy gwarant odmawia zapłaty?
  • Klauzule abuzywne – czego nie wolno ujmować w umowie, jakie są zasady odpowiedzialności wykonawcy? Zwłoka czy opóźnienie?
  • Raport z realizacji – obowiązek, który należy wykonać w określonych sytuacjach ale czy zawsze gdy one wystąpią? Wyłączenia od tego obowiązku,
  • Klauzule waloryzacyjne –Czy musi być aneks? Jak dowodzić konieczność zmian na podstawie klauzul waloryzacyjnych i czy jest to zależne od woli obu stron czy dzieje się mocą umowy?


Temat 5 – Środki ochrony prawnej i kontrola zamówień publicznych.

 1. Środki ochrony prawnej:
  • Co może wykonawca, gdy nie zgadza się z działaniem/zaniechaniem zamawiającego? Czy zawsze ma prawo złożenia odwołania? Co musi zrobić aby odwołanie było złożone skutecznie?
  • Kto może złożyć odwołanie?
  • Kto może przystąpić do odwołania i co daje przystąpienie do odwołania? Kiedy należy w interesie wykonawcy do odwołania przystąpić?
  • Jak się bronić przed zarzutami odwołującego?
  • Co po wyroku KIO? Jak wypełnić powinności orzeczenia oraz co w sytuacji, gdy zmawiający zgadza się z treścią odwołania – co musi wówczas wykonać?
  • Sąd zamówień – kiedy składać skargę i gdzie ją składać?

 

       2. Kontrola zamówień publicznych:

  • Sankcje – korekty, pomniejszenia, dyscyplina finansów publicznych – kiedy i jakiemu zamawiającemu zagrażają konsekwencje?
  • Wpis na listę beneficjentów wykluczonych – komu zagraża, jak się odwoływać?
  • Przykładowe możliwości obrony – procedura administracyjna czy cywilna – do jakiego sądu?
  • Co zrobić aby odzyskać zwrócone dofinansowanie – czy w ogóle można?
  • Konsekwencje personalne dla pracowników za niewłaściwe prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia – zasady odpowiedzialności.

 

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

2.350,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca