Kurs - Prawo zamówień publicznych - jak prawidłowo udzielać zamówień oraz realizować warunki umowy?

Skorzystaj z kursu Prawo Zamówień Publicznych, a otworzą się przed Tobą nowe możliwości! Przede wszystkim:

 • nabędziesz wiedzę odnośnie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ma to na celu dokonanie zakupu w zgodzie z zamawiającym bez narażania się na jakiekolwiek zarzuty instytucji kontrolnych,
 • jeśli jesteś pracownikiem wykonawcy, pozyskasz wiedzę na temat skutecznego dbania o interes swojego pracodawcy,
 • nauczysz się prawidłowo konstruować umowę, która stanowi efekt procesu o udzielenie zamówienia. Pamiętaj! Umowa jest zabezpieczeniem interesów stron i ma na celu wyeliminowanie ryzyka sporu. Odnosi się to w szczególny sposób do wielkości wynagrodzenia w sytuacji zmieniających się cen określonych produktów na rynku.

Nie zwlekaj z podniesieniem swoich kwalifikacji! Jeśli jesteś:

 • pracownikiem instytucji zamawiającej, zajmującej się udzielaniem zamówień. Nie ma znaczenia, czy Twój poziom jest na poziomie początkującym czy średniozaawansowanym,
 • pracownikiem instytucji zamawiającej odpowiedzialnej za realizację umów,
 • pracownikiem wykonawcą biorącym udział w konstruowaniu ofert,
 • pracownikiem wykonawcą odpowiedzialnym za realizację umów,
 • prawnikiem uczestniczącym w procesie zamówień publicznych zarówno od strony zamawiającego jak i wykonawcy

to nasze szkolenie kierowane jest właśnie do Ciebie! Wejdź w zakładkę program i zapoznaj się ze szczegółami! Czekamy na Twój ruch!

Dodatkowe informacje o kursie Prawo zamówień publicznych:

Kurs w trybie Online. Czas trwania: 5 spotkań po 6 godzin zegarowych, termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).

Darmowe konsultacje: 
w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem. Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką!

 

Prawo zamówień publicznych kurs dofinansowany

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Dodaj wybrany kurs do koszyka
 2. Przy opcji płatności zaznacz zaznacz „Dofinansowanie”.
 3. Poczekaj na kontakt naszego działu sprzedaży w celu ustalenia szczegółów.

LUB[

Przejdź do zakładki „dofinansowanie” i umów bezpłatną rozmowę.
Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej. 

Program

Pobierz program w PDF tutaj >>

 

Wprowadzenie do tematyki zamówień publicznych – główne założenia tej gałęzi prawa.

1. Jakie przepisy składają się na system zamówień publicznych? Kto musi je stosować?
– czy zamówień dokonywać najtaniej, najlepiej jakościowo czy może chodzi o zachowanie konkurencji między wykonawcami? Prawo zamówień publicznych w systemie finansów publicznych, powielenie zasady z zakresu finansów publicznych
– prawo zamówień publicznych, a Kodeks cywilny – co z liczeniem terminów?
– przegląd przepisów innych ustaw niezbędnych do stosowania Prawa zamówień publicznych – co oprócz ustawy PZP i KC?

2. Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy – w jakich sytuacjach stosujemy PZP, a kiedy możemy od tego odstąpić?
– Nowe definicje ustawowe i skutki z tym związane w tym definicja zamówienia publicznego i pisemności – co jest zamówieniem, jakie są rodzaje zamówień, kiedy kończy się postępowanie?
– progi kwotowe i związane z nimi procedury udzielania zamówień: uproszczona i podstawowa
– Nowe zasady łączenia różnych zamówień – WARSZTAT
– Dzielenie zamówienia na części (art. 6a uprzedniej PZP, a art. 30 ust 4 Nowej PZP
– Sformułowanie „podobne dostawy” – jak oceniać? – WARSZTAT
– Wyłączenia ustawowe

3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia – sporządzenie dokumentacji w postępowaniach.
– Analiza potrzeb zamawiającego – kiedy trzeba zrobić? Jak zrobić?
– Konflikt interesów – różnice między PZP, a wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
– kto składa oświadczenia i zamieszcza informacje w dokumentacji?
– Nowości w zakresie komunikowania się z wykonawcą w tym komunikacja ustna – czy wszystko musimy przesyłać drogą elektroniczną?Co z dokumentami pisemnymi?
– opis przedmiotu zamówienia,
– Czym jest pierwsze zamówienie przy obliczaniu terminu ustalenia wartości zamówienia
– Tryby postępowania – różnice wynikające z nowej PZP w tym Tryb Podstawowy – WARSZTAT
– specyfikacja istotnych warunków zamówienia, a SWZ – różnice pomiędzy dawnymi rozwiązaniami a wprowadzonymi w 2021 roku,
– opis potrzeb i wymagań jako novum
– Informowanie Prezesa UZP o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie do postępowania oraz raportowanie
– Aspekty Społeczne

Przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu przetargowym.

1. Dokumentacja w postępowaniu
– warunki podmiotowe udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie – co znaczy sformułowanie: dokumenty aktualne na dzień ich złożenia?
– podmiotowe środki dowodowe,
– przedmiotowe środki dowodowe – związane z tym zasady prowadzenia aukcji elektronicznej;
– zasady składania dokumentów wraz z ofertą oraz odrębnie na wezwanie zamawiającego oraz uzupełnianie dokumentów – kiedy jakie dokumenty składa wykonawca?

– wykluczenie wykonawcy z postępowania – przyczyny i dokumentowanie wykluczenia,
– wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia różnica w zakresie dotychczasowego art. 23 ust 6 oraz nowych 58 ust 4 wraz z art. 60

2. Tryby postępowania
– terminy,
– negocjacje jako dogrywka w trybie podstawowym – wprowadzenie zasady ulepszania ofert,
– nowe czynności w procedurach przetargowych z podziałem na zamówienia poniżej (w tym tryb podstawowy) i powyżej progów unijnych
– nowe zasady dotyczące zamówień na usługi społeczne,
– Czy można zastosować aukcje elektroniczną w procedurze odwróconej?

Wybór oferty przez Zamawiającego oraz możliwe przyczyny unieważnienia postępowania.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty:
– definicja oraz forma składania oferty – omówienie praktycznych aspektów, jak prawidłowo złożyć ofertę
– treść oferty , elementy składowe – o czym należy pamiętać na etapie sporządzania oferty?
– oferta częściowa – czym się charakteryzuje?
– rodzaje podpisów – w jaki sposób należy podpisać dokumentację?
– Jakie mogą być przyczyny odrzucenia oferty przez Zamawiającego?
– kryteria oceny ofert – czy muszą być matematycznie mierzalne, czy można oceniać subiektywnie?
– zawiadomienie o wyniku postępowania – kogo należy zawiadomić, jaka musi być treść zawiadomienia oraz kiedy i kogo zawiadamiamy o odrzuceniu oferty,
– zawarcie umowy – elektronicznie, pisemnie? Kiedy dochodzi do zawarcia umowy
– ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – powinność techniczna.

2. Unieważnienie postępowania
– unieważnienie postępowania – w jakich przypadkach może dojść do unieważnienia?
– Środki ochrony prawnej w przypadku unieważnienia postępowania – czy wykonawca ma prawo złożyć wówczas odwołanie;
– Sankcje z powodu niewłaściwie dokonanego unieważnienia – co zagraża zamawiającemu?

Prawidłowe formułowanie umowy – jak zabezpieczyć interes zamawiającego bez naruszania równości stron? Jak wypełnić wymogi ustawowe co do treści umowy? – WARSZTAT

– forma umowy – czy umowa musi być ‘”na papierze” czy elektronicznie?
– zaliczki/płatności częściowe – kiedy muszą być dokonane, jak prawidłowo zabezpieczyć interes stron po dokonaniu zaliczek lub płatności częściowych?
– zmiany umowy – kiedy można ustawowo, kiedy na podstawie postanowień umowy? Czy spór rozstrzygnięty w sądzie jest podstawą do zmiany umowy, czy w zamówieniach publicznych można zawrzeć ugodę zmieniającą umowę?
– Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie
– kiedy jest możliwe oraz czy można rozwiązać umowę mocą porozumienia stron?
– unieważnienie umowy – kiedy i kto ma prawo żądania unieważnienia zawartej umowy? Co to oznacza i jakie są tego konsekwencje?
– zabezpieczenie należytego wykonania umowy – kiedy można skorzystać z zabezpieczenia oraz co zrobić gdy gwarant odmawia zapłaty?
– Klauzule abuzywne – czego nie wolno ujmować w umowie, jakie są zasady odpowiedzialności wykonawcy? Zwłoka czy opóźnienie?
– Raport z realizacji – obowiązek , który należy wykonać w określonych sytuacjach ale czy zawsze gdy one wystąpią? Wyłączenia od tego obowiązku
– Klauzule waloryzacyjne –Czy musi być aneks? Jak dowodzić konieczność zmian na podstawie klauzul waloryzacyjnych i czy jest to zależne od woli obu stron czy dzieje się mocą umowy?

Środki ochrony prawnej i kontrola zamówień publicznych.

1. Środki ochrony prawnej
– Co może wykonawca gdy nie zgadza się z działaniem/zaniechaniem zamawiającego? Czy zawsze ma prawo złożenia odwołania? Co musi zrobić aby odwołanie było złożone skutecznie?
– Kto może złożyć odwołanie?
– Kto może przystąpić do odwołania i co daje przystąpienie do odwołania? Kiedy należy w interesie wykonawcy do odwołania przystąpić?
– Jak się bronić przed zarzutami odwołującego?
– Co po wyroku KIO? Jak wypełnić powinności orzeczenia oraz co w sytuacji gdy zmawiający zgadza się z treścią odwołania – co musi wówczas wykonać?
– Sąd zamówień – kiedy składać skargę i gdzie ją składać?

2. Kontrola zamówień publicznych

– Sankcje – korekty, pomniejszenia, dyscyplina finansów publicznych – kiedy i jakiemu zamawiającemu zagrażają konsekwencje?
– Wpis na listę beneficjentów wykluczonych – komu zagraża, jak się odwoływać?
– Przykładowe możliwości obrony – procedura administracyjna czy cywilna – do jakiego sądu? – WARSZTAT
– Co zrobić aby odzyskać zwrócone dofinansowanie – czy w ogóle można?
– Konsekwencje personalne dla pracowników za niewłaściwe prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia – zasady odpowiedzialności

Dofinansowanie

Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

[popup_trigger id=”10254″ tag=”button” do_default]Kliknij tutaj i umów BEZPŁATNĄ rozmowę teraz![/popup_trigger]

W 2021 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

2.190,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Mówią o nas:
5/5

4.9/5 Tak oceniają nas nasi klienci. Zobacz więcej tu.

Przez ponad 10 lat zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji