Kurs – Prawo zamówień publicznych – jak prawidłowo udzielać zamówień oraz realizować warunki umowy?

Zajmujesz się przygotowywaniem dokumentacji w postępowaniu przetargowym i potrzebujesz upewnić się, że działasz zgodnie z obowiązującym prawem? A może jesteś uczestnikiem takich postępowań jako Wykonawca i chcesz poznać od praktycznej strony, co na zwrócić uwagę, aby nie popełnić błędów przy składaniu ofert?

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „tak” – zapraszamy Cię do udziału w kursie „Prawo zamówień publicznych – jak prawidłowo udzielać zamówień oraz realizować warunki umowy?”. Program kursu skoncentrowany jest na doskonaleniu umiejętności udzielania zamówień oraz skutecznej realizacji warunków umowy, tak, aby efektywnie zarządzać całym procesem zamówień. Kurs przygotuje Cię nie tylko do prawidłowego udzielania zamówień, ale również do skutecznego realizowania warunków umowy, co przyczyni się do sukcesu Twoich projektów i działań biznesowych.

Na kurs zapraszamy w szczególności:

 • pracowników sektora publicznego odpowiedzialnych za procesy związane z udzielaniem zamówień publicznych,
 • przedsiębiorców i menadżerów, którzy chcą skutecznie uczestniczyć w przetargach,
 • specjalistów ds. zamówień publicznych,
 • osoby pracujące w dziedzinie finansów, zarządzania projektami oraz inżynierii,
 • wszystkie osoby, które chcą lepiej zrozumieć złożone procedury i przepisy związane z zamówieniami publicznymi.

 

Dzięki udziałowi w kursie zyskasz szereg korzyści:

 • utrwalisz sobie proces przeprowadzania postępowania o udzielanie zamówień publicznych,
 • poszerzysz swoją wiedzę dotyczącą wyboru ofert przez Zamawiającego oraz możliwych przyczynach unieważnienia postępowania,
 • nauczysz się prawidłowego konstruowania umów, które są zabezpieczeniem interesów stron i mają na celu wyeliminowanie ryzyka sporów,
 • poznasz zasady postępowania oraz konstrukcji umów w zamówieniach poniżej 130 tys. zł,
 • odkryjesz tajniki skutecznej obrony przed ewentualnymi zarzutami pokontrolnymi zarówno w ramach ustawy PZP jak i w zamówieniach poniżej progu jej zastosowania oraz obrony w ramach kontroli zamówień podlegających wytycznym w zakresie kwalifikowalności.

 

Dołącz do nas i zdobądź kluczowe umiejętności w obszarze prawa zamówień publicznych!

Opis

Dodatkowe informacje o kursie Prawo zamówień publicznych:

 • Kurs w trybie Online.
 • Czas trwania: 5 spotkań po 6 godzin zegarowych,
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką!
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej, wejdź do zakładki dofinansowanie i umów rozmowę z doradcą.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Temat 1 – Wprowadzenie do tematyki zamówień publicznych – główne założenia tej gałęzi prawa.

 1. Jakie przepisy składają się na system zamówień publicznych? Kto musi je stosować?
  • Czy zamówień dokonywać najtaniej, najlepiej jakościowo, czy może chodzi o zachowanie konkurencji między Wykonawcami? Prawo zamówień publicznych w systemie finansów publicznych, powielenie zasady z zakresu finansów publicznych.
  • Prawo zamówień publicznych, a Kodeks cywilny.
   • Co z liczeniem terminów?
   • Czy oferta w PZP to oferta wg KC?
   • Jak zmieniać umowy na podstawie PZZP, a jak na podstawie KC?
  • Przegląd przepisów innych ustaw niezbędnych do stosowania Prawa zamówień publicznych – co oprócz ustawy PZP i KC?
  • Jakie przepisy stosować w zamówieniach poniżej 130 tys. zł netto?
  • Czy można dokonać zakupu bez jakiejkolwiek procedury, gdy wartość nie przekracza PZP?
  • Jak rozpisać wewnętrzne uprawnienia i obowiązki w procesie zakupowym? Czy wszystko powinno być skupione w kompetencjach „służb zamówieniowych, czy angażować radcę prawnego do komisji?
 2. Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy – w jakich sytuacjach stosujemy PZP, a kiedy możemy od tego odstąpić?
  • Definicje ustawowe i skutki ich stosowania.
   • Co jest zamówieniem?
   • Jakie są rodzaje zamówień?
   • Kiedy kończy się postępowanie?
   • Czy pisemność postępowania to obowiązek podpisywania każdego dokumentu?
  • Progi kwotowe i związane z nimi procedury udzielania zamówień:
   • uproszczona,
   • podstawowa,
  • Zasady łączenia różnych zamówień – czy można udzielać w jednym postępowaniu wielu części niezwiązanych ze sobą?
  • Dzielenie zamówienia na części (art. 30 ust 4 PZP).
  • Jak oceniać sformułowanie „podobne dostawy”? Aspekty praktyczne.
  • Wyłączenia ustawowe.
   • Kiedy nie stosujemy PZP?
   • Kiedy można stosować z wolnej ręki?
 1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia – sporządzenie dokumentacji w postępowaniach.
  • Analiza potrzeb Zamawiającego.
   • Kiedy trzeba zrobić?
   • Jak zrobić?
  • Konflikt interesów.
   • Różnice między PZP, a wytycznymi w zakresie kwalifikowalności.
   • Kto składa oświadczenia i zamieszcza informacje w dokumentacji?
  • Nowości w zakresie komunikowania się z Wykonawcą, w tym komunikacja ustna.
   • Czy wszystko musimy przesyłać drogą elektroniczną?
   • Co z dokumentami pisemnymi?
  • Opis przedmiotu zamówienia.
  • Czym jest pierwsze zamówienie przy obliczaniu terminu ustalenia wartości zamówienia?
  • Tryby postępowania.
  • Specyfikacja warunków zamówienia.
   • Kiedy i co publikować?
   • Czy odpowiedzi stają się treścią SWZ?
  • Opis potrzeb i wymagań.
  • Informowanie Prezesa UZP o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie do postępowania oraz raportowanie.
  • Aspekty Społeczne.

 

Temat 2 – Przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu przetargowym.

 1. Dokumentacja w postępowaniu:
  • warunki podmiotowe udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie – co znaczy sformułowanie: dokumenty aktualne na dzień ich złożenia?
  • podmiotowe środki dowodowe,
  • przedmiotowe środki dowodowe oraz związane z tym zasady prowadzenia aukcji elektronicznej,
  • zasady składania dokumentów wraz z ofertą oraz odrębnie na wezwanie Zamawiającego, a także uzupełnianie dokumentów – kiedy i jakie dokumenty składa Wykonawca?
  • wykluczenie Wykonawcy z postępowania – przyczyny i dokumentowanie wykluczenia,
  • Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia – konsorcjum, a spółka cywilna.
   • Kto je reprezentuje?
   • Od kogo wymagać dokumentów?
   • Kto będzie realizował umowę?
 1. Tryby postępowania.
  • Negocjacje jako dogrywka w trybie podstawowym – wprowadzenie zasady ulepszania ofert.
  • Nowe czynności w procedurach przetargowych z podziałem na zamówienia poniżej (w tym tryb podstawowy) i powyżej progów unijnych.
  • Nowe zasady dotyczące zamówień na usługi społeczne.
  • Czy można zastosować aukcje elektroniczną w procedurze odwróconej?
  • Jaki jest tryb w zamówieniach poniżej 130 tys. zł?
  • Czy możliwe jest stosowanie nazw własny w zakupach podprogowych? Jakich dokumentów żądać od Wykonawców?

 

Temat 3 – Wybór oferty przez Zamawiającego oraz możliwe przyczyny unieważnienia postępowania.

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty.
  • Definicja oraz forma składania oferty – omówienie praktycznych aspektów.
   • Jak prawidłowo złożyć ofertę?
   • Czy oferta niepodpisana to oferta?
   • Co gdy nie można oferty odszyfrować?
  • Treść oferty oraz elementy składowe:
   • O czym należy pamiętać na etapie sporządzania oferty?
   • Jak podpisać ofertę aby była ważna?
  • Oferta częściowa – czym się charakteryzuje?
  • Rodzaje podpisów – w jaki sposób należy podpisać dokumentację?
  • Jakie mogą być przyczyny odrzucenia oferty przez Zamawiającego?
  • Kryteria oceny ofert.
   • Czy muszą być matematycznie mierzalne?
   • Czy można oceniać subiektywnie?
  • Zawiadomienie o wyniku postępowania.
   • Kogo należy zawiadomić?
   • Jaka musi być treść zawiadomienia?
   • Kiedy i kogo zawiadamiamy o odrzuceniu oferty?
  • Zawarcie umowy.
   • Forma – elektronicznie czy pisemnie?
   • Kiedy dochodzi do zawarcia umowy?
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – powinność techniczna.
 2. Unieważnienie postępowania:
  • W jakich przypadkach może dojść do unieważnienia?
  • Środki ochrony prawnej w przypadku unieważnienia postępowania – czy Wykonawca ma prawo złożyć wówczas odwołanie?
  • Sankcje z powodu niewłaściwie dokonanego unieważnienia – co zagraża Zamawiającemu?
  • Jak unieważniać postępowania, do których nie stosuje się PZP?

 

Temat 4 – Prawidłowe formułowanie umowy. Jak zabezpieczyć interes Zamawiającego bez naruszania równości stron? Jak wypełnić wymogi ustawowe, co do treści umowy? – zajęcia praktyczne.

 

 1. Forma umowy – czy umowa musi być ‘”na papierze”, czy elektronicznie?
 2. Zaliczki i płatności częściowe.
  • Kiedy muszą być dokonane?
  • Jak prawidłowo zabezpieczyć interes stron po dokonaniu zaliczek lub płatności częściowych?
 3. Zmiany umowy.
  • Kiedy można dokonać zmiany ustawowo a kiedy na podstawie postanowień umowy?
  • Czy spór rozstrzygnięty w sądzie jest podstawą do zmiany umowy, czy w zamówieniach publicznych można zawrzeć ugodę zmieniającą umowę?
 4. Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie.
  • Kiedy jest możliwe?
  • Czy można rozwiązać umowę mocą porozumienia stron?
 5. Unieważnienie umowy .
  • Kiedy i kto ma prawo żądania unieważnienia zawartej umowy?
  • Co to oznacza i jakie są tego konsekwencje?
 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
  • Kiedy można skorzystać z zabezpieczenia?
  • Co zrobić gdy gwarant odmawia zapłaty?
 7. Klauzule abuzywne.
  • Czego nie wolno ujmować w umowie?
  • Jakie są zasady odpowiedzialności Wykonawcy?
  • Zwłoka, czy opóźnienie?
 8. Raport z realizacji – obowiązek, który należy wykonać w określonych sytuacjach, ale czy zawsze gdy one wystąpią? Wyłączenia od tego obowiązku.
 9. Klauzule waloryzacyjne.
  • Czy musi być aneks?
  • Jak dowodzić konieczność zmian na podstawie klauzul waloryzacyjnych i czy jest to zależne od woli obu stron, czy dzieje się mocą umowy?
 10. Umowy w zamówieniach poniżej wartości PZP – jak je napisać? Forma i treść.


Temat 5 – Środki ochrony prawnej i kontrola zamówień publicznych.

 1. Środki ochrony prawnej.
  • Co może Wykonawca, gdy nie zgadza się z działaniem/zaniechaniem Zamawiającego?
   • Czy zawsze ma prawo złożenia odwołania?
   • Co musi zrobić aby odwołanie było złożone skutecznie?
  • Kto może złożyć odwołanie?
  • Kto może przystąpić do odwołania i co daje przystąpienie do odwołania? Kiedy należy do odwołania przystąpić?
  • Jak się bronić przed zarzutami odwołującego?
  • Co po wyroku KIO?
   • Jak wypełnić powinności orzeczenia?
   • Co w sytuacji, gdy Zamawiający zgadza się z treścią odwołania? Co musi wówczas wykonać?
  • Sąd zamówień – kiedy i gdzie składać skargę?
  • Jakie środki przysługują Wykonawcy w zamówieniach poniżej PZP?
 2. Kontrola zamówień publicznych.
  • Sankcje: korekty, pomniejszenia, dyscyplina finansów publicznych. Kiedy i jakiemu Zamawiającemu zagrażają konsekwencje?
  • Wpis na listę beneficjentów wykluczonych.
   • Komu zagraża?
   • Jak się odwoływać?
  • Przykładowe możliwości obrony.
   • Procedura administracyjna, czy cywilna?
   • Do jakiego sądu skierować sprawę?
  • Co zrobić aby odzyskać zwrócone dofinansowanie – czy w ogóle można?
  • Konsekwencje personalne dla pracowników za niewłaściwe prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia – zasady odpowiedzialności.

 

Prowadzący:

Tomasz Glinkowski – Radca prawny. Pełnił funkcje kierownika referatu zamówień, kierownika Biura Prawnego, koordynatora radców prawnych w dużej spółce skarbu państwa korzystającej ze środków UE,  były Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji w JST, kontrolujący zamówienia publiczne w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, akredytowany doradca w zakresie zamówień publicznych w projekcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Nowe podejście do zamówień publicznych”. Wieloletni trener z zakresu zamówień publicznych, stale współpracuje z firmami szkoleniowymi, dla których zrealizował wiele szkoleń otwartych oraz zamkniętych, m. in dla: wykonawców, JST, służby zdrowia oraz kancelarii Radców Prawnych i kancelarii Adwokatów. Autor licznych publikacji w zakresie zamówień publicznych, wydatkowania środków unijnych, zasad prowadzenia kontroli zamówień. Pełnomocnik w wielu postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prowadzi własną kancelarię, której głównym zakresem działalności jest tematyka zamówień publicznych oraz realizacji projektów dofinansowanych z budżetu UE.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

2.590,00 

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca