Projekt „(Re)start zawodowy”

Informujemy, iż z przyczyn niezależnych od firmy dodatkowo uruchomiono nr telefonu 537 254 694, pod który prosimy kontaktować się w ramach projektu!

Projekt „(Re)start zawodowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowany przez Wektor Szymon Trzemżalski w partnerstwie z Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0152/18, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie Priorytet VII. Regionalny rynek pracy

Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

Dokumenty do pobrania: