Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2024

Dlaczego warto korzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2024?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy otwiera przed pracodawcami nowe możliwości kształtowania rynku pracy, dając możliwość dofinansowania działań takich jak:

 • określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Kto ma największe szanse na wsparcie z KFS?

Minister właściwy ds. pracy określa jakie zawody będzie wspierać finansowo i priorytetowo w danym roku. Uzupełnieniem jego puli są środki rezerwy, którymi zarządza Rada Rynku Pracy.

Dofinansowanie skierowane jest w pierwszej kolejności do osób spełniających priorytety wskazane na dany rok przez Ministra (limit podstawowy) i Radę Rynku Pracy (rezerwa).

Dofinansowanie szkoleń z KFS 2024

Krajowy Fundusz Szkoleniowy znajduje się wśród wielu źródeł, z których można uzyskać wsparcie na rozwój. KFS jest programem adresowanym do pracodawców, którzy chcą być o krok przed konkurencją i będą inwestować w rozwój własnych kompetencji i kompetencji swoich pracowników. Powstał właśnie po to, aby ułatwić im to zadanie.

Inwestycja w rozwój osób pracujących przekłada się na wyższą jakość pracy, którą wykonują, większą świadomość swoich możliwości zawodowych i pewność działania.

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy  w porozumieniu z Radą Rynku Pracy  

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych  procesów, technologii i narzędzi pracy.  
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub  województwie zawodach deficytowych.  
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie  związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin  wielodzietnych.  
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia. 
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających  cudzoziemców. 
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie  sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach. 

  

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy  

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej,  Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności  Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników  zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego  wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS. 
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.  
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie  przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,  a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.  
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju  powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.   

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy  w porozumieniu z Radą Rynku Pracy  

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych  procesów, technologii i narzędzi pracy.  
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub  województwie zawodach deficytowych.  
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie  związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin  wielodzietnych.  
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia. 
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców. 
 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach. 

  

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy  

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej,  Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności  Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników  zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego  wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS. 
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.  
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie  przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,  a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.  
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju  powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.   

Szkolenia/Kursy KFS 2024

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie z KFS?

O środki KFS może ubiegać się pracodawca. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2019 poz. 1482 ze zm.) jest to to jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Pracodawcą nie jest osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Kto może korzystać z dofinansowania z KFS?

Z dofinansowania z KFS może korzystać pracodawca i pracownik. Za pracownika uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Osoby pełniące funkcje zarządcze w spółkach są pracownikami, jeśli są zatrudnione w ramach umowy o pracę.

Powołanie w skład zarządu spółki nie jest powołaniem z art. 68 § 1 Kodeksu pracy i nie nadaje statusu pracownika. Nie jest pracownikiem prezes zarządu będący jedynym lub większościowym udziałowcem spółki.

Nie jest pracownikiem osoba współpracująca (małżonek, dzieci własne lub dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodzice oraz macocha i ojczym pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujący przy prowadzeniu działalności).

Dofinansowanie kursów z KFS 2024 

Z Wektorem Wiedzy droga po dofinansowanie szkoleń jest prosta.

Będąc mikroprzedsiębiorcą możesz uzyskać dofinansowanie 100% kosztów poniesionych na kształcenie ustawiczne. Mali, średni i pozostali przedsiębiorcy mogą uzyskać 80% środków z KFS, wnosząc jedynie 20% wkładu własnego.

Droga pozyskiwania środków jest prosta – zwłaszcza, że chętnie pomożemy Ci ją przebyć.

Chcesz spróbować? Wystarczy, że zgłosisz się do nas, wybierzesz interesujące Cię szkolenie i złożysz w Twoim Powiatowym Urzędzie Pracy dokumenty, które przygotujemy wraz z Tobą.

Możesz starać się o środki KFS, jeśli jesteś pracodawcą, tzn. jeśli bez względu na Twój status, zatrudniasz na umowie o pracę co najmniej jedną osobę. Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami – będziesz o krok od sukcesu.

Uzyskując pozytywną decyzję PUP dotyczącą Twojego wniosku łatwo skorzystasz z naszych szkoleń. Jeśli Urząd odmówi przyznania Ci środków – nadal możesz korzystać z naszej oferty i podnosić swoje kompetencje.

PUP przekazuje środki na opłacenie faktury, którą wystawiamy. Fakturę opłacasz po otrzymaniu środków z PUP (w zależności od regulaminu PUP – przed, w trakcie lub po zakończeniu kształcenia).

Już dziś dowiedz się, jak uzyskać wsparcie finansowe na ten cel.