RODO w kadrach, HR i płacach na wzorach dokumentów – nagranie

Strona Główna / Szkolenia / Szkolenia Kadrowe

Nagranie ze szkolenia 

Na czym w praktyce polega ochrona danych osobowych? Kiedy możemy stwierdzić, że doszło do sytuacji ich przetwarzania? W jaki sposób należy je wdrożyć? Jeśli poszukujesz odpowiedzi na te lub inne pytania związane z tematyką RODO koniecznie zapoznaj się z nasza propozycją szkolenia!

Podczas spotkania skoncentrujemy się na ochronie danych osobowych w kadrach, HR i płacach. Uczestnicy będą mieli możliwość weryfikacji poprawności wdrożenia danych osobowych
w organizacji oraz skorzystania z edytowalnych wzorów dokumentów, które zostaną omówione i przekazane uczestnikom po szkoleniu.

 

Na szkolenie zapraszamy w szczególności:

 • osoby zajmujące się kadrami, płacami i HR, 
 • pracodawców,
 • kierowników, zastępców i specjalistów działów kadr i płac,
 • osoby zajmujące się zawodowo zagadnieniem ochrony danych osobowych,
 • osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe oraz prawne,
 • pracowników, którzy chcą poznać zasady przetwarzania ich danych osobowych.

 

Dzięki udziałowi w spotkaniu:

 • uświadomisz sobie, czym w praktyce są dane osobowe,
 • zweryfikujesz poprawność wdrożenia danych osobowych,
 • zaznajomisz się z zasadami przetwarzania danych osobowych,
 • zdobędziesz i zweryfikujesz wiedzę na temat aktualnych regulacji w przedmiocie ochrony danych osobowych i ich przetwarzania,
 • zidentyfikujesz sytuacje przetwarzania danych osobowych w codziennych procesach,
 • poznasz prawa osób, których dane dotyczą,
 • otrzymasz edytowalne wzory wszystkich dokumentów, które będą omówione podczas szkolenia, m.in.:
  • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • polityka ochrony danych osobowych,
  • umowa powierzenia przetwarzania danych,
  • umowa o zachowaniu poufności z pracownikiem i zleceniobiorcą.

 

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia, w którym znajdziesz szczegółowy zakres tematyczny spotkania.

Zaprasza:

Anna Stokłosa – LL .M. radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Referent międzynarodowych konferencji naukowych. Prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców.

Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych w zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Szkoliła takie jednostki jak Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wraz ze wszystkimi Urzędami Dzielnic, Radnych m. st. Warszawy, Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, Teatr Powszechny, Teatr Studio czy Muzeum Karykatury oraz przeprowadziła ponad 100 szkoleń zamkniętych i otwartych z tematyki RODO dedykowanych przedsiębiorcom, jak również kursów IOD.

PROGRAM:

 1. Ochrona informacji poufnych w kadrach, HR i płacach – źródła ochrony, zakres ochrony, sposoby zabezpieczenia informacji poufnych.
  • Tajemnica przedsiębiorstwa:
   • umowa o zachowaniu poufności z pracownikiem i zleceniobiorcą (wzór),
   • skutki naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.
  • Tajemnica zawodowa i skutki jej naruszenia
  • Informacja niejawna.
  • Dane osobowe.
  • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z informacją prawnie chronioną (wzór).
 2. Katalog aktów prawnych regulujących ochronę danych osobowych w kadrach, HR i płacach.
  • Zastąpienie dotychczasowej dyrektywy 95/46/WE rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
  • Relacja RODO do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  • Kodeks pracy.
  • Ustawa o ZFŚS.
  • Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.
  • Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
 3. Identyfikacja danych osobowych w dziale kadr, HR i płac.
  • Ustalenie podstaw przetwarzania danych osobowych.
  • Ustalenie okresu przetwarzania (przechowywania) danych osobowych.
  • Identyfikacja czynności przetwarzania.
 4. Analiza przypadku.
  • Skierowanie na badania lekarskie (PESEL i adres zamieszkania w skierowaniu na wstępne badania).
  • Kwestionariusz osobowy dla kandydata.
  • Kwestionariusz osobowy dla pracownika (m.in. dane osoby, z którą należy się skontaktować w razie wypadku).
  • Umowa o pracę (m.in. czy do pierwszej umowy można wpisać PESEL lub adres zamieszkania?)
  • Lista obecności – zbiorcza czy indywidualna?
  • Rekrutacja.
   • Pytanie o niekaralność.
   • Co zrobić z CV po zakończonym procesie rekrutacji?
   • Pytanie o ciąże, a rekrutacja na stanowisko, na którym praca kobiety w ciąży jest wzbroniona.
 5. RODO, a badanie trzeźwości (środków działających podobnie do alkoholu) oraz praca zdalna.
  • Podstawy przetwarzania danych osobowych na potrzeby kontroli trzeźwości i pracy zdalnej.
  • Jak zaktualizować rejestr czynności przetwarzania i czy należy aktualizować treść klauzul informacyjnych?
  • Jakie treści powinna zawierać procedura ochrony danych osobowych przetwarzanych w trakcie pracy zdalnej?
  • Jak zgodnie z RODO wprowadzić kontrolę pracy zdalnej, w tym np. monitorowanie aktywności komputera?
  • Kontrola trzeźwości (środków działających podobnie do alkoholu) – schemat kontroli z zachowaniem wymogów RODO.
  • Okres przechowywania wyników kontroli.
  • Procedura ochrony danych osobowych dla pracy zdalnej – wzór zapisów.
  • Monitoring w zakładzie pracy.
   • Rodzaje monitoringu (monitoring wizyjny, bilingów rozmów, poczty email, lokalizacyjny, inne formy monitoringu).
   • Wprowadzenie monitoringu krok po kroku (wzór zapisów do regulaminu pracy/ obwieszczenia)
 6. Zabezpieczenie danych osobowych w kadrach, HR i płacach według RODO.
  • Obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  • Środki techniczno–organizacyjne ochrony danych osobowych.
  • Lista źródeł informacji o środkach techniczno-organizacyjnych ochrony danych.
  • Omówienie środków techniczno-organizacyjnych ochrony danych.
  • Wymagania dotyczące systemów informatycznych.
  • Inspektor Ochrony Danych.
   • Wyznaczenie inspektora ochrony danych: obligatoryjne, fakultatywne.
   • Status i zadania inspektora ochrony danych.
 7. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Zewnętrzne biuro księgowe/rachunkowe.
  • Wymóg zawarcia umowy z zakładem medycyny pracy, prywatna służba zdrowia, Multisport, Benefit.
  • Umowa powierzenia przetwarzania danych – wzór.
 8. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przetwarzanie danych osobowych.
  • Podstawa przetwarzania danych osobowych.
  • Ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych, a zasada minimalizmu.
  • Okres przetwarzania danych ZFŚS.
   • Upoważnienie do przetwarzania danych członków komisji socjalnej – wzór.
   • Potwierdzenie dokonania corocznego przeglądu – wzór.
 9. Obowiązkowa dokumentacja ochrony danych osobowych – warsztaty praktyczne na WZORACH DOKUMENTÓW.
  • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
  • Polityka ochrony danych osobowych.
  • Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
  • Rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii czynności przetwarzania.
  • Umowa powierzenia przetwarzania danych.
  • Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych.
  • Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych.
  • Klauzula informacyjna (pracownik, kandydat, zleceniobiorca).
  • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Administrator, współadministrator, procesor, odbiorca – identyfikacja na przykładach z zakresu kadr, HR i płac.
 11. Prawa osoby fizycznej w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych wprowadzone Rozporządzeniem 2016/679, m.in:
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do bycia zapomnianym,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo sprzeciwu,
  • prawo do niepodlegania profilowaniu,
  • zasada przejrzystości.
 12. Plan kontroli PUODO na 2024 rok.
  • Przebieg kontroli:
   • Zawiadomienie,
   • przedmiot kontroli.
  • Uprawnienia inspektora PUODO podczas kontroli.
  • Protokół kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem:
   • prawa kontrolowanego do wniesienia umotywowanych uwag i zastrzeżeń
   • prawa odmowy podpisania protokołu kontroli
  • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca ochrony danych osobowych.
 13. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 
  • Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych?
  • Odpowiedzialność na podstawie dotychczasowych przepisów.
   • Odpowiedzialność karno-administracyjna.
   • Odpowiedzialność karna.
   • Odpowiedzialność cywilna (odszkodowawcza).
   • Odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika.
  • Kary finansowe przewidziane w RODO.

 

Dołącz już dziś!

Zarezerwuj miejsce - wybierz termin i dodaj do koszyka
(ceny netto)

199,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5 Zobacz więcej tu.

Podobne kursy i szkolenia:

Mówią o nas:
5/5

4.9/5 Tak oceniają nas nasi klienci. Zobacz więcej tu.

Przez ponad 10 lat zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji