Kodeks postępowania administracyjnego bez tajemnic – kurs online

Czy w swojej codziennej pracy opierasz się na przepisach zawartych w Kodeksie podstępowania administracyjnego? Poszukujesz kursu, na którym wyjaśnione zostaną wątpliwości natury prawnej związane z kodeksem? Chcesz przećwiczyć pisanie decyzji administracyjnych, postanowień i odwołań na zajęciach z praktykiem?

Kurs, na który chcemy Cię zaprosić, ma na celu nauczyć Cię praktycznego wykorzystania wiedzy zawartej w kodeksie.  

Podsumowaniem każdego dnia szkoleniowego jest część praktyczna, podczas której będziesz miał możliwość przygotowania dokumentów, a następnie wybrane przykłady zostaną omówione ze wskazaniem przykładów poprawnych sformułowań i popełnionych błędów. Gwarantuje to, że zajęcia nie będą tylko teoretycznym zaprezentowaniem treści przepisów KPA, lecz dostarczeniem szeregu rozwiązań praktycznych.

 

Na kurs zapraszamy w szczególności:

 • pracowników organów administracji rządowej,
 • pracowników organów administracji samorządowej,
 • osoby wykorzystujące KPA w codziennej praktyce.

 

Dzięki udziałowi w kursie zyskasz szereg korzyści:

 • uzyskasz niezbędną wiedzę wymaganą w prawidłowym stosowaniu przepisów KPA w bieżącej pracy,
 • na zajęciach ekspert omówi najważniejsze zagadnienia oraz praktyczne problemy  związane ze stosowaniem przepisów,
 • będziesz miał możliwość napisania decyzji administracyjnych (w oparciu o kazusy) wraz z omówieniem przez eksperta problemów z tym związanych.

Dodatkowe informacje o kursie Kodeks postępowania administracyjnego:

 • Kurs w trybie online
 • Czas trwania: 4 spotkania po 6 godzin zegarowych,
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką!

 

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

 Temat 1 – Co powinna zawierać prawidłowo sporządzona decyzja administracyjna – ćwiczenia praktyczne. Jakich błędów należy unikać, by poprawnie przygotować decyzję?

 

 1. Zakres Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA):
  • zakres pozytywny,
  • zakres negatywny,
  • odesłania.
 2. Decyzje i postanowienia w praktyce.
  • Różnice między postanowieniem, a decyzją.
   • Kiedy należy wydać które?
   • Podstawa prawna.
   • Krąg adresatów.
   • Zaskarżenia.
  • Decyzja administracyjna – omówienie obligatoryjnych składników decyzji.
   • Znaczenie organu administracji publicznej, który ją wydał.
   • Data wydania.
   • Oznaczenie stron.
   • Osnowa decyzji.
   • Uzasadnienie faktyczne w decyzji administracyjnej.
  • Fakultatywne składniki decyzji (np.: termin, warunek, klauzula odwołalności).
  • Możliwość odstąpienia od uzasadnienia decyzji.
  • Postanowienie – omówienie obligatoryjnych i fakultatywnych składników postanowienia.
 3. Zajęcia praktyczne – wady decyzji i postanowień.
  • Wady istotne, m.in.:
   • naruszenie przepisów o właściwości,
   • brak podstawy prawnej lub rażące naruszenie prawa,
   • sprawa już poprzednio rozstrzygnięta inną decyzją ostateczną,
   • jej adresatem jest osoba, która nie jest stroną w danej sprawie,
   • już w dniu wydania decyzja była niewykonalna i niewykonalność ta ma trwały charakter,
   • zawiera wadę, która powoduje jej nieważność z mocy prawa na podstawie innych przepisów.
  • Wady nieistotne, m.in.:
   • omyłki,
   • błędy pisarskie czy rachunkowe,
   • braki lub niejasności, a ich usuwanie (uzupełnienia, sprostowania, wyjaśnienia wątpliwości).

 

 1. Zajęcia praktyczne – pisanie decyzji administracyjnych w oparciu o kazusy.

 

Temat 2 – Kluczowe zasady postępowania administracyjnego – dlaczego to właśnie podstawy przesądzają o prawidłowości postępowania?

 1. Analiza decyzji stworzonej przez uczestników na poprzednich zajęciach. Wybór i przykłady popełnionych błędów i poprawnych sformułowań – na podstawie przykładów prezentowanych przez prowadzącego.
 2. Zasady postępowania administracyjnego.
  • Zasada praworządności i legalizmu.
  • Zasada prawdy obiektywnej.
  • Zasada udzielania informacji.
  • Zasada wysłuchania stron i czynnego udziału.
  • Zasada wyjaśniania i przekonywania.
  • Zasada szybkości i ekonomiki postępowania.
  • Zasada pisemności.
  • Zasada polubownego załatwiania spraw.
  • Zasada dwuinstancyjności.
  • Zasada trwałości decyzji administracyjnych.
  • Zasada przyjaznej interpretacja przepisów.
  • Zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasada równego traktowania.
  • Zasada pewności prawa – uprawnionych oczekiwań.
  • Zasada współdziałania organów dla dobra postępowania.
  • Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych.
  • Nowe „elastyczne” ujęcie zasady dwuinstancyjności.
  • Nowa definicja decyzji prawomocnej.
 3. Spór kompetencyjny – wyłączenia pracowników i organu.
  • Właściwość organów.
  • Przesłanki i tryb wyłączenia pracownika organu.
  • Wyłączenie pracownika i wyłącznie organu – przesłanki, forma, odpowiedzialność.
   Jak powinien zabezpieczyć się pracownik?
 4. Strona, uczestnik oraz pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym.
  • Kto jest stroną postępowania, a kto jego uczestnikiem?
  • Uprawnienia przysługujące stronie i uczestnikowi w postępowaniu administracyjnym.
  • Gdzie się kończą uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym?
  • Udostępnianie akt – nowy przepis w KPA rozszerzający odpowiedzialność pracowników.
  • Ochrona danych osobowych.
   • Kogo dotyczy?
   • Jakich informacji urząd nie może udzielać?
   • Co można powiedzieć przez telefon?
  • Różnica pomiędzy pełnomocnikiem Strony, a jej reprezentantem.
 1. Petycje, skargi i wnioski.
 2. Wydawanie zaświadczeń w ujęciu praktycznym.
  • Pojęcie zaświadczenia.
  • Treść i forma zaświadczenia.
  • Tryb wydawania zaświadczeń.
 3. Zajęcia praktyczne – pisanie decyzji administracyjnej/postanowienia.

 

Temat 3 – Etapy postępowania w celu wydania prawidłowego rozstrzygnięcia administracyjnego.

 1. Analiza decyzji stworzonej przez uczestników dnia poprzedniego. Wybór i przykłady popełnionych błędów i poprawnych sformułowań – na podstawie przykładów prezentowanych przez prowadzącego.
 2. Wszczęcie postępowania – wybrane zagadnienia.
  • Wszczęcie postępowania na wniosek i z urzędu. Kiedy następuje wszczęcie postępowania – chwila wszczęcia w zależności od formy.
  • Anonimowe pisma i emaile – kodeks, a postępowanie organów.
  • Forma wniosku, braki formalne, niejasne pisma, itp.
  • Kwestia badania rzeczywistej woli Strony (w związku z orzecznictwem).
  • Pozostawienie wniosku bez rozpoznania:
   • podstawy prawne,
   • procedura,
   • omówienie wybranych przykładów praktycznych.
  • Zajęcia praktyczne – jak zaklasyfikować pisma i jakie podjąć działania w świetle KPA?
 3. Jak poprawnie załatwić sprawę?
  • Terminy do załatwienia sprawy.
  • Co jest dowodem w postępowania administracyjnym?
  • Skarga na bezczynność i nowa skarga na przewlekłość postępowania. Co to są czynności pozorne?
  • Terminy zwykłe i zawite.
   • Skutki niedotrzymania terminów.
   • Kiedy postępowanie można zakończyć?
  • Przywrócenie terminów (m.in. przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych – kwestia uprawdopodobnienia braku winy Strony).
 4. Terminy w KPA.
  • Warunki zachowania terminu.
  • Przywrócenie terminu.
  • Wnioski o przywrócenie terminu.
 1. Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania.
  • Zmiany w KPA.
  • Pojęcia bezczynności i przewlekłości.
 2. Ponaglenie w postępowaniu administracyjnym.
  • Prawo do wniesienia ponaglenia.
  • Rozstrzygniecie organu rozpatrującego ponaglenie.
  • „Nowe” zdefiniowanie pojęcia bezczynności i przewlekłości.
  • Obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia.
 3. Doręczenia w KPA na nowych zasadach.
  • E-doręczenia – kogo obejmują i od kiedy?
  • Baza adresów elektronicznych.
  • Nowe usługi (rodzaje) doręczeń:
   • kwalifikowana usługa rejestrowa,
   • publiczna usługa rejestrowa,
   • usługa hybrydowa.
  • Sposoby podpisania pisma w doręczeniach elektronicznych – rodzaje uwierzytelnień.
  • Obowiązki organów administracji publicznej w zakresie doręczeń.
  • Analiza zmian przepisów
 4. Udostępnianie akt – najczęstsze błędy i problemy praktyczne.
 5. Postępowanie dowodowe w KPA.
  • Katalog środków dowodowych.
  • Zeznania świadków.
  • Opinie biegłych.
  • Oględziny.
  • Metodologia przeprowadzania dowodów.
  • Ciężar dowodu.
  • Reguły dowodzenia.
  • Zasada swobodnej oceny dowodów.
 6. Odwołanie od decyzji.
  • Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania.
  • Wykonanie decyzji przed wniesieniem odwołania.
  • Postępowanie wyjaśniające.
  • Błędna wykładnia przepisów prawa przez organ pierwszej instancji.
 7. Zajęcia praktyczne – pisanie odwołania.

 

 

Temat 4 – Rodzaje postępowań oraz terminy załatwiania spraw administracyjnych. Jaki tryb postępowania zastosować?

 1. Analiza odwołania stworzonego przez uczestników dnia poprzedniego. Wybór i przykłady popełnionych błędów i poprawnych sformułowań – na podstawie przykładów prezentowanych przez prowadzącego.
 2. Milczące załatwienie sprawy.
  • Kiedy możliwe jest milczące załatwienie sprawy?
  • Termin na milczące załatwienie sprawy.
  • Uzupełnienie braków, a termin.
  • Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy.
  • Jakie przepisy mają zastosowanie?
 3. Postępowanie uproszczone.
  • Kiedy stosujemy postępowanie uproszczone?
  • Jakie przepisy mają zastosowanie?
  • Formularz – wszczęcie postępowania.
  • Brak możliwości zgłoszenia nowych żądań.
  • Postępowanie dowodowe.
  • Decyzja i postanowienia w postępowaniu uproszczonym.
 4. Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego.
  • Zmiana decyzji ostatecznej.
  • Stwierdzenie nieważności.
  • Wznowienie postępowania.
 5. Sprzeciw od decyzji oraz skarga od decyzji
  • Zmiany w zakresie wnoszenia skarg od decyzji.
  • Sprzeciw od decyzji – kiedy wnosimy?
  • Termin na wniesienie sprzeciwu.
  • Obowiązki organu w przypadku wniesienia skargi lub sprzeciwu.
  • Rozpoznanie sprawy przez sąd.
 6. Kiedy stosuje się administracyjne kary pieniężne?

 

Prowadzacy

Łukasz Pietruk – Radca Prawny, ukończył aplikację radcowską OIRP w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze oraz prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych. Posiada własne publikacje, w tym książki o tematyce prawnej. Szkolenia prowadzi od 2006 r., doradztwem zajmuje się zawodowo od 11 lat, od kilku lat wykonuje ponadto obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Prowadził szkolenia m.in. dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starostwa Powiatowego w Brzegu, Starostwa Powiatowego w Dębicy, Sądu Rejonowego w Krakowie, Citibanku Handlowego S.A., Banku Zachodniego WBK S.A., Shell Polska S.A., Bayer Sp. z o.o. i wielu innych.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

1.590,00 

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca