Kodeks postępowania administracyjnego bez tajemnic – kurs online

Chcesz sprawdzić swoje umiejętności oraz znajomość prawa podczas samodzielnego tworzenia decyzji administracyjnej (w oparciu o kazusy)? Jesteś pracownikiem organów administracji rządowej lub samorządowej? W codziennej praktyce wykorzystujesz przepisy kodeksu postępowania administracyjnego? Uczestniczysz w postępowaniu administracyjnym na jakimkolwiek jego etapie? Jesteś idealnym kandydatem do odbycia szkolenia! Serdecznie zapraszamy!

Podczas naszego kursu będziesz miał możliwość dokonywania analizy przepisów celem ich odpowiedniego zastosowania w omawianej sprawie administracyjnej. Stosowana przez nas metoda przyswojenia wiedzy gwarantuje nie tylko teoretyczne przedstawienie treści przepisów k.p.a., ale również ma drugą, praktyczną stronę medalu. Warto zwrócić uwagę na to, iż nasze szkolenie umożliwia Ci rozwiązywanie bieżących kazusów.

Poniżej przedstawiamy Ci argumenty przemawiające za uczestnictwem w kursie z kodeksu postępowania administracyjnego. Pamiętaj, że:

 • z nami zdobędziesz niezbędną wiedzę wymaganą w prawidłowym stosowaniu przepisów kpa podczas realizowania codziennych zadań pracowniczych,
 • wykładowcy w przystępny sposób przekażą Ci zakres nowych informacji,
 • nasi eksperci kładą nacisk na prawidłowe i precyzyjne odczytywanie przepisów prawnych,
 • przepisy prawne mimo swej zawiłości staną się dla Ciebie bardziej zrozumiałe,
 • ćwiczenia oraz dyskusje ukierunkują Cię na prawidłowe rozwiązania.

 

Zapraszamy Cię na nasze szkolenie!

Opis

Dodatkowe informacje o kursie Kodeks postępowania administracyjnego:

 • Kurs w trybie online
 • Czas trwania: 4 spotkania po 6 godzin zegarowych,
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką!

 

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Temat 1 – Kluczowe zasady postępowania administracyjnego – dlaczego to właśnie podstawy przesądzają o prawidłowości postępowania?

 1. Zakres kodeksu postępowania administracyjnego (kpa). Co to jest sprawa administracyjna? Studium przypadku – czy wiem kiedy stosować kpa? Co to są odesłania i jak je odczytywać, stosować?
  • zakres pozytywny
  • zakres negatywny

 

 1. Zasady postępowania administracyjnego z omówieniem sposobu ich faktycznej realizacji w postępowaniach. Dlaczego są ważne? Co się stanie jeśli je przeoczę, źle zinterpretuję? Ćwiczenia.
  • zasada praworządności, legalizmu
  • zasada prawdy obiektywnej
  • zasada udzielania informacji
  • zasada wysłuchania stron, czynnego udziału
  • zasada wyjaśniania, przekonywania
  • zasada szybkości i ekonomiki postępowania
  • zasada pisemności
  • zasada polubownego załatwiania spraw
  • zasada dwuinstancyjności
  • zasada trwałości decyzji administracyjnych
  • zasada przyjaznej interpretacja przepisów
  • zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasada równego traktowania
  • zasada pewności prawa – uprawnionych oczekiwań
  • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania
  • zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych
  • nowe „elastyczne” ujęcie zasady dwuinstancyjności
  • nowa definicja decyzji prawomocnej

 

 1. Spór kompetencyjny. Wyłączenia pracowników i organu. Jak wygląda proces wyłączenia pracowników, organów ze sprawy? Jakie dokumenty potrzebuję stworzyć? Kto inicjuje proces wyłączenia? 
  • właściwość organów
  • przesłanki i tryb wyłączenia pracownika organu
  • wyłączenie pracownika i wyłącznie organu – przesłanki, forma, odpowiedzialność – jak powinien zabezpieczyć się pracownik?

 

 1. Strona / uczestnik / pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym (prawo administracyjne versus materialne)
  • kto jest stroną postępowania, a kto jego uczestnikiem?
  • uprawnienia przysługujące stronie i uczestnikowi w postępowaniu administracyjnym.
  • gdzie się kończą uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym?
  • udostępnianie akt – nowy przepis w kpa rozszerzający odpowiedzialność pracowników
  • ochrona danych osobowych – kogo dotyczy i jakich informacji urząd nie może udzielać? Co można powiedzieć przez telefon? Jakie dane można udostępnić stronie postępowania oraz jego uczestnikowi? Badanie legitymacji prawnej uprawniającej dostęp do danych. Dostęp do danych, a informacja publiczna – o czym powinienem pamiętać, by nie naruszyć przepisów prawa?
  • Pełnomocnik. Różnica pomiędzy pełnomocnikiem Strony, a jej reprezentantem. Jak prawidłowo wskazać pełnomocnika? Pełnomocnictwo a upoważnienie?

 

 1. Petycje, skargi i wnioski – ścieżka rozpoznawania.
  • petycje
  • skargi
  • wnioski
  • Czy każdy może mieć dostęp do informacji?
  • Kto był autorem pisma, kogo dotyczy pismo?
  • Czy skargi możemy rozpatrywać w trybie procedury sygnalistów?
  • Petycje – czy wiemy co to jest? Jak wygląda procedura?

 

 1. Wydawanie zaświadczeń w ujęciu praktycznym. Czy mogę wydać zaświadczenie o czymś czego nie ma? Jakie są skutki nie wydania zaświadczenia? Czy zaświadczenie to to samo co oświadczenie – waga dowodowa?
  • pojęcie zaświadczenia
  • treść i forma zaświadczenia
  • tryb wydawania zaświadczeń

 

Temat 2 – Etapy postępowania w celu wydania prawidłowego rozstrzygnięcia administracyjnego.

 1. Wszczęcie postępowania – linia orzecznicza.
  • wszczęcie postępowania na wniosek i z urzędu. Kiedy następuje wszczęcie postępowania? – chwila wszczęcia w zależności od formy. Czy trzeba poinformować stronę o wszczęciu postępowania? Od kiedy liczymy termin wszczęcia postępowania?
  • anonimowe pisma i emaile – kodeks a postępowanie organów.
  • forma wniosku, braki formalne – konkretne przykłady, niejasne pisma, itp. Kwestia badania rzeczywistej woli Strony.
  • pozostawienie wniosku bez rozpoznania – podstawy prawne, procedura, omówienie wybranych przykładów praktycznych.
  • warsztaty – jak zaklasyfikować pisma i jakie podjąć działania w świetle kpa?

 

 1. Jak poprawnie załatwić sprawę?
  • terminy do załatwienia sprawy. Czy wiem jak liczyć terminy?
  • co jest dowodem w postępowaniu administracyjnym?
  • skarga na bezczynność i nowa skarga na przewlekłość postępowania? Co to są czynności pozorne? Czy można złożyć skargę na przewlekłość postępowania rozpatrującego ponaglenie? Kiedy postępowanie staje się postępowaniem przewlekłym?
  • terminy zwykłe i zawite. Skutki niedotrzymania terminów. Kiedy postępowanie można zakończyć?
  • przywrócenie terminów (m.in. przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych – kwestia uprawdopodobnienia braku winy Strony). Kiedy strona może wystąpić z wnioskiem o przywrócenie terminu a kiedy o przedłużenie terminu?

 

 1. Terminy w kpa – ćwiczenia praktyczne
  • warunki zachowania terminu
  • przywrócenie terminu
  • wnioski o przywrócenie terminu

 

 1. Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania
  • pojęcia bezczynności i przewlekłości

 

 1. Ponaglenie w postępowaniu administracyjnym 
  • prawo do wniesienia ponaglenia
  • czy organ rozpatrujący ponaglenie może przeprowadzić postępowanie dowodowe w tym zakresie?
  • rozstrzygnięcie organu rozpatrującego ponaglenie
  • „nowe” zdefiniowanie pojęcia bezczynności i przewlekłości
  • obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia
  • czy jako organ rozpatrujący ponaglenie mogę zareagować, jeśli widzę z materiału dowodowego inne nieprawidłowości organu na którego ponaglenie zostało wniesione?

 

 1. Doręczenia w kpa na nowych zasadach jako krok w przyszłość
  • e-doręczenia – kogo obejmują i od kiedy? Wskazanie podstawowych form doręczeń.
  • baza adresów elektronicznych
  • nowe usługi (rodzaje) doręczeń: kwalifikowana usługa rejestrowa, publiczna usługa rejestrowa oraz usługa hybrydowa – czym są?
  • sposoby podpisania pisma w doręczeniach elektronicznych – rodzaje uwierzytelnień.
  • obowiązki organów administracji publicznej w zakresie doręczeń
  • analiza zmian przepisów

 

 1. Udostępnianie akt – najczęstsze błędy i problemy praktyczne. Jak przygotować akta do ich udostępnienia? Czy wszystko podlega udostępnieniu? Czy strona musi wykazać się interesem prawnym i faktycznym? Co się stanie jak strona uzyska dostęp do zakresu, do którego nie ma uprawnień?

 

 1. Postępowanie dowodowe w kpa – czy w kpa wszystko można uznać za dowód?
  • katalog środków dowodowych, czym są quasi dowody
  • dokumenty (tradycyjne, elektroniczne)
  • zeznania świadków, czy świadek może odmówić zeznań?
  • opinie biegłych
  • oględziny
  • metodologia przeprowadzania dowodów
  • ciężar dowodu
  • reguły dowodzenia
  • zasada swobodnej oceny dowodów czy oznacza dowolność?

 

Temat 3 – Co powinna zawierać prawidłowo sporządzona decyzja administracyjna?
– ćwiczenia praktyczne.  Jakich błędów należy unikać, by poprawnie przygotować decyzję?

 1. Decyzje i postanowienia w praktyce. Jak tworzymy rozstrzygnięcia?
  • różnice między postanowieniem a decyzją, kiedy należy wydać które? Zakres, podstawa prawna, krąg adresatów, zaskarżenia
  • decyzja administracyjna – omówienie obligatoryjnych składników decyzji (znaczenie organu administracji publicznej, który ją wydał; data wydania; oznaczenie stron; osnowa decyzji; uzasadnienie faktyczne w decyzji administracyjnej, itd.)
  • omówienie fakultatywnych składników decyzji (np.: termin, warunek, klauzula odwołalności).
  • możliwość odstąpienia od uzasadnienia decyzji
  • postanowienie – omówienie obligatoryjnych i fakultatywnych składników postanowienia

 

 1. Warsztaty – pisanie prawidłowych, jasnych, precyzyjnych decyzji administracyjnych w oparciu o kazusy 

 

 1. Warsztaty – wady decyzji i postanowień, co zrobić z wadliwą decyzją, postanowieniem?:
  • wady istotne (m.in.: naruszenie przepisów o właściwości, brak podstawy prawnej lub rażące naruszenie prawa, sprawa już poprzednio rozstrzygnięta inną decyzją ostateczną; jej adresatem jest osoba, która nie jest stroną w danej sprawie; już w dniu wydania decyzja była niewykonalna i niewykonalność ta ma trwały charakter; zawiera wadę, która powoduje jej nieważność z mocy prawa na podstawie innych przepisów);
  • wady nieistotne (m.in.: omyłki, błędy pisarskie czy rachunkowe, braki lub niejasności) a ich usuwanie (uzupełnienia, sprostowania, wyjaśnienia wątpliwości).

 

Temat 4 – Rodzaje postępowań oraz terminy załatwiania spraw administracyjnych. Jaki tryb postępowania zastosować?

 

 1. Analiza decyzji stworzonych przez uczestników dnia poprzedniego – wybór i przykłady popełnionych błędów i poprawnych sformułowań – na podstawie przykładów prezentowanych przez prowadzącego. 
 2. Mediacje – czy jest to twór praktycznie stosowany w procedurach administracyjnych? Jak wszcząć mediacje? Kiedy można skorzystać z mediacji? Procedura mediacji – prosta czy jednak skomplikowana?

 

 1. Milczące załatwienie sprawy – czym jest? 
  • kiedy możliwe jest milczące załatwienie sprawy?
  • termin na milczące załatwienie sprawy
  • uzupełnienie braków a termin
  • zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy
  • jakie przepisy mają zastosowanie?

 

 1. Postępowanie uproszczone – co mówią nam na ten temat przepisy?
  • kiedy stosujemy postępowanie uproszczone?
  • jakie przepisy mają zastosowanie?
  • formularz – wszczęcie postępowania
  • brak możliwości zgłoszenia nowych żądań
  • postępowanie dowodowe
  • decyzja i postanowienia w postępowaniu uproszczonym

 

 1. Odwołanie od decyzji – czy wiem kiedy można je wnieść? 
  • zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania – co strona musi złożyć?
  • wykonanie decyzji przed wniesieniem odwołania
  • postępowanie wyjaśniające – czy przeprowadza się w postępowaniu odwoławczym postępowanie wyjaśniające? Co zrobić jeśli w postępowaniu odwoławczym widzę nieprawidłowości innego organu?
  • błędna wykładnia przepisów prawa przez organ pierwszej instancji
  • czy mogę cofnąć zrzeczenie się prawa do odwołania?

 

 1. Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego – czy umiem je stosować w praktyce? Co w przypadku zbiegu trybów nadzwyczajnych? Który tryb zastosować?
  –  kazusy. 
  • zmiana decyzji ostatecznej –  przesłanki
  • stwierdzenie nieważności – przesłanki
  • wznowienie postępowania – przesłanki
  • ćwiczenia, dzięki którym nauczymy się praktycznie stosować przepisy o nadzwyczajnych trybach.

 

 1. Sprzeciw od decyzji oraz skarga od decyzji – różnice.
  • zmiany w zakresie wnoszenia skarg od decyzji
  • sprzeciw od decyzji – kiedy wnosimy?
  • termin na wniesienie sprzeciwu
  • obowiązki organu w przypadku wniesienia skargi lub sprzeciwu
  • rozpoznanie sprawy przez sąd

 

 1. Administracyjne kary pieniężne
  • kiedy stosuje się administracyjne kary pieniężne? Co mówią na ten temat przepisy? W których postępowaniach mogę zastosować administracyjne kary pieniężne?

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

1.490,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca