Elektroniczna komunikacja z ZUS oraz innymi instytucjami w praktyce 2024 – kurs online (PŁATNIK 10.02.002, ePUAP i PUE)

Strona Główna / Kursy / Kursy Kadrowo-Płacowe

Chcesz nauczyć się skutecznie poruszać w świecie elektronicznej komunikacji z ZUS oraz innymi instytucjami publicznymi? A może potrzebujesz pogłębić swoją dotychczas zdobytą wiedzę i umiejętności w tym zakresie?

Zapraszamy Cię na praktyczny kurs, który ma na celu dostarczenie uczestnikom niezbędnych umiejętności i wiedzy, aby efektywnie korzystać z elektronicznych platform komunikacyjnych, które są coraz bardziej powszechne w relacjach z instytucjami państwowymi. Zapewniamy, że dzięki doświadczeniu naszych ekspertów zdobędziesz nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne umiejętności niezbędne do sprawnego poruszania się w elektronicznych procedurach związanych z ZUS oraz innymi instytucjami publicznymi.

Przekonaj się, że dzięki wykorzystaniu dostępnych funkcji możesz skontaktować się z urzędem i uzyskać potrzebne zaświadczenie lub potrzebną informację łatwiej i szybciej niż w tradycyjny sposób (papierowo).

 

Na kurs online (PŁATNIK 10.02.002, ePUAP i PUE) zapraszamy w szczególności:

 • pracowników biur rachunkowych,
 • pracowników działu kadrowo – płacowego,
 • pracowników działu księgowości,
 • osób zajmujących się rozliczaniem wynagrodzeń,
 • pracowników zajmujących się korespondencją przez ePUAP i PUE,
 • przedsiębiorców,
 • wszystkich zainteresowanych efektywną elektroniczną komunikacją z instytucjami państwowymi.

 

Dzięki udziałowi w kursie online (PŁATNIK 10.02.002, ePUAP i PUE) zyskasz szereg korzyści:

 • nauczysz się w pełni wykorzystywać możliwości elektronicznych platform komunikacyjnych,
 • zapoznasz się z zasadami rozliczeń płatników i ubezpieczonych ZUS,
 • zminimalizujesz błędy i ryzyko prawne związane z nieprawidłowym wypełnieniem dokumentacji elektronicznej,
 • zapoznasz się z najnowszymi przepisami prawnymi dotyczącymi elektronicznej komunikacji z instytucjami publicznymi,
 • zaoszczędzisz czas przeznaczany na realizację formalności z urzędami,
 • zwiększysz efektywność swojej pracy.

 

Opis

Dodatkowe informacje o kursie z programu płatnik:

Wymagania techniczne dla uczestników:

 • Zainstalowany program Płatnik 10.02.002 pobrany ze strony ZUS
 • Założone konto na ePUAP oraz PUE
 • Posiadanie narzędzi z głośnikami (laptop, komputer stacjonarny z głośnikami lub podłączenie słuchawek)
 • Zalecane używanie mikrofonu na zajęciach, gdyż w ten sposób łatwiej skomunikować się z trenerem w razie wystąpienia wątpliwości przy rozwiązywaniu zadań
 • Zalecane jest korzystanie podczas zajęć z dwóch monitorów, gdyż ułatwi to samodzielną pracę na zadaniach.

 

 • Czas trwania:  5 spotkań po 6 godzin zegarowych,
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Nagrania wideo – dostępne zawsze na 21 po rozpoczęciu kursu.
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Temat 1 – Składki wykazywane w dokumentach przesyłanych do ZUS.

 1. Dane osobowe, których może żądać płatnik składek do celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
  • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych – dane niezbędne do zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i/lub zdrowotnych.
  • Dane w kartotece ubezpieczonego uzupełniane przez ZUS.
 2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i/lub zdrowotnym.
  • Okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym a zgłaszanie do ubezpieczeń:
   • obowiązkowego,
   • dobrowolnego – zasady dobrowolnych ubezpieczeń od 1 stycznia 2022 r.
  • Wysokość i zasady finansowania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
  • Zasady podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.
  • Ustalanie podstawy wymiaru składek osób, które zawarły umowę zlecenia z własnym pracodawcą lub świadczą w ramach takiej umowy usługi na rzecz własnego pracodawcy.
  • Zasady ustalania podstawy ubezpieczeń w przypadku wystąpienia zbiegu ubezpieczeń.
  • Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny i zasady zgłaszania do ubezpieczeń.
 3. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
  • Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych.
  • Wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
  • Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.
  • Podstawa wymiaru składek – przypadki szczególne.
   • Zasady ustalania rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
   • Zasady ustalania ograniczenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe.
   • Ustalanie wysokości podstawy wymiaru i składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracowników młodocianych.
   • Ustalanie podstawy wymiaru składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych.
   • Kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy.
   • Kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu obok wynagrodzenia chorobowego oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego, które w okresie pobierania świadczenia nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za dany i inny rok kalendarzowy.
  • Konsekwencje błędów popełnionych w dokumentach rozliczeniowych.
 4. Zasady ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz jej wysokości.
  • Czynniki mające wpływ na wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe.
  • Płatnicy podlegający wpisowi do rejestru REGON, zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego:
   • nie więcej niż 10 ubezpieczonych,
   • ponad 10 ubezpieczonych.
  • Płatnicy nie podlegający wpisowi do rejestru REGON.
  • Ustalanie liczby osób ubezpieczonych.
  • Zasady ustalania wysokości procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.
 5. Zasady ustalania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.
  • Podstawa wymiaru składek.
  • Wysokość procentowa składek.
  • Podmioty zwolnione z opłacania składki na FP.
  • Ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składki na FEP.
  • Zwolnienia z opłacania składki na FP i FGŚP.
 6. Praca w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze.
  • Komu zalicza się pracę w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze do ustalenia prawa do rekompensaty?
  • Rekompensata za pracę w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze.
  • Wykazy powyższych warunków pracy – wykazy A i B.
  • Okresy wyłączone z okresów pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
 7. Terminy przekazywania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS.
  • Przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych imiennych oraz rocznych.
  • Przesyłanie dokumentów rozliczeniowych zależne od rodzaju płatnika składek.
  • Dokonywanie korekt dokumentów rozliczeniowych.

 

Temat 2 – Rodzaje świadczeń, przerw w podleganiu ubezpieczeniom oraz sposoby ustania stosunku pracy.

 1. Świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
  • Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych.
  • Ustalanie świadczenia chorobowego od brutto do netto (wynagrodzenie chorobowe i zasiłki).
  • Ustalanie wyrównania zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.
  • Przekwalifikowanie świadczenia:
   • wynagrodzenia chorobowego w zasiłek chorobowy i odwrotnie,
   • zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego w zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego i odwrotnie,
   • zasiłku chorobowego w świadczenie rehabilitacyjne i odwrotnie,
   • innych świadczeń.
 1. Przerwy w opłacaniu składek.
  • Urlopy pracownicze (bezpłatny, związane z rodzicielstwem – za które jest pobierany zasiłek macierzyński i nie jest pobierany zasiłek macierzyński) – zasady ich udzielania i rozliczania.
  • Okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku.
  • Okresy nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
  • Okres, za który pobierane są świadczenia z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego.
  • Inne świadczenia i przerwy.
 2. Ustanie stosunku pracy, a wyrejestrowanie z ubezpieczeń:
  • Ustanie stosunku pracy na mocy porozumienia ze stron:
   • tryb zwyczajny,
   • z przyczyn niedotyczących pracownika – indywidualne i grupowe zwolnienie.
  • Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu na jaki została zawarta.
  • Z ukończeniem pracy, dla której umowa została zawarta – umowy, które zostały zawarte przed 22.02.2016 r.
  • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez jedną ze stron:
   • w zwykłym trybie,
   • z przyczyn niedotyczących pracownika – indywidualne i grupowe zwolnienie,
   • ze skróconym okresem wypowiedzenia,
   • w wyniku odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków pracy i płacy przez pracownika.
  • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez jedną ze stron:
   • przez pracodawcę z winy pracownika,
   • przez pracodawcę bez winy pracownika,
   • przez pracownika ze względu orzeczenie o szkodliwym wpływie wykonywanej pracy na zdrowie,
   • przez pracownika w związku z naruszeniem obowiązków przez pracodawcę,
   • z pracownikiem młodocianym w związku z orzeczeniem lekarskim o pracy zagrażającej zdrowiu.
  • Wygaśnięcie umowy o pracę:
   • śmierć pracownika,
   • śmierć pracodawcy,
   • tymczasowe aresztowanie.
  • Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 23′ Kodeksu pracy. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (przez pracownika):
   • w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
   • w wyniku nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy, zaproponowanych przez pracodawcę z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części.
  • Przywrócenie do pracy.
   • Zatrudnienie u tego samego pracodawcy.
   • Zatrudnienie u innego pracodawcy.
  • Służbowa wojskowa.
   • Powołanie do zawodowej służby wojskowej.
   • Brak powrotu do pracy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej.
 1. Pracownicze plany kapitałowe – wpłaty do PPK.
  • Wysokość i źródła dokonywania wpłat podstawowych i dodatkowych.
  • Podstawa naliczania wpłat do PPK – definicja wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczania wpłat.
  • Wykazywanie wpłaty w dokumentach rozliczeniowych.
 2. Przechowywanie dokumentacji kadrowo-płacowej.
  • Cel przechowywania dokumentacji pracowniczej.
  • Przechowywanie dokumentacji pracowniczej.
   • Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej.
   • Okresy przechowywania pozostałych dokumentów kadrowo-płacowych.
   • Zasady skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 

Temat 3 – Płatnik 10.02.002 – interaktywny płatnik plus – szkolenie doskonalące układające wiedzę teoretyczną w praktyce (zajęcia praktyczne) (2 dni)

 1. Wprowadzenie do ćwiczeń.
  • Zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych.
  • Ubezpieczenie zdrowotne w ZUS.
  • Zgłaszanie do ubezpieczeń członków rodzin ubezpieczonego.
  • Tytuły do ubezpieczeń (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, działalność gospodarcza) – zasady i najczęstsze wyjątki:
   • Osoby, które przebywają na urlopach wychowawczych lub pobierają zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
   • Umowa o dzieło z własnym pracownikiem.
  • Tytuły do ubezpieczeń emeryta/rencisty, osoby niepełnosprawnej, ubezpieczonego po ustaniu tytułu ubezpieczeń.
  • Inne kody używane w płatniku.
  • Terminy przesyłania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
 2. Omówienie obowiązującego sposobu komunikacji płatnika z ZUS.
  • Dwustronna wymiana informacji z ZUS w Płatniku.
  • Potwierdzenia danych płatników i ubezpieczonych – konieczność systemowa.
  • Aktualizacja komponentów programu.
  • Elektroniczny przekaz danych do ZUS.
   • Ustawienia przekazu elektronicznego.
   • Certyfikaty i ich aktualizacja (podpis kwalifikowany, certyfikat ZUS, listy CRL).
   • Wysyłka danych do ZUS.
   • Potwierdzanie i raportowanie przekazu danych do ZUS.
   • Statusy przetworzenia dokumentów.
 1. Jak funkcjonuje program?
  • Podstawowe zasady pracy w programie Płatnik.
   • Opis ekranów i okienek.
   • Zasady obsługi menu głównego i nawigacji w programie.
   • Parametry wyliczeniowe do weryfikacji poprawności danych.
  • Konfiguracja programu Płatnik – wybrane zagadnienia.
  • Zapis zdarzeń w dzienniku operacji.
  • Gdzie jest baza danych płatnika?
  • Jak wykorzystać skróty klawiaturowe, aby przyspieszyć pracę w programie?
 2. Jakie czynności wykonać przy wprowadzeniu danych płatnika?
  • Zakładanie kartotek dla płatników składek w Rejestrze Płatników.
  • Potwierdzenie danych płatnika w ZUS – pobranie danych z ZUS.
  • Dokumenty ZPA, ZIPA, ZWPA, ZAA, ZBA w programie Płatnik.
 3. Jakie czynności wykonać przy wprowadzeniu danych ubezpieczonego?
  • Tworzenie i modyfikacja kartoteki ubezpieczonego.
  • Kreator łączenia kartotek.
  • Zgłoszenie i wyrejestrowanie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę.
  • Zgłoszenie i wyrejestrowanie zleceniobiorcy – jak zgłosić przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń?
  • Zgłoszenie zmiany danych (nazwiska, adresu) ubezpieczonego.
  • Zgłoszenie zmiany zakresu ubezpieczeń.
  • Potwierdzanie danych ubezpieczonego w ZUS – pobieranie danych z ZUS.
  • Informacje w kartotekach ubezpieczonych – przebieg ubezpieczenia u płatnika składek.
  • Wyszukiwanie i filtrowanie danych w rejestrze ubezpieczonych.
 4. Jakie czynności wykonać przy zgłoszeniu członków rodziny ubezpieczonego?
  • Zgłoszenie i wyrejestrowanie członka rodziny na dokumencie ZUS ZCNA.
  • Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych i adresowych członka rodziny.
  • Wyrejestrowanie pracownika łącznie z wyrejestrowaniem członka rodziny.
  • Wyrejestrowanie członków rodziny na wniosek pracownika.
  • Automatyczne wyrejestrowanie członków rodziny.
  • Gdzie sprawdzić zgłoszenia członków rodziny w kartotece ubezpieczonego?
 5. Jak wysłać deklaracje zgłoszeniowe ubezpieczonych i członków rodzin?
  • Dodawanie dokumentów do zestawu dokumentów.
  • Odłączanie dokumentów z zestawu dokumentów.
  • Weryfikacja poprawności danych w zestawie.
  • Ustawianie kolejności przetwarzania dokumentów zgłoszeniowych w ZUS.
  • Lista najczęstszych błędów generowanych przez program w trakcie dołączania oraz weryfikacji dokumentów w zestawie.
  • Wysyłka zestawów do ZUS.
  • Potwierdzenie wysłania zestawu.
  • Jak często program pobiera dane z ZUS?
 6. W jaki sposób wygenerować miesięczne raporty rozliczeniowe?
  • Deklaracje:
   • RCA (składki ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych),
   • RSA (nieobecności, zasiłki, wyrównania),
   • RPA (informacje od stycznia 2019 roku związane z wypłatą wynagrodzeń z innego roku
    i nieoskładkowaną częścią wynagrodzeń),
  • Raporty składkowe:
   • pracownika w trakcie i po zakończeniu zatrudnienia,
   • pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności uzyskanym w trakcie miesiąca rozliczeniowego,
   • pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim,
   • pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym,
   • zleceniobiorcy w trakcie i po zakończeniu zatrudnienia.
  • Wykazanie przekroczenia przez ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
  • Wykazanie okresów przerw w opłacaniu składek pracownika: choroba, urlop bezpłatny, urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy.
  • Wykazanie wyrównania świadczenia chorobowego.
  • Generowanie danych na formularzu ZUS RPA jako uzupełnienie danych wykazanych w raporcie ZUS RCA.
  • Utworzenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w oparciu o imienne raporty rozliczeniowe ZUS RCA i ZUS RSA.
  • Import danych z programu kadrowo – płacowego.
  • Najczęstsze błędy importu danych (niepoprawne dane identyfikacyjne ubezpieczonego lub płatnika).
  • Aktualizacja danych płatnika na podstawie kartoteki płatnika.
  • Aktualizacja danych ubezpieczonego w dokumencie.
  • Kopiowanie dokumentu.
 7. Jak wysłać deklaracje rozliczeniowe?
  • Dodawanie dokumentów do zestawu dokumentów.
  • Odłączanie dokumentów z zestawu dokumentów.
  • Poprawienie imiennych raportów rozliczeniowych z poziomu zestawu dokumentów.
  • Weryfikacja kompletności danych zgodnie z dokonanymi zgłoszeniami ubezpieczonych.
  • Lista najczęstszych błędów generowanych przez program w trakcie dołączania i weryfikacji dokumentów w zestawie.
   • Brak zgłoszeń ubezpieczonych.
   • Nie wyrejestrowanie zwolnionych pracowników.
   • Błędne kody zgłoszeń.
  • Wysyłka zestawów do ZUS.
  • Potwierdzenie wysłania zestawu.
 8. Dokumenty specjalne ZUS IWA i ZUS ZSWA.
  • Uzupełnianie dokumentu ZUS ZSWA.
  • Rozliczanie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych w deklaracji ZUS DRA.
  • Przekazywanie danych dotyczących emerytur pomostowych do ZUS.
  • Zakres informacji w dokumencie ZUS IWA na podstawie danych BHP.
  • Tworzenie dokumentu ZUS IWA.
 9. Okresowa i roczna informacja dla osoby ubezpieczonej w celu zapoznania się przez ubezpieczonego oraz potwierdzenia ze stanem faktycznym przekazanych za niego składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wypłaconych świadczeniach.
 10. Jak sporządzić korektę dokumentów rozliczeniowych?
  • Korekta błędnych danych identyfikacyjnych ubezpieczonego.
  • Korekta daty zgłoszenia/wyrejestrowania z ubezpieczeń.
  • Korekta kodu tytułu do ubezpieczeń.
  • Korekta kodu wykonywanego zawodu.
  • Korekta adresów ubezpieczonego.
  • Korekta kodu przyczyny wyrejestrowania z ubezpieczeń.
 11. Korygowanie dokumentów rozliczeniowych.
  • Samodzielne pobranie przez płatnika kompletów rozliczeniowych.
  • Jak zamówić archiwalne zestawy rozliczeniowe?
  • Generowanie dokumentów korygujących z użyciem kreatora tworzenia dokumentów rozliczeniowych.
  • Korekty składek ubezpieczeniowych.
  • Korekty danych wykazywanych w ZUS RPA.
  • Korekty zasiłków ZUS i nieobecności, w szczególności choroby pracownika.
  • Przekwalifikowanie wynagrodzenia chorobowego w zasiłek chorobowy i odwrotnie.
  • Przekwalifikowanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego w zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego i odwrotnie.
  • Wyrównanie wysokości świadczeń chorobowych.
  • Korekty funduszu pracy, funduszu solidarnościowego oraz funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych.
  • Korekta informacji ZUS IWA, a jej wpływ na składkę na ubezpieczenie wypadkowe.
 12. Uzupełnienie danych w oświadczeniu ZUS OSW i raporcie informacyjnym ZUS RIA.
  • Zgłoszenie do ZUS zamiaru skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
  • Informacja o imiennych przychodach uzyskanych w latach 1999-2018.
  • Gdzie w programie Płatnik zapisana jest informacja o złożeniu dokumentu ZUS OSW?
 13. Podsumowanie – pytania i odpowiedzi.

 

Temat 4 – ePUAP, e-PUE i e-Podatnik – nowoczesna komunikacja elektroniczna z Urzędami w teorii i praktyce.

 1. Program Płatnik i e-PUE ZUS.
  • Komunikaty, potwierdzenia, aktualizacje danych płatnika i ubezpieczonych.
  • Autoryzacja danych administratora/Użytkownika w Programie Płatnik.
  • Rejestracja i potwierdzenie tożsamości dla nowych użytkowników platformy.
  • Jakie są sposoby potwierdzenia profilu użytkownika?
  • Rozszerzenie sposobu autoryzacji użytkownika.
  • Zakładki (profile tematyczne) dostępne na PUE:
   • zakładka „Ogólny”,
   • zakładka „Ubezpieczony”,
   • zakładka „Płatnik”,
   • zakładka „Świadczeniobiorca”.
  • Konfiguracja i ustawienie powiadomień dla komunikacji z ZUS.
  • Uzyskiwanie zaświadczeń z ZUS drogą elektroniczną.
  • Jak samodzielne stworzyć potwierdzenie z danymi z ZUS.
  • e-ZLA dla firmy i dla ubezpieczonego.
   • Elektroniczny dokument ZUS ZLA – informacja i zatwierdzenie.
   • Elektroniczne dokumenty – wniosek o wypłatę zasiłku.
  • Nadawanie i odbierania uprawnień oraz pełnomocnictw przez płatnika poprzez ZUS PUE.
  • Możliwość nadania i cofnięcia uprawnienia do odbierania informacji o zaświadczeniach niezdolności do pracy przez ubezpieczonego upoważnionego przez płatnika.
  • Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z ZUS – PEL.
  • Odwołanie pełnomocnictwa – PEL-O.
  • Pismo ogólne do ZUS (POG) – tylko wtedy, gdy nie ma dedykowanego formularza do załatwienia Twojej konkretnej sprawy.
  • Dokonywanie zgłoszeń zawartych umów o dzieło (ZUS RUD ) obowiązujące od 01.01.2020 r.
 2. ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
  • Rejestracja i potwierdzenie tożsamości.
  • Sposoby potwierdzania tożsamości.
  • Jak znaleźć swój punkt potwierdzający tożsamość?
  • Strefa prywatna.
   • Katalog usług dla osoby prywatnej.
   • Podział katalogów.
   • Wyszukiwanie dostępnych urzędów i oferowanych przez nie spraw.
  • Strefa urzędnika.
   • Katalog usług dla urzędu,
   • Podział katalogów, o Wyszukiwanie i filtrowanie,
  • Usługa tzw. Pisma ogólnego.
 3. e-Podatnik.
  • Rejestracja i potwierdzenie tożsamości.
  • Jakie są sposoby potwierdzania tożsamości?
  • Mikro rachunek podatnika (osoby fizycznej).
 4. Dyskusja, pytania i wnioski.

 

Prowadzący

Małgorzata Grajewska praktyk i wykładowca studiów podyplomowych Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum.

Od ponad 7 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od pięciu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, w tym e-learning oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeprowadziła ponad 3 000 godzin szkoleniowych.

Nasi klienci oceniają kompetencję i wiedzę trenera na: 5,4/6
Średnia, w jaki sposób trener przekazuje wiedzę popartą przykładami: 5,3/6

================

Iwona Hendel – certyfikowany trener, zajmuje się prowadzeniem szkoleń od 2012 roku. Jest wykładowcą z zakresu ustalania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. Posiada wieloletnią praktykę w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. Obecnie również trener wewnętrzny – ekspert w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista d/s audytów i doradztwa w/w zakresie. Pokazuje drogi rozwiązywania problemów poprzez posługiwanie się przepisami prawa, ale również nie stroni od przykładów z życia wziętych, które pozwalają zrozumieć trudne zagadnienia kadrowo-płacowe.

Współpraca ze szkołami wyższymi i placówkami szkoleniowymi. Wykłady i ćwiczenia dla studentów studiów podyplomowych. Szkolenia i seminaria dla uczestników kursów doskonalących. Szkolenia grupowe i indywidualne dla pracowników działów personalnych i menedżerów. 

 

Piotr Nowaczyk – uznany specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w instytucji ubezpieczeniowej. Trener i wykładowca dla uczestników kursów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Posiadaną wiedzę przekazuje w sposób przejrzysty i czytelny z dużą sympatią i faktycznym zrozumieniem problemów słuchaczy. Wyjątkowy ekspert w dziedzinie zasiłków ZUS!

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

2.190,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca