Elektroniczna komunikacja z ZUS oraz innymi instytucjami w praktyce 2023 – kurs online (PŁATNIK 10.02.002, ePUAP i PUE)

Strona Główna / Kursy / Kursy Kadrowo-Płacowe

Pracujesz w dziale kadrowo – płacowym, bądź księgowości i potrzebna Ci jest znajomość programów, takich jak PŁATNIK 10.02.002, ePUAP i PUE? Chcesz pogłębić wiedzę i umiejętności, które już posiadasz? Zapraszamy Cię na kurs Elektroniczna komunikacja z ZUS oraz innymi instytucjami w praktyce – kursy online (PŁATNIK 10.02.002, ePUAP i PUE) !

 

Nasz kurs kierujemy do:

 • pracowników działu kadrowo – płacowego,
 • pracowników działu księgowości,
 • osób zajmujących się rozliczaniem wynagrodzeń,
 • pracowników zajmujących się korespondencją przez ePUAP i PUE,
 • właścicieli firm,
 • osób, które chcą poszerzyć wiedzę oraz nabyć nowe umiejętności z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

 

Kurs ma na celu wyjaśnienie zagadnień z zakresu elektronicznej komunikacji z urzędem za pomocą programów Płatnik 10.02.002, ePUAP oraz PUE. Na pierwszych spotkaniach nasi eksperci omówią zagadnienia dotyczące programu Płatnik 10.02.002. zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym już na programie.

Na pierwszych dwóch zajęciach zgłębisz wiedzę teoretyczną, która niezbędna jest do korzystania w pełni z możliwości programu Płatnik. Zapoznasz się z zasadami tworzenia dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych do ZUS. Następnie przyjdzie czas na praktykę. Spotkania z kolejnymi ekspertami pozwolą Ci poznać możliwości,   które   dają   platformy elektroniczne ePUAP i PUE.

Wykorzystując dostępne funkcje, łatwiej i szybciej niż w tradycyjny sposób (papierowy), możesz skontaktować się z urzędem i uzyskać potrzebne zaświadczenie lub uzyskać żądaną informację. Osoby prywatne także kontaktują się z urzędami. Ta droga jest także dla nich. Za pomocą ePUAP i przesłanego tą drogą wniosku, można uzyskać wiele zaświadczeń lub załatwić prywatnych spraw np. uzyskać odpis aktu urodzenia. Za pomocą PUE można sprawdzić, czy pracodawca prawidłowo zgłosił nas do ubezpieczeń, opłaca za nas składki lub uzyskać „bon turystyczny” na dzieci.

 

Udział w kursie przyniesie Ci wiele korzyści:

 • zdobędziesz teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą rejestracji płatników i ubezpieczonych;
 • zapoznasz się z zasadami rozliczeń płatników i ubezpieczonych ZUS;
 • nabędziesz umiejętności dokonywania zgłoszeń  i zmian do ubezpieczeń społecznych
 • nabędziesz umiejętności przygotowania miesięcznych raportów rozliczeniowych
 • nabędziesz  umiejętności samodzielnej obsługi programu.
 • poznasz w jaki sposób dokonywać korekt dokumentów ubezpieczeniowych i rozliczeniowych;
 • poznasz funkcjonalności programów ePUAP oraz PUE

 

Zapraszamy!

Opis

Dodatkowe informacje o szkoleniu z programu płatnik:

Wymagania techniczne dla uczestników:

 • Zainstalowany program Płatnik 10.02.002 pobrany ze strony ZUS
 • Założone konto na ePUAP oraz PUE
 • Posiadanie narzędzi z głośnikami (laptop, komputer stacjonarny z głośnikami lub podłączenie słuchawek)
 • Zalecane używanie mikrofonu na zajęciach, gdyż w ten sposób łatwiej skomunikować się z trenerem w razie wystąpienia wątpliwości przy rozwiązywaniu zadań
 • Zalecane jest korzystanie podczas zajęć z dwóch monitorów, gdyż ułatwi to samodzielną pracę na zadaniach.

 

 • Czas trwania:  5 spotkań po 6 godzin zegarowych,
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Nagrania wideo – dostępne zawsze na 21 po rozpoczęciu kursu.
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Temat 1 – Składki wykazywane w dokumentach przesyłanych do ZUS

 1. Dane osobowe, których może żądać płatnik składek do celów ubezpieczeń społecznych
  i zdrowotnych:
  • W świetle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych niezbędnych do zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i/lub zdrowotnych;
  • Dane w kartotece ubezpieczonego uzupełniane przez ZUS;
  • Okres przechowywania dokumentacji dot. ubezpieczeń społecznych i możliwość skrócenia okresu jej przechowywania.

 

 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i/lub zdrowotnym:
  • Okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym a zgłaszanie do ubezpieczeń:
   • Obowiązkowego,
   • Dobrowolnego/ nowe zasady dobrowolnych ubezpieczeń od 1 stycznia 2022 r.;
  • Wysokość i zasady finansowania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
  • Zasady podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu;
  • Ustalanie podstawy wymiaru składek osób, które zawarły umowę zlecenia z własnym pracodawcą lub świadczą w ramach takiej umowy usługi na rzecz własnego pracodawcy;
  • Zasady ustalania podstawy ubezpieczeń w przypadku wystąpienia zbiegu ubezpieczeń;
  • Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny i zasady zgłaszania do ubezpieczeń.

 

 1. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne:
  • Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych;
  • Wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne;
  • Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy;
  • Podstawa wymiaru składek – przypadki szczególne:
   • Zasady ustalania rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
   • Zasady ustalania ograniczenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe,
   • Ustalanie wysokości podstawy wymiaru i składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracowników młodocianych,
   • Ustalanie podstawy wymiaru składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych,
   • Kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy,
   • Kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu obok wynagrodzenia chorobowego oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego, które w okresie pobierania świadczenia nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za dany i inny rok kalendarzowy;
  • Konsekwencje błędów popełnionych w dokumentach rozliczeniowych.

 

 1. Zasady ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz jej wysokości:
  • Czynniki mające wpływ na wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe;
  • Płatnicy podlegający wpisowi do rejestru regon:
   • Zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 10 ubezpieczonych,
   • Zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego więcej niż 10 ubezpieczonych;
  • Płatnicy nie podlegający wpisowi do rejestru regon;
  • Ustalanie liczby osób ubezpieczonych;
  • Zasady ustalania wysokości procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

 

 1. Zasady ustalania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych:
  • Podstawa wymiaru składek na FP, FGŚP i FEP;
  • Wysokość procentowa składek na FP, FGŚP i FEP;
  • Podmioty zwolnione z opłacania składki na FP;
  • Ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składki na FEP;
  • Zwolnienia z opłacania składki na FP i FGŚP.

 

 1. Praca w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze:
  • Komu zalicza się pracę w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze do ustalenia prawa do rekompensaty;
  • Rekompensata za pracę w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze;
  • Wykazy powyższych warunków pracy – wykazy A i B;
  • Okresy wyłączone z okresów pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

 

 1. Terminy przekazywania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS:
  • Terminy przekazywania dokumentów zgłoszeniowych imiennych oraz rocznych;
  • Terminy przesyłania dokumentów rozliczeniowych zależne od rodzaju płatnika składek;
  • Terminy dokonywania korekt dokumentów rozliczeniowych.

 

 

Temat 2 – Rodzaje świadczeń, przerw w podleganiu ubezpieczeniom oraz sposoby ustania stosunku pracy

 1. Świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:
  • Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych;
  • Ustalanie świadczenia chorobowego od brutto do netto (wynagrodzenie chorobowe i zasiłki);
  • Ustalanie wyrównania zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego;
  • Przekwalifikowanie świadczenia:
   • Wynagrodzenia chorobowego w zasiłek chorobowy i odwrotnie,
   • Zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego w zasiłek chorobowy
    z ubezpieczenia wypadkowego i odwrotnie,
   • Zasiłku chorobowego w świadczenie rehabilitacyjne i odwrotnie,
   • Innych świadczeń.

 

 1. Przerwy w opłacaniu składek:
  • Urlopy pracownicze (bezpłatny, związane z rodzicielstwem – za które jest pobierany zasiłek macierzyński i nie jest pobierany zasiłek macierzyński) – zasady ich udzielania i rozliczania;
  • Okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku;
  • Okresy nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;
  • Okres, za który pobierane są świadczenia z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego;
  • Inne świadczenia i przerwy.

 

 1. Ustanie stosunku pracy a wyrejestrowanie z ubezpieczeń:
  • Na mocy porozumienia ze stron:
   • Tryb zwyczajny,
   • Z przyczyn niedotyczących pracownika – indywidualne i grupowe zwolnienie;
  • Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu na jaki została zawarta;
  • Z ukończeniem pracy dla której umowa została zawarta – umowy, które zostały zawarte przed 22.02.2016 r.;

 

4. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez jedną ze stron:

  • W zwykłym trybie,
  • Z przyczyn niedotyczących pracownika – indywidualne i grupowe zwolnienie,
  • Ze skróconym okresem wypowiedzenia,
  • W wyniku odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków pracy i płacy przez pracownika;

 

5. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez jedną ze stron:

  • Przez pracodawcę z winy pracownika,
  • Przez pracodawcę bez winy pracownika,
  • Przez pracownika ze względu orzeczenie o szkodliwym wpływie wykonywanej pracy na zdrowie,
  • Przez pracownika w związku z naruszeniem obowiązków przez pracodawcę,
  • Z pracownikiem młodocianym w związku z orzeczeniem lekarskim o pracy zagrażającej zdrowiu;

 

6. Wygaśnięcie umowy o pracę:

  • Śmierć pracownika,
  • Śmierć pracodawcy,
  • Tymczasowe aresztowanie;

 

      7. Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 23′ Kodeksu pracy:

  • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, przez pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
  • W wyniku nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy, zaproponowanych przez pracodawcę z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części;

 

8. Przywrócenie do pracy:

  • Zatrudnienie u tego samego pracodawcy,
  • Zatrudnienie u innego pracodawcy;

 

9. Służbowa wojskowa:

  • Powołanie do zawodowej służby wojskowej,
  • Brak powrotu do pracy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej.

 

10. Pracownicze plany kapitałowe – wpłaty do PPK :

  • Wysokość i źródła dokonywania wpłat podstawowych i dodatkowych;
  • Podstawa naliczania wpłat do PPK – definicja wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczania wpłat;
  • Wykazywanie wpłaty w dokumentach rozliczeniowych.

 

 

Temat 3 – Płatnik 10.02.002 – interaktywny płatnik plus – szkolenie doskonalące układające wiedzę teoretyczną w praktyce (zajęcia praktyczne) (2 dni)

 1. Wprowadzenie do ćwiczeń:
  • zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych,
  • ubezpieczenie zdrowotne w ZUS,
  • zgłaszanie do ubezpieczeń członków rodzin ubezpieczonego,
  • tytuły do ubezpieczeń (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, działalność gospodarcza) zasady i najczęstsze wyjątki (Osoby, które przebywają na urlopach wychowawczych lub pobierają zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, umowa o dzieło z własnym pracownikiem),
  • tytuły do ubezpieczeń emeryta/rencisty, osoby niepełnosprawnej, ubezpieczonego po ustaniu tytułu ubezpieczeń,
  • inne kody używane w płatniku,
  • terminy przesyłania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

 

 1. Omówienie obowiązującego sposobu komunikacji płatnika z ZUS:
  • dwustronna wymiana informacji z ZUS w Płatniku,
  • potwierdzenia danych płatników i ubezpieczonych – konieczność systemowa,
  • aktualizacja komponentów programu,
  • elektroniczny przekaz danych do ZUS:
   • ustawienia przekazu elektronicznego,
   • certyfikaty i ich aktualizacja (podpis kwalifikowany, certyfikat ZUS, listy CRL),
   • wysyłka danych do ZUS,
   • potwierdzanie i raportowanie przekazu danych do ZUS,
   • statusy przetworzenia dokumentów.

 

 1. Jak funkcjonuje program?
  • podstawowe zasady pracy w programie Płatnik – opis ekranów i okienek oraz zasady obsługi menu głównego i nawigacji w programie, parametry wyliczeniowe do weryfikacji poprawności danych,
  • konfiguracja programu Płatnik – wybrane zagadnienia,
  • zapis zdarzeń w dzienniku operacji,
  • gdzie jest baza danych płatnika?
  • jak wykorzystać skróty klawiaturowe, aby przyspieszyć pracę w programie?

 

 1. Jakie czynności wykonać przy wprowadzeniu danych płatnika?
  • zakładanie kartotek dla płatników składek w Rejestrze Płatników,
  • potwierdzenie danych płatnika w ZUS – pobranie danych z ZUS,
  • dokumenty ZPA, ZIPA, ZWPA, ZAA, ZBA w programie Płatnik.

 

 1. Jakie czynności wykonać przy wprowadzeniu danych ubezpieczonego?
  • tworzenie i modyfikacja kartoteki ubezpieczonego,
  • kreator łączenia kartotek,
  • zgłoszenie i wyrejestrowanie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
  • zgłoszenie i wyrejestrowanie zleceniobiorcy – jak zgłosić przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń?
  • zgłoszenie zmiany danych (nazwiska, adresu) ubezpieczonego,
  • zgłoszenie zmiany zakresu ubezpieczeń,
  • potwierdzanie danych ubezpieczonego w ZUS – pobieranie danych z ZUS,
  • informacje w kartotekach ubezpieczonych – przebieg ubezpieczenia u płatnika składek,
  • wyszukiwanie i filtrowanie danych w rejestrze ubezpieczonych.

 

 1. Jakie czynności wykonać przy zgłoszeniu członków rodziny ubezpieczonego?
  • zgłoszenie i wyrejestrowanie członka rodziny na dokumencie ZUS ZCNA,
  • zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych i adresowych członka rodziny,
  • wyrejestrowanie pracownika łącznie z wyrejestrowaniem członka rodziny,
  • wyrejestrowanie członków rodziny na wniosek pracownika,
  • automatyczne wyrejestrowanie członków rodziny,
  • gdzie sprawdzić zgłoszenia członków rodziny w kartotece ubezpieczonego?

 

 1. Jak wysłać deklaracje zgłoszeniowe ubezpieczonych i członków rodzin?
  • dodawanie dokumentów do zestawu dokumentów,
  • odłączanie dokumentów z zestawu dokumentów,
  • weryfikacja poprawności danych w zestawie,
  • ustawianie kolejności przetwarzania dokumentów zgłoszeniowych w ZUS,
  • lista najczęstszych błędów generowanych przez program w trakcie dołączania oraz weryfikacji dokumentów w zestawie,
  • wysyłka zestawów do ZUS,
  • potwierdzenie wysłania zestawu,
  • jak często program pobiera dane z ZUS?

 

 1. W jaki sposób wygenerować miesięczne raporty rozliczeniowe?
  • deklaracje: RCA (składki ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych), RSA (nieobecności, zasiłki, wyrównania), RPA (informacje od stycznia 2019 roku związane z wypłatą wynagrodzeń z innego roku i nieoskładkowaną częścią wynagrodzeń),
  • raporty składkowe:
  • pracownika w trakcie i po zakończeniu zatrudnienia,
  • pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności uzyskanym w trakcie miesiąca rozliczeniowego,
  • pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim,
  • pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym,
  • zleceniobiorcy w trakcie i po zakończeniu zatrudnienia.
  • wykazanie przekroczenia przez ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • wykazanie okresów przerw w opłacaniu składek pracownika: choroba, urlop bezpłatny, urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy,
  • wykazanie wyrównania świadczenia chorobowego,
  • generowanie danych na formularzu ZUS RPA jako uzupełnienie danych wykazanych
   w raporcie ZUS RCA,
  • utworzenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w oparciu o imienne raporty rozliczeniowe ZUS RCA i ZUS RSA,
  • import danych z programu kadrowo – płacowego,
  • najczęstsze błędy importu danych (niepoprawne dane identyfikacyjne ubezpieczonego lub płatnika),
  • aktualizacja danych płatnika na podstawie kartoteki płatnika,
  • aktualizacja danych ubezpieczonego w dokumencie,
  • kopiowanie dokumentu.

 

 1. Jak wysłać deklaracje rozliczeniowe?
  • dodawanie dokumentów do zestawu dokumentów,
  • odłączanie dokumentów z zestawu dokumentów,
  • poprawienie imiennych raportów rozliczeniowych z poziomu zestawu dokumentów,
  • weryfikacja kompletności danych zgodnie z dokonanymi zgłoszeniami ubezpieczonych,
  • lista najczęstszych błędów generowanych przez program w trakcie dołączania i weryfikacji dokumentów w zestawie (brak zgłoszeń ubezpieczonych, nie wyrejestrowanie zwolnionych pracowników, błędne kody zgłoszeń),
  • wysyłka zestawów do ZUS,
  • potwierdzenie wysłania zestawu.

 

 1. Dokumenty specjalne ZUS IWA i ZUS ZSWA:
  • uzupełnianie dokumentu ZUS ZSWA,
  • rozliczanie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych w deklaracji ZUS DRA,
  • przekazywanie danych dot. emerytur pomostowych do ZUS,
  • zakres informacji w dokumencie ZUS IWA na podstawie danych BHP,
  • tworzenie dokumentu ZUS IWA.

 

 1. Okresowa i roczna informacja dla osoby ubezpieczonej w celu zapoznania się przez ubezpieczonego oraz potwierdzenia ze stanem faktycznym przekazanych za niego składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wypłaconych świadczeniach.

12. Jak sporządzić korektę dokumentów rozliczeniowych?

  • korekta błędnych danych identyfikacyjnych ubezpieczonego,
  • korekta daty zgłoszenia/wyrejestrowania z ubezpieczeń,
  • korekta kodu tytułu do ubezpieczeń,
  • korekta kodu wykonywanego zawodu,
  • korekta adresów ubezpieczonego,
  • korekta kodu przyczyny wyrejestrowania z ubezpieczeń.

 

13. Korygowanie dokumentów rozliczeniowych:

  • samodzielne pobranie przez płatnika kompletów rozliczeniowych,
  • jak zamówić archiwalne zestawy rozliczeniowe?
  • generowanie dokumentów korygujących z użyciem kreatora tworzenia dokumentów rozliczeniowych,
  • korekty składek ubezpieczeniowych,
  • korekty danych wykazywanych w ZUS RPA,
  • korekty zasiłków ZUS i nieobecności, w szczególności choroby pracownika,
  • przekwalifikowanie wynagrodzenia chorobowego w zasiłek chorobowy i odwrotnie,
  • przekwalifikowanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego w zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego i odwrotnie,
  • wyrównanie wysokości świadczeń chorobowych,
  • korekty funduszu pracy, funduszu solidarnościowego oraz funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych,
  • korekta informacji ZUS IWA – a jej wpływ na składkę na ubezpieczenie wypadkowe.

 

14. Uzupełnienie danych w oświadczeniu ZUS OSW i raporcie informacyjnym ZUS RIA:

  • zgłoszenie do ZUS zamiaru skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  • informacja o imiennych przychodach uzyskanych w latach 1999-2018,
  • Gdzie w programie Płatnik zapisana jest informacja o złożeniu dokumentu ZUS OSW?

15. Podsumowanie – pytania i odpowiedzi.

 


Temat 4 –
 ePUAP, e-PUE i e-Podatnik – nowoczesna komunikacja elektroniczna z Urzędami w teorii i praktyce

 1. Program Płatnik i e-PUE ZUS
  • Komunikaty, potwierdzenia, aktualizacje danych płatnika i ubezpieczonych
  • Autoryzacja danych administratora/Użytkownika w Programie Płatnik
  • Rejestracja i potwierdzenie tożsamości dla nowych użytkowników platformy,
  • Sposoby potwierdzenia profilu użytkownika,
  • Rozszerzenie sposobu autoryzacji użytkownika,
  • Zakładki (profile tematyczne) dostępne na PUE,
   • Zakładka – Ogólny
   • Zakładka – Ubezpieczony
   • Zakładka – Płatnik
   • Zakładka – Świadczeniobiorca,
  • Konfiguracja i ustawienie powiadomień dla komunikacja z ZUS
  • Uzyskiwanie zaświadczeń z ZUS drogą elektroniczną,
  • Samodzielne tworzenie potwierdzeń z danymi z ZUS,
  • e-ZLA dla firmy i dla ubezpieczonego.
  • Elektroniczny dokument ZUS ZLA- informacja i zatwierdzenie,
  • Elektroniczne dokumenty –wniosek o wypłatę zasiłku,
  • Nadawanie i odbierania uprawnień oraz pełnomocnictw przez płatnika poprzez ZUS PUE
  • Możliwość nadania i cofnięcia uprawnienia do odbierania informacji o zaświadczeniach niezdolności do pracy przez ubezpieczonego upoważnionego przez płatnika
  • Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z ZUS – PEL
  • Odwołanie pełnomocnictwa – PEL-O
  • Pismo ogólne do ZUS – POG o Tylko wtedy, gdy nie ma dedykowanego formularza do załatwienia Twojej konkretnej sprawy,
  • Dokonywanie zgłoszeń zawartych umów o dzieło – ZUS RUD – obowiązuje od 01.01.2020r.

 

 1. ePUAP- elektroniczna platforma usług administracji publicznej,
  • Rejestracja i potwierdzenie tożsamości,
  • Sposoby potwierdzania tożsamości,
  • Znajdź swój punkt potwierdzający tożsamość,
  • Strefa prywatna,
  • Katalog usług dla osoby prywatnej,
  • Podział katalogów,
  • Wyszukiwanie dostępnych urzędów i oferowanych przez nie spraw,
  • Strefa urzędnika,
  • Katalog usług dla urzędu,
  • Podział katalogów, o Wyszukiwanie i filtrowanie,
  • Usługa tzw. Pisma ogólnego,

 

 1. e-Podatnik
  • Rejestracja i potwierdzenie tożsamości,
  • Sposoby potwierdzania tożsamości,
  • mikro rachunek podatnika (osoby fizycznej)

 

 1. Dyskusja, pytania i wnioski.

Prowadzący

Małgorzata Grajewska praktyk i wykładowca studiów podyplomowych Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum.

Od ponad 7 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od pięciu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, w tym e-learning oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeprowadziła ponad 3 000 godzin szkoleniowych.

Nasi klienci oceniają kompetencję i wiedzę trenera na: 5,4/6
Średnia, w jaki sposób trener przekazuje wiedzę popartą przykładami: 5,3/6

================

 

Anna Kędzierska-Adamczyk – ekspert oraz od dziesięciu lat trener w dziedzinie zagadnień podatkowych, księgowych oraz kadrowo-płacowych, w tym tematów dotyczących ZUS. Absolwentka uczelni prawniczej, od dwudziestu lat doradca podatkowy.

Trenerka z bogatą praktyką zawodową: w ostatnich latach liczba uczestników szkoleń przekroczyła tysiąc słuchaczy. Szkoli zarówno początkujących, jak i księgowych z wieloletnim doświadczeniem oraz właścicieli firm. Szkolenia prowadzone przez nią są szczególnie cenione przez uczestników za praktyczne podejście, kompleksowe opracowania, urozmaicone i angażujące formy prezentacji trudnych zagadnień.

Nasi klienci oceniają kompetencję i wiedzę trenera na: 5,9/6
Średnia, w jaki sposób trener przekazuje wiedzę popartą przykładami: 5,9/6

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

1.990,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca