Rezygnacja ze zwolnienia z VAT, termin składania CIT-8, rozliczenie wspólne małżonków – Najnowsze zmiany w Polskim Ładzie

Przedłużenie terminu składania CIT-8?

W roku prac legislacyjnych pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych w którym przedłuża się terminy:

 1. złożenia zeznania CIT-8 w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. – Zmiana terminu z 31.03.2022 na 30.06.2022.
 2. wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT-8 – Zmiana terminu z 31.03.2022 na 30.06.2022.
 3. dla podatników, którzy wybrali ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) mających obowiązek do złożenia:
  • informacji o przychodach i kosztach,
  • wykazania dochodu z przekształcenia,
  • ustalenia podatku należnego od dochodu stanowiącego różnicę między przychodami a kosztami, oraz podatku należnego od dochodu z przekształcenia,
  • zapłaty podatku należnego od dochodu z przekształcenia, w całości albo w częściach w okresie nie dłuższym niż 2 lata, licząc od końca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek;  przy czym o sposobie przyjętego rozliczenia podatnik informuje w zeznaniu CIT-8 za rok poprzedzający wejście na estoński CIT.

  Zmiana terminu z 31.03.2022 na 30.06.2022.

  Rozliczenie wspólne małżonków za rok 2021 możliwe już w przypadku ślubu w trakcie roku?

  Z dniem 1 stycznia 2022 roku ustawa wprowadzająca „Polski ład” wprowadziła zmiany w zakresie opodatkowania wspólnego małżonków.

  Już od dochodów za rok 2021 możliwe jest rozliczenie łączne jeśli małżonkowie wzięli ślub w trakcie roku 2021 roku. Warunkiem, aby móc się rozliczać łącznie jest jednak, aby w odniesieniu do jednego z małżonków nie znajdowały zastosowania przepisy o podatku liniowym, ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, karcie podatkowej czy podatku tonażowym lub przepisach ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

  Jednocześnie Polski ład wprowadził zasadę, iż brak możliwości łącznego opodatkowania nie będzie miał zastosowania do takich takich małżonków, którzy w trakcie roku nie osiągają przychodów i nie ponoszą kosztów uzyskania przychodu w związku z prowadzoną działalnością ponieważ mają ją zawieszoną.

  Już w zeznaniu rocznym za rok 2021 małżonkowie będą mogli z tego skorzystać.

   Jesteś przygotowana/y na zmiany podatkowe w roku 2022?
   Zapraszamy na kursy księgowe, szkolenia menadżerskie, szkolenia językowe, kursy cyberbezpieczeństwakursy MS Office oraz: szkolenia kadrowe, szkolenia zamknięte dla grup powyżej 4 osób.

   Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dziecko ostatni raz?

   Polski ład wprowadza zmianę w odniesieniu do osób samotnie wychowujących dzieci. Dotychczas mogli się oni rozliczać łącznie z dzieckiem co pozwalało w szczególności osobom z wysokimi zarobkami na znaczące oszczędności. Rok 2021 będzie ostatnim rokiem za jaki będzie można się rozliczyć w taki sposób. Z dniem 1 stycznia 2022 roku albowiem zostaje wprowadzony całkiem nowy mechanizm rozliczania samotnego rodzica polegajacy na umożliwieniu odliczenia od podatku stałej kwoty w wysokości 1 500,00 złotych, jeśli jest się rodzicem lub opiekunem prawnym oraz:

   1. jest:

   a) panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką albo rozwodnikiem,
   b) osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów,
   c) osobą pozostającą w związku małżeńskim z osobą pozbawioną praw rodzicielskich lub odbywającą karę pozbawienia wolności, oraz

   2. samotnie wychowuje dzieci:

   a) małoletnie,
   b) pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
   c) pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli w roku podatkowym dzieci te:

   – nie stosowały przepisów ustawy o podatku liniowym lub ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (poza ryczałtem od najmu np. mieszkania)

   – nie podlegały opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,

   – nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach skali podatkowej w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej, oraz

   3. podlega:

   a) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, albo
   b) ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, , jeżeli:

   – ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, przy czym przepis art. 6 ust. 12 stosuje się odpowiednio, oraz

   – osiągnął podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym, oraz

   – udokumentował certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

    Rezygnacja ze zwolnienia vat?

    Od 1 stycznia 2022 r. można zrezygnować ze zwolnienia usług finansowych z VAT. Aby mieć taką możliwość podatnik musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a dodatkowo jest zobowiązany do złożenia zawiadomienia do urzędu skarbowego o takiej rezygnacji.

    Usługi finansowe, które mogą skorzystać z możliwości fakultatywnego zrezygnowania z VAT to te wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, a zatem:

    1. transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną;

    2. usługi zarządzania:

    a) funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych – w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

    b) portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych i alternatywnych funduszy inwestycyjnych, o których mowa w lit. a, lub ich częścią,

    c) ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej,

    d) otwartymi funduszami emerytalnymi oraz dobrowolnymi funduszami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a także Funduszem Gwarancyjnym utworzonym na podstawie tych przepisów,

    e) pracowniczymi programami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych,

    f) obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym utworzonymi na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a także innymi środkami i funduszami, które są gromadzone lub tworzone w celu zabezpieczenia prawidłowego rozliczenia transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym w rozumieniu tych przepisów albo w obrocie na giełdach towarowych w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, przez CCP, agenta rozrachunkowego lub izbę rozliczeniową w rozumieniu przepisów o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami,

    g) pracowniczymi planami kapitałowymi, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342);

    3. usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;

    4. usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;

    5. usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;

    6. usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w:

    a) spółkach,
    b) innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną

    – z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi;

    7. usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328 i 355), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

    Tym samym należy uznać, że z dniem 1 stycznia 2022 r podatnicy mają możliwość złożenia rezygnacji, ale muszą pamiętać, iż jeśli wykonują kilka z usług wskazanych powyżej to rezygnacja będzie dotyczyła wszystkich wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12, 38-41 ustawy o VAT. Podatnik nie ma możliwości rezygnacji tylko np. z usług pośrednictwa w udzielaniu kredytów. Dodatkowo rezygnacja ze zwolnienia dotyczy wyłącznie czynności wykonywanych dla podatników.

     Autorem treści jest Patrycja Kubiesa. Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13829. Członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, fizycznych, podatku od towarów i usług. Szkoleniowiec, autorka wielu publikacji książkowych i komentarzy podatkowych.

     Zapraszamy na “Wiedza i Praktyka w podatkach” – co miesięczny newsletter w postaci treści bezpośrednio na Twoją skrzynkę mailową! Zapisz się tutaj >>> 

     POLECANY: księgowym, kadrowym, biurom rachunkowym, właścicielom firm.

     Inne wpisy:

     Koszty podatkowe oraz wydatki na cele mieszkaniowe
     Najnowsze wyroki NSA, z którymi warto się zapoznać
     VAT na żywność - koniec z 0% podatkiem. Przegląd najnowszych interpretacji KIS
     Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień w kasach fiskalnych od 1 stycznia 2024 roku
     Estoński CIT - przełomowa interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów.