Praca na czarno się opłaca? – Najnowsze zmiany w Polskim Ładzie

Co nowego w polskim prawie podatkowym, po zmianach w polskim ładzie? Zapraszamy do zapisania się na newsletter z cyklu „Wiedza i Praktyka w podatkach” który od lutego 2022 jest darmowy i dostępny tutaj: newsletter podatkowy >>> 

A poniżej zapraszamy do artykułu o zmianach od lutego 2022.

Przedłużenie terminu składania CIT-8

W roku prac legislacyjnych pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych w którym przedłuża się terminy:

1) złożenia zeznania CIT-8 w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r.- Zmiana terminu z 31.03.2022 na 30.06.2022.

2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT-8 – Zmiana terminu z 31.03.2022 na 30.06.2022.

3) dla podatników, którzy wybrali ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) mających obowiązek do złożenia:

 •  informacji o przychodach i kosztach,
 • wykazania dochodu z przekształcenia,
 • ustalenia podatku należnego od dochodu stanowiącego różnicę między
  przychodami a kosztami, oraz podatku należnego od dochodu z przekształcenia,
 • zapłaty podatku należnego od dochodu z przekształcenia, w całości albo w częściach w okresie nie dłuższym niż 2 lata, licząc od końca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek; przy czym o sposobie przyjętego rozliczenia podatnik informuje w zeznaniu CIT-8 za rok poprzedzający wejście na estoński CIT. 

Zmiana terminu z 31.03.2022 na 30.06.2022.

Kolejne zmiany w Polskim Ładzie

Do wykazu prac legislacyjnych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Według zapowiedzi do końca pierwszego kwartału zostaną wdrożone zmiany dotyczące poprawek Polskiego ładu. Z informacji ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, iż planuje się rozwiązania polegające na:

1) wprowadzeniu korzystnych rozwiązań dla niepełnych rodzin,

2) złagodzeniu mechanizmu stosowania kwoty wolnej w trakcie roku, w tym w zakresie działalności wykonywanej osobiście, np. przez osoby wykonujące osobiście działalność, np. menedżerów, członków zarządu,

3) rozszerzeniu kręgu podatników, dla których „Polski Ład” jest neutralny

4) modyfikacji zasad ustalania dochodu dla celów wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej przez osoby prowadzące działalność pozarolniczą, w tym poprzez uwzględnienie tzw. różnic remanentowych,

5) przesunięciu terminu wejścia w życie regulacji w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowych przy użyciu programów komputerowych i ich przesyłania do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/wplip-rm

  Polski Ład a zmiana w samochodach dla pracowników

  Z dniem 1 stycznia 2022 roku ustawa wprowadzająca „Polski ład” wprowadziła zmiany w zakresie ustalania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

  1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów:

  • o mocy silnika do 60 kW,
  • stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 i 1093) lub pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy;

  2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów innych niż wymienione w pkt 1.

  Od 2022 roku nie ma więc znaczenia, jaka jest pojemność silnika, a jego moc lub rodzaj silnika. Nie wprowadza się żadnych zmian w zakresie w jakim podatnicy wiele razy borykali się z wątpliwościami, czy wartość nieodpłatnego świadczenia ustalana ryczałtowo obejmuje również paliwo, w które zaopatrzony jest samochód i które zużywa pracownik, czy też samo użytkowanie samochodu. W wyroku z 2 lipca 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II FSK 2481/17) wskazał, iż wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a u.p.d.o.f., obejmuje wartość udostępnionego pracownikowi paliwa. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot wskazanych powyżej.

  Pracodawca, który zatrudnia „na czarno” zostanie od 1 stycznia 2022 roku usankcjonowany znacząco. Sankcje te mają na celu wprowadzenie zasady, aby podatnicy nie byli chętni do zatrudniania nielegalnie.

   Polski Ład, a praca na czarno – Czy się opłaca?

   Polski ład wprowadził szereg zmian w odniesieniu do pracodawców, którzy zatrudniają pracowników na czarno. W efekcie tych zmian pracownik nie ponosi żadnych sankcji finansowych m.in. zwolniony jest przychód takiego pracownika z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast pojawia się szereg negatywnych konsekwencji dla pracodawcy zatrudniającej na czarno lub nie ujawniającego pełnej wysokości wynagrodzenia:

   a) dodatkowy przychód sankcyjny za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia
   przychodu w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę
   obowiązującego na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o
   minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) na dzień
   stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia;

   b) drugi przychód odpowiadający przychodowi pracownika w wysokości wynagrodzenia które otrzymywał;

   c) u przedsiębiorcy pojawi się także brak możliwości zaliczenia w koszty uzyskania
   przychodu wypłaconego wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz
   wynagrodzenia wypłaconego bez ujawnienia pełnej wysokości;

   d) to pracodawca poniesie pełen ciężar składek na ubezpieczenia ZUS zarówno te
   normalnie finansowane przez niego jak i te które finansowane są przez pracownika;

   e) kosztem podatkowym dla pracodawcy nie będą również składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne od wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia, pomimo, że będą finansowane z jego własnych środków jako płatnika składek.

   W wyniku nowelizacji ustawy pracownik nielegalnie zatrudniony oraz pracownik, który otrzymuje część wynagrodzenia „pod stołem”, w przypadku ustalenia takich okoliczności nie będzie ponosił obciążeń podatkowych wynikających z tych okoliczności.

    Pakiet slim vat 3.0 w prekonsultacjach?

    Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w zakresie pakietu SLIM VAT 3.0. Jakie zmiany są planowane? Projekt zmian zawiera wiele elementów, ale na razie nie wiadomo które wejdą w życie, a co ważniejsze kiedy zostaną wdrożone.

    Do najciekawszych zmian należą:

    •  Planowane podwyższenie limitu wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika spowoduje zatem zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz kwartalnego rozliczenia w VAT;
    •  Projektowane zmiany w art. 86 ustawy o VAT zakładają rezygnację z wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Zatem po zmianie faktura nie będzie formalnym warunkiem odliczenia podatku. Powyższe spowoduje, iż podatek naliczony i należny z tytułu WNT będą zawsze rozliczane dokładnie w tym samym okresie rozliczeniowym, a w konsekwencji VAT od WNT będzie w pełni neutralny dla podatnika. W konsekwencji zmiana zlikwiduje konieczność monitorowania czy termin 3 miesięcy na otrzymanie faktury został przekroczony;
    •  Proponuje się możliwość rezygnacji z obowiązku odrębnego wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty z tytułu zaliczki, w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy, w odniesieniu do czynności na poczet których tę zapłatę otrzymał;
    • ułatwienia w pakiecie VAT E-Commerce;
    • konsolidację i ujednolicenie wiążących informacji;

    Autorem treści jest Patrycja Kubiesa. Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13829. Członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, fizycznych, podatku od towarów i usług. Szkoleniowiec, autorka wielu publikacji książkowych i komentarzy podatkowych.

    Zapraszamy na “Wiedza i Praktyka w podatkach” – co miesięczny newsletter w postaci treści bezpośrednio na Twoją skrzynkę mailową! Zapisz się tutaj >>> 

    POLECANY: księgowym, kadrowym, biurom rachunkowym, właścicielom firm.

    Inne wpisy:

    Planowane zmiany w ustawie o rachunkowości – kryteria wielkości jednostek
    Podatek wyrównawczy od wielkich korporacji już od 2025 roku?
    Najem prywatny – zasady rozliczania na gruncie podatku VAT
    Koszty podatkowe oraz wydatki na cele mieszkaniowe
    Najnowsze wyroki NSA, z którymi warto się zapoznać