Wykup samochodu z leasingu, a podatek VAT w przypadku przekazania do majątku prywatnego.

W nowym wydaniu newslettera poruszymy kwestię wykupu samochodu z leasingu, a podatku VAT w przypadku przekazania do majątku prywatnego. Po zmianach w Polskim Ładzie od 1 stycznia 2022 roku wielu przedsiębiorców rozpoczęło analizę skutków wykupu leasingu do majątku prywatnego. Często zdarza się tak, że przedsiębiorcy zawierają umowy leasingu operacyjnego, a   następnie dokonują wykupu przedmiotu umowy. 

W przypadku dokonania wykupu na osobę fizyczną i nie wprowadzania takiego np. samochodu do majątku firmy chcą skorzystać z możliwości dokonania sprzedaży bez podatku dochodowego. Od  1  stycznia 2022 roku sprawa została bardziej skomplikowana, ponieważ takie sytuacje na gruncie podatku dochodowego zostały przez Polski Ład utrudnione. Przykładowo sprzedaż samochodu przed upływem 6 lat od dnia wykupu i tak skutkować będzie rozpoznaniem podatku dochodowego.

Przedsiębiorcy jednak często mają wątpliwości jak zatem wygląda sytuacja z podatkiem od towarów i  usług. Podczas rozliczania wydatków związanych z ratami leasingowymi oraz wydatkami eksploatacyjnymi często dokonywali bowiem odliczenia podatku VAT w wysokości 100% lub 50% w  przypadku samochodów o charakterze mieszanym.

Jak wyglądają przepisy w tym zakresie?

Z jednej strony mamy przepisy art. 7 ust. 2 ustawy o podatku VAT tj. przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów albo ich części składowych. 

Zatem w przypadku przekazania takiego samochodu do majątku prywatnego lub nawet darowizny tego auta, w sytuacji gdy podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do odliczenia całkowitego lub częściowego podatku VAT, wtedy konieczne będzie naliczenie podatku VAT podczas jego przekazania.  Tym samym w przypadku, kiedy prawo do odliczenia nie przysługuje, nie ma konieczności opodatkowania takiej transakcji podatkiem VAT.

Podobnie stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 24 lutego 2022 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.929.2021.2.PRP „gdy przy zakupie nieruchomości nie przysługiwało Pani prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z kolei przysługiwało Pani prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do wydatków na remont budynku, które – jak wskazano we wniosku – nie stanowią ulepszenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a w konsekwencji w świetle przepisów ustawy o VAT nie stanowią wytworzenia nieruchomości, to nieodpłatne wycofanie tej nieruchomości z działalności gospodarczej i przeniesienie jej do majątku osobistego (prywatnego) nie będzie spełniało przesłanek wynikających z art. 7 ust. 2 ustawy i nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”

Kolejny aspekt, który się pojawia dotyczy tego, czy jeśli przedsiębiorca dokonuje wykupu rzeczy z  leasingu operacyjnego, ale do majątku prywatnego, skutkować to będzie koniecznością korekty podatku naliczonego, który odliczali w ramach faktur za leasing operacyjny czy za wydatki eksploatacyjne.

W interpretacji indywidualnej z dnia 9 kwietnia 2021 roku nr 0113-KDIPT1-3.4012.23.2021.4.MJ Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał „[…]W konsekwencji, przekazanie przez Wnioskodawcę na cele prywatne samochodu osobowego w momencie wykupu z leasingu, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy, bowiem – z uwagi na zamierzone przekazanie na cele osobiste – nie przysługuje Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tego samochodu. […] należy stwierdzić, że przekazanie na cele prywatne samochodu w momencie wykupu z leasingu, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż przy nabyciu (wykupie) samochodu Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o  kwotę podatku naliczonego”.

Kolejnym problematycznym elementem jest także kwestia: czy w momencie wykupu np. samochodu z  leasingu, przekazania do majątku prywatnego, a następnie sprzedaży konieczne będzie opodatkowanie takiej transakcji podatkiem VAT ? Pytanie, na które trzeba znaleźć odpowiedź, dotyczy spełniania definicji podatnika tj. wskazanej w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem warunkiem  opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług  jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: 

1) czynność powinna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,

2) musi być dokonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z definicją podatnika podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W piśmie interpretacji nr 0111-KDIB3-1.4012.100.2021.4.ABU z dnia 26 kwietnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej analizował następujący stan faktyczny:

W dniu 30 czerwca 2020 r. został dokonany wykup pojazdu z leasingu na cele prywatne bez wprowadzania faktury wykupu do kosztów firmy co skutkowało, że pojazd nie został wprowadzony jako środek trwały do firmy. W najbliższym czasie Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży powyższego pojazdu tj. około miesiąca lutego/marca 2021 r. W piśmie uzupełniającym z 19 kwietnia 2021 r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy i wyjaśnił co następuje: Umowa dotyczyła leasingu operacyjnego. Data podpisania umowy to 30 czerwca 2017 r. na okres 36 miesięcy. Przekazanie samochodu na cele osobiste nastąpiło w momencie wykupu samochodu osobowego tj. 30 czerwca 2020 r. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W zawiązku z wykupem samochodu osobowego po zakończeniu umowy leasingu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Umowa leasingowa dotyczyła samochodu osobowego.

Dyrektor KIS wskazał, iż: „Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług – w świetle powyższych przepisów – jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze, czynność powinna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – musi być dokonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy w stosunku do tej konkretnej czynności”.

Autorem treści jest Patrycja Kubiesa. Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13829. Członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, fizycznych, podatku od towarów i usług. Szkoleniowiec, autorka wielu publikacji książkowych i komentarzy podatkowych.

Zapraszamy do e-mailowego newslettera z cyklu „Wiedza i Praktyka w prawie pracy” – comiesięczne zmiany w postaci treści bezpośrednio na Twoją skrzynkę mailową! Zapisz się tutaj >>> 

POLECANY:  kadrowym, księgowym, biurom rachunkowym, właścicielom firm.

Masz pytania?

Inne wpisy:

Wadliwie wystawione faktury, a prawo nabywcy do odliczenia podatku naliczonego. Studium przypadków.
Obowiązek zbierania oświadczeń od dostawców z tytułu dokonywanych transakcji o wartości przekraczającej 500.000 zł. Zmiany PIT od 2023 oraz kolejna nowelizacja CIT.
Wykup samochodu z leasingu, a podatek VAT w przypadku przekazania do majątku prywatnego.
Fakturowanie elektroniczne dopiero od 2024 r. Letnia reorganizacja zmian w ustawie o VAT.
Nowe stanowiska organów podatkowych. Terminarz Nowego Ładu.
Skip to content