Ulga B+R – czy obejmuje też urlop i chorobę? Estoński CIT – mechanizm obniżenia podatku od dywidendy, a także ulga na robotyzację

Ulga B+R obejmuje też urlop i chorobę

Od czasu wprowadzenia ulgi badawczo-rozwojowej obserwować można rozbieżne stanowiska sądów administracyjnych oraz organów interpretacyjnych w kwestii tzw. kosztów pracowniczych. Sądy w większości wydanych orzeczeń wyrażają stanowisko, że do kosztów kwalifikowanych działalności badawczo-rozwojowej zaliczać można wydatki poniesione na wynagrodzenie pracownika za czas urlopu i zwolnienia chorobowego. Organy podatkowe nie zgadzają się z tym stanowiskiem i we wszelkich wydanych interpretacjach indywidualnych powielają tezę, że do kosztów kwalifikowanych nie należy zaliczać przedmiotowych wydatków. 

Szczęśliwie dla skarżącego, a także dla osób zainteresowanych skorzystaniem z tzw. ulgi B+R, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia z 1 września 2022 r., sygn. akt II FSK 3033/19, po raz kolejny nie zgodził się z organami interpretacyjnymi.

NSA orzekł, że do kosztów kwalifikowanych działalności badawczo-rozwojowej można zaliczać również wydatki na wynagrodzenie za czas urlopu i zwolnienia chorobowego.

Sprawa dotyczyła spółki, która w związku z prowadzeniem działalności B+R ponosi koszty zatrudnienia pracowników oraz innych osób zaangażowanych na podstawie umów zlecenia oraz umów o dzieło również za czas choroby i urlopu. Spółka była zdania, że wynagrodzenie za czas choroby i urlopu pracownika może zaliczyć do kosztów kwalifikowanych. Argumentowała, że wszystkie należności pracownika realizującego działalność badawczo-rozwojową stanowią koszty kwalifikowane i to niezależnie od tego, czy chodzi o osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zlecenia czy umowy o dzieło.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze podatnikiem wyrażając stanowisko polegające na uznaniu, że w czasie urlopu lub choroby pracownik nie realizuje działalności badawczo-rozwojowej, przez co, jeżeli pracownik nie przepracuje pełnego miesiąca, to wynagrodzenie za czas urlopu lub choroby nie może być zaliczane do kosztów kwalifikowanych dla celów ulgi B+R.

Interpretację uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (sygn. akt I SA/Ol 441/19) a następnie podtrzymał to Naczelny Sąd Administracyjny. Z uzasadnienia wyroku wynika, że świadczenia ze stosunku pracy obejmują wynagrodzenie nie tylko za czas pracy, lecz także inne należności składające się na wynagrodzenie pracownika. NSA uznał, że kosztami kwalifikowanymi są również świadczenia pracownicze, które wchodzą w zakres art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, a które nie są wynagrodzeniem za pracę realnie wykonaną, czyli m.in. za czas urlopu lub choroby. Zdaniem NSA tak samo trzeba podchodzić do wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych. 

Estoński CIT: Czy mechanizm obniżenia podatku od dywidendy, na poziomie wspólnika obowiązuje w przypadku wypłat z tytułu zaliczek na poczet dywidendy?

W przypadku Spółek, które wybrały opodatkowanie tzw. CIT-em estońskim często powstają wątpliwości dotyczące kwestii, czy Spółka pobierając zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty zaliczki na poczet dywidendy, wypłaconej wspólnikowi, w okresie stosowania tej formy opodatkowania, będzie uprawniona do pomniejszenia podatku o odpowiednią kwotę należnego Ryczałtu od dochodów spółek, według zasad określonych w art. 30a ust. 19 ustawy o PIT.

Zgodnie z przywołanym przepisem, zryczałtowany podatek od wypłacanej dywidendy, pomniejsza się o kwotę należnego podatku od dochodu spółki. W uproszczeniu odliczeniu podlega odpowiednio 90% podatku spółki będącej małym podatnikiem i 70% w przypadku pozostałych jednostek. Wskazany procent dotyczy podatku, liczonego  od dochodu spółki, który jest transferowany na rzecz udziałowca w formie dywidendy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej nr 0113-KDIPT2 3.4011.121.2022.3.IR z dnia 5 maja 2022 r., stanął na stanowisku, że spółka nie ma możliwości, jako płatnik zastosowania mechanizmu odliczenia, o którym mowa w art. 30a ust. 19 ustawy o PIT w odniesieniu do wypłacanych wspólnikowi zaliczek na poczet dywidendy pochodzących z zysku osiągniętego w trakcie pierwszego roku opodatkowania ryczałtem. DKIS przypomina również, że w treści art. 30a ust. 19 ustawy o PIT , w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., zamiast pojęcia dywidend pojawiło się pojęcie wypłat podzielonych zysków. Zdaniem DKIS wypłata zaliczki na poczet dywidendy następuje przed wypłatą podzielonych zysków.

Odmienne stanowisko wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej nr 0114-KDIP3-1.4011.329.2022.1.EC z dnia 7 czerwca 2022 r. uznając, że w razie wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy Spółka, jako płatnik powinna pobrać i wpłacić 19% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w oparciu o art. 30a ust. 1 pkt 4 i art. 41 ust. 4ab ustawy o PIT oraz jednocześnie zastosować omawiane wyżej pomniejszenie. 

Uzasadnienia interpretacji indywidualnych prezentowane przez organy podatkowe nie są ze sobą spójne i nie prowadzą do tożsamych wniosków. Niestety, w chwili obecnej nie zapadły w tym zakresie jeszcze żadne wyroki sądowe, które mogłyby zapoczątkować tworzenie się jednolitej linii orzeczniczej oraz interpretacyjnej. Na chwilę obecną pozostaje mieć nadzieję, że organy podatkowe wypracują jedno, spójne stanowisko w niniejszej sprawie. 

 Ulga na robotyzacje dla robotów nabytych przed rokiem 2022

Ulga na robotyzację została wprowadzona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2022 r. Wprowadzenie niniejszej ulgi ma pozytywnie wpłynąć na rozwój polskiej gospodarki, a w szczególności polskiego przemysłu. Ulga na robotyzację polega na dodatkowym odliczeniu od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych stanowiących koszt uzyskania przychodu, który jest związany z inwestycjami w robotyzację. Przedmiotowa preferencja obejmuje wyłącznie przedsiębiorców, którzy w latach podatkowych 2022 – 2026 poniosą odpowiednie koszty.  

Ulga, będąca nowym rozwiązaniem w prawie podatkowym budzi wiele wątpliwości, szczególnie w kwestii zaliczania do kosztów kwalifikowanych naliczanych odpisów amortyzacyjnych. Częstym praktycznym problemem jest to, czy do wspomnianych kosztów zaliczać można odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości robotów przemysłowych nabytych przed rokiem 2022, tj. przed okresem ustalonym w ustawie (2022-2026).

Wątpliwości podatników rozwiał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 31 sierpnia 2022 r.; nr 0111-KDIB1-1.4010.221.2022.2.AW. DKIS stanął na stanowisku, że możliwość skorzystania z ulgi dotyczącej wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu w latach 2022-2026 należy wiązać z momentem poniesienia kosztu uzyskania przychodu. 

Wobec powyższego DKIS zgodził się ze stanowiskiem Spółki, że będzie ona uprawniona w poszczególnych latach podatkowych 2022-2026 do odliczania od podstawy opodatkowania 50% kwoty dokonanych w danym roku podatkowym odpisów amortyzacyjnych od robotów nabytych przed 2022 r. 

Zapraszamy do e-mailowego newslettera z cyklu „Wiedza i Praktyka w prawie pracy” – comiesięczne zmiany w postaci treści bezpośrednio na Twoją skrzynkę mailową! Zapisz się tutaj >>> 

POLECANY:  kadrowym, księgowym, biurom rachunkowym, właścicielom firm.

Masz pytania?

Inne wpisy:

Zakup samochodu ciężarowego a prawo do pełnego odliczenia VAT od uiszczonej zaliczki na poczet umowy sprzedaży.
Ulga B+R – czy obejmuje też urlop i chorobę? Estoński CIT - mechanizm obniżenia podatku od dywidendy, a także ulga na robotyzację
Planowane zmiany w podatku VAT w ramach SLIM VAT 3.0 projekt ustawy
Wadliwie wystawione faktury, a prawo nabywcy do odliczenia podatku naliczonego. Studium przypadków.
Obowiązek zbierania oświadczeń od dostawców z tytułu dokonywanych transakcji o wartości przekraczającej 500.000 zł. Zmiany PIT od 2023 oraz kolejna nowelizacja CIT.