Planowane zmiany w podatku VAT w ramach SLIM VAT 3.0 projekt ustawy

Jesteś ciekawy nowych zmian podatkowych w ramach SLIM VAT 3.0? Nowy newsletter przyniesie Ci odpowiedź na nurtujące kwestie. Zachęcamy do lektury!

Pakiet Slim VAT 3.0 zapowiadany był już od kilku miesięcy, ale dopiero od niedawna zaczęto formalnie proces legislacyjny. Celem zmian według uzasadnienia jest:

  • usunięcie wielu zbędnych, niepotrzebnych już obowiązków spoczywających na firmach,
  • wprowadzenie rozwiązania, które znacznie ułatwi rozliczanie podatku VAT.

 

Jakie zmiany szykują się zatem w podatku od towarów i usług?
Jedną z ważnych zmian jest podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro. Zmiana ta pozwoli przedsiębiorcom przede wszystkim mieć ujednolicony status małego podatnika w podatkach dochodowych jak i w podatku VAT.

Plusem statusu małego podatnika w podatku VAT jest możliwość składania deklaracji kwartalnych czy możliwość stosowania metody kasowej rozliczania podatku VAT. Planuje się również konsolidację wydawania wiążących informacji – wiążące informacje stawkowe (WIS), wiążące informacje akcyzowe (WIA), wiążące informacje taryfowe (WIT) oraz wiążące informacje o pochodzeniu (WIP) – poprzez wyznaczenie dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – jako organu właściwego do wydawania WIT, WIP i WIA w ramach  I  instancji oraz rozpatrywania spraw odwoławczych w ramach II instancji. Zapewni to bowiem przedsiębiorcom uzyskanie wiążących informacji za pośrednictwem tego samego organu.

Podatnicy często borykają się z problemami związanymi z rozliczaniami zagranicznymi. Jedną z planowanych zmian jest rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu, tym samym brak faktury, przy jednoczesnym wystąpieniu WNT będzie uprawniał do ujęcia podatku naliczonego w  rozliczeniu.

Podatnicy, którzy otrzymują zapłatę przed wykonaniem usługi wystawiają faktury zaliczkowe. Po zakończeniu prac z kolei wystawiają fakturę końcową. Często zdarza się, że obie faktury pojawiają się w ramach tego samego miesiąca czy kwartału rozliczeniowego.

Proponuje się zatem wprowadzenie możliwości rezygnacji z obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej i  ograniczenia się do wystawienia faktury rozliczeniowej, w której uwzględni się całość dokonanej dostawy towarów lub świadczenia usług (łącznie z kwotą otrzymanej zaliczki lub zaliczek), w przypadku gdy obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki i dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług powstaje w tym samym okresie rozliczeniowym (miesiącu/kwartale).

Kolejnym problemem, który pakiet Slim VAT 3.0 ma rozwiązać jest kwestia kursów walut w przypadku faktur korygujących wystawianych w walutach obcych. Proponuje się doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej. W sytuacji gdy podstawa opodatkowania określona w walucie obcej uległa zmianie, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej przyjętego dla podstawy opodatkowania przed jej zmianą. Tym samym kurs dla faktury korygującej będzie w tym przypadku taki sam jak faktury pierwotnej. Z kolei w przypadku wystawiania faktur korygujących zbiorczych proponuje się stosowanie kursu na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej. Trzecią zasadą dla kursów ma być zasada, iż w przypadku, gdy udzielono opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub świadczonych usług wykonanych w  danym okresie na rzecz podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stosować się będzie przeliczenie według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia tej faktury.

Jak widać zatem w przypadku kursów walut zmian będzie kilka i wydaje się, że niepotrzebnie zostało wprowadzone kilka zasad odmiennych dla różnych sytuacji. W przypadku podatników, którzy stosują proporcję z uwagi na sprzedaż mieszaną np. opodatkowaną i zwolnioną proponuje się wprowadzenie zmian polegających na:

  • likwidacji obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotów lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 000 zł i wprowadzenia w to miejsce wymogu zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji,
  • likwidacji obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie
    protokołu prognozy w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku podatników obowiązanych do stosowania tzw. prewspółczynnika, którzy rozpoczynają w danym roku wykonywanie działalności i wprowadzenie w to miejsce wymogu zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętych danych wyliczonych szacunkowo,
  • zwiększeniu kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500 zł do 10 000 zł,
  • wprowadzeniu opcji rezygnacji z dokonania korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 punktów procentowych oraz w przypadku, gdy proporcja ostateczna jest mniejsza niż proporcja wstępna, a podatek naliczony niepodlegający odliczeniu wynikający z różnicy między tymi proporcjami oraz tzw. korekty wieloletniej nie przekracza 10 000 zł.

 

Planowane zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 roku.

Zapraszamy do e-mailowego newslettera z cyklu „Wiedza i Praktyka w prawie pracy” – comiesięczne zmiany w postaci treści bezpośrednio na Twoją skrzynkę mailową! Zapisz się tutaj >>> 

POLECANY:  kadrowym, księgowym, biurom rachunkowym, właścicielom firm.

Masz pytania?

Inne wpisy:

Zakup samochodu ciężarowego a prawo do pełnego odliczenia VAT od uiszczonej zaliczki na poczet umowy sprzedaży.
Ulga B+R – czy obejmuje też urlop i chorobę? Estoński CIT - mechanizm obniżenia podatku od dywidendy, a także ulga na robotyzację
Planowane zmiany w podatku VAT w ramach SLIM VAT 3.0 projekt ustawy
Wadliwie wystawione faktury, a prawo nabywcy do odliczenia podatku naliczonego. Studium przypadków.
Obowiązek zbierania oświadczeń od dostawców z tytułu dokonywanych transakcji o wartości przekraczającej 500.000 zł. Zmiany PIT od 2023 oraz kolejna nowelizacja CIT.