Obowiązek zbierania oświadczeń od dostawców z tytułu dokonywanych transakcji o wartości przekraczającej 500.000 zł. Zmiany PIT od 2023 oraz kolejna nowelizacja CIT.

Za nami półmetek wakacji, sezon urlopowy w pełni, ale my nie zwalniamy tempa i lecimy do Was z kolejną dawką wiedzy! 

Z najnowszego Newslettera dowiesz się wszystkiego na temat obowiązku zbierania oświadczeń od dostawców z tytułu dokonywanych transakcji o wartości przekraczającej 500 tys. zł. Jednak to nie wszystko! W 2023 roku czekają nas kolejne zmiany w podatkach dochodowych. Jeśli chcesz zapoznać się z nadchodzącymi nowelizacjami ustaw dotyczących PIT i CIT – zachęcamy do lektury. 

NIE ZAPOMNIJ O OBOWIĄZKU ZBIERANIA OŚWIADCZEŃ OD DOSTAWCÓW Z TYTUŁU DOKONYWANYCH TRANSAKCJI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000 ZŁ.

 1. Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych również z podmiotami niepowiązanymi, w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 500.000 zł

Przypominamy, że dla transakcji dokonywanych od dnia 1 stycznia 2021 r. wprowadzono dodatkowe obostrzenia. Zgodnie z art. 11o ust. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm., dalej: „u.p.d.o.p.”), do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy, przekracza 500 000 zł. Takie same zasady wprowadzono również do ustawy o PIT.

Powyższy zapis jest bardzo skomplikowany oznacza jednak, że w bieżącym roku do sporządzenia dokumentacji cen transferowych mogą być zobowiązane również te podmioty, które dokonały transakcji z podmiotami niepowiązanymi, jeżeli ich wartość w roku 2021 przekroczyła 500.000 zł.

 1. Obowiązek dochowania należytej staranności – konieczność zebrania oświadczeń od kontrahentów

Jak wskazuje ustawodawca w art. 11o ust. 1b u.p.d.o.p., rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli druga strona transakcji (sprzedawca), dokonuje w roku podatkowym lub roku obrotowym rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Przy ustalaniu tych okoliczności podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną są obowiązani do dochowania należytej staranności.

Jako, że pojęcie „należytej staranności” budzi zazwyczaj szereg wątpliwości, bowiem nie zostało wystarczająco rozwinięte na potrzeby opisywanych wyżej regulacji, zarówno doradcy podatkowi jak i Ministerstwo Finansów (w opublikowanych w dniu 21 grudnia 2021 r. objaśnieniach podatkowych) proponują zbieranie od kontrahentów (z którymi wartość dokonywanych transakcji przekracza w roku podatkowym kwotę 500.000 zł) oświadczeń o rzeczywistym właścicielu płatności, w ramach dokonywanych transakcji. Z takiego oświadczenia powinno wynikać, że rzeczywistym właścicielem otrzymywanych płatności jest kontrahent, z którym dokonywana jest transakcja, bądź w przeciwnym razie – podmiot niemający miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. W przypadku braku takiego dokumentu, bądź gdyby wynikało z niego, że rzeczywistym właścicielem płatności dokonywanych na rzecz kontrahenta (z tytułu transakcji o wartości wyższej niż 500.000 zł) jest tzw. podmiot rajowy – podatnik będzie obowiązany do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji dokonanych z tym podmiotem. Warto również wspomnieć, że w ramach spełnienia należytej staranności, obowiązki podatnika obejmują również bieżącą weryfikację posiadanych informacji na temat kontrahenta w kontekście ewentualnych powiązań z rajami podatkowymi.

        2. Coraz mniej czasu na zbieranie oświadczeń

Przypomnijmy jeszcze, że termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych w roku 2022 (za transakcje dokonane w roku 2021) oraz złożenia oświadczenia, a także informacji TPR-C/TPR-P, podobnie jak w poprzednich latach uległ wydłużeniu (w znacznej większości przypadków do końca grudnia 2022 r.). Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że coraz mniej czasu pozostaje na zbieranie oświadczeń, o których mowa wyżej. Ich otrzymanie bądź brak może mieć bowiem decydujące znaczenie w kontekście obowiązku sporządzenia dodatkowej dokumentacji.

 

ZMIANY W PIT – ZALICZENIE DO KOSZTÓW PODATKOWYCH SKŁADEK FINANSOWANYCH PRZEZ PŁATNIKA (OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW) 

Od dnia 1 stycznia 2023 r. nastąpi zmiana dotycząca zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu składek finansowanych przez płatnika (będącego pracodawcą). Powyższe dotyczyło będzie wynagrodzeń wypłacanych w kolejnym miesiącu, za który jest należne. Nowelizacja jest wynikiem zgłaszanych postulatów przez płatników, aby składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu należności ze stosunku pracy, w części finansowanej przez płatnika tych składek, były kosztem w miesiącu, za który są należne, jeżeli zostały opłacone w terminie wynikającym z przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a nie w odrębnym terminie określonym w obecnie obowiązujących regulacjach. 

 1. Aktualnie obowiązujące brzmienie przepisu art. 22 ust. 6bb ustawy o PIT – przykład:

Z obecnie obowiązującego brzemienia przepisu art. 22 ust. 6bb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) wywodzimy następujący przykład:

 • w przypadku wynagrodzenia należnego za styczeń, które wypłacane jest do dnia 10 lutego, co z kolei powoduje obowiązek zapłaty składek w miesiącu marcu – koszt uzyskania przychodu, w zakresie składek finansowanych przez płatnika, powstaje w miesiącu marcu (czyli w momencie zapłaty). 

 

 1. Brzmienie przepisu art. 22 ust. 6bb ustawy o PIT od 1 stycznia 2023 r. 

 

Od dnia 1 stycznia 2023 roku art. 22 ust. 6bb ustawy o PIT obowiązywać będzie w następującym brzmieniu:

Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów. W przypadku uchybienia temu terminowi do składek tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d.”;

Oznacza to w praktyce, że:

 • w analogicznej jak wyżej sytuacji, mianowicie w przypadku wynagrodzenia należnego za styczeń, które wypłacane jest do 10 lutego, składki na ubezpieczenie społeczne wpłacane są w ustawowym marcowym terminie – koszt uzyskania przychodu w zakresie przedmiotowych składek powstanie w miesiącu styczniu.

Tożsame zasady znajdują się w projektowanych zmianach do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

KOLEJNA NOWELIZACJA – TYM RAZEM PROPONOWANE ZMIANY W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Po wprowadzeniu, w ramach nowelizacji Polskiego Ładu, znaczących rewolucyjnych aktualizacji w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca opublikował również projekt zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Obecnie projekt, który jest już po konsultacjach publicznych, znajduje się w fazie opiniowania.

W ramach najistotniejszych zmian proponowanych w projektowanej ustawie, można wskazać:

 • modyfikację i odroczenie stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym
 • uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”
 • zmianę przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych
 • zmianę przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów
 • zmiany w podatku u źródła (WHT)
 • zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych
 • zmianę przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek 
 • zmianę przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • zmianę przepisu dotyczącego procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków
 • zmianę przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących procedury rozliczania strat przez spółki tworzące PGK (zmiana do ustawy wprowadzającej Polski Ład)

Będziemy dla Ciebie na bieżąco monitować toczący się proces legislacji i informować o wdrażanych zmianach. Dzięki naszemu regularnemu mailingowi dowiesz się wszystkiego na temat najnowszych zmian w zakresie m.in. podatków. Zachęcamy więc do bycia na bieżąco!

Zapraszamy do e-mailowego newslettera z cyklu „Wiedza i Praktyka w prawie pracy” – comiesięczne zmiany w postaci treści bezpośrednio na Twoją skrzynkę mailową! Zapisz się tutaj >>> 

POLECANY:  kadrowym, księgowym, biurom rachunkowym, właścicielom firm.

Masz pytania?

Inne wpisy:

Obowiązek zbierania oświadczeń od dostawców z tytułu dokonywanych transakcji o wartości przekraczającej 500.000 zł. Zmiany PIT od 2023 oraz kolejna nowelizacja CIT.
Wykup samochodu z leasingu, a podatek VAT w przypadku przekazania do majątku prywatnego.
Fakturowanie elektroniczne dopiero od 2024 r. Letnia reorganizacja zmian w ustawie o VAT.
Nowe stanowiska organów podatkowych. Terminarz Nowego Ładu.
Grupy VAT jednak od 1 stycznia 2023 roku?
Skip to content