Kurs podatku VAT oraz CIT w podmiotach medycznych

Pracujesz w podmiotach medycznych lub farmaceutycznych i chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego? Zapraszamy Cię na nasz Kurs Podatku VAT i CIT w podmiotach medycznych! Głównym celem tego szkolenia jest przedstawienie Ci istotnych zmian w podatku CIT oraz podatku VAT, które weszły w życie w roku 2022 oraz wejdą w 2023 r. 


Podczas szkolenia prowadzący omówi również bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania podmiotów medycznych oraz farmaceutycznych, a także aktualne orzecznictwo Polskich Sądów Administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


Masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub rozterki? Koniecznie zapoznaj się z ofertą naszego szkolenia! Podczas zajęć nasz ekspert przekaże Ci najważniejsze kwestie dotyczące omawianego zagadnienia.

Dodatkowe informacje o kursie podatku VAT oraz CIT w podmiotach medycznych:

 • Kurs w trybie Online.
 • Czas trwania: 4 spotkań po 6 godzin zegarowych,
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką!
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Temat 1 – Podatek VAT w podmiotach medycznych (2 dni):

 1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru i jego zastosowanie w podmiocie medycznym, jako wystawiającym i otrzymującym faktury. Uprawnienia do korzystania z KSeF:
 • Co to jest KSeF i do czego ma służyć?
 • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej, tj. wystawianej w ramach KSeF;
 • Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej;
 • Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej;
 • Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych i skutki z tym związane dla podatnika;
 • Faktury korygujące w KSeF;
 • Faktura uproszczona i faktury do paragonu, a KSeF;
 • Faktura zaliczkowa w KSeF;
 • Dostęp do faktur w KSeF.

 

 1. Omówienie aktualnych schematów JPK w zakresie zgodności oznaczeń JPK z KSeF, symbole GTU i procedur z JPK na fakturach wystawianych przez podmiot medyczny:
 • Podstawa opodatkowania i podatek należny od poszczególnych rodzajów transakcji;
 • Dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU – klasyfikacja z punktu widzenia sprzedawanych towarów i usług);
 • Dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy podatnikiem,
  a kontrahentami innymi niż budżetowe;
 • Faktura do paragonu (ujęcie w ewidencji VAT) oraz faktura uproszczona w nowym JPK_VAT;
 • Oznaczenia dowodów sprzedaży (dokument wewnętrzny, faktura do paragonu, dokument
  z kasy fiskalnej) – kiedy podatnik ma je zastosować?
 • Dodatkowe oznaczenia/kody dowodów nabycia u podatnika.

 

 1. Symbole PKWiU i kody CN oraz ich zastosowanie na fakturach wystawianych przez podmiot medyczny.
 2. Faktury objęte mechanizmem podzielonej płatności i wydłużenie terminu w zakresie ich stosowania do 2025 roku.
 3. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania przez podmiot medyczny – wybrane zagadnienia:
 • Usługi opieki medycznej;
 • Obligatoryjna metoda kasowa w służbie zdrowia – m.in. kserokopie dokumentacji medycznej dla Sądów;
 • Badania kliniczne;
 • Usługi najmu i refaktura mediów;
 • Podstawa opodatkowania i jej korekty;
 • Świadczenia kompleksowe jednostki medycznej, a VAT;
 • Stawki VAT w działalności jednostki medycznej – nie zawsze zwolnienie.

 

 1. Pozostałe kwestie dotyczące rozliczenia podatku VAT przez podmiot medyczny:
 • Odliczenie podatku naliczonego przez podmiot medyczny;
 • Odliczenie wg struktury sprzedaży oraz korekty (sygnalizacja tzw. prewskaźnika); 
 • Mechanizm podzielonej płatności przez podmiot medyczny;
 • Transakcje międzynarodowe (np. WNT, import i eksport usług, kwestia Brexitu) przez podmiot medyczny – wybrane problemy; 
 • Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej;
 • Zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego i faktura VAT RR;
 • Czynności nieodpłatne przez podmiot medyczny;
 • Zwolnienie podmiotowe przez podmiot medyczny – wskazanie takiej możliwości dla mniejszych placówek; 
 • Biała lista, KUP, a Polski Ład;
 • Zmiany od 2023 r. (m.in. VAT SLIM 3).

 

Temat 2 – CIT w podmiotach medycznych (2 dni):

 1. Podmiot medyczny jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych:
 • Zakres stosowania zwolnienia podmiotowego z CIT;
 • Zakres stosowania zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego z CIT.
 1. Przychody podmiotu medycznego i zasady ich ustalania:
 • Przychody należne w działalności medycznej w kontekście rozliczeń z NFZ (kontraktowe i ponadkontraktowe) – w tym ustalanie momentu powstania przychodu w przypadku przesunięcia rozliczeń w ramach limitu oraz nadwykonań;
 • Przychody należne z tytułu wykonania usług medycznych na zasadach komercyjnych;
 • Refaktura, a przychód;
 • Ustalenie momentu wykonania usługi, m.in. dla:
 • usług wykonywanych przez podmioty współpracujące – lekarzy, pielęgniarki, konsultantów, wolontariuszy itp.,
 • badań klinicznych, analiz, diagnostyki,
 • rehabilitacji,
 • ekspertyz dla sądów i prokuratur,
 • usług szkoleniowych, w tym – w ramach współpracy z uczelniami w zakresie kształcenia,
 • usług reklamowych,
 • usług najmu, dzierżawy,
 • usług hotelowych i gastronomicznych.
 • Zasady rozliczania przychodów w naturze, przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń i świadczeń częściowo odpłatnych;
 • Zasady dokonywania korekty przychodów – w tym m.in. z tytułu błędów w wystawionych fakturach oraz z powodu kwestionowania przez NFZ rozliczeń wykazanych przez podmiot medyczny świadczeń medycznych.
 1. Koszty w działalności leczniczej:
 • Definicja kosztu – związek poniesienia wydatków z przychodami (zachowanie źródła przychodu);
 • Zasady potrącalności kosztów w czasie – koszty „bezpośrednie” i „pośrednie”;
 • Koszty klasyfikowane metodą kasową;
 • Cele statutowe – jak określić, które z wydatków są, a które nie są powiązane z celami statutowymi;
 • Koszty podmiotów przekształcanych u następców prawnych;
 • Wydatkowanie środków na działalność statutową, a przekształcenie;
 • Korekta roczna podatku VAT w kosztach uzyskania przychodu;
 • Zasady ujmowania wierzytelności nieściągalnych w kosztach podatkowych;
 • Zasady dokumentowania kosztów;
 • Zasady korygowania kosztów w działalności leczniczej:
 • termin uregulowania zapłaty za faktury dokumentujące wydatki zaliczane do kosztów bezpośrednich oraz pośrednich,
 • „wyjście” towaru z magazynu, a brak zapłaty – konsekwencje w zakresie korekty kosztów,
 • kontrowersje związane z momentem ujęcia korekty kosztów w rozliczeniach podatkowych podmiotu leczniczego – korekta „na bieżąco” czy „wstecznie”,
 • rozłożenie płatności na raty przez dostawcę, a konieczność korekty kosztów,
 • regulowanie należności w kolejnych okresach rozliczeniowych skutkujące „kasowym” ujęciem kosztów – korzyści dla podmiotu leczniczego,
 • kwota korygowanych kosztów wyższa od kwoty kosztów okresu – jak poprawnie rozliczyć obowiązkową korektę kosztów w takim przypadku?
 • brak zapłaty za faktury z tytułu nabycia bądź wytworzenia środka trwałego albo wartości niematerialnych i prawnych – obowiązkowa korekta w odniesieniu do amortyzacji.

 

 1. Amortyzacja podatkowa składników majątku w podmiocie medycznym:
 • Kryteria zaliczenia składnika majątku do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nie podlegające amortyzacji podatkowej;
 • Zasady określania wartości początkowej – w tym m.in. otrzymanie przez podmiot medyczny sprzętu medycznego od podmiotu tworzącego;
 • Ulepszenie środka trwałego – wpływ na wartość początkową oraz odpisy amortyzacyjne;
 • Przyłączenie oraz odłączenie części składowych i części peryferyjnych – wpływ na wysokość odpisów  amortyzacyjnych;
 • Metody oraz stawki amortyzacji;
 • Straty w środkach trwałych oraz likwidacja środka trwałego – w tym inwestycji w obcym środku trwałym;
 • Problem zaniechanych inwestycji jako kosztu podatkowego – czy fizyczna likwidacja jest konieczna;
 • Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • Środki trwałe sfinansowane z dotacji UE – zasady ich rozliczania przez podmiot leczniczy.
 1. Zasady sporządzania deklaracji podatkowych CIT-8 przez podmioty medyczne (przykład):
 • Znaczenie przychodów i kosztów bilansowych;
 • Przychody zwolnione z opodatkowania;
 • Przychody niepodlegające opodatkowaniu;
 • Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych;
 • Dochody wolne od podatku;
 • Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu;
 • Koszty innych lat;
 • Korekty przychodów i kosztów;
 • Kalkulacja podatku.
 1. Podatek u źródła (WHT) po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem:
 • Zasady poboru podatku;
 • Główny przedmiot opodatkowania w przypadku spółek medycznych;
 • Wynagrodzenie pośredników;
 • Certyfikat rezydencji;
 • Zasady stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – należyta staranność.
 1. Zmiany w podatku CIT od 2023 roku – Polski Ład 3.0:
 • Zmiany w podatku u źródła (WHT);
 • Uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie – czy są ukryte konsekwencje?
 • Podatek minimalny – zmiany regulacji oraz zawieszenie stosowania – znaczenie dla spółek medycznych;
 • Zmiany regulacji w zakresie tzw. estońskiego CIT;
 • Zmiana zasad dokumentowania tzw. pośrednich transakcji krajowych;
 • Korekta przepisów w zakresie cen transferowych;
 • Doprecyzowanie zasad rozliczania kosztów finansowania dłużnego (3 mln albo 30 % EBITDA);
 • Ulga na złe długi – modyfikacja przepisów;
 • Korekta przepisów o spółkach holdingowych;
 • Modyfikacja procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków;
 • Zmiany regulacji w zakresie podatkowej grupy kapitałowej;
 • Korekta ulgi dotyczącej pierwszej oferty publicznej;
 • Pozostałe zmiany.

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

1.590,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca