Kurs podatku VAT oraz CIT w podmiotach medycznych

Pracujesz w podmiotach medycznych lub farmaceutycznych i chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego? Zapraszamy Cię na nasz Kurs Podatku VAT i CIT w podmiotach medycznych! Głównym celem tego szkolenia jest przedstawienie Ci istotnych zmian w podatku CIT oraz podatku VAT, które weszły w życie w roku 2022 oraz wejdą w 2023 r. 


Podczas szkolenia prowadzący omówi również bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania podmiotów medycznych oraz farmaceutycznych, a także aktualne orzecznictwo Polskich Sądów Administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


Masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub rozterki? Koniecznie zapoznaj się z ofertą naszego szkolenia! Podczas zajęć nasz ekspert przekaże Ci najważniejsze kwestie dotyczące omawianego zagadnienia.

Opis

Dodatkowe informacje o kursie podatku VAT oraz CIT w podmiotach medycznych:

 • Kurs w trybie Online.
 • Czas trwania: 4 spotkań po 6 godzin zegarowych,
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką!
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Temat 1 – Podatek VAT w podmiotach medycznych (2 dni):

 1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru i jego zastosowanie w podmiocie medycznym, jako wystawiającym i otrzymującym faktury. Uprawnienia do korzystania z KSeF:
  • Co to jest KSeF i do czego ma służyć?
  • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej, tj. wystawianej w ramach KSeF;
  • Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej;
  • Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej;
  • Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych i skutki z tym związane dla podatnika;
  • Faktury korygujące w KSeF;
  • Faktura uproszczona i faktury do paragonu, a KSeF;
  • Faktura zaliczkowa w KSeF;
  • Dostęp do faktur w KSeF.

 

 1. Omówienie aktualnych schematów JPK w zakresie zgodności oznaczeń JPK z KSeF, symbole GTU i procedur z JPK na fakturach wystawianych przez podmiot medyczny:
  • Podstawa opodatkowania i podatek należny od poszczególnych rodzajów transakcji;
  • Dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU – klasyfikacja z punktu widzenia sprzedawanych towarów i usług);
  • Dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy podatnikiem,
   a kontrahentami innymi niż budżetowe;
  • Faktura do paragonu (ujęcie w ewidencji VAT) oraz faktura uproszczona w nowym JPK_VAT;
  • Oznaczenia dowodów sprzedaży (dokument wewnętrzny, faktura do paragonu, dokument
   z kasy fiskalnej) – kiedy podatnik ma je zastosować?
  • Dodatkowe oznaczenia/kody dowodów nabycia u podatnika.

 

 1. Symbole PKWiU i kody CN oraz ich zastosowanie na fakturach wystawianych przez podmiot medyczny.
 2. Faktury objęte mechanizmem podzielonej płatności i wydłużenie terminu w zakresie ich stosowania do 2025 roku.
 3. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania przez podmiot medyczny – wybrane zagadnienia:
  • Usługi opieki medycznej;
  • Obligatoryjna metoda kasowa w służbie zdrowia – m.in. kserokopie dokumentacji medycznej dla Sądów;
  • Badania kliniczne;
  • Usługi najmu i refaktura mediów;
  • Podstawa opodatkowania i jej korekty;
  • Świadczenia kompleksowe jednostki medycznej, a VAT;
  • Stawki VAT w działalności jednostki medycznej – nie zawsze zwolnienie.

 

 1. Pozostałe kwestie dotyczące rozliczenia podatku VAT przez podmiot medyczny:
  • Odliczenie podatku naliczonego przez podmiot medyczny;
  • Odliczenie wg struktury sprzedaży oraz korekty (sygnalizacja tzw. prewskaźnika); 
  • Mechanizm podzielonej płatności przez podmiot medyczny;
  • Transakcje międzynarodowe (np. WNT, import i eksport usług, kwestia Brexitu) przez podmiot medyczny – wybrane problemy; 
  • Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej;
  • Zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego i faktura VAT RR;
  • Czynności nieodpłatne przez podmiot medyczny;
  • Zwolnienie podmiotowe przez podmiot medyczny – wskazanie takiej możliwości dla mniejszych placówek; 
  • Biała lista, KUP, a Polski Ład;
  • Zmiany od 2023 r. (m.in. VAT SLIM 3).

 

Temat 2 – CIT w podmiotach medycznych (2 dni):

 1. Podmiot medyczny jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych:
  • Zakres stosowania zwolnienia podmiotowego z CIT;
  • Zakres stosowania zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego z CIT.

 

 1. Przychody podmiotu medycznego i zasady ich ustalania:
  • Przychody należne w działalności medycznej w kontekście rozliczeń z NFZ (kontraktowe i ponadkontraktowe) – w tym ustalanie momentu powstania przychodu w przypadku przesunięcia rozliczeń w ramach limitu oraz nadwykonań;
  • Przychody należne z tytułu wykonania usług medycznych na zasadach komercyjnych;
  • Refaktura, a przychód;
  • Ustalenie momentu wykonania usługi, m.in. dla:
  • usług wykonywanych przez podmioty współpracujące – lekarzy, pielęgniarki, konsultantów, wolontariuszy itp.,
  • badań klinicznych, analiz, diagnostyki,
  • rehabilitacji,
  • ekspertyz dla sądów i prokuratur,
  • usług szkoleniowych, w tym – w ramach współpracy z uczelniami w zakresie kształcenia,
  • usług reklamowych,
  • usług najmu, dzierżawy,
  • usług hotelowych i gastronomicznych.
  • Zasady rozliczania przychodów w naturze, przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń i świadczeń częściowo odpłatnych;
  • Zasady dokonywania korekty przychodów – w tym m.in. z tytułu błędów w wystawionych fakturach oraz z powodu kwestionowania przez NFZ rozliczeń wykazanych przez podmiot medyczny świadczeń medycznych.

 

 1. Koszty w działalności leczniczej:
  • Definicja kosztu – związek poniesienia wydatków z przychodami (zachowanie źródła przychodu);
  • Zasady potrącalności kosztów w czasie – koszty „bezpośrednie” i „pośrednie”;
  • Koszty klasyfikowane metodą kasową;
  • Cele statutowe – jak określić, które z wydatków są, a które nie są powiązane z celami statutowymi;
  • Koszty podmiotów przekształcanych u następców prawnych;
  • Wydatkowanie środków na działalność statutową, a przekształcenie;
  • Korekta roczna podatku VAT w kosztach uzyskania przychodu;
  • Zasady ujmowania wierzytelności nieściągalnych w kosztach podatkowych;
  • Zasady dokumentowania kosztów;
  • Zasady korygowania kosztów w działalności leczniczej:
  • termin uregulowania zapłaty za faktury dokumentujące wydatki zaliczane do kosztów bezpośrednich oraz pośrednich,
  • „wyjście” towaru z magazynu, a brak zapłaty – konsekwencje w zakresie korekty kosztów,
  • kontrowersje związane z momentem ujęcia korekty kosztów w rozliczeniach podatkowych podmiotu leczniczego – korekta „na bieżąco” czy „wstecznie”,
  • rozłożenie płatności na raty przez dostawcę, a konieczność korekty kosztów,
  • regulowanie należności w kolejnych okresach rozliczeniowych skutkujące „kasowym” ujęciem kosztów – korzyści dla podmiotu leczniczego,
  • kwota korygowanych kosztów wyższa od kwoty kosztów okresu – jak poprawnie rozliczyć obowiązkową korektę kosztów w takim przypadku?
  • brak zapłaty za faktury z tytułu nabycia bądź wytworzenia środka trwałego albo wartości niematerialnych i prawnych – obowiązkowa korekta w odniesieniu do amortyzacji.

 

 1. Amortyzacja podatkowa składników majątku w podmiocie medycznym:
  • Kryteria zaliczenia składnika majątku do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nie podlegające amortyzacji podatkowej;
  • Zasady określania wartości początkowej – w tym m.in. otrzymanie przez podmiot medyczny sprzętu medycznego od podmiotu tworzącego;
  • Ulepszenie środka trwałego – wpływ na wartość początkową oraz odpisy amortyzacyjne;
  • Przyłączenie oraz odłączenie części składowych i części peryferyjnych – wpływ na wysokość odpisów  amortyzacyjnych;
  • Metody oraz stawki amortyzacji;
  • Straty w środkach trwałych oraz likwidacja środka trwałego – w tym inwestycji w obcym środku trwałym;
  • Problem zaniechanych inwestycji jako kosztu podatkowego – czy fizyczna likwidacja jest konieczna;
  • Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  • Środki trwałe sfinansowane z dotacji UE – zasady ich rozliczania przez podmiot leczniczy.

 

 1. Zasady sporządzania deklaracji podatkowych CIT-8 przez podmioty medyczne (przykład):
  • Znaczenie przychodów i kosztów bilansowych;
  • Przychody zwolnione z opodatkowania;
  • Przychody niepodlegające opodatkowaniu;
  • Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych;
  • Dochody wolne od podatku;
  • Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu;
  • Koszty innych lat;
  • Korekty przychodów i kosztów;
  • Kalkulacja podatku.

 

 1. Podatek u źródła (WHT) po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem:
  • Zasady poboru podatku;
  • Główny przedmiot opodatkowania w przypadku spółek medycznych;
  • Wynagrodzenie pośredników;
  • Certyfikat rezydencji;
  • Zasady stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – należyta staranność.

 

 1. Zmiany w podatku CIT od 2023 roku – Polski Ład 3.0:
  • Zmiany w podatku u źródła (WHT);
  • Uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie – czy są ukryte konsekwencje?
  • Podatek minimalny – zmiany regulacji oraz zawieszenie stosowania – znaczenie dla spółek medycznych;
  • Zmiany regulacji w zakresie tzw. estońskiego CIT;
  • Zmiana zasad dokumentowania tzw. pośrednich transakcji krajowych;
  • Korekta przepisów w zakresie cen transferowych;
  • Doprecyzowanie zasad rozliczania kosztów finansowania dłużnego (3 mln albo 30 % EBITDA);
  • Ulga na złe długi – modyfikacja przepisów;
  • Korekta przepisów o spółkach holdingowych;
  • Modyfikacja procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków;
  • Zmiany regulacji w zakresie podatkowej grupy kapitałowej;
  • Korekta ulgi dotyczącej pierwszej oferty publicznej;
  • Pozostałe zmiany.

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

1.590,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca