Szczegóły organizacyjne kursu online kadrowo-płacowego

Czas trwania szkolenia
10 spotkań po 6 godzin zegarowych

Darmowe konsultacje
w ciągu 7 dni od szkolenia
z prowadzącym

Materiały szkoleniowe
kluczowe informacje
w wersji elektronicznej

Cena szkolenia
3290 zł netto
za osobę

Najbliższy kurs online kadrowo-płacowy

Start kursu: 14.09.2020
Koniec kursu: 17.12.2020
Prowadzący: Katarzyna Smulczyk,
Andrzej Radzisław, Małgorzata Grajewska

Dlaczego ten kurs online kadrowo-płacowy jest dla Ciebie

Jeżeli jesteś na stanowisku związanym ze sprawami kadrowo-płacowymi, to ciąży na Tobie duża odpowiedzialność za dokumentację i rozliczenia podatkowe. Oznacza to, że powinieneś biegle znać przepisy prawa pracy i wiedzieć jak kalkulować ubezpieczenia społeczne. Co więcej, Twoja praca musi być oparta o aktualny stan prawny.

Praktyka czyni mistrza
Nasz kurs stworzyliśmy, żebyś mógł rzetelnie wykonywać zlecone Ci zadania, zgodnie z najnowszymi praktykami. Program kursu zawiera wskazówki przydatne w Twojej codziennej pracy.

Na naszym kursie:
– utrwalisz obowiązujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
– dowiesz się czym są i jak rozliczyć Pracownicze Plany Kapitałowe,
– powtórzysz zasady wynagrodzenia w przypadkach szczególnych,
– podszlifujesz swój warsztat rozliczania czasu pracy.

Kurs online kadrowo-płacowy dla praktyków - program

Moduł II – Płace – sprawne rozliczanie i wyjątkowe przypadki

Dzień 1 – Lista płac bez tajemnic. – 14.09.2020
1. Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca z uwzględnieniem stanowiska MRPiPS.
2. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
3. Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop.
4. Zasady ustalania składek na PPK.

Dzień 2 – Wynagrodzenia w przypadkach szczególnych. – 28.09.2020
1. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów
ustalenia podstawy składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy.
2. Przychód z tytułu umowy o pracę podlegający zwolnieniu z oskładkowania i/lub opodatkowania.
3. Zasady stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu z umów o pracę.
4. Naliczanie listy płac w szczególnych przypadkach.
5. Korygowanie list płac w przypadku.
6. Rozliczenia z byłym pracownikiem.

Dzień 3 – Umowy cywilnoprawne – prawidłowe ustalanie tytułów do ubezpieczeń i rozliczanie. – 5.10.2020
1. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób świadczących usługi na podstawie
umowy zlecenia.
2. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne osób świadczących usługi na podstawie umowy o dzieło.
3. Płatnik składek a zgłaszający do ubezpieczeń – nowe uprawnienia ZUS od 2018 r.
4. Umowy zlecenia – zasady rozliczania świadczeń.
5. Umowy o dzieło – zasady rozliczania świadczeń.
6. Świadczenia ponoszone na rzecz osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej w zakresie
należności z zwolnień z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i/lub podatku dochodowego.

Dzień 4 – Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa w sytuacjach szczególnych. – 14.10.2020
1. Świadczenia pieniężne: rodzaje świadczeń (nabywanie prawa i wysokość).
2. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadkach szczególnych.
3. Uzupełnianie wynagrodzenia.
4. Zasady ustalania podstawy świadczeń dla zleceniobiorcy.
5. Korekta wysokości i rodzaju świadczenia.

Dzień 5 – Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków. – 22.10.2020
1. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń.
2. Obligatoryjne potrącenia z wynagrodzenia.
3. Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia.
4. Potrącenia obligatoryjne z zasiłków.
5. Potrącenia z umów cywilnoprawnych po zmianie przepisów w 2019 roku.

Moduł I – Kadry – kontrola bez stresu

Dzień 1 – Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy w ujęciu praktycznym oraz omówienie popełnianych przez
pracodawców błędów. – 3.11.2020
1. Dokumentacja niezbędna przy zatrudnieniu pracownika.
2. Jak rozstać się z pracownikiem, czyli omówienie sposobów rozwiązania umowy o pracę.
3. Obowiązki pracodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Dzień 2 – Dokumentacja pracownicza – gruntowne omówienie problematyki w świetle ostatnich zmian. Pracownicze Plany Kapitałowe bez tajemnic. – 17.11.2020
1. Dokumentacja pracownicza po zmianach.
2. Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli nowy sposób na oszczędzanie.

Dzień 3 – Nieobecność w pracy – z prawem czy bez prawa do wynagrodzenia? – 1.12.2020
1. Urlop wypoczynkowy.
2. Urlop bezpłatny – zasady udzielania.
3. Urlopy okolicznościowe – szczegółowe omówienie przypadków płatnych i niepłatnych zwolnień
z tego tytułu.
4. Urlopy dodatkowe, w tym związane z niepełnosprawnością.
5. Niezdolność do pracy z powodu choroby bądź sprawowania opieki nad innym członkiem rodziny –
aktualne przepisy i omówienie planowanych zmian.
6. Nieobecność w pracy wynikająca z korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem.
7. Stanowiska MPRiPS oraz GIP w zakresie nieobecności pracowniczych, w tym m.in. urlopów dodatkowych
pracowników niepełnosprawnych czy opieki nad dzieckiem nauczycieli.

Temat 4 – Warsztaty z czasu pracy. – 16.12.2020 – 17.12.2020
Dzień 1 – Czas pracy – teoria i praktyka okiem specjalisty. – 16.12.2020
1. Czas pracy w przepisach prawa pracy – szczegółowe omówienie problematyki.
2. Czas pracy a przepisy wewnątrzzakładowe – praktycznie omówienie najczęściej popełnianych błędów.
3. Omówienie możliwości prawnych w zakresie doboru odpowiedniego dla danego pracodawcy systemu
czasu pracy, rozkładu (grafiku) oraz okresu rozliczeniowego.
Program kursu
4. Jak prawidłowo uregulować systemy i rozkłady czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe w przepisach
wewnątrzzakładowych (Układzie Zbiorowym Pracy, regulaminie pracy czy obwieszczeniu).
5. Jakie obowiązki w zakresie regulacji czasu pracy mają pracodawcy zatrudniający do 50 i powyżej
50 pracowników?
6. Czy jest możliwe objęcie poszczególnych grup pracowników różnymi systemami czasu pracy oraz różnymi
okresami rozliczeniowymi?
7. Zasady ustalania rozkładów czasu pracy (grafików) w firmie.
8. Czy w każdym przypadku istnieje konieczność sporządzania rozkładu (grafiku) czasu pracy?
9. Jakie kroki należy przedsięwziąć w celu umożliwienia dokonywania zmian grafików pracowników.
10. Ustalenie okresów rozliczeniowych czasu pracy dla poszczególnych grup pracowników.
11. Czy istnieje konieczność ustalenia granic czasowych poszczególnych okresów rozliczeniowych czasu pracy
stosowanych w zakładzie ?
12. Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy – jakie wymogi formalne należy spełnić?
13. Kiedy PIP może zakwestionować porozumienie o wydłużeniu okresu rozliczeniowego czasu pracy?
14. Jak prawidłowo ustalać porę nocną obowiązującą w zakładzie ? Dwie pory nocne dla kierowców.
15. Czy możemy w przepisach wewnątrzzakładowych zmienić czas trwania niedzieli i święta?
16. Ustalenie maksymalnej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym w przepisach
wewnątrzzakładowych.
17. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy – jak prawidłowo ustalać
w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony wymiar czasu pracy dla
pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze?
18. Elastyczne rozkłady czasu pracy – fakty i mity, czyli kiedy możemy zatrudniać z naruszeniem
doby pracowniczej.
19. Jakie mogą być konsekwencje finansowe błędnych zapisów w regulaminie pracy czy w obwieszczeniu?

Dzień 2 – Czas pracy – ćwiczenia z planowania i rozliczania czasu pracy pod nadzorem praktyka. – 17.12.2020
1. Planowanie czasu pracy pracowników w poszczególnych systemach czasu pracy.
2. Rozliczanie czasu pracy w różnych systemach czasu pracy – ćwiczenia.

UWAGA! Przepisy zmieniają się dynamicznie.
Zapewniamy, że w dniu szkolenia przekażemy najbardziej aktualne informacje.

Otwórz i pobierz ofertę z programem w formie PDF, klikając w poniższy napis:
Kurs kadrowo-płacowy – Wektor Wiedzy

Kurs online kadrowo-płacowy dla praktyków - prowadzący

Katarzyna Smulczyk – specjalista ds. kadr i płac; wieloletni praktyk, doradca i audytor prawa pracy, doświadczona i ceniona trener, wykładowca uniwersytecki.; prowadzi szkolenia kadrowo-płacowe dla firm z sektora publicznego i prywatnego oraz wykłady na Uniwersytecie Łódzkim; współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących: naliczania wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, korekty dokumentacji płacowej, prawa pracy, zasad podlegania składkom ZUS, świadczeń chorobowych i rodzicielskich oraz czasu pracy. 

Andrzej Radzisław – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.Trener z ponad 19 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej. Od wielu lat współpracuje z Rzeczpospolitą, Gazetą Prawną, wydawnictwem GOFIN, WIP, BECK.

Małgorzata Grajewska – praktyk i wykładowca studiów podyplomowych Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Od ponad 7 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od pięciu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, w tym e-learning oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeprowadziła ponad 3 000 godzin szkoleniowych.

Najbliższy kurs online kadrowo-płacowy

Start kursu: 14.09.2020
Koniec kursu: 17.12.2020
Prowadzący: Katarzyna Smulczyk,
Andrzej Radzisław, Małgorzata Grajewska