Zmiany ułatwiające elektroniczne przesyłanie ksiąg rachunkowych do urzędu skarbowego

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1059), tzw. pakiet SLIM VAT 3, wprowadza kolejne już zmiany w przepisach dotyczących obowiązkowego prowadzenia i przesyłania do urzędu skarbowego ksiąg i ewidencji w formie elektronicznej.

Wśród najważniejszych zmian można wymienić te, które obligują:

 

 • osoby fizyczne, 
 • przedsiębiorstwa w spadku, 
 • spółki cywilne osób fizycznych, 
 • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, 
 • spółki jawne osób fizycznych
 • spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą i prowadzące księgi (podatkową księgę przychodów i rozchodów lub pełne księgi rachunkowe), 
 • podatników prowadzący działy specjalne produkcji rolnej rozliczających się na podstawie ksiąg

do prowadzenia tych ksiąg i ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych. Podmioty te będą także zobowiązane do przesyłania w postaci elektronicznej tychże ksiąg i ewidencji właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do dnia upływu terminu złożenia zeznania podatkowego za dany rok. 

Podmioty opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, prowadzące ewidencję lub wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będą również musiały prowadzić je przy użyciu komputera i następnie przesyłać w postaci elektronicznej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego po zakończeniu roku podatkowego w terminie do dnia upływu terminu złożenia zeznania. Wymienione podmioty muszą prowadzić księgi, ewidencje i wykazy komputerowo i wysłać elektronicznie do urzędu skarbowego po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu:

 • 31 grudnia 2025r. – w przypadku podmiotów, które są obowiązane przesyłać do urzędu ewidencję JPK_VAT,
 • 31 grudnia 2026r. – w przypadku pozostałych podmiotów.

 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy prowadzą księgi rachunkowe, także będą mieli obowiązek prowadzenia ich przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w formie elektronicznej po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do dnia upływu terminu złożenia zeznania rocznego albo deklaracji rocznej (podatnicy rozliczający się estońskim CIT). 

Również spółki niebędące osobami prawnymi, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, będą musiały prowadzić księgi rachunkowe przy użyciu komputera oraz przesyłać je do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Dla tych podmiotów obowiązującym terminem przekazania ksiąg rachunkowych będzie koniec trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. Wyżej wymienione organizacje będą musiały prowadzić księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych i przesyłać do urzędu skarbowego po raz pierwszy za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy, rozpoczynający się po dniu:

 • 31 grudnia 2024r. – w przypadku:
  • podatkowych grup kapitałowych,
  • podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, u których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim odpowiednio roku podatkowym albo roku obrotowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedniego odpowiednio roku podatkowego albo roku obrotowego,
 • 31 grudnia 2025r. – w przypadku podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, obowiązanych do przesyłania ewidencji JPK_VAT,
 • 31 grudnia 2026r. – w przypadku pozostałych podatników i spółek niebędących osobami prawnymi.

 

Obowiązkiem tym nie będą objęci:

  • podatnicy zwolnieni od podatku dochodowego na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (z wyjątkiem fundacji rodzinnych),
 • podatnicy, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku wskazani w art. 27a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • podatnicy prowadzący uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.

Artykuł napisany przez:

Arkadiusz Lenarcik

Biegły rewident, dyrektor departamentu audytu na obszar Wrocław/Zabrze; karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej, gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych; posiada bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), a także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw; brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych; autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Inne wpisy:

Wycofanie majątku firmowego i przekazanie go do majątku osobistego – jak należy opodatkować na gruncie podatku VAT?
Opodatkowanie Fundacji Rodzinnych, zmiany w podatku od nieruchomości oraz VAT od zaliczek
Planowane zmiany w ustawie o rachunkowości – kryteria wielkości jednostek
Podatek wyrównawczy od wielkich korporacji już od 2025 roku?
Najem prywatny – zasady rozliczania na gruncie podatku VAT