TPR – obowiązek raportowania cen transferowych po zmianie przepisów od 16 września 2023 r. Co potrzebujesz wiedzieć?

Jednym z ważniejszych obowiązków nałożonych na podmioty powiązane jest przesyłanie na specjalnym urzędowym formularzu szczegółowego raportu – informacji o transakcjach, jakie miały miejsce z podmiotami powiązanymi nazywanego TPR-C. Termin na jego złożenie upływa z końcem listopada 2023 roku w zakresie transakcji, które miały miejsce w roku 2022 r. Zgodnie bowiem z art. 11t ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy zobowiązani do sporządzenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych składają naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika, w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, informację o cenach transferowych za rok podatkowy, sporządzoną według wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

 

W dniu 15 września 2023 r. opublikowane zostało zmienione rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych (TPR) w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Rozporządzenie to przynosi kilka istotnych zmian w porównaniu z wersją tego formularza z poprzedniego roku.

 

TPR – co się zmieniło?

Dobrą wiadomością z pewnością jest, że ostatecznie MF zrezygnowało z planowanego dodania   nowego wskaźnika ogólnej rentowności podmiotu – udziału kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach działalności operacyjnej podmiotu. 

Modyfikacji uległ natomiast sposób przedstawiania informacji o statusie mikro lub małego przedsiębiorcy bowiem odstąpiono od obowiązku przypisania odpowiedniego kodu opisującego kategorię podmiotu. Zamiast tego pojawiła się informacja o posiadaniu statusu mikro lub małego przedsiębiorcy poprzez wskazanie odpowiedniego kodu przy wyborze metody weryfikacji cen transferowych.

Doprecyzowano również treść oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i rynkowości cen. Dla przypomnienia oświadczenie to nie jest już osobnym dokumentem a zostało wbudowane w treść TPR.

 

Prawdziwa rewolucja czeka natomiast podatników w zakresie składania informacji TPR do organów podatkowych. MF porzuca dotychczasowy sposób składania i wypełniania interaktywnego formularza PDF. Zastąpiony on zostanie nowym rozwiązaniem, które będzie dostępne na stronie Ministerstwa Finansów. Niestety na ten moment nie jest ono jeszcze dostępne. Mając jednak na uwadze dotychczasowy przebieg wprowadzania przez MF różnych nowych rozwiązań informatycznych i problemy z nimi związane pojawiają się obawy, jak i to rozwiązanie będzie wyglądało w praktyce. Zwłaszcza, że zbliża się pomału termin na wywiązanie się z tego obowiązku, a wciąć nie ma jeszcze udostępnionej informacji na ten temat. Z pewnością nie warto czekać na ostatnią chwilę z wywiązaniem się z tego obowiązku bowiem trzeba się liczyć z początkowymi trudnościami w działaniu nowego systemu.  

W najbliższych dniach ma się pojawić również kolejna już wersja Informatora TPR oraz szczegółowe struktury logiczne (schemy) informacji o cenach transferowych. 

W razie trudności z wywiązaniem się z tego obowiązku zapraszamy do kontaktu.

 

Pamiętaj! : 

  • Czas na złożenie TPR-C za rok 2022 upływa z końcem listopada 2023 r. – nie warto jednak zostawiać tego obowiązku na ostatnią chwilę.  
  • Obecnie nie składa się już osobnego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych bowiem jest ono częścią formularza TPR-C.
  • Trzeba śledzić kiedy pojawi się nowe narzędzie do składania i wypełniania TPR bowiem MF wciąż nad nim pracuje.

Artykuł napisany przez:

Jarosław Włoch

Radca prawny, zajmuje się obsługą prawno-podatkową podmiotów gospodarczych oraz obsługą sporów podatkowych w tym również w zakresie reprezentacji klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Doświadczenie w powyższym zakresie zdobywał u boku najlepszych, współpracując z Małopolskim Instytutem Studiów Podatkowych.

Inne wpisy:

Wycofanie majątku firmowego i przekazanie go do majątku osobistego – jak należy opodatkować na gruncie podatku VAT?
Opodatkowanie Fundacji Rodzinnych, zmiany w podatku od nieruchomości oraz VAT od zaliczek
Planowane zmiany w ustawie o rachunkowości – kryteria wielkości jednostek
Podatek wyrównawczy od wielkich korporacji już od 2025 roku?
Najem prywatny – zasady rozliczania na gruncie podatku VAT