Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień w kasach fiskalnych od 1 stycznia 2024 roku

Podstawa prawna

Rozpoczęto już prace legislacyjne w sprawie zwolnień z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. 

Przypomnijmy, iż na podstawie art. 145a ust. 17 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT) minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Z tego powodu praktycznie rokrocznie wydawane jest rozporządzenie w sprawie zwolnień w kasach fiskalnych, gdyż postanowienia te najczęściej wydawane są na okres jednego roku.

Dotychczasowe efekty prac

Już pod koniec października rozpoczęto prace nad kolejnym rozporządzeniem, które obowiązywać będzie od 1 stycznia do końca 2024 roku.

W §2 rozporządzenia przewiduje się, analogicznie jak w dokumencie z 2021 r., zwolnienie dla czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Należą do nich m.in.:

  • dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
  • dostawa nieruchomości.

Szczegółowy załącznik zwolnionych dostawa towarów lub świadczenia usługo dostępny pod linkiem:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12378157/katalog/13013065#13013065

Kryterium wartości sprzedaży

W nowym rozporządzeniu nadal proponuje się utrzymanie na dotychczasowym poziomie kryterium wartości sprzedaży, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Oczywiście, w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku konieczne jest ustalenie proporcji tej kwoty.

Grupy podatników dodatkowo objęte zwolnieniem

Dodatkowo proponuje się zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji:

  1. podatników, u których wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł,
  2. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2023 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczy (w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym) kwoty 20 000 zł,
  3. podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział sprzedaży z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitej sprzedaży podatnika dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym sprzedaży”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%,
  4. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2023 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy sprzedaży:
    1. za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności,
    2. za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy 


– będzie
wyższy niż 80%.

Więcej projektowanych zmian na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12378157/katalog/13013065#13013065

Artykuł napisany przez:

Patrycja Kubiesa

Doradca podatkowy, członek Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, szkoleniowiec, autorka wielu opracowań i artykułów w uznanych firmach i wydawnictwach w Polsce.

Inne wpisy:

Koszty podatkowe oraz wydatki na cele mieszkaniowe
Najnowsze wyroki NSA, z którymi warto się zapoznać
VAT na żywność - koniec z 0% podatkiem. Przegląd najnowszych interpretacji KIS
Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień w kasach fiskalnych od 1 stycznia 2024 roku
Estoński CIT - przełomowa interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów.