Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień w kasach fiskalnych od 1 stycznia 2024 roku

Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca usprawiedliwionej nieobecności w uldze B+R.

Od początku funkcjonowania ulgi na działalność badawczo rozwojową w podatkach dochodowych trwały spory o możliwość zaliczenia do tzw. kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej absencji pracowników zaangażowanych w prace, dające prawo do preferencji podatkowej.

Przez wszystkie ostatnie lata organy podatkowe odmawiały możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów kwalifikowanych mimo tego, że sądy administracyjne przyznawały rację podatnikom potwierdzając, że przysługuje im prawo do rozliczenia przedmiotowych kosztów w kalkulacji ulgi.

Ostatecznie, dnia 21 lutego 2024 r. ogłoszona została Interpretacja Ogólna nr DD8.8203.1.2021 Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej poniesionych przez podatnika w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu tych należności określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika.

Minister Finansów potwierdził, że przepisu dotyczącego kosztów wynagrodzeń, tj. art. 26e ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT oraz analogicznego przepisu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT nie należy rozumieć wyłącznie gramatycznie. W ocenie Ministra, do katalogu przychodów wskazanych w przepisie art. 12 ust. 1 ustawy o PIT należą także, niewymienione literalnie przychody pracownika związane z usprawiedliwioną nieobecnością, tj. wynagrodzenia za czas urlopu oraz choroby. Oznacza to, że przedmiotowa interpretacja ogólna otwiera możliwość traktowania elementów składowych wynagrodzeń pracowniczych takich jak wynagrodzenia urlopowe oraz chorobowe jako składniki kosztów kwalifikowanych, w takiej części, w jakiej do ich poniesienia, pracodawca jest zobowiązany na podstawie odrębnych przepisów oraz przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymogów nakładanych na podatnika poprzez ustawy o podatkach dochodowych.

Powyższe oznacza, że nadszedł koniec sporów o opisane kwestie i podatnicy mogą uwzględniać w uldze koszty pracownicze przysługujące za czas ich usprawiedliwionej nieobecności. Podmioty korzystające uprzednio z ulgi, które wyłączały z kalkulacji niniejsze wydatki, mogą skorzystać z możliwości ponownej korekty składanych uprzednio zeznań podatkowych.

Wyrok WSA – przetwórcy warzyw nie mają możliwości korzystania z ulgi na ekspansję.

Zdaniem organu podatkowego oraz WSA przetwórcy warzyw nie wytwarzają nowego produktu w rozumieniu przepisów dotyczących ulgi na ekspansję. Zdaniem Organów, podmioty te nadal sprzedają te same warzywa, a jedyną różnicą jest ich przetworzona postać np. zmieniony kształt – krążki, kostki.

Powyższe oznacza, że skutki te odnoszone mogą być również m.in. do przetwórców owoców.

Stosownie do przepisu art. 26gb ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 18eb ustawy o CIT, podatnik odlicza od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł. Warunkiem skorzystania z preferencji jest jakikolwiek wzrost przychodów ze sprzedaży produktów w okresie dwóch lat lub uzyskanie przychodu ze zbycia nowych produktów.

Ustawodawca, jako produkty definiuje rzeczy wytworzone przez podatnika.

Z ulgi na ekspansję skorzystać chciał podmiot, który zajmuje się wytwarzaniem cebulowych krążków i kostek z wcześniej zakupionej surowej i nieobranej cebuli. Firma po zakupie warzyw, poddaje je odpowiednim procesom technologicznym. Podmiot ten żywił nadzieję, że będzie mógł skorzystać z tej preferencji. W celu upewnienia się co do przysługującego mu uprawnienia, wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości skorzystania z przedmiotowej ulgi.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że spółka nie ma prawa do ulgi na ekspansję. W interpretacji indywidualnej z dnia  11 września 2023 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.396.2023. 1.JKU wyjaśnił, że z preferencji mogą korzystać tylko podatnicy, którzy wytworzyli produkty, dochodząc jednocześnie do wniosku, że Wnioskodawca nie wytwarza rzeczy, a jedynie je zmienia (przetwarza). Zdaniem Dyrektora KIS, skoro podmiot ten nie jest producentem warzyw, nie może skorzystać z ulgi.

Potwierdził to WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 27 lutego 2024 r, sygn. akt I SA/Po 822/23. Sąd orzekł, że w takiej sytuacji nie ma mowy o wytworzeniu nowego produktu, ponieważ w dalszym ciągu podatnik sprzedaje kupioną uprzednio cebulę, tylko że w przetworzonej postaci.

Promocja działalności firmy wśród uczniów/studentów to koszt podatkowy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że podmiot, który ponosi wydatki związane z wizytami uczniów i studentów w prowadzonym zakładzie produkcyjnym, może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu.

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 31 stycznia 2024 r., sygn. 0111-KDWB.4010.148.2023.2.KKM wyraził pogląd z którego wynika, że tego rodzaju wydatki mogą wesprzeć promocję działalności Spółki, pozwalając tym na pozyskanie nowych klientów lub nowych pracowników. Jednocześnie Organ ten uznał, że nie są to koszty reprezentacji, których nie można odliczać od przychodu.

O możliwość zaliczenia tych wydatków spytał podmiot, który zajmuje się produkcją i dystrybucją optycznych soczewek okularowych. Wnioskodawca nawiązał współpracę ze szkołami oraz uczelniami zapraszając uczniów oraz studentów do swojego zakładu na swoistego rodzaju wycieczki, w trakcie których mogą oni zapoznać się z oferowanymi przez nią produktami i ewentualnie kupić je dla siebie. W trakcie wizytacji zapoznają się ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej oraz mogą rozważyć podjęcie w przyszłości współpracy zawodowej ze Spółką.

Firma opłaca swoim gościom przejazd do zakładu produkcyjnego oraz ewentualne koszty związane z noclegiem i wyżywieniem, a także przekazuje im gadżety reklamowe z własnymi logotypami.

Spółka argumentowała, że ponosi te wszystkie wydatki w celu uzyskania przychodów oraz zachowania i zabezpieczenia ich źródła, ponieważ oczekuje, że w ten sposób zyska nowych klientów, a w przyszłości być może także nowych pracowników. Spółka wskazała, że podejmowane przez nią działania wpływają pozytywnie na zwiększenie rozpoznawalności podmiotu na bardzo konkurencyjnym rynku.

Dyrektor KIS potwierdził, że istnieje związek przyczynowo skutkowy pomiędzy ponoszonymi przez spółkę wydatkami a źródłem uzyskiwanych przez nią przychodów, oraz uznał, że nie sposób stwierdzić, że wydatki te stanowią koszty reprezentacji. Oznacza to, że przedmiotowe świadczenia mogą stanowić dla podatników koszty uzyskania przychodów.

 

Podsumowanie

Środowisko podatkowe jest nieustannie poddawane zmianom i interpretacjom, które mają istotny wpływ na działalność przedsiębiorstw. Dzięki analizie najnowszych interpretacji i wyroków Organów Podatkowych, staramy się dostarczyć klarownego obrazu obecnej sytuacji prawno-podatkowej oraz możliwych konsekwencji działań biznesowych.

Artykuł napisany przez:

Dariusz Zygmuntowski

Doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego. Prowadził gościnne wykłady dla Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji prasowych z zakresu opodatkowania świadczeń pozapłacowych w miesięczniku dla kadrowych i kadry menadżerskiej “Benefit”. Doświadczenie zdobywał między innymi na stanowisku eksperta w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Podatkowego.

Inne wpisy:

VAT na żywność - koniec z 0% podatkiem. Przegląd najnowszych interpretacji KIS
Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień w kasach fiskalnych od 1 stycznia 2024 roku
Estoński CIT - przełomowa interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów.
Podatek VAT 2024 r. – najnowsze wyroki TSUE
KSeF – podsumowanie spotkania w Ministerstwie Finansów z dnia 02.02.2024 r.