Końcówka roku 2023 – czas na rozliczenie podatku od przerzuconych dochodów

Już od 1 stycznia 2022 roku obowiązują podatników CIT przepisy o podatku od przerzuconych dochodów.  Podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania, a podstawę opodatkowania stanowi suma przerzuconych dochodów w roku podatkowym, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – suma przerzuconych dochodów w roku podatkowym spółek tworzących tę grupę. 


Czym są przerzucone dochody i kiedy musimy zapłacić od nich podatek?

Za przerzucone dochody uznaje się zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym koszty poniesione przez podatnika na rzecz, niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podmiotu powiązanego. Aby uniknąć jednak sytuacji, że podatek jest płacony praktycznie w większości transakcji z podmiotami powiązanymi, wprowadzono warunki do analizy przez podatników. 

I tak, aby zapłacić podatek od przerzuconych dochodów konieczne jest, aby dotyczyło to konkretnych transakcji:

  • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze,
  • wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości (należności licencyjne),
  • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze,
  • finansowania dłużnego związanego z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z tych środków, w szczególności: odsetki, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych,
  • opłat i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk.


Warunki zapłaty podatku od przerzuconych dochodów.

Dodatkowo, kiedy rozpoznamy takie transakcje na rzecz podmiotów powiązanych, kolejnym elementem do analizy, jest czy są spełniona warunki, aby dana pozycja wywołała konieczność zapłaty podatku od przerzuconych dochodów

Warunki są cztery i muszą zostać spełnione łącznie:

Warunek 1

Według przepisów prawa podatkowego obowiązujących w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia tego podmiotu powiązanego, dochód (przychód) tego podmiotu uzyskany z jednego z tytułów wymienionych w ust. 3 podlega opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego niższej niż 14,25%, obliczonej zgodnie z ust. 2a i 2b, lub zwolnieniu, lub wyłączeniu z opodatkowania tym podatkiem.

Warunek 2

Ten podmiot powiązany uzyskuje od podatnika lub innych spółek z rezydencją w Polsce powiązanych z tym podatnikiem co najmniej 50% ogółu przychodów określonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub przepisami o rachunkowości.

Warunek 3

Ten podmiot powiązany przekazuje, w jakiejkolwiek formie, co najmniej 10% przychodów które uzyskuje na rzecz innego podmiotu:

  • zaliczając w związku z tym wydatki do kosztów rozliczanych dla celów podatku dochodowego lub wydatki te lub przychody odlicza od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku w jakiejkolwiek formie, lub
  • jeżeli przychody te składają się na zysk przeznaczony do wypłaty, bez względu na termin, w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.

Warunek 4

Suma tych kosztów poniesionych przez podatnika w roku podatkowym na rzecz podmiotów powiązanych z podatnikiem, zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów tego podatnika, stanowi co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów podatnika za ten rok.


Kiedy nie płacimy podatku od przerzuconych dochodów?

Jeśli ponosimy na rzecz podmiotu powiązanego, o którym mowa w ust. 2, podlegającego opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzącego w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą, wtedy podatek od przerzuconych dochodów nie jest płacony.

Podsumowanie

Podatek płatny jest raz do roku, do końca marca kolejnego roku po którym za który go płacimy. Podatnicy mają obowiązek wykazania go w formularzu CIT-PD.

Niestety, w niektórych przypadkach konieczne będzie analizowanie także transakcji wobec podmiotów takich jak spółka niebędąca osobą prawną mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powiązanej z podatnikiem, jeżeli ta spółka przekazuje te otrzymane należności, w jakiejkolwiek formie, na rzecz spełniającego warunki powyżej wskazane podmiotu powiązanego. 

Podatek od przerzuconych dochodów ma wiele dodatkowych aspektów do analizy jak np. elementy ustalenia istotnej czy rzeczywistej działalności gospodarczej. Kompleksowość tego zagadnienia wymaga, aby podatnicy odpowiednio wcześniej się do niego przygotowali.

Artykuł napisany przez:

Patrycja Kubiesa

Doradca podatkowy, członek Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, szkoleniowiec, autorka wielu opracowań i artykułów w uznanych firmach i wydawnictwach w Polsce.

Inne wpisy:

Planowane zmiany w ustawie o rachunkowości – kryteria wielkości jednostek
Podatek wyrównawczy od wielkich korporacji już od 2025 roku?
Najem prywatny – zasady rozliczania na gruncie podatku VAT
Koszty podatkowe oraz wydatki na cele mieszkaniowe
Najnowsze wyroki NSA, z którymi warto się zapoznać