Grupy VAT jednak od 1 stycznia 2023 roku?

W najnowszym wydaniu newslettera podatkowego zwiększysz swoją wiedzę na temat grup VAT. Pierwotnie zmiany dotyczące tego rozwiązania miały wejść w życie od 1 lipca 2022 roku.

Już od kilku lat z niecierpliwością czeka na nie wielu przedsiębiorców. Trwają jednak prace legislacyjne, które mają na celu odroczenie wejścia w życie tego procesu z uwagi na brak przygotowania po stronie Ministerstwa Finansów do prawidłowego funkcjonowania grup VAT.

W naszym newsletterze dowiesz się:

1. Dla kogo jest to rozwiązanie? Jak je utworzyć? 

Kiedy mowa o grupie VAT, rozumie się przez to grupę podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowaną jako podatnik podatku VAT.

2. Jakie podmioty mogą być w grupie VAT?

Do grupy VAT mogą należeć grupy podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie  i organizacyjnie, zarejestrowane jako podatnik podatku VAT. 

Podatników uważa się za powiązanych finansowo, jeżeli jeden z podatników będących członkiem grupy VAT posiada bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących bądź zarządzających albo ponad 50% prawa do udziału w zysku każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy.

Podatników uważa się za powiązanych ekonomicznie, jeżeli:

  • przedmiot głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter, lub
  • rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT uzupełniają się i są współzależne,  lub
  • członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie grupy VAT.

Podatników uważa się za powiązanych organizacyjnie, jeżeli:

  • prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym kierownictwem, lub
  • organizują swoje działania całkowicie albo częściowo w porozumieniu.

 

3. Po co przedsiębiorcy mają tworzyć grupy VAT? 

W przypadku podmiotów powiązanych często zdarza się fakturowanie swoich usług czy dostaw towarów wewnątrz grupy. Przykładem mogą być spółki budowlane bądź usługowe fakturujące swoje usługi do spółek celowych. W takich sytuacjach często zdarza się, że jedna spółka płaci podatek VAT należny, a następnie spółka celowa ma prawo jego np. zwrotu czy przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy. W celach poprawy płynności finansowej niektórych podmiotów w grupie można się zastanowić wtedy nad stworzeniem grupy VAT. W obrębie grupy VAT jest rozliczany zbiorczo wśród członków grupy VAT. Dodatkowo w obrębie grupy VAT, faktury są wystawiane bez VAT.

4. Jak zatem utworzyć grupę VAT?

Podmioty, które myślą o stworzeniu grupy muszą sporządzić umowę o utworzeniu grupy na piśmie. Umowa musi zawierać co najmniej:

  • nazwę grupy VAT z dodatkowym oznaczeniem „grupa VAT” lub „GV”;
  • dane identyfikacyjne podatników tworzących grupę VAT, w tym dane dotyczące oddziału w przypadku podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju oraz wysokość kapitału zakładowego każdego z tych podatników;
  • wskazanie przedstawiciela grupy VAT, wyznaczonego spośród jej członków;
  • dane identyfikacyjne udziałowców (akcjonariuszy) i wysokość ich udziału w kapitale zakładowym podatników tworzących grupę VAT, posiadających ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym tych podatników;
  • wskazanie okresu, na jaki grupa VAT została utworzona, nie krótszego niż 3 lata.

Nabycie statusu grupy VAT następuje z dniem wskazanym w umowie o utworzeniu, ale nie wcześniej niż z dokonaniem rejestracji w ramach zgłoszenia rejestracyjnego. Jednocześnie z tym dniem wykreśla się członka grupy VAT z rejestru jako indywidualnego podatnika VAT, a wpisana zostaje do wykazu podatników VAT grupa VAT. Utworzenie grupy jest na okres minimum 3 lat. 

5. W ilu grupach można być?

Podmiot nie może być w więcej niż jednej grupie VAT, a z kolei grupa VAT nie może być członkiem innej grupy VAT.

Inne wpisy:

VAT na żywność - koniec z 0% podatkiem. Przegląd najnowszych interpretacji KIS
Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień w kasach fiskalnych od 1 stycznia 2024 roku
Estoński CIT - przełomowa interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów.
Podatek VAT 2024 r. – najnowsze wyroki TSUE
KSeF – podsumowanie spotkania w Ministerstwie Finansów z dnia 02.02.2024 r.