Grudniowe nowości podatkowe – interpretacja Szefa KAS i wyrok NSA. Nowe limity dla płatności gotówkowych jednak od 2024r.

Ulga na termomodernizację jednak nie wygasa ze śmiercią podatnika.

 

Można dziedziczyć prawo do ulgi termomodernizacyjnej na podstawie art. 97 par. 1 Ordynacji podatkowej – potwierdził Szef Krajowej Administracji Skarbowej, zmieniając jednocześnie wcześniejszą interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydaną w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Szef KAS nie zgodził się z tezą, że ulga termomodernizacyjna jest prawem ściśle związanym z osobą zmarłego i spadkobierca nie może przejąć do niej prawa. 

Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 27 maja 2022 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.449.2022.1.EW), stanął na stanowisku, że ulga, będąca prawem o osobistym charakterze, nie podlega dziedziczeniu na mocy przepisów kodeksu cywilnego, ani też przejęciu przez spadkobierców na mocy przepisów Ordynacji podatkowej. Zdaniem dyrektora KIS, jeżeli spadkobierca nie ma faktury VAT, o której mowa w art. 26h ust. 3 ustawy o PIT (wystawionej na jego imię i nazwisko), to nie może z przedmiotowej ulgi skorzystać. 

Szef KAS stwierdził jednak, że podatniczka, która odziedziczyła dom z zamontowanymi przez jej matkę panelami fotowoltaicznymi przejmuje prawo do ulgi termomodernizacyjnej, z której nie zdążyła skorzystać przed śmiercią spadkodawczyni. W tym przypadku faktury za montaż paneli fotowoltaicznych zostały wystawione na imię i nazwisko matki, jednak szef KAS, w przeciwieństwie do dyrektora KIS, nie uznał tego za powód uniemożliwiający przejęcia prawa do ulgi. Organ podatkowy uznał, że w tej sprawie zastosowanie ma zasada sukcesji generalnej majątkowych praw i obowiązków spadkobierców podatnika, przewidziana w przepisie art. 97 par. 1 Ordynacji podatkowej. 

Szef KAS wyraził jednak pogląd, że osoba spadkobiercy nie będzie mogła zrealizować prawa do przejętej po spadkodawcy ulgi termomodernizacyjnej w prosty sposób, polegający jedynie na wykazaniu kwoty ulgi do odliczenia w swoim zeznaniu podatkowym. W niniejszym przypadku zastosowanie znajdzie  art. 100 par. 2 Ordynacji podatkowej, w myśl którego naczelnik urzędu skarbowego orzeka o odpowiedzialności lub uprawnieniach spadkobierców w odrębnej decyzji. Szef KAS wskazał, że dopiero po otrzymaniu takiej decyzji spadkobierca może uwzględnić ulgę podatkową w swoim zeznaniu, dotyczącym roku podatkowego następującego po roku, którego dotyczy decyzja. 

Osoba spadkobiercy musi zachować przysługujący mu limit odliczeń (53 000 zł) oraz okresy, o których mowa w przepisie dotyczącym ulgi termomodernizacyjnej (art. 26h ustawy o PIT). 

Interpretacja zmieniająca wydana przez Szefa KAS z dnia 21 listopada 2022 r.,
nr DOP3.8222.7.2022.CNRU.

Wydatki na spotkanie z kontrahentami, a koszty podatkowe.

Firma może odliczyć wydatki na spotkania szkoleniowo-integracyjne, w których biorą udział jej kontrahenci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 grudnia 2022 r. (sygn. akt. II FSK 1130/20).

Spór z organem wygrała spółka działająca w branży IT, zamierzająca organizowanie spotkań
z kontrahentami. 

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej spółka wymieniła cztery cele spotkań, mianowicie: 

  • umożliwienie podwykonawcom i partnerom wymianę wiedzy oraz doświadczeń z pracy nad projektami,
  • zaznajamianie uczestników spotkań z wizją i strategią rozwoju,
  • ułatwienie komunikacji przez poznanie pozostałych członków zespołu,
  • integracja. 


Spółka wskazała też, że chciałaby budować pozytywny wizerunek w oczach obecnych oraz przyszłych partnerów i zleceniobiorców. W związku z powyższym podatnik chciał uzyskać potwierdzenie, że wydatki poniesione na niniejsze przedsięwzięcie mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Dotyczyło to m.in. transportu uczestników, kosztów zakwaterowania, wyżywienia, opłacenia mówcy lub osoby prowadzącej szkolenie. 

Dyrektor KIS stanął na stanowisku, że zagadnienia integracyjne przedmiotowych spotkań będą dominować nad pozostałymi celami i należy w tej sytuacji zastosować ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT, w myśl którego wyklucza się z podatkowych kosztów wydatki na reprezentację. 

Spółka zaskarżając interpretację zarzuciła dyrektorowi KIS, że pominął inne istotne cele, skupiając się jedynie na aspekcie budowania pozytywnego wizerunku. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił przedmiotową interpretację (sygn. akt I SA/Gl 1205/19). Stwierdził, że nie jest oczywiste, dlaczego dyrektor KIS uznał, że wydatki poniesione na integracyjną część spotkania dominować będą nad pozostałymi. Te same zastrzeżenia pod adresem dyrektora KIS miał sąd kasacyjny. W uzasadnieniu NSA podkreślił, że w tej sprawie integracja miała być tylko jednym z punktów spotkań spółki i zarzucił zignorowanie przez organ podatkowy pozostałych celów planowanego wydarzenia. 

Wyrok NSA z 8 grudnia 2022 r., sygn. akt. II FSK 1130/20

Limit płatności gotówkowych bez zmian w 2023r.

Pomimo wcześniejszych propozycji, nowe limity dla płatności gotówkowych będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2024 r. 

Obecnie, limit płatności gotówkowych dla przedsiębiorców w zakresie transakcji związanych
z wykonywaną działalnością gospodarczą wynosi 15 000 zł. Powyższe wynika z art. 15d ustawy o CIT
i art. 22p ustawy o PIT, które odwołują się do przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (art. 19). W nadchodzącym roku przedmiotowy limit zostanie utrzymany
w dotychczasowej wartości a dopiero od 1 stycznia 2024 r. zostanie obniżony do kwoty 8000 zł. 

Również dopiero od 1 stycznia 2024 r. zostanie wprowadzony limit dla transakcji z konsumentem. Konsument od początku 2024r. będzie obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego wówczas kiedy wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekroczy 20.000 zł lub równowartość tej kwoty. 

Artykuł napisany przez:

Dariusz Zygmuntowski

Doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego. Prowadził gościnne wykłady dla Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji prasowych z zakresu opodatkowania świadczeń pozapłacowych w miesięczniku dla kadrowych i kadry menadżerskiej “Benefit”. Doświadczenie zdobywał między innymi na stanowisku eksperta w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Podatkow

Inne wpisy:

VAT na żywność - koniec z 0% podatkiem. Przegląd najnowszych interpretacji KIS
Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień w kasach fiskalnych od 1 stycznia 2024 roku
Estoński CIT - przełomowa interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów.
Podatek VAT 2024 r. – najnowsze wyroki TSUE
KSeF – podsumowanie spotkania w Ministerstwie Finansów z dnia 02.02.2024 r.