Estoński CIT – zmiany wraz z Polskim ładem

 

Wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu pojawiło się szereg zmian. Wiele z nich dotyczy dylematów odnośnie Estońskiego CIT. W najnowszym newsletterze zostaną poruszone istotne kwestie. Będzie można znaleźć odpowiedź na nurtujące zagadnienia związane z podatkiem od korekty wstępnej czy podatkiem od dochodu z przekształcenia. Doprecyzowany zostanie termin składania ZAW-RD oraz zmiany w kryterium zatrudnienia. Przedmiotem dylematu będą także wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą oraz ujednolicenie terminu zapłaty estońskiego CIT. Zachęcamy do głębszej analizy istotnych tematów!

Podatek od korekty wstępnej, wyjaśniony?

Podatnicy, którzy przechodzą na ryczałt od dochodów spółek tj. estoński CIT sporządzają informację o  przychodach i kosztach czyli tzw. korektę wstępną. W przypadku, kiedy z korekty wstępnej wyjdzie podatek do zapłaty podatnicy mają możliwość, aby zobowiązanie podatkowe wygasło. Możliwość taka jest jednak pod warunkiem bycia w systemie przez okres minimum 4 lat podatkowych. Niestety wadliwa konstrukcja przepisów powodowała, iż pojawiały się wątpliwości, czy w przypadku pozostania w systemie równo 4 lata podatkowe takie zobowiązanie także wygaśnie. Nowelizacja ustawy CIT z dnia 7 października 2022 roku zmieniła treść przepisu, a tym samym podatnik dokonuje zapłaty podatku należnego z końcem pierwszego miesiąca następującego po ostatnim roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli podatnik stosował to opodatkowanie krócej niż cztery lata podatkowe, przy czym w przypadku stosowania opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej czterech lat podatkowych zobowiązanie podatkowe wygasa w  całości. Nie ma już zatem wątpliwości, że podatek do zapłaty w przypadku bycia w systemie przez okres 4 lat nie wystąpi.

 

Podatek od dochodu z przekształcenia

Kolejną wątpliwość jaką mieli podatnicy podczas stosowania opodatkowania ryczałtem był termin zapłaty podatku należnego od dochodu z przekształcenia. Konstrukcja przepisu pozwalała na wywiedzenie dwóch wniosków, a mianowicie, że termin jest do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku podatkowego opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, a także drugiego wniosku, że termin jest do końca trzeciego miesiąca drugiego roku podatkowego opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Zmiana przepisów z dniem 1 stycznia 2023 w ramach nowelizacji ustawy z dnia 7  października 2022 roku doprecyzowała, iż podatnik dokonuje zapłaty podatku należnego od dochodu z przekształcenia w całości do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek albo w częściach w okresie nie dłuższym niż 2 lata, licząc od końca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, przy czym o sposobie przyjętego rozliczenia podatnik informuje w zeznaniu podatkowym. 

 

Zmiany w kryterium zatrudnienia

Podatnicy, którzy myślą o wejściu w system opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek powinni zwrócić uwagę na kryterium zatrudnienia, które zmienia się w zakresie umów innych niż umowa o  pracę, albowiem podatnicy mają do wyboru dwie opcje spełnienia kryterium zatrudnienia. Pierwsza opcja to zatrudnienie w ramach umów o pracę, a drugie w zakresie umów innych niż umowa o pracę.  W kwestii właśnie umów innych niż umowa o pracę zaplanowano zmianę, którą ocenić należy jako pozytywną, ponieważ podatnicy często z uwagi na zwolnienia z podatku np. osób do 26 roku życia zatrudnionych na umowach zlecenie mieli problem ze spełnieniem kryterium zatrudnienia. Od  1  stycznia 2023 roku podatnicy mają konieczność ponoszenia miesięcznie wydatków w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 osób fizycznych, niebędących udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń podatnik jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych lub płatnikiem składek określonych w ustawie z dnia 13  października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych lub ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Tym samym ważne jest, aby zakład pracy był płatnikiem albo podatku PIT albo składek, co oznacza, że umowa o dzieło jest także dopuszczalna. Dodatkowo w przypadku np. umów zleceń z osobami młodymi do 26 roku życia ważne jest, aby być płatnikiem składek czy podatku, jednakże nie ma konieczności odprowadzania jeśli np. zleceniobiorca korzysta ze zwolnień. Podobna zmiana przepisów dotyczy małych podatników, którzy w ramach opodatkowania estońskim CIT mają obowiązek ponoszenia miesięcznie wydatków w  kwocie stanowiącej co najmniej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 1 osoby fizycznej, niebędących udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń podatnik jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych lub płatnikiem składek określonych w ustawie z dnia 13  października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych lub ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Doprecyzowanie terminu składania ZAW-RD

W ramach ryczałtu od dochodów spółek istnieje możliwość wybrania tego opodatkowania w trakcie trwającego roku podatkowego. W takiej sytuacji podatnik zamyka księgi podatkowe na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego wejście w system, sporządza sprawozdanie finansowe i składa zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Wątpliwości jakie się pojawiały to termin w jakim zawiadomienie można było składać. Jedna z wersji interpretacyjnych prowadziła do wniosku, że do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego na estońskim CIT, a druga, że przed wejściem w system. Nowelizacja doprecyzowała tą kwestię wprowadzając zasadę, iż podatnik może wybrać opodatkowanie ryczałtem również przed upływem przyjętego przez niego roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz złoży zawiadomienie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego na estońskim CIT.

Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Od 1 stycznia 2023 roku podatnicy będą mieli także dodatkowy dochód do opodatkowania, ponieważ nowelizacja wprowadza zmianę w zakresie wydatków niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pojęcie to nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane, zatem część podatników przyjmowała interpretację, iż samochody np. pracownicze nie stanowią o wydatkach niezwiązanych z  działalnością gospodarczą, a tym samym nie wymagają opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Ustawodawca zdecydował się jednak na wprowadzenie co nie jest wydatkiem niezwiązanym z  działalnością gospodarczą jedynie w odniesieniu do samochodów. I tak do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą nie zalicza się wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:

1) w pełnej wysokości – w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej;

2) w wysokości 50% – w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej.Ujednolicenie terminu zapłaty estońskiego CIT

W roku 2022 powstało duże zamieszanie w kontekście terminów zapłaty estońskiego CIT w  odniesieniu do zaliczek na poczet dywidendy. Zdecydowano zatem o wprowadzeniu ujednoliconego terminu zapłaty estońskiego CIT do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym:

  • podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto,
  • wypłacono zaliczki na poczet dywidendy,
  • rozdysponowano dochód z tytułu zysku netto w przypadku podatnika, który zakończył już opodatkowanie estońskim CIT.

Artykuł napisany przez:

Patrycja Kubiesa

Doradca podatkowy, członek Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, szkoleniowiec, autorka wielu opracowań i artykułów w uznanych firmach i wydawnictwach w Polsce.

Inne wpisy:

Wycofanie majątku firmowego i przekazanie go do majątku osobistego – jak należy opodatkować na gruncie podatku VAT?
Opodatkowanie Fundacji Rodzinnych, zmiany w podatku od nieruchomości oraz VAT od zaliczek
Planowane zmiany w ustawie o rachunkowości – kryteria wielkości jednostek
Podatek wyrównawczy od wielkich korporacji już od 2025 roku?
Najem prywatny – zasady rozliczania na gruncie podatku VAT