Akademia Podatku VAT, PIT i CIT 2024 r.

Najważniejsze zmiany, o których powinien wiedzieć roztropny Księgowy

Ustronie Morskie, Hotel Lambert **** Medical SPA, 28-30 sierpień 2024r.

zygmuntowski

Szkolenie ma na celu przybliżyć Ci ideę, potencjalne korzyści oraz zagrożenia związane z popularnymi w ostatnim czasie rozwiązaniami mającymi na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych, takich jak wprowadzone przepisy o fundacjach rodzinnych lub wybór CIT-u Estońskiego.

Nasz ekspert  zaprezentuje Ci przykłady i problemy, które mogą stanowić przydatne narzędzie przy podejmowaniu ewentualnych decyzji o korzystaniu z ww. rozwiązań.  Alternatywą jest korzystanie z ulg podatkowych. Wymierne i bardzo efektywne korzyści przynosi min. ulga badawczo-rozwojowa. Potrzebujesz mieć jednak świadomość, że korzystanie z ulg wymaga stosownego przygotowania jednostki na ewentualną weryfikację przez organ podatkowy. Na spotkaniu przedstawione zostaną Ci praktyczne uwagi dotyczące niniejszego tematu. 

Dużo wątpliwości może budzić także katalog kosztów, ujętych przez podatnika jako koszty podatkowe oraz moment ich poniesienia. Spory te kończą się często na sali sądowej. Na szkoleniu poznasz stanowiska prezentowane przez organy podatkowe i sądy administracyjne.

Jest to o tyle istotne, że w szczególności te pierwsze, ulegają częstym zmianom i korektom. Zaprezentowane zostaną Ci przykłady i problemy, które mogą stanowić przydatne narzędzie przy podejmowaniu ewentualnych decyzji biznesowo-podatkowych z uwzględnieniem często niespójnych i zmiennych poglądów organów podatkowych. 

Wiele wątpliwości powstało także w ostatnim czasie w temacie podatku VAT. W tym zakresie szkolenie pozwoli Ci na pogłębienie wiedzy w temacie najważniejszych terminów oraz wytycznych w zakresie KseF. Nasz ekspert opowie także o regulacjach dotyczących Slim VAT 3, temat ten zostanie omówiony na konkretnych przykładach, a także grupie VAT, jako nowej kategorii podatnika VAT.

Szkolenie to będzie dla Ciebie możliwością poznania nowych (wybranych) orzeczeń TSUE oraz polskich sądów administracyjnych. To też świetna okazja na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z innymi uczestnikami!

Na szkolenie zapraszamy w szczególności:

Dlaczego warto być na tym szkoleniu?

Program szkolenia [3 dni]:

Temat 1 – Optymalizacja rozwiązań podatkowych.

I. CIT ESTOŃSKI.

1. Wprowadzenie w podstawowe założenia Estońskiego CIT:

 • określenie podstawowych zasad, korzyści oraz ryzyk związanych z wyborem tej formy opodatkowania,
 • wskazanie „plusów i minusów” estońskiego CIT,
 • porównanie obciążeń podatkowych spółki na CIT estońskim z działalnością
  gospodarczą prowadzoną przez osoby fizyczne.

 

2. Podstawa opodatkowania, wysokość podatku i zdarzenia opodatkowane Estońskim CIT:

 • podział zysku – podstawowe zdarzenie powodujące obowiązek podatkowy,
 • zapłata podatku ryczałtowego,
 • wyliczenie łącznego podatku – na poziomie spółki i wspólników,
 • wypłata zaliczki na poczet dywidendy – stanowisko organów podatkowych.

 

3. Szczególne przypadki, które należy przeanalizować przed wyborem Estońskiego CIT, w tym min.:

 • ukryte zyski – co jest, a co nie stanowi takiego świadczenia?
 • koszty niezwiązane z przychodami,
 • świadczenia dla wspólników,
 • transakcje z podmiotami powiązanymi,
 • inne szczególne przypadki.

 

II. FUNDACJE RODZINNE.

1. Wprowadzenie w podstawowe założenia nt. Fundacji rodzinnych:

 • omówienie podstawowych pojęć (fundacja rodzinna, fundator, beneficjent itp.),
 • możliwość prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej.

 

2. Beneficjent:

 • kto może być beneficjentem?
 • lista beneficjentów,
 • świadczenia na rzecz beneficjentów.

 

3. Wpływ przepisów o fundacji rodzinnej na prawo podatkowe:

 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatek dochodowy:
  • opodatkowanie fundacji i beneficjentów,
  • przychody z fundacji rodzinnych,
  • skutki dystrybucji do fundatora i beneficjenta,
  • możliwość korzystania z ulg i odliczeń,
  • zeznania roczne,
  • zwolnienia podmiotowe.

 

4. Zagrożenia związane z fundacjami rodzinnymi:

 • potencjalna optymalizacja podatkowa,
 • przepis karny w ustawie o fundacji rodzinnej.

 

III. SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

1. Opodatkowanie spółki komandytowej – alternatywa dla działalności indywidualnej.

Temat 2 – Praktyka dotycząca rozliczenia podatnika – prawidłowe zastosowanie kosztów, ulg i odliczeń.

I. PODATEK MINIMALNY.

1. Nowe obowiązki obowiązujące od 2024 r.
2. Wyliczenie podatku minimalnego – praktyczne przykłady.
3. Katalog wyłączeń podmiotowych – czyli nie każda jednostka ma obowiązek dotyczący podatku minimalnego.

 

II. KOSZTY PODATKOWE:

1. Moment poniesienia kosztów podatkowych – nie zawsze oczywiste, pomimo braku zmiany w literalnym brzmieniu przepisów:

 • koszty pośrednie, a moment poniesienia kosztu – nie zawsze ujęcie bilansowe jest tożsame z ujęciem podatkowym – praktyczne przykłady,
 • korekta kosztów podatkowych – brak definicji oczywistej omyłki może powodować różne interpretacje tej samej sytuacji,
 • korekta amortyzacji w wyniku otrzymanej dotacji – co w sytuacji, gdy wpływ dotacji jest w innym momencie niż otrzymanie umowy dotacyjnej,
 • inne wybrane przykłady dotyczące ujęcia kosztów i ich korekty.

 

2. Zasadność zaliczania wybranych wydatków do kosztów podatkowych:

 • analiza najnowszych orzeczeń sądowych i interpretacji organów podatkowych
  w kontekście związku wydatku z przychodem – czyli, co może być kosztem
  podatkowym?

 

3. Wyłączenia z kosztów podatkowych, w tym min.:

 • zapłata odszkodowań i kar umownych – czy zawsze w kosztach podatkowych
 • wydatki sfinansowane odszkodowaniem;
 • koszty pracownicze i inne koszty płacowe:
  • wybrane benefity dla pracowników,
  • wybrane świadczenia dla członków rad nadzorczych,
  •  wybrane świadczenia dla udziałowców spółek,
  • wybrane świadczenia dla członków zarządu.
 • ostatnie orzecznictwo dotyczące kosztów związanych z samochodami osobowymi,
 • koszty amortyzacji – orzeczenia dotyczące remontów, ulepszeń i podniesienia
  wartości początkowej środka trwałego,
 • spłata odsetek od pożyczek – nie zawsze w kosztach podatkowych, w tym:
   wyłączenie z kosztów podatkowych odsetek od pożyczek przeznaczonych na transakcje kapitałowe – obostrzenie obowiązujące od 2022 r.
 • Koszty reprezentacji – ciągły dylemat klasyfikacji,
 • inne wybrane przykłady opracowane na podstawie najnowszego orzecznictwa
  sądowo-administracyjnego.

 

4. Zaliczanie do kosztów podatkowych „ułamka kapitału zapasowego” – czy pamiętasz o tej możliwości?

 • Sposób zaliczania w koszty podatkowe „ułamka kapitału zapasowego” – praktyczne wyliczenie.
 • Limity, obostrzenia i wyłączenia dotyczące przedmiotowego kosztu.
 • Orzeczenia organów i sądów – praktyczne przykłady.

 

III. PRZYCHODY PODATKOWE:

1. Katalog wybranych przychodów podatkowych:

 • dotacje – wybrane zwolnienia z opodatkowania oraz wskazanie zmiany przepisów od 1 stycznia 2024 r.,
 • odszkodowania – zwolnienie z opodatkowania takiego świadczenia,
 • korekta przychodów podatkowych.

 

IV. WYBRANE ULGI PODATKOWE W PRAKTYCE:

1. Ulga badawczo – rozwojowa:

 • podstawowe zasady korzystania z ulgi b+r,
 • jakie wydatki przynoszą korzyść podatkową? – różne podejście organów
  podatkowych i sądów administracyjnych,
 • dokumentowanie wydatków – ustawowa reguła skorzystania z ulgi,
 • rodzaje działalności klasyfikujące się do potencjalnego skorzystania
  z preferencji – lista przykładów oparta na bieżącym orzecznictwie,
 • inne wybrane zagadnienia – omówienie najnowszego orzecznictwa.

 

2. Ulga na ekspansję:

 • wydatki na zwiększenie sprzedaży – koszty podatkowe plus dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania,
 • jakie wydatki kwalifikują się do objęcia ulgą? – pierwsze rozstrzygnięcia organów podatkowych,
 • problemy praktyczne dotyczące ulgi na ekspansję.

 

V. OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE POBORU PODATKU U ŹRÓDŁA:

1. Podatek u źródła:

 • katalog świadczeń wypłacanych nierezydentom, wobec których występuje obowiązek poboru podatku u źródła,
 • najnowsze orzecznictwo dotyczące niniejszego zagadnienia,
 • obowiązki składania informacji ift-2r, ift-1r, cit-10z, cit-6r, pit-8ar,
 • czy ubruttowione świadczenie może stanowić koszt podatkowy?
 • pytania uczestników spotkania.

Temat 3 – Przegląd istotnych zmian w podatku od towarów i usług w 2023/2024 r. – Kolejny pakiet uproszczeń MF (SLIM VAT 3), Grupa VAT, Faktura ustrukturyzowana i system KSeF, przegląd wybranych orzeczeń i interpretacji.

1 Zmiany SLIM VAT 3 – kolejny pakiet uproszczeń MF? Próba oceny na wybranych przykładach.

 • Zwiększenie limitu statusu małego podatnika, a kwartalne rozliczanie VAT od lipca 2023 r.
 • Zmiany w stosowaniu kursów przeliczeniowych przy korektach transakcji – jaki kurs mam zastosować przy korekcie transakcji krajowych, a jaki przy korekcie transakcji zagranicznych (WNT, import usług oraz dostawa towarów dla której podatnikiem jest jej nabywca).
 • Przełomowe zmiany w obliczaniu proporcji VAT, czyli struktura sprzedaży po nowemu oraz brak obowiązku uzgadniania z urzędem skarbowym szacunkowej proporcji odliczenia VAT.
 • Moment rozliczenia WNT – ostateczne dostosowanie przepisów ustawy o VAT do wytycznych TSUE i odejście od obowiązku posiadania faktury VAT.
 • Zmiany w stosowaniu przez organy podatkowe stawki sankcyjnej VAT w kontekście wyroku TSUE – uznaniowość po stronie organu jako narzędzie w dostosowywaniu sankcji VAT do skali działań nieuczciwych podatników.
 • Zmiany w przepisach dotyczących warunków zwrotu podatku w terminie 15 dni dla podatników stosujących kasy online.
 • WISy po nowemu – co właściwie zmienia się w przepisach i czy warto sięgać po ten wniosek?
 • Uproszczenia dla podatników posiadających kasy online dot. raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych oraz uproszczenie zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej dla podatników zwolnionych z VAT.
 • Zmiany w zakresie dołączania paragonów do faktur wystawionych w formie elektronicznej oraz paragonów w formie elektronicznej do wystawionych faktur.
 • Zmiany dotyczące momentu wykazywania WDT po korekcie transakcji.
 • Podsumowanie zmian, które obowiązują od lipca 2023 r. oraz które obowiązują od stycznia 2024 r. 2

 

2. Grupa VAT jako nowa kategoria podatników VAT – czy warto rozważyć założenie GV i jakie oszczędności może przynieść Grupa?

 • Jakie warunki należy spełnić, aby utworzyć Grupę VAT? – czy test powiązań może nam pomóc?
 • Zasady funkcjonowania – czynności opodatkowane i nie podlegające opodatkowaniu.
 • Przedstawiciel Grupy VAT i jego rejestracja.
 • Sposoby rozliczania transakcji wewnątrz GV i na zewnątrz w kontekście odliczenia VAT, w tym odliczanie proporcjonalne.
 • Ewidencje podatników w Grupie VAT – czym jest JPK_GV?
 • Korzyści istnienia Grupy VAT.
 • Zagrożenia dla Grupy VAT oraz podmiotów sprzedających grupie VAT, jak i podmiotów nabywających od Grupy VAT.
 • Grupa VAT w objaśnieniach MF oraz w interpretacjach Dyrektora KIS.

 

3. KSeF i e-faktura –jak przygotować się na przełom w fakturowaniu VAT?

 • Jak przygotować się na wdrożenie KSeF w firmie, gdy jesteś podatnikiem VAT czynnym lub zwolnionym – terminy wprowadzenia obligatoryjnego KSeF dla poszczególnych grup podatników.
 • Rola zespołu księgowego w procesie wdrożenia KSeF – elementy obligatoryjne, a fakultatywne.
 • Nowa schema JPK_FA(2) – ostateczna struktura.
 • Faktury uproszczone oraz faktury VAT RR.
 • Jak nadać uprawnienia do KSeF i czy każda osoba w firmie powinna je posiadać?
 • Korzyści ze stosowania e-faktur.
 • Przepisy epizodyczne w procesie wdrożenia KSeF
 • Planowane wdrożenie nowej schemy JPK_V7 wraz z obligatoryjnym KSeF.

 

4. Czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

 • Jaki był cel wprowadzenia przepisów o odwrotnym obciążeniu i na jaki okres zostały wprowadzone?
 • Jak powinna wyglądać faktura przy czasowym odwrotnym obciążeniu?
 • Zawiadomienie składane do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

 

5 Stawki VAT – podstawowa i obniżona.

 • Masz wątpliwości? Zapytaj! – rola WIS w zabezpieczeniu właściwej stawki VAT.
 • Obniżone stawki VAT w 2023 r. – m.in. żywność (stawka 0%).
 • Przegląd wybranych WISów wydanych w 2023 i 2024 roku.

 

6.  Zmiany w kasach rejestrujących w 2023 r. i w 2024 r.

 • Kasy mające postać oprogramowania dla wybranych grup podatników – taksówkarze, firmy transportowe i apteki.
 • Kasa elektroniczna a wymiana pamięci fiskalnej od 2023 r.
 • Terminale płatnicze zintegrowane z kasą rejestrującą – odroczenie obowiązku.
 • Jakie kasy rejestrujące nigdy nie będą musiały być zintegrowane z terminalami płatniczymi?
 • Kasy rejestrujące w myjniach samochodowych, w tym w myjniach automatycznych od lutego 2023 r. 7 Przegląd wybranych orzeczeń TSUE oraz polskich sądów administracyjnych: NSA oraz WSA – na jakie wyroki czekamy jeszcze w 2023 r. oraz 2024 r.?

Prowadzący szkolenie:

Agnieszka Sadowska

Doradca podatkowy (nr wpisu 11914), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Posiada ponad 15 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki swojej kariery zaczynała jako pracownik administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz w Krajowej Informacji Skarbowej. Obecnie jako in-house kieruje działem podatków jednej z większych spółek giełdowych z branży finansowej, a od 2013 roku prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Doświadczony wykładowca, realizujący od 2011 roku z pasją szkolenia z zakresu prawa podatkowego (głównie podatek od towarów i usług oraz podatki dochodowe) dla firm szkoleniowych oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Wyróżniona przez Stowarzyszenie Księgowych srebrną odznaką za zasłużenie dla środowiska księgowych.

Dariusz Zygmuntowski

Doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego. Prowadził gościnne wykłady dla Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji prasowych z zakresu opodatkowania świadczeń pozapłacowych w miesięczniku dla kadrowych i kadry menadżerskiej “Benefit”. Doświadczenie zdobywał między innymi na stanowisku eksperta w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Podatkowego.

Miejsce szkolenia:

Hotel Lambert **** Medical SPA, 28-30 sierpień, Ustronie Morskie

Hotel Lambert **** Medical SPA zlokalizowany jest 20 m od morza, w ścisłym centrum Ustronia Morskiego. Z okien hotelu rozpościera się widok na morze Bałtyckie, a na dachu obiektu znajduje się taras widokowy, z którego można obserwować panoramę nadmorskiej miejscowości. Do dyspozycji Gości został oddany również klimatyczny klub nocny z parkietem i  profesjonalną didżejką, przestronna Restauracja oraz Beach Bar z widokiem na morze Poza oficjalnym programem pragniemy zachęcić Państwa do skorzystania z hotelowej Oazy Relaksu – wyjątkowego miejsca, zapewniającego pełne wyciszenie ducha i ciała.

Tu, po intensywnym, pracowitym dniu, można zrelaksować się i nabrać świeżej energii do dalszej pracy. Gustowne wnętrze, klimat panujący z w powietrzu przeniesie każdego Gościa w stan odprężenia. Całości dopełnia strefa basenów. Basen o klasycznym kształcie pozwalający na jednoczesne korzystanie z niego przez wiele osób, zapewniając tym samym pełną swobodę  i komfortu.

Po odprężającej i odżywczej kąpieli oraz pobycie w saunie zapraszamy do odpoczynku dla ciała i umysłu na specjalnie przygotowanych, wygodnych leżankach ze szklanką soku z baru basenowego. Szczegóły >>

Co dokładnie otrzymujesz?

 

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejsca szkolenia, programu oraz wykładowców z przyczyn od niego niezależnych.

Rezerwuj miejsce

2500 zł netto

Osoby zainteresowane możliwością starania się o dofinansowanie szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu otrzymania indywidualnej wyceny.

Pytania i rezerwacje:

alek

Aleksy Kotala

17 283 10 23

Województwa:
Dolnośląskie
Zachodniopomorskie
Podlaskie
Warmińsko-Mazurskie
Podkarpackie
Lubuskie

unnamed

Ksenia Domin

17 283 10 47

Województwa:
Opolski
Pomorskie
Łódzkie
Świętokrzyskie
Śląskie
Małopolskie

Lidia Jawniak

Lidia Jawniak

17 865 25 21

Województwa:
Wielkopolskie
Mazowieckie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie