Kurs obrót międzynarodowy i ceny transferowe z uwzględnieniem Ordynacji podatkowej. Przygotowanie do kontroli US i UCS

Strona Główna / Kursy / Kursy księgowe

Zajmujesz się w firmie szeroko pojętą obsługą podatkową polskich firm, które dokonują transakcji z podmiotami zagranicznymi? Chcesz dobrze przygotować się na wypadek ewentualnej  kontroli Urzędu Skarbowego lub Urzędu Celno – Skarbowego?

Na nasz: Kurs podatkowy: Obrót międzynarodowy i ceny transferowe z uwzględnieniem Ordynacji podatkowej. Przygotowanie do kontroli US i UCS zapraszamy wszystkich pracowników działów księgowych  i podatkowych, prawników, ekonomistów, finansistów, a także osoby, które w swojej codziennej pracy spotykają się z problematyką z zakresu transakcji międzynarodowych. Obszar realizowany w trakcie kursu, będzie również interesujący dla osób, które w swojej pracy mają ryzyko uczestnictwa  w przebiegu czynności sprawdzających, czy też kontrolni podatkowej.

Biorąc udział w naszym kursie ugruntujesz oraz poszerzysz swoją wiedzę w zakresie m.in.:

 • Rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz transakcji łańcuchowych,
 • Ustalaniu rezydencji podatkowej kontrahentów,
 • Dokumentacji transakcji unijnych,
 • Podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych,
 • Znaczenia przepisów krajowych, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz konwencji mli,
 • Przebiegu, elementów i najczęściej kontrolowanych obszary kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej,
 • Środków dyscyplinujących podatników w trakcie czynności kontrolnych, a także prawach oraz obowiązkach kontrolowanego.

 

To tylko część zagadnień, które zostaną omówione na szkoleniu przez naszych ekspertów. Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia oraz zapisaniem na kurs!

Opis

Dodatkowe informacje o kursie podatkowym: Obrót Międzynarodowy i Ceny Transferowe:

 • Kurs w trybie Online, Rzeszów, Wrocław,
 • Czas trwania: 6 spotkań po 6 godzin zegarowych,
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką!
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Zasady rozliczania podatku u źródła (WHT) i dochodów transgranicznych. (1 dzień)

 1. Ustalanie rezydencji podatkowej kontrahenta innej niż polska (tylko dla takiego podmiotu może istnieć obowiązek poboru podatku u źródła) – orzecznictwo i zasady
  • definicja ustawowa rezydenta i podmiotu nie będącego polskim rezydentem w PIT i w CIT,
  • zasady kolizyjne ustalania rezydencji wg umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  • stosowanie certyfikatu rezydencji – okres ważności, forma, wersja (oryginał, czy kopia) wg przepisów obowiązujących od 1.01.2023.

 

 1. Identyfikacja zobowiązań od których płatnik winien pobrać podatek u źródła  (art. 29 ustawy PIT i art. 21 oraz 22 ustawy o CIT) – błędy popełniane w tej identyfikacji, orzecznictwo definiujące te zobowiązania:
  • zobowiązania z art. 29 ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 21 ustawy o CIT:
  • z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 ustawy o PIT (tylko w PIT)
  • odsetki,
  • z praw autorskich lub z praw pokrewnych (obowiązek weryfikacji nie tylko przepisów podatkowych ale również ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych),
  • z praw do projektów wynalazczych,
  • ze znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw,
  • należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego,
  • za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu – co to jest urządzenie przemysłowe?
  • za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how)
  • z dywidend
  • stawki podatku i zwolnienie wynikające z ustawy o CIT,
  • obowiązki płatnika.
  • z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej (w ściśle określonych okolicznościach),
  • z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych
  • z uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera
  • z tytułu świadczeń usług (m.in. doradczych, księgowych, reklamowych, itp.).

 

 1. Zwolnienia ustawowe podatników CIT z tytułu podatku u źródła dotyczące czynności z pkt. 2.1:
  • status płatnika,
  • status podatnika otrzymującego należność,
  • powiązanie podatnika i płatnika i wymagany czas istnienia tego powiązania,
  • pojęcie i znaczenie rzeczywistego właściciela należności,
  • wyłączenia z tego ustawowego zwolnienia z poboru podatku u źródła.

 

4. Możliwość rozliczenia podatku u źródła w PIT poprzez sporządzenie zeznania PIT-36 złożonego w Polsce – warunki.

5. Podatek u źródła w rozumieniu umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania:

  • zobowiązania od wypłaty których pobieramy wg tych umów podatek u źródła:
  • dywidendy,
  • odsetki,
  • należności licencyjne – definicja i porównanie do czynności opisanych w pkt. 2.1 wynikające z ustaw o podatkach dochodowych. Czy nabycie prawa do używania składnika majątkowego jest należnością licencyjną?
  • Orzeczenia i najczęściej popełniane błędy.
  • stawki podatkowe z tytułu podatku WHT wg ustaw o podatkach dochodowych i wg umów międzynarodowych:
  • warunki na stosowanie obniżonych stawek wynikających z umów międzynarodowych,
  • wyłączenia z podatku WHT na podstawie umowy międzynarodowej.

 

 1. Obowiązek poboru podatku u źródła, gdy kwota zobowiązań w roku podatkowym na rzecz tego samego powiązanego podatnika przekroczy 2.000.000 zł:
  • mechanizm „pay and refound” – zasady i dla jakich zobowiązań w 2023 roku ma zastosowanie,
  • oświadczenie kierownika jednostki o zasadności stosowania preferencji (nie pobierania podatku lub pobierania podatku obniżonego) – zasady składania i termin ważności w 2023r.,
  • opinia o stosowaniu preferencji – zasady obowiązujące w 2023r.

 

 1. Rozliczenie podatku WHT u płatnika:
  • ustalenie stawi podatku (zastosowanie z ustawy lub umowy),
  • moment wpłaty podatku do urzędu (nie zawsze taki sam, w zależności od rodzaju podatnika), Właściwy urząd skarbowy – zasady obowiązujące po zmianach wprowadzonych w 2021r.,
  • deklaracje, które należy przesłać do podatnika i do odpowiedniego urzędu (czy zawsze takie same zasady przy potrąceniu podatku lub ewentualnym zwolnieniu z opodatkowania?)

 

 1. Znaczenie przepisów krajowych, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz Konwencji MLI dla właściwego rozliczenia przez polskiego płatnika świadczeń wypłacanych na rzecz podmiotów zagranicznych:
  • konwencja MLI i jej wpływ na umowy międzynarodowe,
  • wybór odpowiedniej ustawy wg rezydencji podatnika,
  • stosowanie umowy międzynarodowej w rozliczeniu rocznym PIT.

 

 1. Ustalenie zasad unikania podwójnego opodatkowania:
  • wybór właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania (wyłączenie z progresją, czy odliczenie proporcjonalne?)
  • przykłady wyliczeń zobowiązania podatkowego, w zależności od wyboru właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania,
  • sposób wykazania na deklaracjach PIT i CIT dochodów/przychodów uzyskiwanych za granicą – w zależności od zastosowania właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania,
  • czy każda umowa tak samo traktuje różne źródła przychodów?

 

 1. Wybrane przychody/dochody w kontekście zastosowania zasad wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
  • czy prowadząc działalność gospodarczą za granicą należy bezwzględnie zapłacić podatek w Polsce?
  • pobór podatku WHT od zaliczek wypłaconych kontrahentowi,
  • opłata za szkolenie za granicą, a WHT,
  • zdefiniowanie zakładu w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i wpływ na opodatkowanie,
  • opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą z pracy najemnej,
  • rozliczenie polskiego rezydenta świadczącego pracę dla firmy zagranicznej (w przypadku pracy za granicą lub zdalnie na terytorium Polski),
  • oddelegowanie polskich pracowników przez krajowego pracodawcę do pracy za granicę – praktyczne przykłady,
  • opodatkowanie dochodów z umów cywilnoprawnych,
  • zatrudnianie nierezydentów na umowę zlecenie – praktyczne wyjaśnienia dla polskiego płatnika,
  • ubruttowienie zobowiązania z tytułu WHT, a koszty podatkowe płatnika – interpretacje.

 

11. Podsumowanie i pytanie uczestników spotkania.

 

Dokumentacja cen transferowych oraz MDR z uwzględnieniem Ordynacji Podatkowej  (2 dni)

 1. Podmioty powiązane i transakcje kontrolowane – do jakich transakcji stosować przepisy
  o cenach transferowych?
 2. Progi dokumentacyjne – jak ustalić wartość transakcji na potrzeby cen transferowych (na przykładach konkretnych transakcji towarowych, usługowych, finansowych i innych)?
 3. Metody analizy cen transferowych – praktyczne przedstawienie zasad stosowania dostępnych metod.
 4. Sporządzanie analizy porównawczej metodą TNMM:
  • analiza ryzyk i pełnionych funkcji,
  • wybór branży PKD,
  • wybór badanego wskaźnika finansowego,
  • typowanie podmiotów do badania – kryteria włączające,
  • zastosowanie kryteriów wykluczających,
  • omówienie wskaźników ekonomicznych pomocnych przy wykluczeniach,
  • metody statystyczne,
  • wyznaczenie przedziałów statystycznych.

 

5. Safe harbour dla usług o niskiej wartości dodanej i pożyczek – jakie warunki należy spełnić i jakie są korzyści z ich stosowania?

6. Uchylenie obowiązków związanych z tzw. transakcjami rajowymi.

7. Przygotowanie dokumentacji lokalnej cen transferowych krok po kroku:

  • postać elektroniczna lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  • opis podmiotu powiązanego,
  • opis transakcji, w tym analiza funkcji, ryzyk i aktywów,
  • informacje finansowe.

 

8. Omówienie wszystkich dostępnych przypadków stosowania zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego.

9. Grupowa dokumentacja cen transferowych – przedstawienie wzoru przykładowej dokumentacji.

10. Jak prawidłowo wypełnić roczną informację o cenach transferowych i oświadczenie o rynkowości transakcji – zajęcia praktyczne na formularzach TP-R:

  • dane identyfikacyjne, cel złożenia informacji, termin,
  • ogólne informacje finansowe,
  • rozpoznanie transakcji wg kategorii tpr,
  • raportowanie transakcji towarowej,
  • raportowanie transakcji usługowej,
  • raportowanie transakcji finansowej,
  • raportowanie transakcji wartości niematerialnych i prawnych,
  • raportowanie tpr na przykładzie metody pcn,
  • raportowanie tpr na przykładzie metody tnmm,
  • oświadczenie o rynkowości transakcji.

 

11. Korekty cen transferowych – wskazanie najczęstszych przypadków występowania oraz przykłady stosowania odpowiednich zapisów w umowach:

  • cel stosowania korekty cen transferowych,
  • wpływ korekty cen transferowych na rozliczenia cit,
  • dokumentowanie korekty cen transferowych,
  • warunki zastosowania korekty cen transferowych,
  • zmiany okoliczności transakcji wymagające korekty cen transferowych,
  • zmiany okoliczności transakcji niewymagające korekty cen transferowych,
  • termin dokonywania korekty cen transferowych.

 

12. Terminy dokumentowania i raportowania o cenach – ważne daty.

13. Sankcje i ryzyko recharakteryzacji transakcji – w jaki sposób je zminimalizować?

14. Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

  • Podstawa prawna i główne pojęcia:
   • schematy podatkowe – cel, pojęcie, kwalifikacja,
   • obowiązki (w tym retrospektywne raportowanie),
   • uzgodnienie,
   • kwalifikowany korzystający,
   • kryterium głównej korzyści,
   • udostępnianie, wdrażanie, opracowanie, oferowanie,
   • rozpoznawanie schematów na przykładach z różnych podatków.

 

  • Cechy rozpoznawcze:
   • ogólna cecha rozpoznawcza,
   • szczególna cecha rozpoznawcza,
   • inna szczególna cecha rozpoznawcza.

 

  • Identyfikacja i pozycja poszczególnych podmiotów – promotor, korzystający, wspomagający, uczestnik uzgodnienia, wyłączenia.
  • Obowiązki podmiotów raportujących
  • Obowiązek posiadania wewnętrznej procedury

 

  • Przekazywanie informacji do Szefa KAS:
   • MDR-1 Informacja o schemacie podatkowym,
   • MDR-2 Zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego,
   • MDR-3 Informacja korzystającego o schemacie podatkowym,
   • MDR-4 Kwartalna informacja o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego.

 

  • Wewnętrzna procedura MDR: kiedy jest obowiązek jej wprowadzenia i jak uniknąć kary pieniężnej do 2 000 000 zł z Ordynacji podatkowej?
  • Jakie sankcje karnoskarbowe grożą za nie wysłanie schematów?

 

 

Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych w 2023r. (2 dni) 

 1. Podatek VAT w obrocie UE i poza UE:
  • Sprzedaż towarów na terytorium UE (WDT):
   • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz nieoczywiste wyłączenia ustawowe – Czy prosty montaż to jeszcze WDT?
   • Moment powstania obowiązku podatkowego a sprzedaż towaru. Czy istnieje różnica dla ujęcia w JPK?
   • Dokumentowanie transakcji WDT – Potwierdzenie przemieszczenia towarów. Co o tym mówią przepisy unijne ?
   • Prawo do zastosowania stawki 0%, a brak przemieszczenie towarów,
   • Korekta JPK w przypadku nieotrzymania na czas dokumentów. Ważny jest obowiązek podatkowy czy dokonanie dostawy ?
   • Oznaczenia GTU w zakresie JPK, czy dotyczą również dostaw UE ?

 

  • Zakup towarów na terytorium UE (WNT):
   • WNT w mieście dostawy towarów.
   • Obowiązek podatkowy – którą datę przyjąć? Czy brak faktury uprości nam rozliczenia WNT?
   • WNT – czy posiadanie CMR jest dokumentem obligatoryjnym – co na to przepisy ?
   • Ujęcie WNT w JPK wraz z deklaracją, a brak prefiksu UE kontrahenta. Co z informacją podsumowującą?

 

  • Korekty VAT a kurs waluty:
   • Dotychczasowa praktyka oraz interpretacje organów podatkowych,
   • Korygowanie faktur in plus oraz in minus w ramach pakietów
   • Nowelizujących podatek VAT –„SLIM VAT”.
   • Pakiet SLIM VAT 3:
   • określenie kursu waluty w przypadku korekt in minus,
   • określenie kursu waluty w przypadku korekt in plus,
   • określenie kursu waluty dla korekt zbiorczych.

 

  • Sprzedaż towarów poza UE (Eksport):
   • Eksport pośredni i bezpośredni. Różnice w dokumentowaniu oraz wpływ na rozliczenie transakcji.
   • Przemieszczenie własnych towarów do kraju trzeciego. Czy to jest eksport?
   • Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów a prawo do zastosowania stawki 0% – znaczenie formuł Incoterms i innych warunków dostawy dla właściwego rozliczenia eksportu, przykłady praktyczne.
   • Przesunięcie transakcji w JPK do następnego okresu. Czy IE 529 jest niezbędne?
   • Opodatkowanie zaliczki w eksporcie – warunki do zastosowania stawki 0%. W którym miesiącu będziemy zmuszeni zastosować stawkę podstawową i czy zawsze?
   • Korekta eksportu. Czy należy wracać wstecz?

 

  • Zakup towarów z poza UE (IMPORT):
   • Pojęcie importu.
   • Miejsce opodatkowania importu i obowiązek podatkowy.
   • Podstawa opodatkowania podatkiem VAT w przypadku importu towarów a wartość celna towarów.
   • Zasady rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów – procedura zwykła i uproszczona. Którą procedurę wybrać. Korzyści i zagrożenia.
   • Oznaczenia dla transakcji importu towarów przewidziane w JPK wraz z deklaracją.
   • Korekta importu, na podstawie jakich dowodów rozliczyć korektę?

 

 1. Transakcje łańcuchowe, e-commerce oraz usługi w obrocie międzynarodowym:
  • Transakcje łańcuchowe unijnie i poza unijne:
   • Pojęcie transakcji łańcuchowej – w jaki sposób rozpoznać, że mamy do czynienia z taką transakcją?
   • Prawidłowe przyporządkowanie transportu/wysyłki towaru – ustalenie tzw. transakcji ruchomej – czy to wystarczy?
   • Warunków dostawy (Incoterms), a odmienne postanowienia w umowie – jakie czekają nas konsekwencje?
   • Przykłady wewnątrzwspólnotowych oraz poza unijnych transakcji łańcuchowych, które budzą kontrowersje w orzecznictwie i interpretacjach organów podatkowych,
   • Sposób opodatkowania transakcji łańcuchowej.
   • Import towarów w ramach łańcuchów a może dwie dostawy?
   • Trójstronna procedura uproszczona (TTU) – warunki, sposób wykazania, obowiązki polskiego podatnika. Jak prawidłowo rozliczyć transakcję w JPK?

 

  • E-commerce z uwzględnieniem zmian w SLIM VAT 3:
   • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI) – definicja oraz przykłady,
   • Czy limit 10000 EURO stanowi pułapkę dla e – handlu?
   • Opodatkowanie usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz konsumentów – co się zmieniło po pierwszym lipca 2021r.,
   • Procedura VAT-OSS i VAT-iOSS.
   • Jaką zastosować stawkę podatku na fakturze czy Polską, a może kraju unijnego?
   • Możliwość rozliczenia usług na nieruchomości poprzez OSS,
   • E-Handel z Wielką Brytanią, jakie obowiązują zasady?

 

  • Usługi w obrocie międzynarodowym:
   • Miejsce opodatkowania usług na rzecz podatników oraz nie podatników,
   • Miejsce opodatkowania w przypadku usług remontowo – budowlanych,
   • Ważne wyjątki od zasady generalnej dla usług niematerialnych,
   • Pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej do celów podatku VAT – ryzyka,
   • Eksport usług/Import usług – moment powstania obowiązku podatkowego, rozliczenie w deklaracji VAT oraz JPK,
   • Refakturowanie usług międzynarodowych – kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jaką zastosować stawkę?
   • Odliczenie podatku VAT dla importu usług, a brak faktury,
   • Stawka 0% dla usług związanych z międzynarodowym transportem i logistyką – zasady stosowania oraz wymagana dokumentacja. Pamiętaj o Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych,
   • Korekty w sprzedaży i zakupie usług – kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć
    (z uwzględnieniem zmian w zakresie ujmowania korekt od 1.01.2021 r.).

 

Jak przygotować się na Kontrolę US oraz UCS po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem oraz SLIM VAT 3?

 1. Kontrola podatkowa prowadzona na podstawie Ordynacji Podatkowej oraz w ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej:
  • Formy kontroli podatników przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej:
   • Działalność analityczna KAS.
   • Nabycie sprawdzające od roku 2022.
   • Czynności sprawdzające.
   • Kontrola podatkowa.
   • Kontrola celno-skarbowa – nowe przepisy od marca 2017 r.
  • Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli organów kontroli podatkowej i celno-skarbowej od powstania Krajowej Administracji Skarbowej.
  • Właściwość miejscowa organów w zakresie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i celno-skarbowej.

 

 1. Działalność analityczna jako podstawowa forma kontroli podatników:
  • Analityczne narzędzia kontroli podatników (JPK, STIR, VIES, KSeF).
  • Dowody zebrane w toku działalności analitycznej a dalsze postępowanie organów KAS.
  • Polski Ład – nowe metody kontroli analitycznej od 2022 r. oraz od 2023r.:
  • zmiany w JPK_V7 od roku 2022:
  • rozszerzenie zakresu niektórych danych,
  • korekta części ewidencyjnej JPK, a „czynny żal” – zmiana KKS.
  • Obowiązek przekazywania cyklicznie ksiąg podatkowych (ksiąg rachunkowych, pkpir oraz ewidencji przychodów) w strukturach JPK od 2023 r.,
  • Zmniejszenie limitu płatności bezgotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami,
  • Ustanowienie limitu płatności bezgotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami, a konsumentami,
  • Obowiązek zapewnienia płatności bezgotówkowych przez podatników posiadających kasy fiskalne,
  • Informacja od KAS o transakcjach z nieuczciwym kontrahentem.
  • Faktura ustrukturyzowana – nowe narzędzie do kontroli podatników od 2022 r.:
   • System ksef jako narzędzie do wystawiania faktur,
   • Dane faktur ustrukturyzowanych podlegające analizie organów KAS.

 

 1. Polski Ład – „Zakup Kontrolowany”, czyli nabycie sprawdzające – nowa metoda kontrolowania prawidłowości fiskalizacji:
  • Procedura dokonania „zakupu kontrolowanego” przez urzędników KAS?
  • Procedura postępowania z towarem oraz środkami pieniężnymi w ramach „zakupu kontrolowanego”.
  • Dokumenty towarzyszące czynności „zakupu kontrolowanego”.
  • Skutki stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku dokonania „zakupu kontrolowanego”.

 

 1. Kontrola podatkowa oraz celno-skarbowa:
  • Omówienie przebiegu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej:
  • Wszczęcie kontroli (formy, sposoby, podstawy prawne).
  • Procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli, w tym wyjątki od zawiadomienia.
  • Czas trwania kontroli celno-skarbowej, a czas trwania kontroli podatkowej.
  • Elementy kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej.
  • Najczęściej kontrolowane obszary w trakcie kontroli podatkowej lub celno-skarbowej.
  • Prawa i obowiązki kontrolowanego:
   • Jakie są prawa podatnika w związku ze wszczęciem kontroli bez zawiadomienia?
   • Jak przygotować się do kontroli po otrzymaniu zawiadomienia o planowanej kontroli?
   • Inicjatywa podatnika w zakresie gromadzenia materiału dowodowego,
   • Czy organ kontrolny może kierować żądania (wezwania) do pracowników kontrolowanego?
   • Elementy prawidłowego wezwania oraz sposób doręczenia a konsekwencje dla podatnika – najczęściej popełniane błędy oraz ich pozytywne skutki dla podatników,
   • Jak reagować w trakcie kontroli na ustne, telefoniczne lub mailowe polecenia kontrolujących?
   • Obowiązek oraz termin zawiadamiania podatnika o czynnościach dowodowych,
   • Dostęp podatnika do materiału dowodowego zgromadzonego w trakcie czynności kontrolnych.

 

  • Rozstrzygnięcia organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej – protokół, decyzja, wynik, postanowienie.
  • Pełnomocnik w trakcie kontroli:
   • W jakim zakresie pełnomocnik zastępuje kontrolowanego?
   • Kiedy działanie pełnomocnika jest wyłączone?
   • Odpowiedzialność pełnomocnika w trakcie kontroli.

 

  • Środki zaskarżania rozstrzygnięć i czynności organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej.
  • Dotkliwe skutki kontroli w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej. Zmiany w ramach SLIM VAT 3:
  • Możliwość korekty deklaracji i skutki korekty deklaracji – odsetki i dodatkowe sankcje podatkowe i KKS.

Prowadzący

Jolanta Kica – doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Aplikant radcowski oraz doradca podatkowy. Posiada wieloletnie doświadczenie oraz ugruntowaną wiedzę w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, a także prawa cywilnego i gospodarczego.

Współpracuje z największymi firmami na Dolnym Śląsku. Autor związany z wydawnictwem Wolters Kluwer (Vademecum Doradcy Podatkowego, Vademecum Głównego Księgowego). Trener z zakresu podatków i księgowości.

Nasi klienci oceniają kompetencję i wiedzę trenera na: 5,4/6
Średnia, w jaki sposób trener przekazuje wiedzę popartą przykładami: 5,2/6

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

2.250,00 2.350,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca