Kurs podatkowy online - szczegóły organizacyjne

Czas trwania szkolenia
12 spotkań po 6 godzin zegarowych

Darmowe konsultacje
w ciągu 7 dni od szkolenia
z prowadzącym

Materiały szkoleniowe
kluczowe informacje
w wersji elektronicznej

Cena szkolenia
3790 zł netto
za osobę

Najbliższe terminy kursu podatkowego:

Start kursu: 29.09.2020
Koniec kursu: 14.12.2020
Prowadzący: Marcin Górski,
Hubert Grzyb, Arkadiusz Lenarcik

Dlaczego ten kurs podatkowy online jest dla Ciebie

Czy ten kurs jest dla Ciebie?
Jako księgowa, pracownik biura rachunkowego czy przedsiębiorca, pewnie jesteś świadomy/a tego, że prawidłowe rozliczanie podatków stało się ostatnio dużym wyzwaniem. Wszystko przez wyjątkowo częste zmiany w przepisach na przełomie 2019/2020 r.

Postaw na zawodowców
Dlatego też we współpracy z naszymi trenerami stworzyliśmy kurs na którym usystematyzujesz i zdobędziesz nową wiedzę podatkową. Poznasz także aktualne orzeczenia oraz praktyki organów podatkowych. Podsumowaliśmy wszystkie najnowsze zmiany w prawie podatkowym, by ułatwić Ci Twoją codzienną pracę.

Praktyka czyni mistrza
Program naszego kursu to zbiór praktycznych przykładów dotyczących stosowania nowych przepisów. Możesz je wdrożyć już kolejnego dnia po szkoleniu. Kurs składa się z trzech modułów, podczas których dowiesz się jak prawidłowo rozliczać:
– podatek VAT,
– podatki dochodowe PIT i CIT,
– podatkowe i bilansowe zamknięcie roku.

Program kursu online

Moduł I – Podatki dochodowe PIT i CIT

Dzień 1 – CIT – zagadnienia wprowadzające, przychody podatkowe i sposób ich rozliczenia. – 29.09.2020
1. Informacje wprowadzające, niezbędne do właściwego rozliczenia podatku dochodowego:
2. Przychody podatkowe – zagadnienia wstępne.
3. Podział na kapitałowe zyski i inne źródła przychodów.
4. Omówienie wybranych przychodów podatkowych:
objęcie udziałów w spółce kapitałowej,
przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń,
określenie przychodu oraz wskazanie ewentualnych wyłączeń z opodatkowania w wyniku,
określenie przychodu z tytułu spłaty zobowiązania pieniężnego świadczeniem rzeczowym,
dotacje – prezentacja przychodów zwolnionych z opodatkowania, odszkodowania,  przykładowy katalog przychodów niepodatkowych.

Dzień 2 – Koszty uzyskania przychodów. – 6.10.2020
1. Wstępne zagadnienia dotyczące kosztów podatkowych.
2. Sposób zapłaty a skutki dotyczące kosztów podatkowych.
3. Omówienie wybranych kosztów podatkowych:
wydatki ponoszone na rzecz pracowników, członków zarządu, członków rad nadzorczych i udziałowców spółek kapitałowych,
nieściągalne wierzytelności – możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych,
zbycie wierzytelności – skutki podatkowe,
przedawnienie wierzytelności bądź jej umorzenie, amortyzacja.

Dzień 3 – Podatek dochodowy od osób fizycznych – zasady ogólne, problematyka wyboru właściwego źródła przychodu, omówienie wybranych źródeł przychodów. – 13.10.2020
1. PIT – zagadnienia wstępne.
– omówienie katalogu źródeł przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym. przedstawienie problematyki przypisania przychodu do właściwego źródła – oparte na bieżącym orzecznictwie organów podatkowych i sądów administracyjnych.
2. Sposoby rozliczenia wybranych przychodów na gruncie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
zbycie przez przedsiębiorcę leasingowanego wcześniej składnika majątkowego – orzecznictwo podatkowe,
zbycie przez przedsiębiorcę lokalu lub budynku mieszkalnego wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,
zbycie nieruchomości – opodatkowanie na podstawie art. 30e Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
opodatkowanie przychodów z tytułu własności nieruchomości, opodatkowanie najmu prywatnego.
3. Pozarolnicza działalność gospodarcza.

Dzień 4 – Wybrane dochody rozliczane za pośrednictwem płatnika. – 27.10.2020
1. Umowa o pracę.
2. Działalność wykonywana osobiście.
3. Podatek u źródła – pobór podatku w przypadku wybranych świadczeń płaconych nierezydentom (osobom prawnym lub osobom fizycznym).
4. Rozliczenie przez polskiego rezydenta, dochodów uzyskanych za granicą na podstawie pracy najemnej.

Moduł II – Podatek VAT

Dzień 1 – Regulowanie zobowiązań pomiędzy podatnikami a podatek VAT – „podzielona płatność”, „biała lista podatników VAT”, „ulga na złe długi”. Aktualne przepisy, z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w latach 2019 i 2020, aktualne wyjaśnienia MF, najnowsze wyroki sądów polskich i TS UE. – 2.11.2020
1. Zapłata przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności („split payment”) po zmianie przepisów –stosowanie w praktyce, przy uwzględnieniu najnowszych wyjaśnień i interpretacji organów podatkowych.
2. Zapłata na rachunek bankowy zawarty w wykazie podatników VAT („biała lista podatników VAT”) – nowe obowiązki i ryzyka dla podatników, „koła ratunkowe” pozwalające na uniknięcie ryzyka.
3. „Ulga na złe długi” – korekta podatku po stronie wierzyciela i dłużnika w związku z opóźnieniem w zapłacie, aktualne przepisy, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w 2019 i 2020 r., najnowsze interpretacje i wyroki.
4. Zapłata za nabyte paliwo przy pomocy karty paliwowej (karty flotowej) – ryzyko zakwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa po wyroku TS UE ws. Vega International, sposoby minimalizacji ryzyka zgodnie z aktualnym stanowiskiem Ministerstwa Finansów.

Dzień 2 – Ewidencjonowanie, raportowanie i dokumentowanie transakcji podlegających VAT po zmianach wchodzących w życie w 2020 – likwidacja niektórych deklaracji, rozszerzone pliki JPK_VAT, nowy zakres danych i moment ich ujęcia w JPK_VAT, kary za błędy w JPK_VAT; faktury i kasy fiskalne – najczęstsze błędy popełniane w praktyce. – 16.11.2020
1. Likwidacja deklaracji w podatku VAT i zastąpienie ich rozszerzonymi plikami JPK_VAT – ważne zmiany od 1.04.2020 i 1.07.2020.
2. Ewidencjonowanie sprzedaży w rozszerzonym JPK_VAT od 1.04.2020 i 1.07.2020 w praktyce – oznaczenia cyfrowe i literowe, moment zaewidencjonowania, moment powstania obowiązku podatkowego.
3. Ewidencjonowanie zakupów w rozszerzonym JPK_VAT od 1.04.2020 i 1.07.2020 w praktyce – oznaczenia literowe, moment zaewidencjonowania – moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego.
4. Faktura jako dokument stanowiący podstawę do ewidencjonowania w rozszerzonym JPK_VAT – zmiany od 2020 r., aktualne interpretacje, najczęstsze błędy popełniane w praktyce.
5. Kasy rejestrujące („kasy fiskalne”) – zmiany przepisów, najczęstsze błędy popełniane w praktyce.

Dzień 3 – Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych po zmianach od 2020 r. – aktualne przepisy, interpretacje i orzecznictwo. – 30.11.2020
1. WDT (wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów) – nowe obowiązki dokumentacyjne w praktyce po zmianie przepisów polskich i wspólnotowych od 1.01.2020 r.
2. Nowe procedury dla dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych obowiązujące od 2020 r. – procedura przemieszczenia do magazynu call off stock na terytorium Polski oraz na terytorium innych państw UE – znaczenie dla praktyki polskich podatników.
3. WDT i WNT dokonywane w ramach „transakcji łańcuchowej” – praktyczne ułatwienia od 1.01.2020 r.
4. WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) – aktualne zagadnienia.
5. Wybrane aktualne zagadnienia związane ze świadczeniem usług w obrocie międzynarodowym.

Dzień 4 – Stawki i zwolnienia z podatku – rewolucyjne zmiany związane z nową „matrycą stawek” od 1.04.2020 r., zmiany dotyczące zwolnień z VAT, aktualne interpretacje i wyroki. –  8.12.2020
1. Nowe zasady ustalania wysokości stawki VAT – skutki dla podatników wejścia w życie nowej „matrycy stawek” oraz przepisów dotyczących Wiążących Informacji Stawkowych (WIS).
2. Zwolnienia „przedmiotowe” z podatku VAT – zmiana przepisów, aktualne interpretacje.
3. Zwolnienie „podmiotowe” z podatku VAT – ograniczenie możliwości stosowania przez podatników.
4. Wynajem, zakwaterowanie, w tym wynajem lokali dla pracowników najemcy – skutki wprowadzenia „nowej matrycy” stawek i WIS, wątpliwości wynikające z aktualnych interpretacji.

Dzień 5 – Ryzyka, kary i sankcje wprowadzone w związku z uszczelnieniem systemu podatku VAT – sposoby ich unikania wynikające z najnowszych przepisów, wyjaśnień organów podatkowych i orzeczeń sądów. – 14.12.2020
1. Ryzyka związane z zakwestionowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej przez podatnika faktury – aktualne przepisy, wyroki, „Metodyka” i interpretacje.
2. Odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej przez podatnika wykreślonego z rejestru – kiedy organy podatkowe nie mogą zakwestionować prawa do odliczenia.
3. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku VAT („sankcja”) – zakres zastosowania i stawki sankcji w świetle zmienionych przepisów.
4. Kwestionowanie sztucznych „optymalizacji podatkowych”, nowy obowiązek – raportowanie schematów podatkowych (MDR) – zakres zastosowania w podatku VAT.
5. Kodeks karny skarbowy oraz przepisy Kodeksu karnego – kiedy mogę zostać ukarany za niewłaściwe rozliczanie podatku VAT.

Moduł III – Akcja Bilans

Dzień 1 – Rachunkowość – 4.11.2020
1. Podstawy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych.
2. Kiedy mamy do czynienia z jednostką małą i jednostką mikro?
3. Uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych.
4. Odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe.
5. Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji.
6. Polityka rachunkowości jako podstawowy dokument niezbędny do prowadzenia ksiąg rachunkowych – omówienie modelu, co powinna zawierać polityka rachunkowości, przykłady praktyczne sporządzania tego dokumentu.
7. Zasady sporządzania kompletnej informacji dodatkowej – praktyczne sposoby sporządzania.
8. Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, najczęściej popełniane błędy, przykłady praktyczne, analiza modelu sporządzania tego elementu sprawozdania.
9. Zasady sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym, także w sytuacji korekty błędów i zmian zasad rachunkowości, zgodnie z postanowieniami KSR 7.
10. Zagadnienia szczegółowe:
środki trwałe,
leasing,
rezerwy na świadczenia pracownicze,
odroczony podatek dochodowy,
zdarzenia po dacie bilansu oraz zmiany wartości szacunkowych w świetle KSR 7,
koszt wytworzenia wyrobów gotowych,
rozrachunki z dostawcami,
rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.
11. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym – jak ich uniknąć, na jakie obszary należy zwrócić szczególną uwagę?
12. Sposób postępowania w sytuacji stwierdzenia popełnienia błędu lub zmiany zasad rachunkowości – retrospektywna korekta sprawozdania finansowego.
13. Forma sprawozdania finansowego, zatwierdzanie sprawozdania finansowego i jego składanie do właściwych organów.
14. Pytania i dyskusja.

Dzień 2 – Zamknięcie roku podatkowego – podatek dochodowy (wykład i warsztaty). – 27.11.2020
Część 1 – wykład – Przedstawienie problematycznych zagadnień związanych z właściwym rozliczeniem podatku dochodowego.
1. Rozliczenie dywidendy i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.
2. Ograniczenia związane z kosztami finansowania dłużnego – art. 15c ustawy CIT.
3. Ograniczenie zaliczenia do kosztów wybranych usług niematerialnych – art. 15e u Ustawy CIT.
4. Omówienie wybranych różnic pomiędzy przychodami i kosztami w kontekście przepisów podatkowych i Ustawy o rachunkowości.

Część 2 – Praktyczne rozliczenie zeznania rocznego CIT-8, na podstawie przygotowanego ćwiczenia. – warsztaty
1. Zadanie dotyczy właściwego podziału przychodów (na kapitałowe zyski i inne źródła przychodów) oraz ustalenie, które z przedstawionych propozycji stanowił będzie:
– przychód podatkowy,
– przychód niepodatkowy,
– przychód zwolniony.

W ramach niniejszego zadania rozpatrywane będą pod kątem praktycznego ujęcia (bądź nieujmowania) m.in. przychody z tytułu:
– objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny,
– dywidendy otrzymanej z zagranicy,
– umorzenia lub przedawnienia zobowiązania podatkowego,
– korekty dokonanej, zgodnie z ustawą VAT, powodującą zwiększenie podatku naliczonego do odliczenia (np. przy sprzedaży samochodu w czasie trwania tzw. okresu korekty),
– otrzymania majątku z tytułu wystąpienia lub likwidacji spółki osobowej,
– otrzymania dotacji (z różnych źródeł).
Wskazane zostaną również przychody, których nie należy ujmować w rocznym zeznaniu CIT-8:
koszty:
– dotyczące wyżej wymienionych przychodów,
– z podziałem na koszty pośrednie i koszty bezpośrednie,
– wybrane koszty amortyzacji wraz z włączeniami ustawowymi,
– wybrane koszty wyłączone na podstawie art. 16 ustawy CIT wraz z krótkim omówieniem (np. koszty reprezentacji),
– odliczenia i ulgi podatkowe (wraz z omówieniem), m.in:
* odliczenie straty,
* odliczenie darowizny,
* zastosowanie ulgi badawczo-rozwojowej.

Poza tym, przedstawione zostaną podstawowe obowiązki związane ze sporządzeniem dokumentacji dotyczącej cen transferowych, poprzez:
– zdefiniowanie jednostek powiązanych,
– wskazanie limitów obligujących do sporządzenia dokumentacji,
– przedstawienie wyłączeń obowiązku sporządzenia dokumentacji,
– wskazanie obowiązków właściwego raportowania.

Dzień 3 – Zamknięcie roku podatkowego – podatek od towarów i usług (VAT). – 4.12.2020
1. Zamknięcie roku w podatkach dochodowych a zamknięcie roku w podatku VAT, wpływ rozliczenia podatku VAT na inne podatki.
2. Działalność socjalna, promocyjna, reklamowa i reprezentacyjna związana z zakończeniem roku – skutki w podatku VAT dla wybranych czynności.
3. Zmiany przepisów dotyczące podatku VAT – podsumowanie roku 2020.
4. Najważniejsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i orzeczenia polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wydane w roku 2020, mające praktyczne znaczenie dla podatników.

UWAGA! Przepisy zmieniają się dynamicznie.
Zapewniamy, że w dniu szkolenia przekażemy najbardziej aktualne informacje.

Otwórz i pobierz ofertę z programem w formie PDF, klikając w poniższy napis:
Kurs podatkowy – Wektor Wiedzy

Kurs podatkowy online - prowadzący

Marcin Górski – Adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował w polskich oraz międzynarodowych firmach doradczych. Doradzał w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak: łączenie oraz podział spółek kapitałowych. Reprezentował Klientów w sporach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, w szczególności przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej. Przeprowadzał audyty podatkowe oraz sporządzał dokumentacje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca. Specjalizuje się w problematyce prawa spółek, prawa obrotu instrumentami finansowymi, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz w problematyce postępowań podatkowych i sądowo – administracyjnych.

Hubert Grzyb – ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych oraz reprezentował Klientów w sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, produkcja, branża IT, finanse i ubezpieczenia. Przeprowadził ponad 500 szkoleń z zakresu podatków i prawa.

Arkadiusz Lenarcik dyrektor Departamentu Audytu, biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej, gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.

Najbliższy kurs online

Start kursu: 29.09.2020
Koniec kursu: 14.12.2020
Prowadzący: Marcin Górski,
Hubert Grzyb, Arkadiusz Lenarcik