Kurs
Kadry i Płace
od podstaw

Jedyny taki kurs w Polsce, prowadzony przez praktyków/trenerów.

Tylko 1990 zł

Opinie >>

Jeżeli z jakichkolwiek powodów zakupiony kurs, nie spełni Twoich oczekiwań poinformuj mnie o tym w ciągu 30 dni, a bez żadnych pytań otrzymasz zwrot pieniędzy!

Możliwość dofinansowania kursu, zapytaj nas o szczegóły tu >>

Jeśli...

Zapraszamy Cię na Kurs
Kadry i Płace od podstaw

Kurs Kadry i Płace od podstaw to intensywny program szkoleniowy, który stworzyliśmy w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie zawodowe. Dzięki połączeniu wiedzy w zakresie kadr oraz płac udało nam się stworzyć unikatowy kurs, dzięki któremu bez obaw wkroczysz na nową ścieżkę kariery. Szkolimy od wielu lat i czujemy ogromną satysfakcję, widząc tylu uczestników na naszych spotkaniach.

Nieważne, czy dopiero rozpoczynasz pracę w dziale kadrowo-płacowym, czy też szukasz najlepszego źródła wiedzy o tej tematyce. Kurs Kadry i Płace od podstaw to propozycja skierowana do każdego, kto ceni sobie praktyczne przykłady i profesjonalizm.

W Kursie Kadry i Płace od podstaw poruszane są najważniejsze aspekty pracy w kadrach i wynagrodzeniach: prawo pracy, obliczanie wynagrodzeń oraz przygotowywanie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej.

Czego się nauczysz na tym kursie Kadry i Płace od Podstaw

Celem kursu jest przekazanie wiedzy praktycznej tak, byś bez trudu mógł pracować w dziale kadrowo-płacowym.
A przede wszystkim:


PROGRAM Kadry
(40 godzin wideo )

Moduł 1 - Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

 1. Nawiązywanie stosunku pracy
 2. Rodzaje umów o pracę 
 3. Umowy cywilnoprawne
 4. Źródła prawa wewnątrzzakładowego
 5. Zakaz konkurencji oraz podnoszenie kwalifikacji
 6. Dane osobowe – RODO
 7. Badania medycyny pracy
 8. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 9. Procedura zatrudniania kandydata na pracownika – kwestionariusze osobowe, świadectwa pracy, uprawnienia i pozostała dokumentacja
 10. Dokumentacja pracownicza – dokumenty wymagane przy zatrudnianiu pracownika cz. 1 – oświadczenia wewnętrzne
 11. Dokumentacja pracownicza – dokumenty wymagane przy zatrudnianiu pracownika cz. 2 – dokumentacja zewnętrzna
 12. Zawartość akt osobowych
 13. Digitalizacja i prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 14. Informacja z art. 29 par. 3 Kodeksu Pracy – dodatkowe informacje dot. wykonywania pracy
 15. Równe traktowanie, zapobieganie dyskryminacji i mobbingowi
 16. Zmiany w umowach o pracę, wypowiedzenia zmieniające i inne porozumienia
 17. Rozwiązywanie stosunku pracy cz. 1 – rodzaje
 18. Rozwiazywanie stosunku pracy cz. 2 – sposoby i zachowania
 19. Rozwiązywanie umów cywilnoprawnych
 20. Osoby chronione przed rozwiązaniem/wypowiedzeniem umowy o pracę
 21. Świadectwo pracy
 22. Kary za nieprawidłowości w zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników lub współpracowników

Moduł 2 - Czas pracy i urlopy

 1. Pojęcie i uwarunkowania czasu pracy
 2. Nieobecności w pracy i ich usprawiedliwianie – ustalenia z pracowdawcą
 3. Nieobecności – inne nieobecności wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących
 4. Zwolnienia chorobowe i opieka
 5. Delegacje służbowe
 6. Praca zmianowa
 7. Odpoczynki dobowe i tygodniowe
 8. Norma i wymiar czasu pracy
 9. Okresy rozliczeniowe i ich wpływ na wykonywanie pracy
 10. Tworzenie harmonogramów i rozkładów pracy
 11. Ruchomy system czasu pracy oraz wyjścia prywatne pracowników 
 12. Systemy czasu pracy
 13. Pojęcie nadgodzin
 14. Naliczanie i rozliczanie nadgodzin
 15. Prowadzenie ewidencji czasu pracy
 16. Pojęcie dyżurów w pracy
 17. Praca zdalna
 18. Pojęcie urlopu wypoczynkowego
 19. Prawo do pierwszego urlopu, plany urlopów i naliczanie urlopu wypoczynkowego
 20. Wnioskowanie i udzielanie urlopu wypoczynkowego
 21. Urlop na żądanie oraz urlopy bezpłatne
 22. Kary za nieprawidłowości dotyczące czasu pracy i urlopów wypoczynkowych

Moduł 3 - Rodzicielstwo

 1. Ciąża pracownicy i inne uprawnienia pracownicze związane z ciążą
 2. Urlop macierzyński – uwarunkowania udzielenia
 3. Urlop rodzicielski 
 4. Urlop wychowawczy
 5. Uprawnienia rodziców u pracodawców 
 6. Kary za nieprawidłowości dotyczące rodzicielstwa

Moduł 4 - Prawa i obowiązki w stosunkach pracy

 1. Prawa i obowiązki pracodawcy
 2. Prawa i obowiązki pracownika 
 3. Kontrola trzeźwości
 4. Odpowiedzialność porządkowa pracownika
 5. Odpowiedzialnośc materialna pracownika
 6. Karanie pracowników
 7. Systemy wynagrodzeń i premiowania pracownika
 8. Obowiązki w zakresie bhp
 9. Ocena ryzyka zawodowego
 10. Czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne w środowisku pracy
 11. Obowiązki pracodawcy w zakresie maszyn, urządzeń i pomieszczeń pracy
 12. Kary za nieprawidłowości dotyczące wykonywania funkcji pracodawcy oraz bhp

Moduł 5 - Zatrudnianie cudzoziemców

 1. Pojęcie cudzoziemca oraz różne kategorie cudzoziemców zatrudnianych w Polsce
 2. Znaczenie legalnego pobytu dla legalnego zatrudnienia cudzoziemców
 3. Dokumentacja wymagana przy zatrudnianiu cudzoziemców
 4. Osoby zwolnione z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę – wyjątki wynikające z prawa RP i UE
 5. Osoby zatrudniane na podstawie zezwolenia na pracę
 6. Osoby zatrudniane na podstawie oświadczeń rejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 7. Zezwolenia jednolite na pobyt i pracę
 8. Praca na podstawie zezwoleń na pracę sezonową
 9. Delegowanie pracowników do wykonywania pracy w RP i poza RP
 10. Kary za nieprawidłowości przy zatrudnianiu cudzoziemców


PROGRAM Płace
(30 godzin wideo )

Moduł 1 - Lista płac w praktyce. Elementy listy płac

 1. Przychód jako podstawa naliczeń na liście płac
 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 3. Składki na Fundusz Pracy (FP), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) i Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)
 4. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
 5. Zaliczka na podatek dochodowy
 6. Deklaracje ZUS i podatkowe

Moduł 2 - Lista płac krok po kroku

 1. Naliczenie listy płac – wynagrodzenie od brutto do netto
 2. Naliczenie listy płac – obniżona składka zdrowotna do wysokości podatku
 3. Naliczenie listy płac – wysokie wynagrodzenia a podatek
 4. Naliczenie listy płac – wysokie wynagrodzenia a składki
 5. Naliczenie listy płac – wynagrodzenie chorobowe i zasiłek naliczenia od brutto do netto
 6. Naliczenie listy płac – kilka wypłat w jednym miesiącu
 7. Naliczenie listy płac – PPK
 8. Naliczenie listy płac po rozwiązaniu stosunku pracy

Moduł 3 - Fakultatywne składniki wynagrodzeń

 1. Dodatek stażowy
 2. Dodatek funkcyjny
 3. Nagroda jubileuszowa
 4. Dodatek wyrównawczy
 5. Wynagrodzenie za czas przestoju
 6. Premia regulaminowa a premia uznaniowa
 7. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Moduł 4 - Praca w godzinach nadliczbowych oraz porze nocnej

 1. Praca w porze nocnej
 2. Praca w godzinach nadliczbowych
 3. Wynagrodzenie za czas dyżuru

Moduł 5 - Odprawy i odszkodowania

 1. Odprawa emerytalna lub rentowa
 2. Odprawa z tytułu zwolnienia pracownika z przyczyn dotyczących zakładu pracy
 3. Odszkodowanie z tytułu skrócenia wypowiedzenia umowy o pracę
 4. Odprawa w związku z powołaniem do wojska

Moduł 6 - Wynagrodzenie za czas urlopu

 1. Klasyfikacja składników wynagrodzeń wchodzących do podstawy naliczenia wynagrodzenia urlopowego
 2. Wynagrodzenie za urlop
 3. Wynagrodzenie urlopowe przy różnych terminach wypłat wynagrodzenia
 4. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

Moduł 7 - Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

 1. Ekwiwalent za urlop
 2. Uzupełnienie podstawy ekwiwalentu urlopowego
 3. Wysokość odpraw i odszkodowań

Moduł 8 - Pomniejszenie wynagrodzenia stawki zasadniczej z powodu nieobecności

 1. Zmniejszenie stałej stawki miesięcznej za nieobecność z przyczyn innych niż choroba lub macierzyństwo
 2. Zmniejszenie stałej stawki miesięcznej za nieobecność z powodu choroby lub macierzyństwa

Moduł 9 - Świadczenia pienieżne z ubezpieczenia społecznego

 1. Prawo do zasiłku chorobowego
 2. Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy
 3. Okres zasiłkowy w praktyce
 4. Świadczenie rehabilitacyjne
 5. Zasiłek macierzyński
 6. Zasiłek opiekuńczy
 7. Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków cz. 1
 8. Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków cz. 2
 9. Wysokość świadczeń związanych z chorobą
 10. Choroba w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia
 11. Choroba w kolejnych miesiącach zatrudnienia
 12. Zmiany wymiaru czasu pracy wpływające na podstawę świadczeń

Moduł 10 - Umowy cywilnoprawne

 1. Umowa o dzieło i umowa zlecenie
 2. Lista płac do umowy o dzieło i zlecenia
 3. Najczęstsze zbiegi tytułów do ubezpieczeń
 4. Choroba zleceniobiorcy – ustalenie podstawy

Moduł 11 - Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków

 1. Potrącenia egzekucyjne
 2. Potrącenia dobrowolne
 3. Odliczenia od wynagrodzenia netto
 4. Zajęcia w tytułu umów cywilnoprawnych
 5. Potrącenia z zasiłków

Cena kursu tylko 1990 zł

Jeżeli z jakichkolwiek powodów zakupiony kurs, nie spełni Twoich oczekiwań poinformuj mnie o tym w ciągu 30 dni, a bez żadnych pytań otrzymasz zwrot pieniędzy!

Możliwość dofinansowania kursu, zapytaj nas o szczegóły tu >>

Opinie o kursie Kadry i Płace od Podstaw

Wspaniale zorganizowany kurs , wiedza tematycznie pogrupowana. Podczas kursu, kursant z wiedzą szczątkową uzupełni braki i usystematyzuje ją. Po odbyciu kursy można śmiało rozpoczynać pracę w dziale kadrowo-płacowym. Polecam, kurs na 5+

Jestem pozytywnie zaskoczona całym kursem Płacowym. Wiedza przekazywana jest w sposób logiczny i przemyślany. Teoria zawsze poparta praktyką. Każde zajęcia zakończone są testem, co pobudza do działania i nauki. Jak najbardziej polecam kurs zarówno dla osób początkujących na „start” w pracy, jak i już pracujących do usystematyzowania i ugruntowania wiedzy.

Kurs Płacowy od podstaw pozwala mi na uporządkowanie oraz poszerzenie mojej wiedzy o nowe zagadnienia. Prowadząca w praktyczny, szczegółowy i wyczerpujący sposób przedstawia poszczególne tematy. Bardzo wygodne jest realizowanie poszczególnych lekcji w dogodnym dla mnie terminie

Jak wygląda kurs Kadry i Płace od podstaw?

Chcesz zapoznać się z lekcjami zanim dołączysz do kursu?

Wystarczy kliknąć poniżej:

Twoja nauka krok po kroku:

Wsparcie

Certyfikat Zawodowy

Specjalista ds. Kadr, kod zawodu 242307

Specjalista ds. wynagrodzeń, kod zawodu 242310

Wzory dokumentów

To jedyny taki kurs w Polsce, który Cię nauczy, a nie tylko uczy!

Kim jesteśmy?

Iwona Hendel

Certyfikowany trener, zajmuję się prowadzeniem szkoleń od 2012 roku. Jestem wykładowcą z zakresu ustalania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. Posiadam 15 letnią praktykę w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. 

Obecnie jestem również trenerem wewnętrznym – ekspertem w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista d/s audytów i doradztwa w/w zakresie.

Pokazuję drogi rozwiązywania problemów poprzez posługiwanie się przepisami prawa, ale również nie stronię od przykładów z życia wziętych, które pozwalają zrozumieć trudne zagadnienia kadrowo-płacowe.

Daniel Pałyga

Jestem trenerem z wieloletnim doświadczeniem i specjalizuję się w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Swoje życie zawodowe zaczynałem w instytucjach publicznych, w których mogłem wykorzystywać wiedzę teoretyczną ze studiów zaocznych w praktyce.

W trakcie pracy w Urzędzie Wojewódzkim kontrolowałem legalność zatrudnienia pracowników i zleceniobiorców, co bardzo przydało mi się w pracy w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Praca w FGŚP w zakresie kontaktów z osobami poszkodowanymi przez pracodawców, niewypłacalnymi pracodawcami; komornikami i syndykami masy upadłości oraz cykliczne uczestniczenie w postępowaniach sądowych przed sądami pracy, cywilnymi, gospodarczymi z ramienia FGŚP w znaczący sposób wpłynęły na moje szerokie podejście do tematu prawa pracy.

Przez kilka lat pracowałem także w Agencji Zatrudnienia, a następnie przez okres 10 lat w PIP w Opolu. Praca w Inspekcji Pracy pozwoliła mi ukształtować podejście do wykonywanych obowiązków w zakresie prawnym (doświadczenie zawodowe, studia), ekonomicznym (praca w podmiocie prywatnym) oraz praktycznym (wykonać pracę raz a dobrze, pamiętając o ewentualnych konsekwencjach prawnych) tak, że mogłem przejść do nowych wyzwań i proponować pracodawcom/zleceniodawcom
i innym podmiotom wsparcie dotyczące: teorii, praktyki oraz dywersyfikacji ryzyka w aspekcie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Organizator:

Przez ponad dekadę nabraliśmy sporej praktyki, dlatego wiemy jak uczyć, żeby nauczyć. Szkolimy rocznie średnio 7000 pracowników działów kadrowych, księgowych i organizujemy szkolenia dedykowane dla firm.

Nasze szkolenia i kursy obejmują najbardziej aktualny zestaw wiedzy praktycznej, przekazywanej przez trenerów praktyków z minimum 10-cio letnim doświadczeniem w branży i 5-cio letnim stażu pracy w szkoleniach. Zapraszamy Cię do naszego kursu!

Ile kosztuje kurs kadry i płace od podstaw?

1990 zł

Jeżeli z jakichkolwiek powodów zakupiony kurs, nie spełni Twoich oczekiwań poinformuj mnie o tym w ciągu 30 dni, a bez żadnych pytań otrzymasz zwrot pieniędzy!

Możliwość dofinansowania kursu, zapytaj nas o szczegóły tu >>

Opinie o kursie

Kurs bardzo dobrze przygotowany pod względem merytorycznym i praktycznym. Duża dawka aktualnej wiedzy przekazana w przystępny i przyjemny sposób. To mój kolejny kurs od Wektor Wiedzy i szczerze POLECAM!!!

Jestem pozytywnie zaskoczona całym kursem Płacowym. Wiedza przekazywana jest w sposób logiczny i przemyślany. Teoria zawsze poparta praktyką. Każde zajęcia zakończone są testem, co pobudza do działania i nauki. Jak najbardziej polecam kurs zarówno dla osób początkujących na „start” w pracy, jak i już pracujących do usystematyzowania i ugruntowania wiedzy.

Po odsłuchaniu kilku lekcji kursu Roztropny Kadrowiec uważam, że lekcje są prowadzone szczegółowo, jasno i profesjonalnie. Polecam ten kurs wszystkim zaczynającym pracę w kadrach.

Korzystam ze szkolenia "Roztropny Kadrowy" jestem bardzo zadowolona,ze uczestniczę w szkoleniu. Informacje podawane są bardzo szczegółowo w sposób jasny i zrozumiały, testy po każdej lekcji pomagają utrwalić i przyswoić wiedzę z danego zakresu.Uzyskana wiedza przyda się w praktyce .Polecam to szkolenie wszystkim znajomym z branży kadrowo- płacowej

Bardzo Panu dziękuję za informacje o kursie, kurs jest już przez nas zamówiony, z pierwszych zajęć wynika że będzie bardzo pomocny, jest profesjonalnie przygotowany i prowadzony, tak jak wcześniejsze kursy organizowane przez Państwa w których już kilkukrotnie pracownicy naszego biura uczestniczyli, Panu bardzo dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi na moje pytania, za pomoc w procesie zakupu kursu i za wysoką kulturę osobistą , myślę że będziemy w kontakcie co do kolejnych propozycji

Kurs zawiera ogromną ilość wiedzy, która na pewno przyda mi się w praktyce. Przekazana jest w sposób jasny i łatwy do zrozumienia. Testy po każdej lekcji pomagają usystematyzować wiedzę, wiem też co udało mi się zapamiętać, a nad czym muszę jeszcze popracować. Cieszę się, że zdecydowałam się na wybór tego kursu, poleciłam go już wszystkim koleżankom z branży.