Priorytety KFS 2023

Od stycznia 2023 r. będą ruszać nowe nabory o dofinansowanie do kursów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pracodawco! Chcesz zwiększyć kwalifikacje zawodowe lub kompetencje swoich pracowników? Pragniesz zaktualizować przepisy w oparciu o najnowsze ustalenia oraz wyeliminować często pojawiające się błędy? Marzysz, by obowiązki zawodowe były wykonywane z jeszcze większą efektywnością? Nic prostszego! Wystarczy skorzystać z  naszych kursów i cieszyć się wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, która zapewni sukces całej organizacji. 

Przedsiębiorco, czy wiesz, że…?

 • Dzięki szkoleniom pracownicy zdobywają niezbędne umiejętności, wiedzę i zdolności, aby skutecznie wykonywać swoją pracę. 
 • Dobrze wyszkolona kadra zapewnia firmie odpowiednie przygotowanie do radzenia sobie z  wymaganiami klientów i ciągle zmieniającym się środowiskiem biznesowym. 
 • Kursy pomagają również zwiększyć morale, motywację i produktywność pracowników, co może prowadzić do osiągnięcia większych zysków i rozwoju przedsiębiorstwa. 
 • Mogą one także pomóc w zmniejszeniu kosztów związanych z zatrudnieniem i  szkoleniem nowych pracowników, co z pewnością przynosi korzyści w dłuższej perspektywie czasu.

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło już priorytety na 2023 r. Pracodawcy, po spełnieniu określonych wymogów, mogą zabiegać o przyznanie środków. Kluczowe jest jednak wpisywanie się w jeden z sześciu poniższych priorytetów, który określił Minister właściwy do spraw pracy, w  porozumieniu z Radą Rynku Pracy. Należą do nich:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy,
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia,
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych,
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

 

Z kolei w drugiej połowie roku można skorzystać ze środków rezerwy KFS. W tym przypadku należy spełniać jeden z pięciu priorytetów, które ustanowiła Rada Rynku Pracy. Wliczają się do nich:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w  podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście/rejestrze  przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS,
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju,
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli i kształcenia zawodowego,
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Wybranie jednego z priorytetów i spełnianie jego wymogów jest pierwszym krokiem do uzyskania wsparcia. Następnie należy sporządzić całą dokumentację i dostarczyć ją do właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności Urzędu Pracy. Po pozytywnym rozpatrzeniu kompletu dokumentów i dopełnieniu reszty formalności możesz rozpocząć szkolenie, które będzie szyte na miarę Twoich potrzeb. Przeraża Cię ilość wymaganych załączników? Nie musisz się o nic martwić! Pomożemy Ci wszystko skompletować w spójną całość. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami, a postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości dotyczące wyżej wskazanych priorytetów. Wejdź pewnym krokiem w nowy 2023 rok i szkoląc się, podejmij dla swojego przedsiębiorstwa najlepszą decyzję! Zachęcamy do działania!  

Inne wpisy:

Zatrudnianie Pracowników Sezonowych: Kluczowe Wskazówki i Najlepsze Praktyki
Sztuka skutecznej komunikacji w biznesie: Klucze do efektywnego porozumiewania się
Zdrowie psychiczne w erze cyfrowej- jak radzić sobie z przeciążeniem informacyjnym
Nabór wniosków z KFS 2023: Jak aplikować i kto może skorzystać ze środków?
Jak planować rozwój po przejściu na emeryturę?