Ile kosztuje nieszkolony pracownik?

Koszt nieprzeszkolonych pracowników to obciążenie, które muszą brać pod uwagę firmy każdej wielkości. Gdy poziom umiejętności i wiedzy pracownika jest niewystarczający do wykonania zadania, skutki bywają kosztowne. Nieprzygotowani pracownicy mogą prowadzić do opóźnień, zmniejszenia produktywności, zwiększenia ilości odpadów i ostatecznie do strat finansowych. Wpływ nieprzeszkolonej siły roboczej można odczuć w każdej branży, od produkcji po usługi, od małych firm po międzynarodowe korporacje. Prawdziwy koszt nieprzeszkolonych pracowników to coś więcej niż tylko poniesione straty finansowe – to także czas i środki wydane na szkolenia, potencjalne szkody dla reputacji firmy oraz ogólny wpływ na morale. Jednak dzięki odpowiednim szkoleniom przedsiębiorstwa mogą uniknąć kosztownych konsekwencji nieprzeszkolonych pracowników.

 

Czym jest niewykształcona siła robocza?

Niewykształcona siła robocza to taka, której brakuje niezbędnych umiejętności, wiedzy i/lub szkoleń, by z powodzeniem wykonywać swoją pracę. Może to prowadzić do zmniejszenia produktywności, mniejszej innowacyjności i większej rotacji. Niewykwalifikowani pracownicy przyczyniają się do wielu negatywnych rezultatów. Firmy zatrudniające osoby, które nie posiadają umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy, mają niższe wskaźniki wydajności, wyższy poziom urazów i większe koszty opieki zdrowotnej. Częściej napływają także skargi klientów i pojawiają się wady produktów. Niewykształcona siła robocza może również powodować negatywne skutki finansowe dla firm, które przejawiają się w  postaci utraconej sprzedaży, zmarnowanych zasobów i/lub opłat prawnych. 

 

Koszt nieprzeszkolonej siły roboczej

Koszt niewyszkolonej siły roboczej jest trudny do dokładnego zmierzenia, ponieważ może się tak bardzo różnić. Ma on związek z rotacją pracowników, zmniejszoną produktywnością, a nawet opłatami prawnymi. Chociaż trudno jest określić nakłady finansowe niewykształconej kadry pracowniczej, istnieją pewne specyficzne koszty, które są policzalne. Zaliczają się do nich:

 • Koszty rotacji pracowników – kiedy pracownicy opuszczają firmę, ponieważ nie są w stanie wykonywać swojej pracy, pracodawcy często ponoszą znaczne koszty. Muszą oni poświęcić czas i środki na rekrutację, zatrudnienie i szkolenie nowej kadry. Koszt zastąpienia pracownika może być nawet dwukrotnie wyższy od jego rocznego wynagrodzenia. 
 • Koszty produktywności – produktywność może być zmniejszona przez niezdolność niewykształconej siły roboczej do wykonywania niezbędnych zadań. Może to prowadzić do zmniejszenia sprzedaży i zysków dla firmy, a także do niewykorzystanych szans dla biznesu. 
 • Opłaty prawne – firmy mogą ponieść koszty prawne, gdy pracownik popełni błąd, który prowadzi do pozwu. Może się to zdarzyć, gdy nie jest on odpowiednio przeszkolony do wykonywania swojej pracy i powoduje szkody dla innych.

Finansowy wpływ niewyszkolonej siły roboczej może być różny w zależności od rodzaju biznesu i  zakresu obowiązków każdego pracownika. Na przykład, zatrudnienie i przeszkolenie pracownika do wykonywania pracy wymagającej niskich kwalifikacji, takiej jak czyszczenie toalet, może być znacznie mniej kosztowne niż zatrudnienie i przeszkolenie specjalisty IT.

Wpływ nieprzeszkolonej siły roboczej

Nieprzeszkolona kadra pracownicza negatywnie wpływa na przedsiębiorstwo. Do obszarów narażonych na niekorzystne skutki należy:

 • Produktywność – może być ona drastycznie zmniejszona, kiedy pracownicy nie są odpowiednio przeszkoleni. Często prowadzi to do niedotrzymywania terminów i obniżenia jakości wykonywanych zadań. 
 • Koszty – nieprzeszkolona kadra generuje wiele kosztów. Pracownicy mogą wymagać więcej nadzoru, co prowadzi do dodatkowych nakładów pieniężnych. Jeśli nie są odpowiednio przeszkoleni, mogą również wymagać materiałów i sprzętu, co powoduje wydatkowanie kolejnych środków finansowych. 
 • Reputacja – nieprzeszkoleni pracownicy mogą zaszkodzić reputacji firmy. Jeśli klienci otrzymują wadliwe produkty lub są źle traktowani, są mniej skłonni do ponownego zakupu w danym przedsiębiorstwie. 
 • Skargi klientów – pracownicy, którzy nie uczestniczą w szkoleniach, mogą nie być w stanie sprostać potrzebom klientów. Z reguły generuje to wzrost liczby skarg klientów, co może skutkować problemami prawnymi.

Korzyści wynikające z właściwego szkolenia

Warto pamiętać, że zatrudnianie i szkolenie dobrze wykwalifikowanych pracowników może być znacznie mniej kosztowne niż zatrudnianie i szkolenie pracowników bez właściwych kompetencji. Oprócz oszczędności finansowych związanych z wdrożeniem do pracy dobrze wyszkolonych pracowników, istnieje również szereg innych korzyści wynikających z tego faktu. Należy do nich:

 • Wczesna identyfikacja słabych stron pracownika – kiedy pracownik jest zatrudniony i  odpowiednio przeszkolony, zrozumie oczekiwania swojego przełożonego i będzie w stanie dokonać samooceny swoich mocnych i słabych stron. Pomoże to szybko podejmować działania w celu ich skorygowania. 
 • Zmniejszenie ryzyka rotacji pracowników – w sytuacji, gdy pracownik rozumie oczekiwania przełożonego i swoją rolę, jest bardziej prawdopodobne, że będzie zadowolony i  zaangażowany w swoją pracę. Prawdopodobnie nie będzie również szukać innych możliwości i zostanie w firmie na dłużej. 
 • Zwiększona produktywność – pracownicy, którzy zostali przeszkoleni, będą lepiej przygotowani do pełnienia swojej roli oraz zyskają narzędzia i zasoby niezbędne do skutecznego wykonywania swoich obowiązków. Pomoże to poprawić produktywność całego zespołu lub działu. 
 • Poprawa satysfakcji klienta – klienci są bardziej zadowoleni, gdy pracownicy wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom posiadając odpowiednie przygotowanie i niezbędne zasoby do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków. Pozytywnie wpływa to na przychody firmy, generując spore zyski.

Zatrudniając i szkoląc nowych pracowników, należy pamiętać, że nie tylko koszty finansowe powinny być brane pod uwagę. Jeśli firma daje miejsce pracy i wysyła na kursy osoby, które nie posiadają umiejętności do wykonywania swoich zadań, może doświadczyć znacznych kosztów związanych ze zmniejszoną zdolnością do wykonywania obowiązków zawodowych. Zatrudniając i  szkoląc dobrze wyszkolonych pracowników, firmy mogą znacznie zmniejszyć te koszty i pomóc w  zapewnieniu sukcesu swojej organizacji. Chcesz poznać sposoby na unikanie kosztów, które wiążą się z nieprzeszkolonym personelem pracowniczym? Zapewnij szkolenie w miejscu pracy! Ważne jest planowanie i inwestowanie w kursy pracownicze. Szkolenia pozwalają pracownikom nauczyć się tego, co muszą wiedzieć, aby dobrze i szybko wykonywać swoje obowiązki zawodowe. 

Inne wpisy:

Zatrudnianie Pracowników Sezonowych: Kluczowe Wskazówki i Najlepsze Praktyki
Sztuka skutecznej komunikacji w biznesie: Klucze do efektywnego porozumiewania się
Zdrowie psychiczne w erze cyfrowej- jak radzić sobie z przeciążeniem informacyjnym
Nabór wniosków z KFS 2023: Jak aplikować i kto może skorzystać ze środków?
Jak planować rozwój po przejściu na emeryturę?