Fakturowanie elektroniczne dopiero od 2024 r. Letnia reorganizacja zmian w ustawie o VAT.

W najnowszym wydaniu newslettera poruszymy kilka istotnych kwestii. Dotyczą one:

  • fakturowania elektronicznego,
  • obowiązku instalacji urządzeń fiskalnych w myjniach samochodowych,
  • grupy VAT,
  • opodatkowania VAT darowizny.

Fakturowanie elektroniczne dopiero od 2024 r.

W dniu 5 sierpnia 2021 r. Polska wystąpiła z wnioskiem o upoważnienie dotyczące szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218, 226 i 232 dyrektywy 2006/112/WE  i wprowadzenia obowiązkowego fakturowania elektronicznego w odniesieniu do wszystkich transakcji dokonywanych przez podatników, wymagających wystawienia faktury.

 

17 czerwca 2022 r. Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby fakturowanie elektroniczne w Polsce stało się obligatoryjne od 1 stycznia 2024 r. (do 31 grudnia 2026 r.- z możliwością przedłużenia obowiązywania tego szczególnego środka). Od 2022 r. podatnicy mogą dobrowolnie wystawiać faktury elektroniczne przy użyciu systemu KSeF.

Elektroniczne fakturowanie przyczyni się do lepszego zwalczania oszustw związanych z podatkiem VAT
i uchylania się od VAT, poprawi zdolności analityczne polskiej administracji podatkowej, umożliwiając jej automatyczną weryfikację spójności między zadeklarowanym  a zapłaconym VAT, zwiększy dokładność weryfikacji wniosków o zwrot VAT składanych przez podatników. Faktury elektroniczne będą stanowić uzupełnienie innych środków mających na celu zwalczanie oszustw podatkowych oraz modernizację systemu VAT takich jak JPK do celów VAT, mechanizm podzielonej płatności, elektroniczny system analizowania przepływów środków pieniężnych oraz system kas rejestrujących online, służący do monitorowania sektora detalicznego.

Szczególny środek w postaci elektronicznego fakturowania zapewni szereg uproszczeń ułatwiających podatnikom wypełnianie ich obowiązków, wstępnego wypełniania deklaracji VAT i informacji podsumowujących lub szybsze zwroty VAT. Faktury elektroniczne przyniosą podatnikom korzyści w postaci usługi przechowywania i archiwizacji faktur (świadczonej przez administrację skarbową) oraz automatyzację procesów księgowych.

Dodać warto, że 17 maja 2022 r. Ministerstwo Finansów udostępniło już wersję produkcyjną Aplikacji Podatnika KSeF.

Obowiązek instalacji urządzeń fiskalnych w myjniach samochodowych przesunięty z 1 lipca 2022 r.
na 1 października 2022 r.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2442 oraz z 2022 r. poz. 724) objęto od 1 lipca 2022 r. usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej). Podlegają one bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania fiskalnego.

Jednakże biorąc pod uwagę sygnalizowane przez przedsiębiorców tej branży problemy  z nabyciem i instalacją urządzeń fiskalnych, wywołane m.in. zerwanymi łańcuchami dostaw – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, postanowiono o przesunięciu terminu obowiązkowej fiskalizacji w tej branży na
1 października 2022 r.

Grupy VAT- jednak od stycznia 2023 r.

Ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania poszczególnych spraw przez Krajową Administrację Skarbową planuje się odroczyć termin wejścia w życie przepisów dotyczących grupy VAT z dnia 1 lipca 2022 r. na dzień 1 stycznia 2023 r.

Czy podlega opodatkowaniu VAT darowizna koparki na rzecz żony po uprzednim jej nabyciu od leasingodawcy?

Na tak postawione pytanie odpowiedział Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidulanej z dnia 23 czerwca 2022 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.249.2022.1.AG.

We wniosku o interpretację urzędową podatnik wskazał, że w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem była koparka (przez okres trwania umowy leasingu wykorzystywana dla celów działalności gospodarczej). Po zakończeniu umowy leasingu, dnia 25 lutego 2022 roku przedsiębiorca dokonał wykupu koparki na cele prywatne. Podatnik nie odliczył VAT wykazanego na fakturze dokumentującej wykup koparki. Maszyna nie była użytkowana w działalności gospodarczej, nie została wprowadzona do majątku firmowego.

Podatnik zamierzał przekazać koparkę na podstawie umowy darowizny żonie, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem są usługi (kod PKD 77.32.) -Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych. Powziął zatem wątpliwość, czy ma uiścić podatek VAT od darowizny koparki na rzecz żony, czy jest z tego obowiązku zwolniony.

Dyrektor KIS uznał, że przekazanie koparki żonie, stanowiącej majątek prywatny, korzysta z przysługującego podatnikowi prawa do rozporządzania własnym majątkiem. W związku z darowizną koparki nie będzie zatem działał w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, lecz dokona zarządu majątkiem osobistym. Tym samym, darowizna na rzecz żony koparki, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jolanta Kica – doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Aplikant radcowski oraz doradca podatkowy. Posiada wieloletnie doświadczenie oraz ugruntowaną wiedzę w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, a także prawa cywilnego i gospodarczego. Współpracuje z największymi firmami na Dolnym Śląsku. Autor związany z wydawnictwem Wolters Kluwer (Vademecum Doradcy Podatkowego, Vademecum Głównego Księgowego). Trener z zakresu podatków i księgowości.

Inne wpisy:

Planowane zmiany w ustawie o rachunkowości – kryteria wielkości jednostek
Podatek wyrównawczy od wielkich korporacji już od 2025 roku?
Najem prywatny – zasady rozliczania na gruncie podatku VAT
Koszty podatkowe oraz wydatki na cele mieszkaniowe
Najnowsze wyroki NSA, z którymi warto się zapoznać