Zarządzanie zasobami ludzkimi szkolenie

Nowoczesne strategie i trendy HR w dobie nieustannych zmian

Szkolenie HR obejmujące trzy obszary kompetencyjne:

Działasz w branży HR i zdajesz sobie sprawę, jakie korzyści może Ci przynieść podążanie za bieżącymi trendami rynkowymi w tym obszarze? Chcesz skutecznie pozyskiwać informacje i w pełni wykorzystywać nadarzające się szanse rozwojowe w Twojej organizacji?   

A może zdajesz sobie sprawę, jak ważne w dzisiejszych czasach są założenia zrównoważonego rozwoju  i potrzebujesz dowiedzieć się,  jak umiejętnie przełożyć je na strategię HR?

Jeśli powyższe tematy nie są Ci obce i ciągle dążysz do zwiększania swoich umiejętności to zapraszamy Cię na kurs: Zarządzanie zasobami ludzkimi – nowoczesne strategie i trendy HR w dobie nieustannych zmian!

3 moduły - 6 dni szkolenia

W pierwszym z nich dowiesz się, jak z wykorzystaniem procesów HR budować przewagę konkurencyjną firmy oraz jak wspierać organizację poprzez inicjowanie i wdrażanie najlepszych praktyk. Nauczysz się, w jaki sposób monitorować działania podejmowane przez firmy konkurencyjne, szczególnie ze swojej branży. 

Dzięki zagadnieniom w ramach tej części poznasz także sposoby umożliwiające Ci przekonanie swoich współpracowników lub Zarząd do nowych rozwiązań i koncepcji.  Dowiesz się, jak działać uczciwie i etycznie, co będzie miało przełożenie na Twoje postrzeganie przez partnerów biznesowych. 

W drugim module Twoja uwaga będzie skupiona na tym, jak umiejętnie tworzyć strategię HR  ukierunkowaną na zrównoważony rozwój. Nasz ekspert przedstawi Ci założenia zrównoważonego rozwoju oraz to, jak przełożyć je na grunt organizacji, w której pracujesz. Wyrobisz w sobie umiejętność kształtowania wrażliwości proekologicznej, dzięki czemu będziesz promował/a takie zachowania. 

A to jeszcze nie wszystko! Nauczysz się także przygotowywać firmowy kodeks etyczny, uwzględniając wartości kluczowe dla Twojej firmy.

W trzecim module dowiesz się, jak reagować na ciągłe zmiany oraz w jaki sposób nimi skutecznie zarządzać. Czy zdajesz sobie sprawę, że ludzie z reguły nie przepadają za zmianami, przez co możesz spotkać się z oporem przy ich inicjowaniu i wprowadzaniu? Kluczowe jest więc, aby umiejętnie wspierać współpracowników we wszelkich zmianach oraz kreować odpowiednio ich postawy. To wszystko ma wpływ na efektywność zespołów w Twojej organizacji.

Głównym celem tego kursu jest wyposażenie Cię w umiejętności odpowiedniego reagowania na tempo zmian dzisiejszego świata i przekładanie tego na strategię HR w Twojej organizacji.

Na kurs zapraszamy w szczególności:

Moduł I – Wyzwania i trendy w HR: doskonalenie umiejętności orientacji w biznesie (2 dni)

Moduł ten obejmuje obszar kompetencyjny:

 • orientacja w biznesie i uwarunkowaniach społeczno-kulturowych.

Głównym celem tego modułu jest zdobycie wiedzy i umiejętności na temat: znajomości i rozumienia procesów biznesowych i rynkowych istotnych dla działalności firmy,  wykorzystania wiedzy w obszarze aktualnych trendów rynkowych w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zarządzania kapitałem ludzkim.


Podczas szkolenia rozwijane będą kompetencje zgodne z Opisem kompetencji kadr w obszarze HR dot. „Orientacja w biznesie i uwarunkowaniach społeczno-kulturowych”.

Dzięki udziałowi w tym module zyskasz szereg korzyści:

Weryfikacja umiejętności praktycznych:

 1. test kompetencyjny na bazie metodologii Sytuacyjnego Testu Decyzyjnego (Situational Decision Test). Minimum pięć pytań sytuacyjnych odnoszących się do opisanych w kompetencji efektów uczenia się,
 2. kwestionariusz samooceny na bazie behawioralnej skali obserwacyjnej opisanej kompetencji,
 3. zadanie praktyczne – przygotowanie analizy SWOT dla własnej organizacji w zakresie wyzwań w obszarze polityki personalnej w kontekście celów biznesowych i sytuacji rynkowej.
 1. Rozumienie kultury i wartości lokalnej społeczności.
  • Wiedza na temat norm, wartości i zwyczajów lokalnej społeczności, w której organizacja prowadzi swoją działalność.
  • Wpływ rozumienia uwarunkowań społeczno-kulturowych na podejmowanie decyzji biznesowych zgodnych z oczekiwaniami i preferencjami interesariuszy biznesu.

 

 1. Adaptacja do różnych kultur.
  • Jak u menadżerów rozwijać umiejętność dostosowania się do różnic kulturowych?
  • Czy konfliktów i misinterpretacji można uniknąć?
  • Zasady respektowania praktyk i zachowań międzykulturowych w miejscu pracy.

 

 1. Zrozumienie otoczenia biznesowego.
  • Orientacja w biznesie, a rozumienie uwarunkowań społeczno-gospodarczych i politycznych danego kraju lub regionu.
  • Diagnoza czynników społeczno-kulturowych mogących mieć wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej.
  • Analiza zmian w polityce, prawie, regulacjach gospodarczych, trendach rynkowych.

 

 1. Elastyczność i otwartość na różne podejścia.
  • Społeczno-kulturowe uwarunkowania w podejściu do biznesu i stylu zarządzania.
  • Budowanie elastyczności i otwartości na różne metody i style działania w zależności od konkretnych warunków i oczekiwań partnerów biznesowych.

 

 1. Zarządzanie zespołem międzykulturowym.
  • Zarządzanie zespołami składającymi się z pracowników o różnych kulturach.
  • Umiejętność skutecznego zarządzania zespołami wielokulturowymi.
  • Rozumienie różnic kulturowych i wykorzystywanie ich w celu zwiększenia efektywności i harmonii w pracy.

 

 1. Komunikacja międzykulturowa.
  • Poszanowanie różnic kulturowych poprzez wzrost świadomości i szacunku wobec wartości, norm, tradycji i oczekiwań kulturowych innych osób.
  • Rozumienie i uwzględnienie kontekstu kulturowego w komunikacji.
  • Budowanie zaufania i empatii w zespole.
  • Uczciwość i jasność w komunikacji.
  • Rozwiązywanie konfliktów kulturowych poprzez otwartość na dialog i współpracę w celu znalezienia rozwiązań, które uwzględniają potrzeby i oczekiwania różnych kultur.
  • Rozwój kompetencji międzykulturowych.

 

 1. CSR – przestrzeganie zasad etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu.
  • Działanie zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.
  • Zachowanie uczciwości i wiarygodności w kontaktach zarówno z klientami, jak i partnerami biznesowymi.
  • Unikanie konfliktów interesów i podejmowanie decyzji, które są uczciwe i oparte na zasadach moralnych.
  • Podejmowanie odpowiedzialności za wszelkie błędy i szkody wynikające z działalności biznesowej.

Moduł II – Strategie HR wobec zmieniającego się rynku pracy: praktyczne narzędzia i techniki (3 dni)

Moduł ten obejmuje obszar kompetencyjny:

 • przygotowanie organizacji do wyzwań rynku pracy

Głównym celem tego modułu jest zdobycie wiedzy i umiejętności na temat: tworzenia strategii procesów HR ukierunkowanych na zrównoważony rozwój, w tym uwzględniający kwestie „zielonej gospodarki”, wdrażania rozwiązań́ gwarantujących rozwój organizacji oparty o analizę̨ potrzeb rożnych grup interesariuszy oraz aktywne włączanie w procesy rozwojowe wszystkich grup społecznych, kulturowych i wiekowych reprezentowanych wśród pracowników, dając im jednocześnie możliwość́ czerpania korzyści z realizacji celów firmy. Podczas szkolenia rozwijane będą kompetencję zgodne z opisem kompetencji kadr w obszarze HR dot. „Przygotowanie organizacji do wyzwań́ rynku pracy”.

Dzięki udziałowi w tym module zyskasz szereg korzyści:

Dzięki udziałowi w tym module zyskasz szereg korzyści:

Weryfikacja umiejętności praktycznych:

 1. test wiedzy na temat współczesnych trendów społeczno- gospodarczych oraz zasad zrównoważonego rozwoju,
 2. test wiedzy na temat głównych wyzwań i trendów na polskim rynku pracy,
 3. ćwiczenie / studium przypadku – dopasowanie proponowanych rozwiązań z obszaru HR do opisu sytuacji firmy i potrzeb głównych interesariuszy.
 1. Analiza rynku pracy i trendów.
  • Zrozumienie aktualnej sytuacji na rynku pracy, w tym trendów rekrutacyjnych, warunków zatrudnienia, konkurencji w branży i preferencji kandydatów.
  • Dostosowanie strategii HR do wyzwań rynku pracy.

 

 1. Budowanie marki pracodawcy.
  • Wzmocnienie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy w celu przyciągnięcia
   i zatrzymania najlepszych pracowników.
  • Tworzenie pozytywnej kultury organizacyjnej, promowanie rozwoju zawodowego i oferowanie atrakcyjnych pakietów benefitów.

 

 1. Rekrutacja i selekcja zorientowana na przyszłość.
  • Wdrażanie procesów rekrutacyjnych, które uwzględniają przyszłe potrzeby organizacji.
  • Sposoby identyfikacji kandydatów z potencjałem do rozwoju oraz zgodnych z kulturą
   i wartościami firmy.

 

 1. Analiza rynku pracy i trendów.
  • Zrozumienie aktualnej sytuacji na rynku pracy, w tym trendów rekrutacyjnych, warunków zatrudnienia, konkurencji w branży i preferencji kandydatów.
  • Dostosowanie strategii HR do wyzwań rynku pracy.
 1. Budowanie marki pracodawcy.
  • Wzmocnienie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy w celu przyciągnięcia
   i zatrzymania najlepszych pracowników.
  • Tworzenie pozytywnej kultury organizacyjnej, promowanie rozwoju zawodowego i oferowanie atrakcyjnych pakietów benefitów.

 

 1. Rekrutacja i selekcja zorientowana na przyszłość.
  • Wdrażanie procesów rekrutacyjnych, które uwzględniają przyszłe potrzeby organizacji.
  • Sposoby identyfikacji kandydatów z potencjałem do rozwoju oraz zgodnych z kulturą
   i wartościami firmy.

 

 1. Rozwój wewnętrzny.
  • Inwestowanie w rozwój pracowników dla utrzymania wysokiej wydajności i zaspokojenia rosnących potrzeb organizacji.
  • Innowacyjne programy szkoleniowe, mentoring, rozwój umiejętności przywódczych
   i promocje wewnętrzne.

 

 1. Prowadzenie analizy kompetencji.
  • Regularna ocena kompetencji pracowników pozwalająca na zidentyfikowanie obszarów,
   w których należy inwestować w rozwój.
  • Programy sukcesji i utrzymania kluczowych umiejętności w organizacji.

 

 1. Partnerstwo z uczelniami i organizacjami edukacyjnymi.
  • Nawiązywanie współpracy z uczelniami i organizacjami edukacyjnymi w celu pozyskania nowych talentów i tworzeniu programów praktyk, czy staży.
  • Budowanie relacji z potencjalnymi kandydatami do pracy.

 

 1. Technologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
  • Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi technologicznych, takich jak systemy HR, platformy e-learningowe, czy przyjazne dla mobilnych aplikacje rekrutacyjne.
  • Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi poprzez automatyzację procesów HR i zwiększenie ich wydajności.

 

 1. Elastyczne formy zatrudnienia.
  • Umocnienie elastyczności w zakresie zatrudnienia, takie jak praca zdalna, umowy
   o wynagrodzeniu projektowym, czy umowy o pracę na pełen etat.
  • Umożliwienie organizacji dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych poprzez oferty pracy dopasowane do szerokiego spektrum specjalistów.

 

 1. Monitorowanie wyników i optymalizacja działań.
  • Regularne monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności HR i analiza wyników działań.
  • Dostosowywanie strategii i podejmowanie odpowiednich działań korygujących w celu osiągania lepszych wyników w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

 

 1. Przyjazne środowisko pracy.
  • Dobrze zdefiniowane cele i oczekiwania.
  • Wsparcie i otwartość.
  • Szanowanie różnorodności.
  • Możliwość rozwoju zawodowego.
  • Praca zespołowa.
  • Motywacja i docenienie.
  • Elastyczność i równowaga między życiem zawodowym, a prywatnym.
  • Zdrowie i bezpieczeństwo.

 

 1. Dostosowywanie struktury organizacyjnej.
  • Elastyczność struktury organizacyjnej pozwalająca na szybsze reagowanie na zmiany.
  • Budowanie gotowości organizacyjnej do dostosowywania zadań i funkcji zgodnie z bieżącymi potrzebami rynku pracy.

 

 1. Dostosowanie wynagrodzeń i korzyści.
  • Monitoring poziomu wynagrodzeń na rynku i dostosowanie ich do bieżących trendów.
  • Zapewnienie konkurencyjnych pakietów korzyści dla pracowników.

 

 1. Cykliczne badanie zaangażowania pracowników.
  • Badanie zaangażowania pracowników i mierzenie ich satysfakcji z pracy.
  • Określenie planu działań na podstawie uzyskanych informacji, w celu poprawy atmosfery w miejscu pracy.

 

 1. Zrównoważony rozwój w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
  • Sprawiedliwość społeczna.
  • Równowaga między życiem zawodowym, a prywatnym.
  • Rozwój kompetencji i szkolenia.
  • Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.
  • Odpowiedzialność środowiskowa.
  • Transparentność i etyka.
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu.
  • Podejście do długoterminowego sukcesu.

 

 1. Monitorowanie rynku pracy i reakcja na zmiany.
  • Gotowość organizacji do systematycznego monitorowania zmian na rynku pracy i szybkiego dostosowywania strategii zarządzania zasobami ludzkimi do nowych warunków.

Moduł III – Zarządzanie zmianą z perspektywy HR – innowacyjne podejście do sytuacji wynikających z przeobrażeń na rynku pracy (1 dzień)

Moduł ten obejmuje obszar kompetencyjny:

 • zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy.

Celem tego modułu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i wdrażania innowacji w obszarze HR, że szczególnym naciskiem na prawidłową diagnozę potrzeb organizacyjnych, skuteczne włączanie pracowników w zmiany oraz projektowanie rozwiązań zgodnie w trendami rynkowymi.

Podczas szkolenia rozwijane będą kompetencję zgodne z opisem kompetencji „Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy”.

Dzięki udziałowi w tym module zyskasz szereg korzyści:

Weryfikacja umiejętności praktycznych:

 

 1. test kompetencyjny zawierający minimum pięć pytań sytuacyjnych odnoszących się do opisanych w kompetencji efektów uczenia,
 2. test wiedzy obejmujący wszystkie zagadnienia omawiane podczas szkolenia,
 3. zadanie praktyczne – przeprojektowanie wybranego procesu HR zgodnie z założeniami Design Thinking.
 1. Analiza zmian na rynku pracy.
  • Wiarygodne źródła wiedzy o zmianach na rynku pracy.
  • Przykładowe raporty polskie i zagraniczne na użytek zmian w HR.
  • Sposoby wykorzystania badań rynkowych do planowania zmian w obszarze HR.

 

 1. Zarządzanie zmianą w organizacji.
  • Przyczyny oporu wobec zmian.
  • Zarządzanie zmianą – podejście modelowe.
  • Dobre praktyki w zakresie wdrażania zmian w obszarze HR.

 

 1. Zastosowanie dobrych praktyk i standardów w obszarze HR.
  • Źródła dobrych praktyk organizacyjnych i możliwości ich wykorzystania.
  • Przykłady dobrych praktyk w obszarze HR.
  • Tworzenie zestawów dobrych praktyk i standardów na użytek HR.

 

 1. Projektowanie i realizacja badań opinii pracowników.
  • Badanie opinii jako źródło wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach pracowników.
  • Określanie zakresu badania i dobór narzędzi badawczych.
  • Czynniki sukcesu w realizacji badania opinii.

 

 1. Wdrażanie innowacji w HR w duchu Design Thinking.
  • Założenia Design Thinking.
  • 5 kroków w projektowaniu rozwiązania HR w duchu Design Thinking.
  • Zastosowanie Design Thinking na podstawie wybranego procesu HR.

 

 1. Zastosowanie podejścia „Candidate / Newcomer / Employee Experience” we wdrażaniu innowacji w obszarze HR.
  • Projektowanie drogi pracownika w firmie – główne założenia.
  • Przeprojektowywanie procesów HR w podejściu Employee Experience.
  • Poszukiwanie efektu WOW w procesie projektowania doświadczeń.
Prowadzące szkolenie:

Monika Kantowicz-Gdańska  – ekspert w dziedzinie komunikacji wewnętrznej i employer branding.

Ekspert employer branding i strategicznego HR – konsultant, trener, projektant i realizator badań opinii pracowników (w tym wizerunku pracodawcy). Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania ludźmi, jest jedną z pionierek employer brandingu w Polsce (pierwszą strategię EB wdrażała już w 2006 roku, od kilkunastu lat szkoli i doradza w tym obszarze). Realizuje projekty doradcze dla firm z różnych branż (m.in. badanie i doskonalenie wizerunku pracodawcy / strategie EB, rozwój procesów HR).  Projektuje i realizuje programy rozwojowe (zarządy, menedżerowie, zespoły projektowe i eksperckie). Bada opinie pracowników i doradza w zakresie doskonalenia organizacji. Koncentruje się na kluczowych wyzwaniach, buduje na pozytywach. Jako niezależny konsultant i trener pracuje od 2006 roku. W pracy wykorzystuje metody coachingu grupowego i indywidualnego, techniki pracy z obrazem, metodologię Action Learning oraz inne wysoce angażujące narzędzia.

Z jej ekspertyzy korzystali członkowie zarządów, menedżerowie i pracownicy wielu organizacji, a wśród nich: Toyota Motor Manufacturing Poland, Eaton Automotive Sp. z o.o., Valeo Electric and Electronic Systems Sp. z o.o., Alfa Laval Kraków Sp. z o.o., Enersys Sp. z o.o., Polkomtel S.A. (Plus), EXATEL S.A., IBM, Metro Group (Makro), Tesco Polska Sp. z o.o., TNT, Allianz, QXL Poland Sp. z o.o. (Allegro), Raiffeisen Bank Polska S.A., ING Bank Śląski, PKO BP, Volkswagen Bank Polska S.A., TP S.A., P4 Sp. z o.o. (Play), JTI Polska Sp. z o.o., Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Volkswagen Poznań, Scott Wilson, Passus Sp. z o.o., Idea Bank, Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek”, Imago Public Relations, Craftware Sp. z o.o., Computaris Polska Sp. z o.o., IT Card i in.

Jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego i Podyplomowego Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim (Złota Odznaka Studium za szczególne osiągnięcia) oraz stypendystką Copenhagen Business School (studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i konsultacji). Ukończyła studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu oraz Polskiego Stowarzyszenia Public Relations (w latach 2007-2009 członek zarządu oddziału śląskiego).

Dr Magdalena Gieras 

Doktorat napisała w Katedrze Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji SGGW w Warszawie. Posiada także dyplom Menadżera Zasobów Ludzkich (ARG, Centrum Kształcenia Kadr Menedżerskich, Warszawa-Poznań) oraz certyfikat coacha ICC. Jest również akredytowanym konsultantem Extended Disc. Ukończyła program licencyjny w zakresie psychobiologii, uzyskując dyplomu dający uprawnienia do prowadzenia terapii w nurcie psychobiologii. Posiada certyfikat i kompetencje do pracy w charakterze konsultanta kryzysowego. 

Obecnie studiuje na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na kierunku „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych”. Studia prowadzone są zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, a także posiadają atest Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 Kursy i certyfikaty

 • POLITYKA RELACJI – Studium rozwiązywania konfliktów i pracy z relacjami w organizacjach (Instytut Psychologii Procesu, Warszawa); 
 • Akademia Psychologii Zorientowanej na Proces (Instytut Psychologii Procesu, Warszawa); 
 • Certyfikowany kurs specjalistów ds. kadr i płac z obsługą programu Symfonia (CEDOZ Akademia Prawa Pracy I Rachunkowości, Warszawa); 
 • Ocena i Feedback – nowe możliwości (Ośrodek Psychoterapeutyczno – Szkoleniowy Instytutu Psychologii Procesu Poza Centrum); 
 • Nauki ścisłe w psychologii (Ośrodek Psychoterapeutyczno – Szkoleniowy Instytutu Psychologii Procesu Poza Centrum); 
 • W zgodzie z sobą i z Klientem. Rozwój zaawansowanych umiejętności trenerskich w ramach programu „Skuteczny Trener: Kreatywność – Zmiana – Efektywność”; Poziom 3 – szkolenie zaawansowane (Grupa Trop, Warszawa) 
 • Wojownik na ścieżce serca, czyli o pracy wewnętrznej w psychoterapii (Ośrodek Psychoterapeutyczno-Szkoleniowy Instytutu Psychologii Procesu Poza Centrum); 
 • Provocatieve Coaching (Polski Instytut Coachingu Prowokatywnego, Poznań); 
 • Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference – Continuing Professional Education (Association of Certified Fraud Examiners, Warszawa); 
 • Certificate of Neuropedagogika – teoria, diagnoza, praktyka (CPE, Warszawa); 
 • Compliance i prowadzenie postepowań wyjaśniających dla Członków Zarządu oraz Compliance Officer (Global HR Lawyers Raczkowski Paruch wraz z Linia Etyki); 
 • Narzędzia diagnozy organizacji – Pogłębione szkolenie z wykorzystania teorii i praktyki Analizy Transakcyjnej w organizacjach (Grupa Spotkanie, Poznań); 
 • Akademia Analizy Transakcyjnej – certyfikat ukończenia (Grupa Spotkanie, Warszawa-Poznań); „Szkolenie AT 101” – certyfikat Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej (EATA);
 • ERGOLEAN Management: Warsztaty Kaizen – Metody skutecznego doskonalenia procesów (DPG Staworzyński); 
 • ERGOLEAN Management: Zarządzenie w kulturze LEAN – Wprowadzenie do LEAN Management; Doskonalenie działań z zakresu LEAN Management (DPG Staworzyński); MBO – analiza wskaźników – Połączenie MBO z istniejącym systemem oceny pracowniczej; 
 • MPO – wskaźniki, kaskadowanie celów; Zbadanie zgodności pomiędzy celami organizacji a celami cząstkowymi (DPG Staworzyński); 
 • MBO – przygotowanie do wdrożenia – Procedura procesu MBO; Weryfikacja wskaźników (DPG Staworzyński); 
 • Lean Thinking – wprowadzenie do Lean Manufacturing – Czym jest LM; 
 • Świadomość marnotrawstwa; Metodologie LM (TQM, TFM, TPM, SMED); 5S; 
 • Audytowanie; Budowanie kultury Kaizen; MBO; 
 • Standardy; PCDA i SDCA; 
 • Narzędzia L (AQME Konsulting)

 

Specjalizacja

 • Sesje AC i DC
 • Polityka personalna
 • Interim management
 • Rekrutacja i selekcja
 • potrzeby rozwojowe pracowników
 • potrzeby szkoleniowe firmy
 • Ocena organizacji i system motywacyjny
 • Systemy ocen okresowych, szkoleń, kompetencji
 • Identyfikacja najbardziej utalentowanych pracowników
 • Transfer wiedzy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Psychologia organizacji i zarządzania
 • Rozwój kapitału ludzkiego
 • Biznesowe i handlowe, obsługa klienta
 • Specjalistyczne warsztaty dla HR oraz projekty rozwojowe
 • Obszary ogólnorozwojowe – efektywność osobista, multitasking, zarządzanie sobą w czasie, asertywność, komunikacja, zarządzanie stresem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, sztuka prezentacji, zarządzanie energią, zarządzanie konfliktem
 • Cyfryzacja i digitalizacja
 • Digital mindset
 • Diversity & Inclusion

 

Doświadczenie i osiągnięcia

 • 21-letnie doświadczenie w pracy konsultanta, menedżera, trenera, wykładowcy akademickiego.
 • Od 2010 do 2019 pracowała jako Interim HR Director w takich firmach jak: Dot2Dot S.A., Interak, Edelmann Poland, Sol-Millennium Europe, Betomax Poland.
 • Obecnie pełni funkcję Doradcy Strategicznego Zarządu w projekcie strategicznym Rozwój Kapitału Ludzkiego w WSB Toruń/Bydgoszcz/Łódź.
 • Dyrektor merytoryczna studiów MBA na WSB w Toruniu i w Bydgoszczy.
 • Od 2007 roku jest właścicielem firmy Career & Business Consulting Center, a także twórcą harmoniarozwoju.pl w ramach której realizuje projekty jako niezależna konsultantka, trenerka, coach i asesorka.
 • Od ponad dwudziestu lat pracuje także jako wykładowca na uczelniach wyższych prowadząc zajęcia m.in. zakresu ZZL, psychologii biznesu, socjologii organizacji oraz budowania strategii personalnych, m.in. w Wyższej Szkole Bankowej.
 • Przeprowadziła dziesiątki szkoleń oraz sesji coachingowych i konsultacyjnych dla managerów średniego i wyższego szczebla. Pracowała jako coach, trener i doradca dla znanych firm na rynku polskim, w tym dla firm uznanych przedsiębiorstw krajowych oraz największych korporacji międzynarodowych, a także dla administracji państwowej.
 • W obszarze własnego rozwoju zawodowego, skupia się na działaniach umożliwiających jeszcze skuteczniejszą pomoc dedykowaną tym, którzy chcą doskonalić własne kompetencje w wybranych obszarach, a także na działaniach ukierunkowanych na efektywne wsparcie organizacji w budowaniu szeroko rozumianej polityki personalnej. Szczególnie interesuje się formami i metodami rozwijania kompetencji społeczno-psychologicznych menedżerów.
 • Posiada doświadczenie w ogólnopolskich projektach badawczych m.in. we współpracy z MB SMG/KRC, gdzie pełniła rolę eksperta ds. badań i rynku pracy w projektach: „Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce” oraz „Trendy gospodarcze a zmienność mazowieckiego rynku pracy”.
 • Publikowała w czasopismach naukowych (m. in. „Handel wewnętrzny. Marketing, rynek, przedsiębiorstwo”, „Przedsiębiorstwo i rynek”) oraz branżowych (m.in. „Personel i Zarządzanie”). Jest również autorką szeregu opracowań, programów i skryptów szkoleniowych.
 • Od wielu lat współpracuje jako konsultant i trener z uznanymi na rynku firmami szkoleniowymi zajmując się prowadzeniem audytów dla przedsiębiorstw, wynikiem czego jest m.in. przygotowanie i realizacja projektów szkoleniowych i konsultingowych, skoncentrowanych wokół rozwoju polityki personalnej, i interim management. Zajmuje się także oceną predyspozycji kandydatów dla potrzeb rekrutacji i selekcji.
 • Jest twórcą autorskich metod doboru pracowników; wielokrotnie projektowała sesje AC i DC.
 

Szkoliła, doradzała m.in. dla:

ZAMET, CREDIT AGRICOLE, IKEA, TEB AKADEMIA, PGE OBRÓT S.A., RECKITT BENCKISER, DS SMITH, RED BULL, LA RIVE, VELVET CARE, POLSKI HOLDING HOTELOWY, SOLARIS, COMPENSA, FORTATECH, LOTOS, KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH, DELIMA, STOKROTKA, LAFARGE CEMENT, KAEM, POLTENT, ZTM, UNIVEG TRADE POLAND S.A., POCZTA POLSKA, PGNIG S.A., ALPIQ ENERGY SE, CTL, J.P. MORGAN POLAND LIMITED, ATMOTERM, JADAR TECHMATIK, PROSERVICE, VEOLIA, ASMET, CARGILL, KPRM, ZUS, NFZ, KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW, WUP w Łodzi i wiele innych – w sumie ponad 170 organizacji. i wielu innym – łącznie blisko 200 organizacjom.

Rezerwuj miejsce

4590 zł netto

2024-06-27 – Moduł I – Wyzwania i trendy w HR: doskonalenie umiejętności orientacji w biznesie – Magdalena Gieras
2024-07-05 – Moduł I – Wyzwania i trendy w HR: doskonalenie umiejętności orientacji w biznesie – Magdalena Gieras

2024-07-15 – Moduł II – Strategie HR wobec zmieniającego się rynku pracy: praktyczne narzędzia i techniki – Magdalena Gieras
2024-07-16 – Moduł II – Strategie HR wobec zmieniającego się rynku pracy: praktyczne narzędzia i techniki – Magdalena Gieras
2024-07-22 – Moduł II – Strategie HR wobec zmieniającego się rynku pracy: praktyczne narzędzia i techniki – Magdalena Gieras

2024-07-23 – Moduł III – Zarządzanie zmianą z perspektywy HR – innowacyjne podejście do sytuacji wynikających z przeobrażeń na rynku pracy – Monika Kantowicz – Gdańska

Osoby zainteresowane możliwością starania się o dofinansowanie szkolenia zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu otrzymania indywidualnej wyceny.

Wystarczy uzupełnić formularz lub skontaktować się z naszym doradcą, a przedstawimy Państwu najlepsze rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb.
alek

Aleksy Kotala

17 283 10 23

Województwa:
Dolnośląskie
Zachodniopomorskie
Podlaskie
Warmińsko-Mazurskie
Podkarpackie
Lubuskie

unnamed

Ksenia Domin

17 283 10 47

Województwa:
Opolski
Pomorskie
Łódzkie
Świętokrzyskie
Śląskie
Małopolskie

lidzia

Lidia Jawniak

17 865 25 21

Województwa:
Wielkopolskie
Mazowieckie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca