Rola HR w budowaniu inkluzywnych organizacji

Kurs wspierania wielokulturowości i równości szans

Kurs dla menedżerów i pracowników HR obejmujący trzy obszary kompetencyjne:

Interesuje Cię temat zarządzania różnorodnością w organizacji?

Chciałabyś/chciałbyś zdobyć kluczowe umiejętności budowania środowiska wspierającego wdrażanie idei różnorodności, równości szansi włączenia w miejscu pracy?

Zastanawiałaś/eś się, jakie wyzwania niesie ze sobą współpraca międzypokoleniowa i międzykulturowa?

4 pokolenia i 4 różne podejścia

W miejscu pracy spotykają się obecnie cztery pokolenia, różniące się podejściem do wykonywanego zawodu, zajmowanego stanowiska i innych współpracowników. Z badań wynika, że inne rzeczy są dla nich ważne, mogą też mieć odmienne preferencje i potrzeby w różnych obszarach życia zawodowego. Świadomość tych różnic jest bardzo istotna.

Równie ważna jest umiejętność zauważenia, docenienia i wykorzystania swoich wzajemnych kompetencji i doświadczeń oraz poszukiwanie elementów łączących poszczególne pokolenia. Wykorzystania pełni potencjału pracowników reprezentujących różne generacje, poprzez zapewnienie im odpowiedniego wsparcia w ich pracy i rozwoju jest jednym z podstawowych warunków sukcesu we współczesnym miejscu pracy.

Pozyskaj umiejętność skutecznego porozumiewania się i współpracy

Szkolenie skupi się także na rozwijaniu kompetencji związanych z międzykulturowością, rozumianą jako umiejętność skutecznego porozumiewania się i współpracy w zróżnicowanym środowisku kulturowym. W dzisiejszym globalnym środowisku biznesowym, organizacje coraz częściej zatrudniają pracowników o różnych pochodzeniu etnicznym i narodowym, co może stwarzać wyzwania komunikacyjne, ale także bogactwo różnorodności perspektyw i doświadczeń. Dzięki udziałowi w szkoleniu zrozumiesz istotę różnic kulturowych, promując postawę tolerancji i szacunku wobec innych kultur.

W ramach trzeciego obszaru tematycznego uwaga zostanie poświęcona wspieraniu idei równości szans w organizacji i zapobieganiu niebezpiecznym zjawiskom, takimi jak dyskryminacja, czy mobbing. Będziesz mieć możliwość zapoznania się z podstawami rozwiązań prawnych w powyższych tematach oraz nabędziesz umiejętności związane z projektowaniem rozwiązań przeciwdziałających wszelkim przejawom nierówności w miejscu pracy.

Na kurs zapraszamy w szczególności:

Udział w kursie przyniesie Ci szereg korzyści, m.in.:

Metody szkoleniowe, które będą Ci towarzyszyć podczas zajęć:

Ponadto będziesz mieć możliwość diagnozy własnego stylu odnajdowania się w sytuacji międzykulturowej i międzypokoleniowej, zarówno w zakresie swoich mocnych, jak i słabych stron (możliwość wykonania testu inteligencji kulturowej CQ i pokoleniowej GQ).

Po zakończeniu szkolenia uzyskasz wiedzę i umiejętności dotyczące:
Program szkolenia:

[Kliknij aby rozwinąć dzień po dniu]

1. Budowanie kultury otwartości na osoby w różnym wieku w miejscu pracy.

 • Różnorodność pokoleniowa w miejscu pracy – potencjalne korzyści i ryzyka.
 • Portrety pokoleniowe – kiedy wspierają komunikację międzypokoleniową, a kiedy stereotypy?
 • Czemu służy koncepcja inteligencji pokoleniowej?
 • Aktywizacja uczestników – test GQ, dyskusja.


2. Źródła różnic pokoleniowych.

 • Charakterystyki pokoleń obecnych na rynku pracy:
  • BB,
  • X,
  • Y,
  • Z
 • Różnice w postawach, preferencjach i wartościach różnych generacji – co mówią wyniki badań?
 • Co może powodować napięcia w porozumieniu między pokoleniami w miejscu pracy?
 • Aktywizacja uczestników – analiza przypadków, dyskusja grupowa.

 

3. Rola HR w budowaniu w organizacji kultury otwartości na osoby w różnym wieku.

 • Wspieranie tworzenia otwartego środowiska, w którym osoby w różnym wieku czują się akceptowane i zauważone – inicjatywy i programy.
 • Dostosowanie strategii rekrutacyjnej, szkoleniowej i rozwojowej do różnych grup wiekowych, również tych związane z wyrównywaniem szans.
 • Jak promować elastyczność w zakresie harmonogramów pracy i modeli zatrudnienia?
 • Identyfikowanie stereotypów dotyczących wieku i niwelowanie ich negatywne skutków.
 • Pomoc w zrozumieniu i rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów pokoleniowych w miejscu pracy.
 • W jaki sposób HR może organizować i promować programy mentoringu międzypokoleniowego?
 • Dodatkowo: Focus na potrzeby Zetek oraz pokolenia 50+
 • Aktywizacja uczestników – ćwiczenia w podgrupach, analiza przypadków, dyskusja.

 

4. Rola HR w zapewnieniu wsparcia w zarządzaniu różnorodnością pokoleniową w zespołach.

 • Budowanie bezpieczeństwa psychologicznego w środowisku wielopokoleniowym – co oznaczają kompetencje włączania innych i pełnienie roli modelowej?
 • Sposoby dostosowania komunikatów do osób z różnych pokoleń i znaczenie otwartej komunikacji w zarządzaniu młodszymi pokoleniami.
 • Wspieranie liderów w motywowaniu i rozwijaniu pracowników zróżnicowanych pokoleniowo.
 • Wypracowanie zasad współpracy w środowisku wielopokoleniowym.
 • Aktywizacja uczestników – ćwiczenia w podgrupach, analiza przypadków, facyliitacja pracy grupy.

 

5. Podsumowanie 1 – go dnia szkolenia.

1. ABC współpracy międzykulturowej.

 • O względności kulturowej, czyli o relacjach między kulturami.
 • Koncepcja inteligencji kulturowej i omówienie wyników testu CQ.
 • Kultury niskiego i wysokiego kontekstu i ich wpływ na komunikację.
 • Dystans władzy i jego rola w relacjach biznesowych.
 • Zaufanie w różnych kulturach i jego wpływ na współpracę.
 • Aktywizacja uczestników – test CQ, dyskusja.

 

2. Organizacja inkluzywna kulturowo – rola HR.

 • Wspieranie tworzenia jasnych wartości i zasad organizacji, promujących otwartość, tolerancję i szacunek dla różnorodności kulturowej.
 • Wdrażanie strategii i praktyk zarządzania różnorodnością, obejmujących samoocenę organizacji pod kątem różnic kulturowych oraz rozwijanie zdolności dostosowawczych do różnych kontekstów kulturowych społeczności.
 • Uwzględnianie kwestii kulturowych we wszystkich aspektach tworzenia polityk i procedur administracyjnych oraz świadczenia usług.
 • Systematyczne zaangażowanie interesariuszy, w tym pracowników, klientów i społeczności, w proces kształtowania i dostosowywania polityki organizacji do różnorodności kulturowej.
 • Aktywizacja uczestników – ćwiczenia w podgrupach, analiza przypadków.

 

3. Zespoły międzykulturowe – jak HR może wspierać pracę liderów?

 • Zespoły międzykulturowe jako źródło potencjału, a możliwe problemy i nieporozumienia.
 • Konfrontacja – utrata twarzy czy ożywiona debata? Jak konstruktywnie się ze sobą nie zgadzać w międzykulturowym składzie?
 • Podejmowanie decyzji w zespole – jak pogodzić kultury hierarchiczne i egalitarne?
 • Informacja zwrotna – jak jej udzielać w środowisku międzykulturowym, żeby być odpowiednio zrozumianym?
 • Czas zegara i czas wydarzeń – jak różne podejście do czasu wpływa na współpracę?
 • Budowanie i podtrzymywanie zaangażowania w międzykulturowym zespole.
 • Aktywizacja uczestników – ćwiczenia w podgrupach, analiza przypadków, facyliitacja pracy grupy.

 

4. Podsumowanie 2- go dnia szkolenia.

1. Wspieranie równości szans w organizacji jako jedna z podstawowych ról działu HR.

 • Budowanie świadomości w organizacji na temat zasady równości szans, niedyskryminacji i transparentności – na poziomie pracowników i menadżerów.
 • Łańcuch dyskryminacji – od stereotypów, poprzez uprzedzenia do aktów dyskryminacji.
 • Agizm, seksizm i inne „izmy” – rodzaje dyskryminacji w miejscu pracy.
 • Mobbing a konflikt, mobbing a dyskryminacja – ważne rozróżnienia.
 • Regulacje prawne związane z równym traktowaniem w miejscu pracy – jak nie wpadać w pułapki?
 • Aktywizacja uczestników – dyskusja, analiza przypadków.

 

2. Budowanie zdrowej kultury organizacyjnej – rola HR w tworzeniu środowisko pracy opartego na wzajemnym szacunku i równości szans.

 • Redukowanie nieświadomych uprzedzeń w procesach rekrutacji i onboardingu.
 • Sprawdzanie wartości organizacji prezentowanych w różnych obszarach (rozmowy rekrutacyjne, zakładka kariera, media społecznościowe) – w jaki sposób organizacja „żyje” tymi wartościami?
 • Monitorowanie średniego okresu awansowania oraz różnic w wynagradzaniu różnych grup w organizacji.
 • Dbanie o zachowanie równości szans w procesach rozwojowych.
 • Organizacja szkoleń i warsztatów wprost adresujących trudne kwestie w miejscu pracy.
 • Aktywizacja uczestników – ćwiczenia w podgrupach, analiza przypadków, dyskusja.

 

3. HR a przeciwdziałanie zachowaniom o charakterze dyskryminacji i mobbingu.

 • Dlaczego prewencja jest taka istotna? Omówienie kluczowych powodów, dla których prewencja zachowań dyskryminacyjnych i mobbingu jest istotna dla zdrowia organizacji.
 • Jak HR może włączać się w niwelowanie negatywnych skutków stereotypów:
  • na poziomie indywidualnym,
  • na poziomie organizacji.
 • Mikroagresje w miejscu pracy – jak na nie reagować?
 • Trzy filary przeciwdziałania mobbingowi:
  • zapobieganie,
  • reagowanie,
  • monitorowanie

 

4. Rola działu HR w przeciwdziałaniu mobbingowi w organizacji.

 • Zapewnienie skutecznej dwukierunkowej komunikacji w organizacji oraz tworzenie klarownych przepisów dotyczących komunikacji wewnętrznej.
 • Przygotowanie i wdrożenie konkretnych procesów przeciwdziałające występowaniu zachowań o charakterze mobbingowym.
 • Powołanie osób zaufania i promowanie ich dostępności dla pracowników.
 • Śledzenie skuteczności i zgodności zasad dotyczących przeciwdziałaniu mobbingowi oraz aktualizowanie polityk i procedur zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
 • Badania ankietowe na temat zachowań niepożądanych i potrzeb pracowników oraz analiza ich wyników w celu zidentyfikowania obszarów problemowych i wprowadzania odpowiednich działań naprawczych.
 • Projektowanie skutecznych polityk antymobbingowych i antydyskryminacyjnych w miejscu pracy – największe wyzwania.
 • Monitorowanie i raportowanie jako narzędzia podwyższające skuteczność strategii antydyskryminacyjnych i antymobbingowych.
 • Aktywizacja uczestników – dyskusja, ćwiczenia w podgrupach, facylitacja pracy grupy.

 

5. Podsumowanie 3 dnia szkolenia.

1. Udział w wybranych aktywnościach, zgodnie ze zgłoszonymi wcześniej preferencjami.

 • Symulacje sytuacyjne, odzwierciedlające scenariusze związane z zarządzaniem różnorodnością pokoleniową i kulturową w miejscu pracy – uczestnicy wezmą aktywny udział w rozwiązaniu konkretnych sytuacji problemowych.
 • Warsztaty dotyczące skutecznego rozwiązywania konfliktów międzypokoleniowych i międzykulturowych – uczestnicy będą pracować w małych grupach, próbując rozwiązać przykładowe konflikty.
 • Analiza przypadków, odnoszących się do sytuacji związanych z równością szans, dyskryminacją i mobbingiem – uczestnicy będą poproszeni o identyfikację kluczowych zagadnień i propozycje konkretnych działań.
 • Opracowanie polityki równości szans – w podgrupach uczestnicy opracują krótki projekt polityki równości szans, uwzględniający przynależność pracowników do różnych grup. Podczas prezentacji każda grupa uzasadni swoje wybory.
 • Opracowanie badań – uczestnicy opracowują plan badań w organizacji, dotyczących równości szans i różnorodności w organizacji (stan obecny, potrzeby i oczekiwania w tym zakresie).
 • Sesja kreatywnego pisania ogłoszeń o pracę wolnych od jakiejkolwiek dyskryminacji.

 

2. Sesja pytań i odpowiedzi w zakresie tematów pojawiających się w trakcie pierwszych trzech dni szkolenia, wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości.

 

3. Podsumowanie IV dnia szkolenia ze szczególnym uwzględnieniem tego, w jaki sposób uczestnicy mogą wdrożyć zdobyte umiejętności w swoich organizacjach.

 

4. Test kompetencyjny na bazie metodologii Sytuacyjnego Testu Decyzyjnego i zadanie praktyczne (studium przypadku).

Prowadząca szkolenie:

Danuta Babińska –  Coach zespołów, trenerka międzykulturowa i facylitatorka

Jest specjalistką w obszarze budowania efektywnych zespołów, wspierania managerów w zarządzaniu różnorodnością oraz rozwijania inteligencji kulturowej w organizacji. Poprzez łączenie doświadczenia coachingowego i trenerskiego z podejściem międzykulturowym, wspiera zespoły, których członkowie wywodzą się z różnych kultur i pokoleń, przez co narażeni są na podwyższone ryzyko wzajemnego niezrozumienia się oraz wynikające z tego nieporozumienia i konflikty. 

Pokazuje, w jaki sposób organizacje mogą rozwijać swoją inteligencję kulturową, by bardziej efektywnie funkcjonować w międzynarodowym i międzypokoleniowym otoczeniu. Dzięki wieloletniej pracy uniwersyteckiej z młodszymi pokoleniami i towarzyszeniu im w pierwszych krokach na rynku pracy, dobrze rozumie potrzeby, oczekiwania i motywacje tych członków zespołów i pomaga porozumieć się zespołom wielopokoleniowym.

Kluczowi klienci, dla których prowadziła szkolenia:

Abott, Anshar Publishing, Anshar Studios, CBRE, Cellnex, Filmoteka Śląska, Herbalife, Hyper Potential, Kyungpook National University, Monster Couch, Variex, Politechnika Częstochowska, PriceWaterHouseCoopers, Publicis Media, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Rockwell Automation, Stockholm University, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Merito, Uniwersytet Śląski, University of Florence, Vibe, Volbruna Polska

Rezerwuj miejsce

3190 zł netto

Terminy spotkań:

2024-06-13
2024-06-20
2024-06-27
2024-07-04

Osoby zainteresowane możliwością starania się o dofinansowanie szkolenia zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu otrzymania indywidualnej wyceny.

Wystarczy uzupełnić formularz lub skontaktować się z naszym doradcą, a przedstawimy Państwu najlepsze rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb.
alek

Aleksy Kotala

17 283 10 23

Województwa:
Dolnośląskie
Zachodniopomorskie
Podlaskie
Warmińsko-Mazurskie
Podkarpackie
Lubuskie

unnamed

Ksenia Domin

17 283 10 47

Województwa:
Opolski
Pomorskie
Łódzkie
Świętokrzyskie
Śląskie
Małopolskie

lidzia

Lidia Jawniak

17 865 25 21

Województwa:
Wielkopolskie
Mazowieckie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca